De Manifesto van Jezus Christus

 

Home - Sitemap - Inhoud

 

 

Waarom was er een Kruis in Jezus' leven?
 

Voor de "gewone" mens is "het kruis', als "loon" voor al het goede, dat door Jezus Christus is gewerkt, op aarde gedurende Zijn Messiasschap, iets afgrijselijks. Welke mens, met alleen maar goede werken in zijn leven, komt zo aan zijn einde? Zelfs voor degene, van wie niet zoveel goed kan worden gesproken, is er nog wat sympathie op het eind van zijn leven.

Maar de executie van Jezus Christus was wel het onwederlegbaar bewijs van de intense haat - geboren uit bitterheid en jaloezie! Het verging de beide moordenaars, die aan weerszijden van Jezus waren gekruisigd, in vele opzichten beter. Zij werden niet bespot, niet uitgelachen en daar waren ook geen schimpscheuten noch verwijten. In dit licht zouden wij kunnen zeggen: zij stierven in vrede, want niemand herinnerde hen aan hun menigvuldige zonden.

Een man van smarten
Niet alzo met Jezus - in Zijn geval was het zo heel anders. Had Hij niet gezegd, dat Hij de tempel zou afbreken en na die drie dagen weder opbouwen! En daar hing Hij nu tussen hemel en aarde en was niet eens in staat om Zichzelf te helpen!! Daarom schreeuwden zij het uit, die rondom dat kruis geschaard waren: "Kom af van dat kruis, en wij zullen geloven!" Zelfs de Romeinse krijgsknechten bespotten Hem, en zeiden:

"Indien gij de Koning der Joden zijt, zo verlos uzelven". En wat heeft Jezus daarop gezegd? Hij antwoordde hen niet met één woord - Hij zweeg, en in Zijn zwijgen, was Hij "veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht"....
 
"
Hij deed Zijn mond niet open;
als een lam werd Hij ter slachting geleid,
enals een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders,
alzo deed Hij Zijn mond niet open"  (Jes. 53:3, 4b).

Ja, toch, Hij heeft Zijn mond opengedaan om te bidden voor Zijn vijanden en om  één van de twee kwaaddoeners een eeuwige belofte te doen....

"vader, vergeef het hun,
want zij weten niet, wat zij doen"...

 "Voorwaar zeg Ik u:
heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn".
 
 
0, hoe groot is Hij. Welk een mateloze liefde en barmhartigheid heeft Hij getoond in Zijn stervensure op Golgotha! Het doet ons denken - het doet ons bidden - het doet ons juichend zingen:

"0 heilig Lam van God!
Gij hebt op Golgotha,
Heerlijk getriomfeerd,
Amen, halleluja!.

Gij droegt als 't Offerlam,

ons aller zondeschuld.
En hebt tot op dat kruis,
God's recht en wet vervuld.

Toen riep Uw liefdestem in onze nacht:

"HET IS VOLBRACHT!"
 "HET IS VOLBRACHT!"
 
 
Het hoofd buigende, gaf Hij de geest. " En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En de zon verduisterd, en hert voorhangsel des tempels scheurde middendoor,". (Luk.23:44-45). De hela schepping treurde. Spreekt zulk een duisternis nie van intens leed, van droefenis, van wee;? Hoe moet Hij het gevoeld hebben, dit "roepende met grote stemme, zei:

Eli, Eli Lama Sabachtani, dat is: Mijn God, Mijn God, waarom heb Gij Gij Mij verlaten! Staat er niet geschreven: "Een opgehangene is Gode EEN VLOEK";;? (Deutr.21:23b), Ja, nog veel meer,.. "Zijn dood lichaam zal niet aan het hout overnachten, maar moet begraven zijn vóórdat de laatste zonnestralen de aarde groeten".

Hoe zal dit ooit verantwoord kunnen worden wat zij Hem in Zijn aangezicht hebben geslingerd, zeggende: "Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hen wel wil; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon " (Matt.27:43)?!? Waar was dan hun kennis aangaande de profeten?? Heeft Jesaja niet voorzegd: "Het behaagde de Here Hem te verbrijzelen ,.." (53:10a)

Wat hadden zij die mokkende en spottende en verwijtende overpriesters met de Schriftgeleerden en ouderlingen en Farizeeën,  te beweren?? Wat had Hij gedaan??? Hij genas de blinden, maakte de melaatsen gezond, opende de dove oren, liet lammen en kreupelen opspringen, en genas allen die door de duivel waren overweldigd - wat ook hun krankheid of ziekte was. Hij wekte zelfs doden op, die in hun graf reeds tot ontbinding waren gekomen, nog meer.

Ja, gevallen vrouwen kregen vergeving, en er waren ook, die Zijn voeten hadden gekust en Zijn voeten hadden gewassen met hun tranen van dankbaarheid en aanbidding. Tollenaren werden door Hem veranderd, en gaven nadat zij vergeving hadden ontvangen en gered waren) de helft van hun goederen aan de armen, en alle anderen, die zij hadden beroofd, zelfs vier maal zoveel. Hoe konden zij Jezus dit alles aandoen; waar Hijzelf de voeten van Zijn discipelen had gewassen en gezegd had, dat Hij en de Vader één zijn; en dat de Vader Zijn geliefde Zoon in de wereld heeft gezonden om de mensheid te redden van oordeel en dood ?

En toch, en toch weten wij dat dit alles Hem is overkomen, is geschied, opdat het profetisch woord vervuld zou worden, gesproken door Jesaja, de profeet: " Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was...Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij vverbrijzeld;
 
D
e straf, die ons de vrede aanbrengt was op Hem, om, door ZijnD striemen is ons genezing geworden....de Here heeft  ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen ...als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des Heren zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

Om de arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hunne ongerechtigheden dragen ... omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft". (53:2b, 4-5,6b, 10b-12),(53:2b, 4-5, 6b, 10b-12).

Hij heeft zo gesproken, en Hij heeft zo geroepen, en Hij heeft zo weten te bidden, omdat "Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is" (v. 9c). Met tittel en jota is alles vervuld geworden. God heeft niets teruggenomen, van wat Hij eeuwen tevoren heeft doen profeteren door Zijn dienstknechten, de profeten.

Zelfs Daniel heeft gezegd, dat "de Messias uitgeroeid zou worden, maar dat dat niet voor Hemzelf zou zijn; en dat Hij Velen het verbond zou versterken, en in de helft van de week zou Hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden" (De 70 Weken-Profetie in Dan.9:26a en 27a-b). Welk een machtig woord en hoe wondervol! Welk een "harmonie" tussen geschiedenis en het profetisch woord van de levende God. Amen.
 
Het teken van Overwinning

Zo is dan het Kruis voor altijd "HET TEKEN VAN OVERWINNING" geworden, nimmer het einde van alle hoop. Wanneer wij alles bekijken vanaf menselijk standpunt, dan is alles ook onbegrijpelijk, en blijft alles ook niet-te-verklaren, en is er geen oplossing voor het dilemma. Bekijken wij alles echter vanaf God's standpunt (en dit is  het enige goede), dan is alles "licht" en "leven" en "liefde", en zijn er hoegenaamd geen problemen.

Het Kruis is dan ook voor ons een bron van voortdurende blijdschap, want iedere christen weet door zijn geloof in de Christus, dat er leven is na de dood. Dit geloof vindt uitdrukking in al die kruisen, op alle graven van gelovigen over het ganse rond der aarde. Voorwaar, de nacht van de dood is de dageraad van het leven, Jezus' dood heeft dit mogelijk gemaakt .
 
God's oplossing is altijd de beste. De apostel zegt: "0, diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis God's, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijne wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?? Of wie heeft Hem eerst gegeven en het zal hem wedervergolden worden?" (Rom.11:33-35). En dit is zoeel te meer waar van "de Kruisweg van Jezus", die culmineerde in Zijn kruisdood op Golgotha's heuveltop. Daarom staat er verder geschreven: "Want uit Hem, en door Hem en tot Hem, zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen" (v. 36).

Alleen "menselijke hoogmoed" verzet zich tegen Jezus' kruis; maar, de zondaar, die overtuigd is door God's Geest, en nederig opblikt naar dat Kruis van Verzoening, verzet zich niet, maar roept uit: "0, kruis van verzoening - mijn rustpunt zijt gij!" Het is waar, GOD IS LIEFDE, maar Hij is ook rechtvaardig; en deze rechtvaardige God zegt: "De ziel die zondigt, moet sterven". En, wij hebben allen gezondigd. Wij weten wel niet allemaal altijd "wanneer" en "waar" en "hoe", maar in dit opzicht kunnen wij ons verlaten op ons geweten, dat God in de mens heeft gezet. En al zou God's wet, zoals deze geschreven staat in de Heilige Schrift, ons niet veroordelen, wij zouden onszelven veroordelen, want ons geweten werkt als een adder-beet.

Maar nu kunnen wij met Petrus uitroepen: "Wij weten, dat wij niet door vergankelijke dingen, als zilver of goud, verlost zijn, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam. Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging dezer wereld, maar geopenbaard is IN DEZE LAATSTE TijDEN... Door Hem geloven wij in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat ons geloof en hoop op God zijn zou" (I Petr.1:18-21).

Het is zo wondervol, dat geen sterfelijk wezen in staat is om ons al de heerlijkheid te vertellen van dat glorievolle kruis. In waarheid, is het de suprème openbaring van de Bijbel - van begin tot het einde. Toen de Here Jezus opgestaan was uit de doden en aan Zijn discipelen verscheen, heeft Hij hen o.m. gezegd: "dat de Christus alzo moest lijden ..." Hij vertelde hen, dat "het alles moest vervuld worden. Zij moesten er aan herinnerd worden, dat dit alles van Hem geschreven stond in de Wet van Mozes, en in de Profeten, en in de Psalmen.

"En begonnen hebbende van Mozes, en van al de profeten, legde Hij hen uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was" (Luk.24:27). Jezus wist, dat Zijn kruisdood Zijn discipelen had doen wankelen; en daarom was het ook zo nodig, dat "Hij hun verstand opende, opdat zij de Schrfiten verstonden" v.v. 45, waardoor zij wederom sterk zouden staan, niet twijfelende.

Geen wonder, dat de apostel Paulus onder de sanctie van de Heilige Geest heeft geschreven: "Nu gerechtvaardigd zijnde door Zijn bloed,  zullen wij door Hem behouden worden van de toorn, want indien wij vijanden zijnde ,  met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, veel meer zullen wij , verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. En niet alleenlijjk dit, maar wij roemen ook in God door onze Here Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening gekregen hebben" (Rom.5:9-11). Johannes, de geliefde discipel verklaart dat "het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde" (I Joh.1:7b). Halleluja!! Amen.

Laten anderen, zelfs predikers en theologen redetwisten over de betekenis van deze woorden, wij hebben daarmede niets uit te staan. Voor ons is geloofs-ervaring meerder dan de mening van spitsvondige theologen. Laten wij, die door genade geloven in Christus en Dien gekruisigd en die met Hem mogen wandelen op de geloofsweg naar "Huis", niet opgehouden worden door lieden, die in dit toch al zo korte leven, nog kostbare tijd verloren laten gaan, door zich ongevraagd te verdiepen in de "verborgenheden God's , welke  wij pas ten volle zullen gaan verstaan in die dag van Zijn wederkomst in heerlijkheid en met grote kracht.

Wij hebben in alles  God'sheilige wil te eerbiedigen. En het is altijd goed om in nederigheid des harten te doen, wat wij geschreven vinden in Paulus' brief aan de Gemeente te Efeze, omdat de woorden van de Heilige Geest, gesproken door de mond van Zijn dienstknecht, eeuwigheidswaarde
hebben.. "Opdat Christus door het geloof in onze harten wone, en wij in de liefde geworteld en gegrond mogen zijn. Opdat wij met al de heiligen ten volle zouden begrijpen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat; opdat wij vervuld worden tot al de volheid God's" (3:17-20).

En de biddende apostel sluit zijn  gebed, geinspireerd door God's Geest, met deze woorden: "Hem, zij de heerlijkheid IN DE GEMEENTE, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen." Ook wij zeggen hierop: "AMEN".


"Maakt, o zondaars, plaats voor Jezus,
Die aan' t kruishout stierf voor u!
Jezus klopt NU aan uw harte,
Zondaars, biedt Hem ingang NU.

Plaats voor JEZUS, Vredekoning!
Haast u, zondaars, hoort Zijn stem!!
Hij zoekt in Uw hart een woning,
0, ontsluit dat hart vor Hem.
 

B
eide,in dit bestek voorkomende, gedichten zijn overgenomen uit de Zangbundel van Joh.de Heer.
 
                                     

 

 

Home - Sitemap - Inhoud