De Manifesto van Jezus Christus

 

Home - Sitemap - Inhoud

 

 

Naschrift

  
Als "sluitstuk" dit naschrift. Wij willen, alvorens nog andere dingen te schrijven, enkele woorden citeren van een bekende geestelijke leidsman uit onze dagen - Zweed van origine: de aartsbisschop van Upsala. Hij zag het goed, en heeft gezegd:

"De wereld is veel kleiner dan voorheen... en de daarin levende mens is kleiner dan ooit tevoren... Maar, GOD IS GROTER GEWORDEN. En als wij het met met het Evangelie van Christus in deze tegenwoordige wereld wagen, zal ook het christendom van groter betekenis zijn dan ooit".

Heidens christendom

In deze laatste dagen weten wij ons omringd door "heidens christendom". Dit wordt, gezien en gelet op alle gebeurtenissen, hoe langer hoe agressiever. Het wordt met de dag onrustbarend, en ons christendom wordt door deze "slopende ziekte" ondermijnd. Wij moeten terdege oppassen. Gelijk kanker langzaam maar zeker het menselijk lichraam aantast en heimelijk doorvreet, alzo is ook de voortwoekering van dit heidens christendom in onze tijd.

 Waarlijk, als wij niet wakende blijven, worden de fundamenten van ons christelijk geloofsleven weggeslagen. Het zijn de laatste dagen!!

De Bijbel spreekt van "zware" tijden... Wij houden ons hart vast, als wij de verregaande onverschilligheid zien van deze tijd. Men is hard bezig, om ons christendom, langs organisatorische weg, af te breken. En zij, die aan dit heidens christendom meewerken beweren dan, dat "wij met de tijd moeten meegaan". Zulke uitlatingen stempelen de zegslieden!!

Hetgeen wij hier hebben geschreven, wil dan ook niets anders dan diegenen "de helpende hand reiken", die zich gaarne zouden willen oriënteren t.o.v. de uitdaging van dit heidens christendom van de moderne wereld, op basis van praktische verhandelingen voor allen, die een duidelijk antwoord verlangen op reeds lang levende vragen - enkel om hun standpunt te kunnen bepalen temidden van alle "geestelijke verwarring".

De Christus Openbaring is de enige wwaarheid en deze waarheid geldt voor alle tijden en gelegenheden. Daar zijn vele zogenaamde "wereld-godsdiensten" en even zo vele "wereld-leraars", maar geen van deze laatsten heeft het gewaagd te leren: "IK BEN DE WEG EN DE WAARHEID EN HET LEVEN". Waarom? Ach,zij waren slechts "mensen van gelijke bewegingen als ieder ander". Jezus Christus was God-Mens - God's nieuwe schepping De AMEN in de historie, Begin en Einde.
 
"De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, Die volmake, bevestige, versterke en fundere ons allen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen"  (I Petr.5:10-11)


Den Haag,
Winter 1972-1973.

 

Home - Sitemap - Inhoud