De Manifesto van Jezus Christus

 

Home - Sitemap - Inhoud

 

 

Waarom zo streng?
Waarom toch zo teder?


Deze vragen staan in direkt verband met de Persoonlijkheid van Christus. Dear is zoveel te constateren,  dus is er ook zoveel over te zeggen. Zo op het eerste gezicht, is er zo'n schijnbare tegenstelling: wat betreft Zijn Persoon en Zijn manier om met mensen om te gaan. "Men" is geneigd te zeggen, dat Jezus' leven gekenmerkt wordt door, met Zijn Zending, onverenigbare handelingen.

Wij willen het zo neerschrijven:  Niemand was zó  streng - niemand was ooit zó teder! Wanneer wij Jezus gadeslaan op de ogenblikken, dat Hij rechtstreeks te maken heeft met Farizeeën en Schriftgeleerden en Priesters, dan kunnen wij met een gerust hart zeggen, dat er niets zó vernietigend in onze oren klinkt, als de striemende  smaadredenen, welke Hij bezigt.

Wanneer wij het 23ste hoofdstuk van het Evangelie naar Mattheus lezen, zo horen wij daar de donder van oordeel rollen, en zien wij, als het ware, de weerlichten van Zijn  heilige wraak en toorn flitsen met weergaloze kracht.

Nimmer tevoren werden "hypocrieten" op zulk een sarcastische wijze gekastijd; nimmer werden "priesters" zó gecorrigeerd en gebrandmerkt; en nimmer werden de "schijn-godsdienstigen", die zich lieten voorstaan op de dodende letter met veronachtzaming van de liefde voor God en de naaste, zo scherp veroordeeld!  Als er ieman al deze "schijn-heiligen" heeft ontmaskerd, dan is het Jezus geweest!  Hoort Hem!!


"WEE u, gij Schriftgeleerden, en Farizeeën, gij Geveinsden, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.

"
WEE u, gij Schriftgeleerden, en Farizeeën, gij Geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en dat onder de schijn van lang te bidden; daarom zult gij  zwaarder oordeel ontvangen.

"WEE u, gij Schriftgeleerden, en Farizeeën, gij Geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt.

"WEE u, gij blinde leidslieden, die zegt: Zo gij gezworen zal hebben bij  de tempel, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is schuldig...".

"
WEE u, gij Schriftgeleerden, en Farizeeën, gij Geveinsden, want gij verdient de munte, en de dille, en de komijn, en laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel en de barmhartigheid, en het geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere niet nalaten..."

"WEE u, gij Schriftgeleerden, en Farizeeën, gij Geveinsden, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schuttels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid.."

"WEE u, gij Schriftgeleerden, en Farizeeën, gij Geveinsden,  want gij zijt  de wit gepleisterde  graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol van doodsbeenderen en alle onreinigheid."  (Matt.23:13-14, 15-16, 23-, 25--27) en tenslotte nog:

"WEE u, gij Schriftgeleerden, en Farizeeën, gij Geveinsden, want gij bouwt de graven der profeten op, en versiert de graftekenenen der rechtvardigen. Gij slangen, gij adderengebroedsels, hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?" (v. 29, 33).


Wanneer wij  van Jezus ons een voorstelling hebben gemaakt, als zou Hij "enkel-en-alleen-zachtmoedigheid" zijn, zo is het hoog tijd, om een en ander te herzien. De Bijbel vertelt ons ook heel veel andere dingen,
wij zien op DE MENS CHRISTUS JEZUS!

Laten wij bedenken, dat (wanneer wij sterke mannen bewonderen, die niet bevreesd zijn om het overal welig tierende kwaad te geselen) wij in Jezus Christus bovenal ons ideaal hebben, zonder weerga.

Wat denken wu nu verder, met al het bovenstaande voor ogen? Twijfelen wij er  nog aan, dat zulk een levenshouding zo'n integrerend deel kan uitmaken van DE MANIFESTO VAN JEZUS ?

Was Hij in zo vele gevallen te opgewonden?? Zou het mogelijk zijn, dat Hij  alle controle over Zichzelven zou hebben verloren?!?

Mochten er onder ons nog sommigen zijn, die zo denken, zo roepen wij hen  toe: Bedriegt uzelven niet - u heeft  een absoluut verkeerde conceptie  van mannlijkheid. 

Ons standpunt, door genade, is:
Wanneer wij groot onrecht zien bedrijven, bijvoorbeeld het verkrachten van een lief minderjarig meisje, door de een of andere bruut, door een monster van een mens,  die in onze ogen niet langer een mens is, maar een beest, en wij daarbij onverschillig blijven en geen hand uitsteken,... zo zouiden wij de nobele naam van "MAN" (lees: "MENS") niet waard zijn! Want, toorn is netzo essentieel als edelmoedigheid, waarheid, liefde of reinheid!!
 

Buiten hetgeen wij van Jezus geschreven vinden in Mattheus 23, zou Hij nimmer de heerlijkheid van volmaakte manhaftigheid hebben kunnen openbaren.

Zo zien wij  deze dingen in het licht van de Schriftopenbaring en wij wachten nog steeds op degene, die ons het tegendeel zal kunnen bewijzen. Amen.
Zijn verontwaardiging moest wel samengaan met het gevoel van schaamte , welke door zulke "huichelerij" opgewekt wordt in reine harten. 

Er kunnen onder onze lezers mensen zijn, die hierover niet zo enthusiast (kunnen) zijn. Welaan, hen roepen wij vanaf deze bladzijden toe: Weest eerlijk tegenover uzelven!

J
ezus Christus zou nooit zo algemeen kunnem worden aangebeden zoals Zijn discipelen heden ten dage doen, wanner  Hij "die gulzige honden hun gang zou hebben laten gaan met het opeten van de huizen der weduwen" en met al die andere ten -hemel-schreiende  ongerechtigheden, om daarna de tempel binnen te gaan en gebeden op tezeggen, zonder het minste gevoel van toornigheid of veroordeling in Zijn gemoed!!!

Jezus Christus zou alsdan al lang verworpen zijn en miskend (ten rechte) door de mensen - hoog en laag, als koningen, staatslieden,  soldaten, avonturiers, athleten, en zo meer...

Wij gaan nu nog verder, en willen ons bezighouden met "de LAMS-natuur" van de Christus. In de Schriften wordt Hij ons voorgesteld als een Leeuw - "de Leeuw uit Juda's stam."

Maar ook als eren Lam - "Het  Lam, geslacht van  de grondlegging der wereld af (Openb.13:8)

En inderdaad Hij was moedig als een Leeuw en toch zo teder als een Lam! Wondervol!. In Zijn Persoon waren tegelijkertijd zo ver uiteen lopende deugden verenigd. 

Want, wie heeft ooit gehoord van een leeuw, die tegelijk
een lam  is? Zo groot, zo rein, zo  heilig, was Jezus Christus, dat Hij in Zichzelven deze "schijnbaar tegengestelde karakteristieken" kon verenigen. Hoe anders is het gesteld met de mens. Hoe "klein" zijn wij in zo vele opzichten.


Maar ook alleen in  Jezus vinden wij al die deugden, welke de "versierselen" zijn van volmaakte mannelijkheid. Op geen van al deze deugden wordt ten koste, van de ander meerdere nadruk gelegd. Niet alleen zijn zij in hun onderlinge betrekking niet te scheiden, maar zij zijn in Hem volmaakt!

Al het andere, dat door Hem wordt geopebbaard,  ligt tussen Zijn Leeuwen-aard en Zijn Lams-natuur.

Het is in werkelijkheid zo, dat wij meer en meer overtuigd worden van Zijn Goddelijkheid, wanneer wij meer acht slaan op Jezus' menselijkheid!!

En wij vinden dit laatste niet alleen in de machtige tekenen, waarover Johannes heeft geschreven, en die alleen maar door de Almachtige kunnen worden gedaan, maar bovenal in dat in zo harmonieus in-elkaar vloeien van al die verschillende en onderscheiden facetten van Zijn Persoonlijkheid.

En, derhalve is het onmogelijk de Heilige Schrift te lezen of te bestuderen, zonder bewogen te worden tot in het diepst van het menselijk gemoed.

Verslagenheid, maar ook tegelijkertijd bewondering is ons deel, wanneer wij zien op de Zoon des Mensen, omringd door blinden, lammen, kreupelen, melaatsen, hoeren, en maniakken, ja, door het uitvaagsel,  het "schuim" van de maatschappij...

Tollenaren ontvingen vergiffenis evenals zondaren, die tot Hem kwamen, en zij die ziek of krank waren, werden op Zijn machtwoord volkomen genezen, en konden hun weg vervolgen,  met uitbundige blijdschap!

Zoals de nektar in de bloemen de bijen aantrekt,  zo was en is Jezus  de grote en sterke magneet voor armen, die Hem van node hebben

Een iegelijk, die tot Hem komt, geniet ook vandaag-de-dag Zijn "mateloze" liefde. Want, "het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek, zal Hij niet uitblussen"(Jes.42:3a). Halleluja!'

Hij sloeg er niet één,  zoals dat de schijnheilige Farizeeër, deed. Waarom?? Omdat hij,  vanwege zijn verregaande hoogmoed, onmogelijk de plaats van de zondaar kon innemen.

Denken wij  maar even aan het geval van de "op heterdaad van overspel gegrepen" vrouw, die door de Farizeeën tot Jezus werd gebracht, om door Hem te worden veroordeeld... Zij brachten haar niet tot Jezus, omdat zij zo overtuigd waren van zedewet en moraal; maar, omdat zij de Meester in die gevaarlijke hoek wilden drijven, die Hem de eis van de Mozaische Wet over het hoofd zou hebben doen zien.

Zij  wilden geen rekening houden met Zijn vergevensgezindheid en Zijn trouw aan Joodse gewoonten, maar hadden slechts als doel voor ogen: "het schuldig verklaren van Jezus". Hoe wondervol was Zijn'bemoeienis met deze vrouw, hoe genadevol Zijn handeling en bescherming... te schrijven in het stof der aarde,... waardoor zij niet gedwongen werd om te blikken in die zo reine ogen, die haar ziel doorboorden. En,... plotseling barstte de bom in het aangezicht van die geveinsden. Hij keerde Zich tot hen, en zei: "Wie uwer zonder zonden is, die werpe op haar de eerste steen" (Joh.8:7).

Wat een Heiland, wat een Redder en Verlosser hebben wij! Glorie voor Hem!!


"ZIET DE MENS!" was eenmaal de uitroep van een Romeins landvoogd.  Pilatus zag Jezus staan aan de ene kant en aan de andere zijde zag hij de woedende Joodse menigte, die opgezweept was door Overpriesters, Farizeeën en Schriftgeleerden,. voor wie  Jezus Christus "ANATHEMA" was; een "vervloekt Persoon". Waarom???

Omdat Hij voor hen allen de grote Goddelijke  spiegel was , Waarin en Waardor zij hun eigen zonden gewaar werden.
 Hoe??? Zó: "Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden gene zonden; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hunne  zonden." (Joh.15:22). Amen. "Ziet de Mens" hebben allen te doen, want in het ganse heelal is er niemand te vinden, die zó Wondervol, zó Aanbiddelijk is, als Deze Ene, waarvan Jesaja heeft geprofeteerd: "Men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad,Sterke God, Vader der Heerschappij en Zijn e vreerjk zal geen eind zijn."
 (Jes.9:5b-6). Geprezen zij de Here Jezus Christus tot in alle eeuwigheid!!

Wat zou de mensheid moeten doen zonder Zijn voorbeeld en Zijn leringen. Of wij geloven in Hem en volgen Hem dan waarheen Hij ook leidt, of wij durven geen begin te maken, nadat wij "de kosten berekend hebben .Er is voor ons geen middenweg ". Jezus heeft gesproken, zoalsgeen mens  kan doen. "Nooit heeft een  mens alzó gesproken, gelijk Deze Mens" (Joh.  7:46).

Hij claimde dingen, die alleen de Godheid kan vervullen. Hij maatigde Zich voorrechten aan, die alleen de Allerhoogste toekwamen.

Voor het  forum van alle aanwezigen, kon Hij alleen zeggen: "IK BEN, DIE IE   BEN... EER ABRAHAM WAS, BEN IK".

Jezus kon zonden vergeven, die (zoals de mensen beweerden) alleen God  kon vergeven (Luk.5:20-21). Jezus leerde : "Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien" (Joh.14:9b).

Hij heeft ook gezegd, dat degenen,  die niet in Hem geloven, in hunne zonden zullen sterven, en dat Hij  het Licht der wereld was, en dat degenen, die Hem verwerpen in duisternis wandelen (Joh.12:46).

Heeft iemand ooit kunnen zeggen, als Hij: "Kom  herwaarts tot Mij, ALLEN, die vermoeid en belast zijt, un IK ZAL u rust  geven" (Matt.11:28). Hij heeft allen uitgenodigd om tot Hem te komen, allen, die dorst hadden, om te drinken van de Fontein des Eeuwigen Levens (Joh.7:37-38).

Hij heeft Zich nooit gehaast met te leren, dat Hij de Opstanding was en Leven Zelf is, en dat degenen, die in Hem geloofden niet zouden sterven (Joh.11:25-26). Hij bevestigde, verzekerde, bekrachtigde, dat Hij uit de hemel kwam als het Brood des Levens, om Zichzelven te geven aan een hongerige wereld  (Joh. 6: 48,50-51)..

De meest treffende en imponerende  lering van Jezus, vinden wij in Mattheus 25, waar Hij Zichzelf  verklaart te zijn: De rechtvaardige Rechter over al de volken en natien en tongen. . En Zijn rechtvaardig oordeel zal maken, dat de schapen en de bokken zullen worden gescheiden; en dat de eersten zullen ingaan in het eeuwig leven en; de laatsten in de eeuwige pijn, het eeuwig-brandende  vuur.

Voorwaar, .geen  kleinigheid!  Wie zal durven spotten?, wanneer hiji weet dat het vreselijk is, om te vallen in de handen van de levende God.


Jezus accepteerde de aanbidding van een mens, die tevoren gezegd had, niet te kunnen geloven, dat Hij was opgestaan uit de dood, tenzij hij de lidtekenen der nagelen zou zien in Zijn handen en zijn hand zou leggen in Zijn gewondde zijde.

Toen hem dit werd vergund, riept hij uit: "Mijn Heer en mijn God!" Jezus zei, dat hemel en aarde vooorbij zouden gaan, maar dat Zijn woorden nimmer voorbijgaan. Hij overzag al de eeuwen, en heeft met profetische zekerheid al de dingen voorzegd, die wij nu (na bijna twintig eeuwen) vervuld zien worden.

Een van de meest sprekende voorbeelden: "Jeruzalem ZAL van de heidenen vertreden worden, TOTDAT de tijden der heidenen vervuld zullen zijn" (Luk.21:24).


Wij zien dit heden ten dage in vervulling gaan! Wie niet wil zien, die blijft blind!! Jezus heeft, na Zijn opstanding, gezegd tot Zijn discipelen, dat "alle macht in de hemel en op de aarde Hem is gegeven":

De glorie van Zijn opstanding
Hij gaf Zijn discipelen die wonderbare opdracht: "Gaat henen in de gehele wereld, en predikt het Evangelie aan alle kreaturen..." En overeenkomstig het getuigenis van degenen, die met Hem gewandeld hebben en ooggetuigen waren van Zijn wonderen en Zijn tekenen, genas Hij alle krankheden en ziekten. Hij vermenigvuldigde de broden en de visjes om de hongerige scharen te voeden. Hij wekte de doden op, zelfs een, die al stonk in het graf. Hij beval de storm te gaan liggen en was Meester over de golven der zee, zó, dat Zijn eigen discipelen uitriepen: "Wie is toch Deze, Die macht heeft over winden en de zee, dat die Hem gehoorzamen?!"

Nooit hadden bruiloftsgasten zulke wijn geproefd, als toen Jezus (nadat de knechten Hem gehoorzaamd hadden en de watervaten hadden gevuld met water) deze veranderde in kostelijke wijn.

Hier hebben wij te maken met ontzaggelijke problemen - Hij heeft ze alle opgelost.

Jezus ZElf is he antwoord op alle vragen en noden des tijds.


Dat de apostelen Hem onvoorwaardelijk hebben geloofd, kan niet worden gelochend; en dat ook discipelen Hem hebben gevolgd, niet vragende, is geschiedenis. De waarheid is deze: "Alle dingen zijn door Hem gemaakt, niet alleen de zichtbare, maar ook de onzichtbare; zowel de dingen in de hemelen, als die op de aarde" (Paulus aan de Gemeente van Kolossenzen.


Johannes, de geliefde apostel, heeft, met verwijzing naar dez Jeius, gezegd: "DEZE IS DE WAARACHTIGE GOD, EN HET EEUWIGE LEVEN" (I Joh.5: 20)..Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

 

 

Home - Sitemap - Inhoud