Die is, Die was en Die komen zal
De "Openbaring"nader beschouwd


* Inhoud

Gods Raadplan der eeuwen
Lees verder

* Waarom de Openbaring werd gegeven
Lees verder

* De brieven aan de zeven gemeenten
Lees verder

* Efeze
Lees verder

* Smyrna
Lees verder

* Pergamus
Lees verder

* Thyatira
Lees verder

* Sardes
Lees verder

* Filadelfia
Lees verder

* Laodicea
Lees verder

* Nabeschouwung
Lees verder

* De troonsheerlijkheid van de Vader
Lees verder

* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon
Lees verder

* De zegels worden geopend.
Lees verder

* 1ste zegel
Lees verder

* 2de zegel
Lees verder

* 3de zegel
Lees verder

* 4de zegel
Lees verder

* 5de zegel
Lees verder

* 6de zegel
Lees verder

* 7de zegel
Lees verder

*De Goddelijke oogst voor en na de grote oordelen van God
Lees verder


* De bazuinen gaan klinken
Lees verder

* 1ste - 4de bazuin
Lees verder

* 5de bazuin
Lee verder

* 6de bazuin
Lees verder

* 7de bazuin
Lees verder

* De culminatie der demonische machten
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt  de wereld aangezegd
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven
Lees verder

* De openbaring van Gods grote verborgenheid
Lees verder

* De antichrist en zijn heerschappij
Lees verder

* Gods wegen in genade en gericht
Lees verder

* De zeven fiolen vol van de toorn van God
Lees verder

* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten
Lees verder

* Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Lees verder

* Gods oordeel  over het grote Babylon als politieke en economische macht
Lees verder

* De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus
Lees verder

* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk
Lees verder

* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Lees verder

* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden
Lees verder
 

 

 

Home - Sitemap

 

Nabeschouwing  
De brieven aan de zeven gemeenten (Slot)Het verslag van Christus zelf


Met het vorenvermelde is de geschiedenis van Gods Kerk afgehandeld. Deze Zeven Brieven aan de respectievelijke Gemeenten vormen het verslag van Christus Zelf omtrent Zijn Gemeente, dit is Zijn Lichaam.
Ze houden de opbouwende kritiek van de Here Jezus Christus in ten aanzien van Zijn volk. De belangrijkheid van deze profetische Boodschap, die geldt voor een tijdsbedeling van tweeduiznd jaar valt niet te onderschatten.
Niettegenstaande het falen van de mens verandert God Zijn Plan niet. Zijn Kerk is geen mislukking! De uitgroei van de kerk in een afval van God zal niets kunnen afdoen aan Gods plan van een volmaakte Gemeente en het eindoordeel over de ganse wereld. Amen.

Alle in de zeven brieven voorkomende waarschuwingen en de daarin vervatte beloften, staan niet alleen in verband met de toentertijd heersende toestanden, maar ze hebben ook tot doel om alle gelovigen door alle eeuwen heen te dienen tot richtsnoer, opdat zij hun blik gevestigd houden op Christus en Zijn Woord. In het bijzonder echter bevatten deze brieven de historische beschrijving van de onderscheiden tijdperken van de geschiedenis van de Gemeente: het Lichaam van Chrtistus.

 

 

Overzicht van de gemeentelijke tijdperken

1. In EFEZE heeft de Gemeente haar "eerste liefde" verlaten. Volgde er geen bekering, dan werd de kandelaar weggenomen. Dit was de toestand van de Gemeente van onze Here Jezus Christus aan het einde der apostolische eeuw.

2. In SMYRNA volgden de vervolgingen, die duurden van keizer Nero tot keizer Diocletianus. De valse leer van Bileam, binnengedrongen in de Gemeente, dreef deze in de armen van de wereld, waardoor "vermenging" onstond met wereldse zin en waardoor de Gemeente kwam te wonen “daar waar de troon van satan is"; nl.IN de wereld. Ongerechtigheid in vele en velerlei vormen en gedaanten tierden tenslotte welig. Aldus was de algemene toestand der Gemeente ten tijde van keizer Constatijn.

3. In PERGAMUS zien wij de verslechtering allerwege, ook de invoering van de leer der Nicolaieten. Hier werden hoererij en overspel toegelaten en afgoderij. Het gevolg was een toestand, die geestelijk gezien een afdalende lijn vertoont. Deze toestand is tot en met het jaar 606 de algemeen heersende in de Gemeente.

4.
In THYATIRA kwam het pausdom sterk op de voorgrond. "Izebel"- hier de Roomse Kerk, bewerkstelligde de totale vermenging van wereld en Christendom, en verleiddde Gods dienstknechten tot nog ergerlijker afgoderij en hoererij. In de donkere Middeleeuwen werd welhaast het hoogtepunt bereikt, "maar nog is het einde er niet". Thyatira geeft de algemene toestand aan in dit deel van 's Heren Gemeente, voortdurend tot de Wederkomst van Jezus.

5
.  In SARDES vinden wij de algemene toestand na de Hervorming in het                hervormde deel van de Gemeente. Wij zien hier het NAAM-CHRISTENDOM in de Gemeente van Jezus Christus.

6. In FILADELFIA treffen wij de afscheiding aan van de ware gelovigen van de massa der belijders. Eerstgenoemden houden zich vast aan het Woord, en putten dááruit alle kracht om "de ure der verzoeking" door te komen. Tot en met het jaar 1900 vinden wij deze Gemeente "met kleine kracht".

7. In LAODICEA komt de ten hemel schreiende toestand van de Gemeente naar voren.
 Wij bevinden ons thans in deze periode des tijds van de Kerkgeschiedenis. Nog wordt de Gemeente als geheel de tijd gegeven om zich gans te bekeren. In deze bedeling van genade volhardt de Heilige Geest in het waarschuwen van allen, door de proclamatie van het Eeuwige Evangelie van de uiteindelijke doem: het uitgespuwd worden. De algemene toestand is "naam-christendom" en compromis in de Gemeente en deze toestand duurt voort tot de periode van de Grote Verdrukking.


Het begin van de zending
De "Spade-Regen-Opwekking (Joëls profetie) - wat hiervan reeds gevallen is na 1900 en hetgeen nog komen moet, zal de ware gelovigen toebereiden en gereed maken om te kunnen behoren tot de
Bruidsgemeente van Efeze 5:26-27,"Opdat Hij haar (de Gemeente) heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord, opdat Hij haar Zichzelf zou heerlijk voorstellen, een Gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk."

Profetisch bekeken zien wij de Here Jezus Christus in deze Boodschap aan de Zeven Gemeenten, alsmaar werkende aan "de vervolmaking van Zijn Bruidsgemeente." . De Hogepriester en Apostel onzer belijdenis wanhoopt niet.
Door het Woord en de Geest blijft Hij werkzaam in Zijn Lichaam, en richt Zich op grond van Zijn verlossingswerk, tot Zijn Gemeente.. "Het zevenvoudig Woord van vermaning en volharding; dit zevenvoudig Woord, gedrenkt in Zijn zoenbloed , zal Zijn Lichaam dienen tot algehele verzoening en vervolmaking als een zevenvoudige bloed-besprenging!

Hier zien wij de Hogepriester, de Overste Leidsman en Voleinder van ons geloof in volle actie, zodat het eindresultaat gevonden wordt in de zevenvoudige overwinning als vrucht van de met Zijn Bloed betaalde verzoening. Halleluja!
 Voor elk van de zeven groepen van overwinnaars is een aparte plaats geopend in het Koningkrijk der Hemelen . Voor iedere nauwgezette en biddende onderzoeker van de Bijbel zal het niet moeilijlk zijn om de wondervolle overeenstemming van deze plaatsen te zien met de karakteritieke plaatsen in de hemelse tabernakel (Openb. 4), naar welk voorbeeld Mozes de Israëlitische tabernakel moest bouwen.

Een en ander moet worden gezien in het licht van de bloedbesprenging door de Hogeproester op de Grote Verzoendag in de Israëlitische tabernakel.
 En om nog even terug te grijpen naar die " zevenvoudige bloedbesprenging op de Grote Verzoendag" plaatsen wij hier de opmerking, dat deze in onverbrekelijk verband stond met de algehele verzoening, als de van God verordineerde oplossing van het zondenvraagstuk in Israel.  "Zonder bloeduitstorting is er geen vergeving van zonden". Dit zevenvoudige zondenvraagstuk wordt nu in " profetisch parallel" eveneens gevonden in de inhoud van deze Zeven Brieven. Zij wordt alleen opgelost door de Wederkomst van de Here Jezus Christus. Glorie voor God!

2 Kor. 5:18-21,  "En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het Woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus' wege alsof God door ons bede: wij bidden van Christus' wege, laat u met God verzoenen.
Want Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.
"


Home - Sitemap