Vverleidende geesten

en leringen der duivelen

______________________________

Home -  Sitemap

1 Timotheüs 4:1

"Doch de Geest zegt duidelijk,
dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, 
zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen."

____________________________________

 

Spiritisme en Spiritualisme
________________________Dit zijn ogenschijnlijk twee verschillende vlaggen, maar wij hebben te maken met precies dezelfde lading. Het ene is niet mooier, of beter dan het andere. Beide zijn menselijke pogingen om communicatie in het leven te roepen met de geesten van afgestorvenen. Dit bestond al in de dagen van koning Saul, ca. 3000 jaar geleden. Hij ging naar de waarzegster van Endor. Nog veel eerder werd dit al druk beoefend in al die oude Boeddhistische tempels in China, Tibet, enz. De Here God heeft hiervoor dan ook zéér gewaarschuwd. Omstreeks 1850 doemt deze tweekoppige draak op in de westerse wereld. De invloed van spiritisme en spiritualisme is nu zó groot, dat wij daaruit kunnen zien, dat wij werkelijk te maken hebben met één van de kenmerkende tekenen van de laatste dagen. De duivel doet alles om de mensen van God af te houden.


- 1 Tim. 4:1 t/m 3.
- Onderdelen hiervan hebben wij ontmoet in de Christian Science. Spiritisme en spiritualisme kennen een tweevuldige kracht, waardoor velen in de strikken des duivels vallen. Zij kennen een perfecte nabootsing van de waarheid, van Jezus en van alle goede geesten. Zij appelleren aan het natuurlijk verlangen van het menselijk hart, dat zich bezig houdt met de vraag: "als ik de laatste adem uitblaas, wat is er dan aan de overzijde?"

   Langs deze weg kunt u die verlangens bevredigen, maar het is een schijn-bevrediging. Als wij daar eenmaal aan beginnen, krijgen wij er nooit genoeg van. Dit moet u verstaan in het licht van het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Jezus zei: "wie van dit water drinkt, zal altijd weer dorsten", zo is het met alles wat natuurlijk is, wat niet gestelijk is. "Maar wie van het water zal drinken, dat Ik hem geven zal, die zal nimmer dorten". Dan zijn wij gekomen tot de Bron Zelf. Als u Jezus heeft, heeft u alles.  Dit moet ons echter niet brengen tot het andere uiterste. Er wordt wel geleerd: als wij gedoopt worden met de Heilige Geest, hebben wij ook alle negen gaven Gods ontvangen.
 

- 1 Cor.12:11
- zegt, dat de Heilige Geest, de gever van alle gaven, uitdeelt aan een iegelijk, in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil. Dit sluit dus absoluut uit, dat wij gedoopt worden met de Heilige Gepet en tegelijkertijd alle negen gaven ontvangen. Dit behoort tot het apostolaat en dan nog alleen als de Geest in een bediening werkzaam is.

   Petrus en Johannes hadden niet altijd al die negen gaven. Zij gingen dagelijks naar de Tempel en hadden al lang die kreupele pelgtim daar  zien zitten. Op een dag, dat zij daar voorbijgingen, werd de Geest van God vaardig in de bediening, waardoor zij konden zeggen: "Zie op ons! In de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel!" Hadden zij dat niet eerder kunnen zeggen? Neen, eerst moest de Geest van God werkzaam zijn met de gave in de desbetreffende bediening. 

   Zelfs Jezus kon soms niets doen, want er was geen geloof. In het tegenovergestelde geval zou het werkzaam-zijn van al deze gaven en bedieningen, overal en altijd, het hebben van geloof uitsluiten; want dat zou dan niet nodig zijn. De duivel imiteert alles. Zo zijn er mensen, die zeggen: "ik kan de hele dag in tongen spreken". Dit is een verkrachting van de bediening des Heiligen Geestes.

- Matth. 13.
- De vijand kwam des nachts en strooide onkruid op de akker; niet aan de rand, maar in het midden.  Dit is wat de duivel altijd beoogt en waardoor zijn werken niet zo vlug worden onderkend. Hij zoekt altijd vermenging; hij is er altijd op uit om vlees en Geest te mixen. Onder waarachtig gelovigen brengt hij graag zoveel mogelijk mensen, die leven in twijfel en vreesachtigheid, die de begeerten van het vlees najagen en wereldgezind zijn.

   De vijand strooide het onkruid niet alleen te midden van de tarwe, maar het leek precies op de tarwe.  Zo  wordt zelfs het bloed nagebootst! Als straks de antichrist dodelijk gewond zal zijn, zal hij weer opstaan. De duivel zal zijn grootste troeven uitspelen aan het einde van deze bedeling. Wij zullen komen te staan voor feiten, waarvan wij nooit hebben durven dromen. Vermenging en imitatie doen ons dikwijls vermoeden, dat wij met de waarheid te maken hebben, maar het is de leugen.

   Ook wij begaan wel eens een fout in dit opzicht. Het kan zijn, dat u zich bevindt in het huis van kinderen Gods en dat daar werelds bezoek komt. U verwacht dit daar niet want ons "schijnen voor Christus" heeft automatisch tot gevolg, dat de wereld ons schuwt. Als de wereld ons nog accepteert, leven wij niet zoals God het wil. U kunt een onbekende dan niet direct begroeten met 'dag broeder, dag zuster!-

   Broederschap in het Nieuwe Testament betekent, dat wij ons leven durven inzetten voor een broeder. De Heer zei: wie is Mijn moeder en Mijn broeder? Zij,  die  doen de wil des Vaders. Het stilzwijgend ontkennen hiervan, duidt op een geestelijke onvolwassenheid.

Daniel had nog niet de doop des Geestes, maar de zalving van de Geest in zijn leven was genoeg voor hem, om als een volwassen gelovige in het leven te staan, hoewel hij nog jong was tijdens zijn ballingschap. Tegen alle gebod van de koning in, stond hij pal, evenals Sadrach, Mesach en Abednego.
 
  
Hoewel wij gedoopt zijn met Gods Geest, zien
velen er tegenwoordig geen been in om met de wereld mee te doen; (minirokken te dragen bv.) . Dat is wereldgelijkvormigheid. Wat is dan het verschil tussen een gelovige en een wereldling?  Paulus zei tot Timotheus: wederleg, bestraf, vermaan! Wij kunnen niet buiten deze drie in de laatste dagen. Alle maagden sluimeren nu, maar dat is nog geen reden om te zeggen: dan ga ik ook maar slapen. De Bijbel gebiedt: "Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden" (Efeze 5:14
). Het gaat hier om de geestelijke doodsslaap. Wij zijn elkanders hoeders.


 
  Laten wij dan elkaar weten te vermanen, opdat de ander niet in de modder valt. Op degenen, die dicht bij God leven, rust in deze de verantwoordelijkheid te vermanen en te bestraffen; anders leiden wij een egoistisch Christelijk leven. Laten wij dan waarschuwen, als wij het minste of geringste waarnemen, dat tegen het Woord van God ngaat.

- Prediker 9
- Spiritisme en spiritualisme appelleren aan de behoefte van het menselijk hart om contact met gestorven geliefden en dierbaren te hebben. In Prediker 9 lezen wij, dat het uitgesloten is om nog iets te horen van de overzijde. Nu is het ook weer niet zo als de Zevende Dags Adventisten zeggen: dood is dood, en uw ziel slaapt "ergens".

   De Here Jezus heeft gezegd: "Ik ga heen om u plaats te bereiden; als ik u plaats bereid heb, zal Ik wederkomen en u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben". Hij ging naar het huis des Vaders met de vele woningen. Wat Hij gezegd heeft, is geloofwaardig; wat Hij beloofd heeft, doet Hij. Dus weten wij, als kinderen Gods, dat ons voorland daarboven is.

   Hoewel zij het Woord hebben, zien wij gelovigen wakker blijven bv. op de derde avond nadat iemand overleden is; of na  40 dagen, omdat Jezus 40 dagen op aarde was, voordat Hij ten hemel voer.  Wij willen zo graag weten wat er aan de overzijde is. Men zegt: "daar is nog nooit iemand van teruggekomen". Ja, Jezus Christus stond op uit de doden; maar Hij zegt nergens dat wij contact moeten zoeken met geliefden en dierbaren, die al gestorven zijn.

   Wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Wij bestaan uit lichaam, ziel en geest. Alleen ons lichaam is zichtbaar en wordt in het graf gelegd. Onze ziel en geest zijn dan al thuis. Er staat ook nergens in de Bijbel, dat wij door betaling van geld of door gebed een ziel van een overledene de hemel kunnen doen binnengaan. "Heden is het de dag der zaligheid. Heden, indien gij Zijn stem hoort, verhardt uwe harten niet!"

- Lucas 16
- Er zijn maar twee opstandingen: die der rechtvaardigen en die der onrechtvaardigen. Volgens Lucas 16 (de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus) is er een onoverbrugbare kloof tussen hemel en hel. Als wij sterven in het geloof, komen wij waar Jezus is. Zolang wij wandelen naar het Woord van God, behoeven wij hieraan niet te twijfelen.

 
  De satan werkt heden ten dage als een "engel des lichts". Alle dwaalleringen beginnen met de Bijbel, maar dit duurt slechts zo lang als het in hun kraam te pas komt. Voor u het weet, zit u aan de seance-tafel. Laten wij daarom de waarschuwingen van God ter harte nemen. Allereerst gaan wij de waarschuwingen in het Oude Testament bezien.

- Lev. 19:31.
- God spreekt hier van waarzeggers en duivelskunstenaars.  "Zoekt hen niet, u met hen verontreinigende!" Jezus is voor deze mensen de "Grootmeester". Hoe kan ik mij dan verontreinigen, als ik in een kring zit met zulke mensen?

- 2 Cor. 7:1
- zegt, dat wij onszelf moeten reinigen van alle besmetting des vleses en des Geestes. Er kan een voelbare besmetting plaatshebben in het leven van een Christen, maar ook een geestes-besmetting, die niet kan worden gehoord of gezien. Dat is het pek, waarmee zovelen worden besmeurd.

  
Als ons hart niet dagelijks gewassen wordt in het badwater des Woords, blijft er iets in vastzitten. Ons lichaam is een tabernakel. (Er zijn er nog twee: de tabernakel van Israël en de hemelse tabernakel). In de tabernakel zijn functies, die u terug kunt brengen tot al de objecten die te vinden waren in de echte tabernakel. Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat u bezig bent met iets - hetzij uit Gods Woord of niet - en dat het u opbreekt in de slaap.

  
Het is ergens vast blijven zitten. Als het gaat om de dingen van God - prijs Zijn wonderbare Naam!, maar als het dingen van de duisternis zijn, dan breekt het u op in koortsachtige dromen, zodat het koudzweet over uw rug loopt. God geeft Zijn kinderen nooit zulke dromen. Dit is het bewijs, dat er in onze geesteswereld dingen gebeuren, waarvan wij ons nauwelijks bewust zijn.

  
Besmetting naar de geest wordt door ons pas onderkend, als de zichtbare kenmerken er al zijn. Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. Als u leeft te midden van gokkers, dronkaards ofm liederlijke mensen, wordt u vroeg of laat ook zo iemand. 

  
De omgang van uw kinderen doet hun méér dan hun opvoeding thuis. U kunt hen niet vasthouden, als zij hel huis uitgaan, maar buig uw knieën en draag hen op tot voor Gods troon van genade, en smeek God hen te achtervolgen dor Zijn Geest. Voed uw kinderen op in de vreze des Here

-
Lev. 20:6.
- Wie dit doet, krijgt ogenblikkelijk met God Zelf te maken. Hij roeit uit! Hoevelen komen niet te sterven in zo'n geval!

- Lev. 20:27.
- God zegt, dat dezulken gestenigd moeten worden tot de dood erop volgl. Zonder pardon doet God recht over hen vellen. Zij hoereren de duivel na; zij hebben hun hart en leven verkocht aan de duivel. Zij zijn niet alleen gekomen tot het uitblussen van de Geest, maar tot het lasteren van de Geest. Hoe zouden wij dan, als kinderen Gods,  gemeenschap met zulke mensen kunnen hebben?

  
Stenigen bestaat niet meer, maar iemand kan plotseling sterven en dan vragen wij ons soms af: hoe kan dat nu? God weet alle dil gen!   Men kan ook geestelijk sterven, zodanig, dat de Geest van God niet meer werkt ii ons hart en leven.

- Deutr. 18:11 en 12.
- Wat doen de spiritisten anders dan de doden vragen? Jobs tien kinderen stierven. Als hij God niet gekend had, zou hij hierin hebben kunnen vallen. Maar Job zei: "De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen; de Naam des Heren zij geloofd!" Daarom: houdtt wat gij hebt,
opdat niemand uw kroon neme!

- Hand. 20:28.
- De mensen denken, dat ik arrogant ben, omdat ik niet met alle anderen wil samenwerken. Het podium is niet voor iedereen! "Hebt acht op uzelf en op de gehele kudde, over welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft" .

   Er komt een tijd, dat de hele wereld het Beest achterna zal lopen. De Vale Profee zal de gehele aarde bewegen om het Beest te aanbidden. De duivel is nu al bezig te doen wat straks massaal zal gebeuren. Gods Woord waarschuwt ons géén liefhebbers te worden van onszelf en niet méér eer te geven aan het schepsel dan aan de Schepper. Met déze dingen begint de duivel. Straks komt de mens tot de aanbidding van het Beest.

"Wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is, en wij doen goed daarop acht te slaan als op een lamp in een duistere plaats".
 
   Toets alles aan het Woord van God. Als het Woord rijkelijk in u woont, wordt u een geestelijk fijngevoelig mens. Waarom zou Paulus anders aan de Galaten schrijven: ''vervloekt is degene, die u een ander Evangelie predikt"? Wat is het verschil tussen het Evangelie zus en het Eevangelie zo? Een Evangelie, dat alleen blijft hangen aan de feiten en de consequenties niet
neemt, is niet het Evangelie, dat Paulus bedoelt.
  
Als ik zeg, dat ik vrijgekocht ben door het bloed van Christus, dan moet ik leven naar die belijdenis. Hoevelen zijn er niet heden ten dage in Pinksteren, die dit belijden, mar er niet naar leven. Het Evangelie houdt u de consequenties voor ogen en zegt: als u niet leeft  naar uw belijdenis, dan is uw goof ijdel en van nul en gener waarde.
  
   Gods Woord is een tweesnijdend scherp zwaard. Tot hoever durft u met dit Woord te gaan in uw eigen leven? Tot zó ver durft u dit ook te doen in andermans leven. Als wij het Woord recht snijden, zal God onder alle omstandigheden naast ons staan en ons handhaven. Wie was rijker: Johannes op Patmos, of degenen, die hem daar gebracht hadden

-
Jesaja 8:19 en 20.
- "Geen dageraad", met andere woorden: u sterft. Vraag uw Vader in de hemel! Hij zegt:"Bidt en gij zult ontvangen". Ja, maar broeder, dat duurt zo lang. Gods weg is de beste, maar het is niet onze weg. Wij moeten bidden en zullen dan ontvanggen, maar wij moeten aan Hem overlaten wanneer Hij dit wil doen.

- In Hebreën 11
- leest u van mannen en vrouwen, die een gebedsleven gekend hebben. Nochtans hebben zij de belofte niet verkregen. Wij moeten geloven, dat Hij Is, een Beloner dergenen, die Hem ernstig zoeken.  Hoeveel tijd wordt er soms niet besteed om te zoeken naar de oplossing van een meetkundig vraagstuk? En als het gaat om de dingen van Gods Koninkrijk vinden wij, dat wij lang moeten wachten!
   "Waarom hebben Wij dit niet gekund?", vragen de discipelen bij de genezing van de maanzieke jongen. "Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten". Wij leven in dagen, dat God een grotere prijs van ons vraagt dan ooit tevoren.

  
Jacob had maar tien minuten nodig om de linzensoep te koken, waardoor hij het eerst-geboprterecht van Ezau kreeg. Hoe lang heeft hij moeten wachten totdat hij verlost werd uit het huis Van Laban? Hoelang heeft hij moeten worstelen aan de Jabbok, voordat hij  een nieuwe naam kreeg? Als wij verder op de weg zijn, moeten wij een getrouwe omgang met Hem hebben. Dit vraagt offerande van ons en offerande doet pijn.

   Als degenen, die onder de wet leefden,  gestraft werden voor het raadplegen van waarzeggers en duivelskunstenaars, hoeveel te meer degenen, die leven onder de genade nu. Nu  leven wij in een tijd, dat er overvloedige genade is voor ieder, die wil. Allen, die tegen deze genade van God ingaan, sterven onherroepelijk een geestelijke dood. Dan zijn zijij afgescheiden van God en het eeuwige leven, tenzij zij zich bekeren.

   Uit de practijk weten wij hoe moeilijk het is voor mensen, die  aan spiritisme, spiri
tualisme. e.d. doen, om hun hart aan Jezus te geven. In Zijn wonderbare genade laat God soms toe, dat zij aan het eind van hun Latijn komen; bv. ingeval van ernstige ziekte. Ook tast God wel eens het liefste  aan in hun leven. Hij is een jaloerse God en Hij gaat wel eens een weg, die niet onze weg is. Geneziing is vaak het gevolg van een diepe verootmoediging voor God. Hij heeft recht op ons leven; wij zijn niet meer van onszelf. God weet wat wij nodig hebben om te kunnen volharden tot het einde toe.

- Rom. 12:1.
- Waarom noemt Paulus hier eerst ons lichaam? Omdat dat een speeltuin is van satan. Daarmee worden dikwijls  dingen bedreven, die Gode niet welbehagelijk zijn, en waardoor de Naam des Heren niet wordt grootgemaakt. Als ons lichaam, een  tempel van Gods Geest, aan Christus wordt gegeven, is er sprake van een hartgrondige bekering. Wijding is innerlijk; overgave kan gezien worden.

- Rom. 12:2.
- Bovendien moeten wij de wereld niet gelijkVomig worden, maar veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed, (dit is uw innerlijke verandering, de wedergeboorte) opdat u kunt beproeven welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God is.
  
   Zonder de wedergeboorte is het voor ons niet doenlijk om de wil van God te kennen. Als wij wedergeboren worden, ontvangen wij iets van de Goddelijke natuur in ons. Wij worden dan innerlijk veranderd, zodanig, dat wij kunnen verstaan welke de volmaakte, heilige wil van God is.
  
Dan nóg ligt het aan u. Wilt u doen wat God zegt? Hoeveel te méér kennis u heeft, des te groter is um verantwoordelijkheid.  Zeg nu niet: "dan ga ik maar niet naar de Bijbelstudie want wie véél weet, moet véél verantwoorden!" God zegt: "Waar is de onderzoeker dezer eeuw?" Als u HEM wilt kennen, moet u Zijn Woord kennen.

   Wedergeboorte is een innerlijke werking van de Heilige Geesr,  die uiterlijk gezien moet kunnen worden. Aan:de vrucht kent men de boom! De Bijbel leert ons welke de Vruchten des Geestes en des vleses zijn. U kunt niet wedergeboren zijn en tóch leven in het vlees. Een wedergeboren ziel heeft geen behoefte aan de bioscoop e.d. Een ieder, die wil, zal van God ontvangen wat hij van Hem begeert voor zover het niet zondig is.

-
Pred. 9:5 en 6.
- Men hoort wel eens zeggen: "ik heb toch duidelijk de stem van mijn overleden moeder gehoord; hoe kan dat nu van de duivel zijn?" Dat kan men alleen zeggen, als men de Bijbel niet kent. Uit deze verzen van Pred. 9 blijkt duidelijk, dat de doden géén deel hebben aan het leven hier op aarde. Het heeft dus geen zin om bloemen op een graf te brengen. Dat wat de aanwezigheid van uw dierbaren zo liefelijk maakte op aarde, is naar huis. Al wat met de innerlijke mens te maken heeft, is niet in het graf te vinden. Daar rust alleen het stof, dat een omhulsel was van dat alles. De doden kunnen niet meer boos worden, liefhebben of haten. Hoe kunnen zij u dan verschijnen en zeggen: "ik zal je bewaren of beschermen?"


Voor Gods kinderen openbaart de Bijbel wat de nabije toekomst voor hen inhoudt, en de staat en conditie van hun geliefden en dierbaren, die in Christus gestorvenzijn.


- 1 Thess. 4:13 en 14.
 
- Als wij in de Heer blijven, zien wij onze geliefden terug. Zolang wij op aarde leven, geeft God ons alle mogelijke informaties, ook wat betreft de goddelozen.

-
2 Petr. 1:3 t/m 9.
- Slik deze 8 vitaminen iedere dagd en  Ubzult  een groei ervaren in Christus. Dit betekent vele malen kruisiging van ons eigen vlees. Het komt erop aan te weten, dat wij gered zijn door genade; niet voor onszelf, maar  voor anderen. Wij moeten allen "reddingsboeien worden in Gods hand"; Hij moet ons kunnen uitwerpen wnr Hij wil en tot welke drenkeling Hij wil. Maar houdt ook voor ogen, dat deze dingen niet alleen bij ons gevemden moeten worden, maar overvloedig in  ons aanwezig moeten zijn. Dan zullen wij een leven kunnen leiden, dat niet onvruchtbaar is en dat zal toenemen in de kennis van Jezus Christus.

   Een ieder, die dit betracht,, zal nooit last hebben,
dat spiritisten of spiritualisten hem zullen kunnen overweldigen of misleiden. Christus Zelf schenkt ons de kennis, die wij nodig hebben om te zien, dat deze dingen niet uit God zijn. Als wij dit Goddelijk recept niet willen slikken, blijven wij ontbloot van de kennis, dis wij nodig hebben om de duivel te herkennen in zijn doen en laten. Dan blijven wij blind en begeven ons opnieuw op zondige paden.

  
Iedere dag moesten Gods priesters, vóórdat zij Hem in de Tabernakel gingen dienen, zich wassen in het water van het koperen wasvat. Zij konden zien of zij schoon waren in de spiegels, waarvan het wasvat gemaakt was. Hier hebt u de spiegel van Gods Woord. lede re dag opnieuw, voordat wij God willen dienen in enige vorm of gedaante, vraagt God van ons, dat wij gemeenschap met Hem zoeken in Zijn Woord. Daarin wordt ons verteld wat er nog ontbreekt, en hoe God ons wil vinden.

 
 
Als wij gewillig zijn dit te doen, begint in ons hart allereerst de liefde voor Gods Woord te ontbranden, omdat wij dit ervaren. Dat maakt, dat wij nog méér verlangen. Daarom zei de Heer tot Zijn discipelen: "Maar gij, zoekt eerst het Koninkrijk Gods, en alle andere dingen zuillen u worden toegeworpen".

   God wil niet, dat Zijn kinderen met zorg door het leven gaan. Hij weet wat wij nodig hebben, en Hij wil, dat wij ons hart zullen vullen met de heerlijkheid van Zijn Koninkrijk. Jezus' hart was daarmee gevuld. Als U uw hart altijd met V. & D. en C. & A. vult, dan loopt u leeg! Er zijn (Pinkster)moeders, die het heerlijk vinden om goed voor hun gezin te zorgen. Toch heeft Jezus gezegd: "Maria heeft het goede deel gekozen". Zij hoorde het Woord en bewaarde het in haar hart. God wil, dat wij dit zullen doen, opdat wij een leven kennen, waarin wij niets anders willen toelaten dan wat van Hem komt.

- In 1 Thess. 4:15 t/m 17
-
wordt ons verteld wat er zal gebeuren met ziel en geest var hen, die in Christus ontslapen zijn. De ongeduldige, natuurlijke mens kan niet wachten op Gods tijd en loopt nu al naar een waarzegger of duivelskunstenaar enz.
Noch van de goddelozen, noch van de kinderen Gods, kunnen ziel en geest terugkomen. De rechtvaardigen hebben deel aan de eerste opstanding, de goddelozen aan de tweede.

- 2 Sa
muël 12:23
- is een bevestiging van Prediker 9:5 en 6.

- Luc. 16:26 t/m 31.
- In dit leven kunnen goeden en kwaden nog samengaan, maar straks als beiden gestorven zijn, is er scheiding voor altijd. Daarom prediken wi j- onze kans is nu of nooit! "Heden, indien gij Zijn stem hoort, verhardt uwe harten niet:"

-
Hebreeën 11.
- Waarom die eeuwige scheiding? Zouu U het als Christenmoeder kunnen verdragen uw zoon, die als gangster gestorven is, te zien lijden in de eeuwige pijn? God is wijs. Nooit zullen wij Judas ontmoeten, of Pilatus, of Barabbas; maar wel  Abraham, Daniël, Mozes en al die andere helden des geloofs, waarvan wij lezen in Hebreeën 11.

  
De "vijf broeders" van vers 28 duiden geestelijk aan: de vijf zintuigen van de mens, het vlees in werking op aarde. De rijke man wil, dat er zielen gered zullen worden uit het vlees door iemand uit de doden te laten opstaan. Dan wordt hem geantwoord: "Zij hebben Mozes en de profeten; dat zij die horen".

  
Met andere woorden: zij hebben GodsWoord, Zijn geschreven openbaring. Wie in dit Woord vertoeft, zal aan geen ding gebrek hebben; geestelijk niet èn stoffelijk niet. Dit is als het ware een gedekte tafel. God zegt: "Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God".

- 2 Cor. 5:8.
- Zodra wij in de Heer sterven, zijn wij bij Hem.

- Fil. 1:23 en 24.
- Paulus zegt niet: als ik straks gestorven ben, kom ik jullie om je te vertroosten. Neen, hij weet, dat hij dan bij de Heer is.

- Hebr. 12:22 t/m 24.
- Wij zijn gekomen tot de meest realistische dingen; maar méér dan enig ander ding reëel in ons leven. Dit is voor eeuwig!

- Vers. 25
- Het is de Geest van God, Die spreekt.

- Judas 6.
 -
Als Gods eigen scheppingen, de engelen, die hun beginsel (de waarheid) niet bewaard hebben, en hun woonstede (het licht) verlaten hebben, al gestraft zijn op deze wijze, wat zal Hij dan doen met de mensen, die niet willen luisteren naar de goede raad van hun hemelse Vader?

- 2 Petr. 2:4.
- Hoeveel te meer zal God hen oordelen, die in deze bedeling van overvloedige genade niet willen luisteren naar het Woord van God, naar Zijn liefdevol vemaan.
Als wij geconfronteerd worden met spiritisme en spiritualisme, lebben wij te maken met demonen die zich voordoen als waarzeggende geesten, die komen in de gedaante van onze geliefde gestorvenen.

   Zedoende verleiden zij degenen, die tot hen komen. Het spiritisme biedt ons niet anders dan een absoluut satanische bemoeienis met de mensen op aarde. Toen de dniVel viel, trok hij vele duizenden engelen met zich mee. Deze demonen worden door hem gecommandeerd.

  
Paulus en Barnabas deden het werk van God, toen er een jong meisje achter hen aan kwam, dat uirriep: "Deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste Godl" Zij loog niet; zij sprak de waarheid. De duivel kan zich ook zó voordoen alsof hij alleen de waarheid spreekt. Paulus heeft de onreine geest in haar bestraft en uitgeworpen. Dat was het bewijs dat zij niet uit zichzelf sprak, maar door de onreine geest, die in haar was.

   Zo is het met waarzeggers ook. Zij spreken niet uit zichzelf, maar door de demonen die van hen bezit nemen en door hen spreken. Een Heilig God laat Zich niet verheerlijken en grootmaken door onheilige lippen. Wij lezen wat God gedaan heeft met de gevallen engelen. God wil niet verheetlijkt worden door die engelen, die Hij met ketenen der duisternis in deh hel gevangen houdt, in afwachting van het toekomend oordeel.

   Zowel spiritisten als spititiialisten leven, zo niet voortdurend, dan toch geregeld, in contact met die wereld van demonen, net zoals het kind van God omgang zoekt met God en Zijn Christus. Wwaarzeggers, duiVelskunstenaars, doekoens, enz. hebben hun verplichtingen. Wij mogen God dienen uit liefde en uit genade, maar zij moeten de duivel dienen. Er zijn mensen, die een z.g. "heilige kris" hebben. Als die kris gaat staan, kan hij van alles vertellen.

   Iedere nacht van donderdag op vrijdag moeten zij hem schoonmaken en beprevelen, satanische gebeden en spreuken opzeggend. 0 wee, als zij dit overslaan; dan pepert de satan het hun in! Zó zijn er vele dingen, waarmee de satan de mens bindt. Alleen de Heilige Geesr kan zulke mensen verlossen, anders blijven zij voor eeuwig gebonden.

   Een werk is de duivel wel toevertrouwd: hij kan goed imiteren. Hij is de grote "aap" van God. Hij kan alles zó maken, dat wij zeggen: "hoe khn dat toch?" Hij kent het Woord van God goed en gebruikt ditzelfde Woord. Dan is hij op z'n gevaarlijkst.

- 1 Cor. 10:19 en 20.
-
Hoewel de Mohammedanen geloven in de God van Abraham, is hun leven vol afgoderij. Als zij hun rijstvelden gaan beplanten, wordt er eerst een demonisch feest gehouden, evenals bij de oogst. De Chinees gelooft in Boeddha en doet hetzelfde. Ter gelegenheid van het Chinehe Nieuwjaar wordt de duurste vis en fruit gekocht, om deze te deponeren op een altaar, waarbij wordt gewierookt en gebeden. Deze dingen, die de afgoden geofferd worden, worden de duivel geofferd.

   Zo zijn er z.g. Christenen, die (vóórdat de 40e nacht aanbreekt na iemands sterven), zijn lievelingsgerechten klaarmaken. Vóórdat hij dan voor altijd afscheid neemt, kan hij zich daaraan tegoed doen. Als de huisgenoten 's morgens opstaan, is er werkelijk van gegeten (door de poes!).  Hier in ons land wordt een dode wel door de achterdeur uitgedragen in plaats van door de voordeur.

- Hand. 16:16 t/m 18.
- Er ging geen goede geest uit dit meisje, maar een demonische, waarzeggende geest. Als wij in contact komen met waarzeggende geesten, moeten wij hetzelfde doen als Paulus. God heeft ons macht gegeven in de Naam van Jezus Christus deze geesten te bestraffen; en Hij verwacht, dat wij dit zullen doen.

   De duivel komt tegenwoordig niet altijd meer als een briesende leeuw, maar als een engel des lichts. Hij weet, dat de kennis der kinderen Gods in het Woord toeneemt, en valt ons nu aan met onze eigen wapens; met dit Woord. Hij komt met "valse zalvingen", met "wonderen der leugen" e.d.

  
Gods profetische klok staat op vijf minuten vóór twaalf. De Heilige Geest gebruikt geen ander kompas dan het Woord van God. Zorg daarom in gemeenschap te blijven met Christus door Zijn Woord; dan ontvangt u gezonde leiding. Als wij Hem verlaten, komen wij vanzelfsprekend op dwaalwegen terecht; als wij de Waarheid verlaten, vinden wij de leugen; als wij het Leven niet meer willen, doet de duivel ons iets ervaren, dat erop lijkt, maar dat het niet is. Als Gods Woord ons niet meer  kan overtuigen, wie moet het dan doen? Als wij Gods Woord niet meer geloven, wat moeten wij dan geloven?

   Stel uw hart altijd open voor het Woord van God. Al zou er maar een kiertje zijn, dan zal  de Heilige Geest die kier gebruiken om het Wood der Waarheid te laten vallen diep in uw hart. Wij modten zorgen, dat ons hart de vruchtbare bodem is, waarin Hij het zaad kan planten. Zaken doen met  God bezorgt ons nooit een faillissement. Met Christus gaat het van overwinning tot overwinning!

  
De spiritisten zeggen: NU leven wij in een moderne tijd, met veel nieuwe aspecten. Zij willen ons doen geloven, dat wij in die nieuwe tijd ook een nieuwe openbaring nodig hebben; dat het Woord van de Here Jezus niet meer thuis hoort in deze nieuwe bedeling. Zij zeggen: toen Hij gekruisigd werd, hield de tijd van Christus op. Nu hebben wij de geesten nodig, die uit de andere wereld tot ons kunnen komen en ons alles kunnen vertellen wat wij nodig hebben.

   Als de tijd van Jezus afgelopen is, waarom zeggen zij dan niet: de tijd van Zijn Geest is nog niet afgelopen? Zij willen  wel contact zoeken met de geesten van hun gelieden en dierbaren. Jezus is nog altijd meer dan  deze geliefdenen en dierbaren en Zijn Geest  meer dan hun geest. Zijn Geest is de Heilige Geest. Waarom roepen zi niet de Heilige Geest aan.  Wij, als kinderen Gods, hebben geen nieuwe openbaring nodig. "Hemel en aarde gaan voorbij,  maar Mijn Woerd gaat nimmer voorbij" zegt de Schrift. Het Woord van God houdt stand va eeuwigheid tot eeuwigheid. Het was in den beginne, het blijft bestaan en zal eenmaal de wereld oordelen.

                            

Den Hag, najaar 1968
Rev. Corn. J.H. Theijs 
Voorganger van The Betel Pentecostal Temple  in Nederamd.

____________________________________

 

Home - SitemapOmhoog