Verleidende geesten

en leringen der duivelen

____________________________________

Home - Sitemap

 

1 Timotheüs 4:1

"Doch de Geest zegt duidelijk,

dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, 
zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen."

 

n

Christian Science (CS)
____________________


De naam betekent: "Christelijke Wetenschap".
Dat klinkt geweldig, maar als wij er de Bijbel naast leggen en onderzoeken, dan onderkennen wij al gauw, dat het geen van beide is, noch Christelijk, noch wetenschap. Wat is het dan wel? Sla daartoe op:

- 1 Tim. 6:20 en 21.
- Paulus, onderwezen door de Heilige Geest, wist circa 60 na Chrtus al, dat er eenmaal een duivelse lering op het toneel zou verschijnen onder de valse naam van wetenchap. Daardoor zijn sommigen van het geloof afgeweken. Dit verleid-worden acht de Heilige Geest zó ernstig, dat vers  21 sluit met: "De genade zij met
u". Zonder genade raken wij in deze wanstaltige leer verstrikt.

- II Tim. 1:14. 
- Paulus vermaant Timotheus het goede pand te bewaren, dat hem toebetrouwd is. Dat "goede pand" is het Schrifttuurlijk geloof in Jezus Christus.

- II Tim. 2:23.
- Paulus heeft het ook in zijn dag al voor mogelijk gehouden, dat er mensen zijn, die dwaze vragen stellen. Wij leven in "de laatste dagen". Laat u niet verleiden om tot een twistgesprek te komen met hen, die dwaze vragen stellen.

   De grondlegster van deze "valselijk genaamde wetenschap" is Mrs. Eddy, oorspronkelijk een eenvoudig boerenmeisje. De documentatie van de CS bestaat nummer één uit het standaardwerk, dat door Mrs. Eddy is geschreven, getiteld "Science and Health with Key to the Scriptures" (Wetenschap en gezondheid, met de sleutel tot de Schriften), waarin alle grondregels zijn vastgelegd. Zij meent, dat wat zij geschreven heeft, de sleutel is tot de Bijbel. Zij gebruikte echter een valse sleutel. Zij beroept zich op de Schrift, maar zij verdraait en vervalst die.

   Wanneer u met zulke dwaalleringen in aanraking komt, moet u betrouwen op de inwonende Geest van God, Die u in die ogenblikken zal leiden in alle waarheid.  U moet zorgen, dat u werkelijk vervuld is met de Heilige Geest, zodanig, dat u op Hem en Zijn leiding kunt vertrouwen. Wij verslaan hen niet. De duivel is niet bang voor ons, maar hij vreest de Heilige Geest. Zorg daarom, dat u de Geest van God heeft.

- 1 Joh. 5:8  
- zegt dat er "drie" zijn, die getuigen op de aarde, en deze drie zijn één
water, bloed en Geest.


Dit drievoudig getuigenis moet gevonden worden in ons Christelijk leven:
bekering, wedergeboorte en doop des Geeste
s.

In deze nieuwe staat, als een nieuw schepsel, kan God u gebruiken voor Zijn eer en glorie.

   De CS geeft vele tijdschriften uit,  die onder controle staan van het bestuur van de kerk in Boston (Massachusetts, U.S.A.), waarin altijd alles wordt aangehaald wat in bovengenoemd standaardwerk geschreven staat. Er kan niets verschijnen, los van deze controle, en er mag ook niets verschijnen zonder dat daarin iets wordt aangehaald uit dat standaardwerk.

   Denk niet, dat alleen CS zich aan zoiets schuldig maakt.
Ook Christelijke stromingen, zelfs oud-Pinksteren beweegt zich in de richting van reformatorisch denken en het scheppen van een organisatie. De enige Pinkstergroep, die lid geworden is van de oecumene, is de "Assemblies of God". Zo blijft er niets over van oud-Pinksteren; het wordt afgetrokken van zijn eerst ingenomen standpunt: de Heilige Geest.

_____________________________________________________________________

U ziet in Pinksteren heden ten dage dezelfde tendens. Er zijn Pinksterkringen, waarin van de werkers geëist wordt, dat, als zij spreken of getuigen in de gemeente, zij dit altijd doen op grond van wat er geleerd wordt. Bij voorbeeld: als zij getuigen hoe de Heer hen gebracht heeft in de gemeenschap van de kinderen Gods, dan moeten zij eindigen met te zeggen: wij zijn dus net "zoals de berderen*)van de tabernakel".

*)   Berderen. betekenis & definitie. (Ex. 26 : 15; 35 : 11 enz). Hiermeê worden planken of stijlen bedoeld. Het woord is thans geheel in onbruik ...
__________________________________________________________________________

   Dit is een teken des tijds, een vrucht van organisatie. Doordat de mensen dit weten, leren en herhalen, blijft het als het ware in hun geheugen gegrift; en zij komen er niet meer los van. Dit zijn maatregelen van mensen. Wie het Woord van God laat leven in zijn hart, heeft geen organisatie nodig. Het is nooit de godsdienst, die u redt en zalig maakt; het is Jezus Christus! Werp al deze dingen overboord en houdt u aan wat het Woord leert!!

   Als in een bepaalde omstandigheid of situatie vreemde, onbegrijpelijke dingen zich voordoen, die u niet direct thuis kunt brengen, vraagt u dan af in uw hart: wat zegt de Schrift? Ga in gebed met God te rade; dan zal de Geest der Waarheid u leiden in alle waarheid; en wees dan ook gewillig om die waarheid onder ogen te zien.

   Wij bidden soms: "Heer, zend Uw licht, opdat ik zal weten hoe te wandelen; spreek toch door Uw Woord, Heer",  maar als wij dan een woord ontvangen, dat niet meevalt, vragen wij ons af: zou de Heer dit wel zó bedoeld hebben? Misschien is dit voor een ander bedoeld..... Als God ons werkelijk antwoordt uit Zijn Woord, laten wij Hem dan ook durven nemen bij dat Woord en onszelf zien in die spiegel en ons zo nodig vernederen.

   Mrs. Eddy zegt, dat haar boek staat naast de Bijbel, maar gezag heeft over de Bijbel. Het boek "Science and Health" wordt door haar hoger aangeslagen dan het Woord. (De Mormonen zeggen: de Bijbel is een mooi boek, maar zij achten het boek van Joseph Smith van meer waarde). Dat is altijd het werk van satan, die zich voordoet als een "engel des lichts". Hij is duisternis, God is Licht! Hij is de opposant, de aartsvijand bij uitnemendheid.  De CS zegt: niemand kan een goed CS'er worden, als hij niet eerst gelooft en volkomen aanneemt de inspiratie van het boek van Mrs. Eddy.

  
Op precies dezelfde manier leert het ZDA, dat u alleen een goed ZDA'rr kunt worden, als u werkelijk gelooft, dat de sabbat van Genesis de dag is; als u daarnaast trouw de tienden betaalt, en dan volgen er nog vele andere dingen. Zo niet, dan mag u in hun kerk komen, maar zij zien u niet aan als volwaardig; u bent dan maar een mee-loper.]

   U moet volgens de CS geloven, dat het boek "Science and Health" geinspireerd is, omdat u al uw begrippen over God, Jezus, de Heilige Geest, zonde, ziekte, dood enz. helemaal kwijt moet raken. Want uw begrippen dienaangaande deugen niet en u moet langs de weg van "Science and Health" van deze dwaalbegrippen verlost worden, om zo ingeleid te worden in de z.g. ware Christelijke wetenschap.
U ziet: zij kronkelen zich voort!  Zij zijn zeer sluw in het bedenken van allerlei om het u maar zo verward mogelijk te maken, opdat u zult zeggen: geweldig, dt is nu pas wetenschap. Maar het is helemaal geen wetenschap en het brengt u alleen in verwarring.

   Vóór de oorlog kostte hun standaardboek 8 gulden.  In de loop der jaren zijn er miljoenen exemplaren van verkocht geworden. Al hun boeken zijn duur. Begrijpt u nu hoe Mrs.E., dat arme boerenmeisje van eertijds, bij haar dood 4-1-/2 miljoen dollar kon nalaten? 
Hun dwaalleringen komen feitelijk neer op vier hoofdpunten; zij zeggen:

1. God is alles;
2. God is goed; God is geest;
3. Geest is goed, is God, is alles; en stof is niets;
4. Leven is God, is alomtegenwoordig, is goed.

   Zij ontkennen dus dood, zonde, kwaad en ellende.
Als u begint met een leugen, moet u daarin volharden; anders wordt het ontdekt.
Als God alles is en God is goed, en het leven is God en is alomtegenwoordig, en de stof is niets, waar komt dan ziekte vandaan? Die is er niet; er is geen zonde en geen ellende, als alles goed is.


Een en ander over de regels van de moederkerk in Boston, U.S.A.
In de diensten van de CS over de gehele wereld  (dus ook in den Haag, tegenover de Banstraat) wordt gelijktijdig hetzelfde onderwerp behandeld,  naar een programma, dat door de moederkerk is opgemaakt. Dit is tot en met leiding van het vlees! De afstand Boston-den Haag is zo groot. Hoe weten zij het, als hier een beetje anders wordt gesproken dan daar? Hoe wisten ze het destijds in Berlijn onder Hitler, als Seiss Inquart een beetje scheef ging? In een organisatie wil altijd wel iemand naar boven; zij willen, bij wijze van spreken, allemaal apostelen worden.

   Zij kennen ook een doop, maar in alle CS tempels wordt gedoopt zonder water. (Dit gebeurt in het Leger des Heils ook: u wordt gedoopt onder de vlag!) Zij vieren ook avondmaal zonder brood en zonder wijn. Zij moeten steevast in de leugen blijven wandelen, omdat de werkelijkheid van de stof geloochend en ontkend wordt. Als u zegt: stof is niets, hoe kunt u dan avondmaal vieren zonder brood en wijn? Hoe vieren zij het dan? Daar kan ik u niet op antwoorden!

De CS zegt: u leeft uit een illusie.
Eens getuigde een moeder aangaande de genezing op gebed van één van haar kinderen. Een CS'er antwoordde daarop: dat kan, maar uw God is onze duivel.
Zij gaan nog verder. Als een z.g. Christen zich laat reinigen van zijn "dwaling", dat zonde, ziekte en dood realiteiten zijn, dan wordt hij daarvoor gedoopt tot de "Kerk der Liefde", d.i. "Christian Science"!

- Handelingen 2 .
- Hierover zeggen zij, dat was geen echte opperzaal, maar ons denkvermogen is de opperzaal, die bereid wordt om de waarheid van CS te kunnen ontvangen.

______________________________________________________________

Nog enkele valse verklaringen van CS.
Het "Onze Vader" wordt door hen geheel verdraaid.

- "Onze Vader" is gelijk aan:
Onze Vader-Moeder-God.

- Van 'Uw Koninkrijk kome" zeggen zij.:
Uw Rijk Is gekomen - - vanzelfsprekend de CS!

- "Vergeef ons onze schulden"
staat gelijk met: liefde weerspiegelt zich in liefde.

- Van "En leidt ons niet in verzoeking" maken zij,
God leidt ons niet in verzoeking, maar Hij verlost ons van zonde, ziekte en dood.
__________________________________________________________________________


   Eerst zeggen zij, zonde, ziekte en dood bestaan niet. Hoe kunt u dan van iets verlost worden dat niet bestaat? Als stof niet bestaat, hoe kunnen zij dan hun hand in hun zak steken en hun portemonnee met geld daaruit halen? In omstandigheden, waarin de CS met sommige dingen geen raad weet, schromen zij niet er nog wat aan te plakken, zoals het in hun kraam te pas komt. Dit doen zij niet alleen met wat Mrs. Eddy leerde, maar ook met het Woord van God.
Wat maakt de CS hiervan?

- Joh. 9:6 en 7.
Jezus verachtte het stof zodanig, dat Hij deze verachting toonde door erop te spuwen, en daarna gaf Hij de blinde bevel dit zo spoedig mogelijk weer af te wassen. Stof was waardeloos voor Hem (Straks zegt de CS:  stof bestaat niet, want God heeft nooit stof geschapen! De blinde was verontreinigd geworden door het stof, waarop Jezus had gespuwd.... Deze warhoofden bekleden soms hoge posten in de maarschappij. Dit is geen geloof, maar meer valse filosofie!

- 1 Tim. 5:23
- De CS zegt: Houd u niet langer op met de verdunde water- verdichtselen van de Joden, maar neem de echte wijn der geesteskennis en verhef u daardoor over de zwakte van uw lichaam.

Van Adam zeggen zij:
Adam is de leugen = geloof in zonde; en het is niet waar, dat God Zelf aan Adam die naam heeft gegeven. En toch zegt Mrs. Eddy, dat zij zich gans en al op de Bijbel beroept; maar "Science and Health" heeft de hoogste autoriteit!

   Wij weten uit het scheppingsverhaal hoe de eerste mens, Adam genoemd werd. Nee, zegt Mrs. Eddy, God heeft nooit Zelf de naam Adam aan de mens gegeven, en trouwens: Adam is een dwaling; Adam = geloof f in zonde. Dit alles staat in het boek van Mrs. Eddy. Straks zal Adam terugkomen. Mrs. Eddy zien wij nooit meer terug!

Nog enkele Bijbelse waarheden met CS-verklaring:
In de Bijbel lezen wij van wormen (b.v. "wormpje Jacobs"). Volgens de CS verzinnebeelden wormen het oneindig geduld en zij zeggen ook, dat de slang  archlistig, noch vergiftig is; maar de slang is de verstandige idee en het betoverende in uiting. Zij hebben hun geweten met een brandijzer dicht geschroeid!

______________________________________________________________________

   Dit deden de Farizeën ook. Zij hadden de Schriften. Als de afstamming van Jezus niet had gestrookt met het Woord van God,  dan hadden zij Hem al lang ter dood gebracht. Maar zij durfden niet. Zijn afstamming strookte zuiver met de Schtiftopenbaring. Daarom wisten zij door het onderwijs des Heiligen Geestes "Wie" Jezus was. Maar zij wisten ook, dat als zij Hem zouden accepteren als de Zoon van God, als de geopenbaarde Messias, het dan met hen gedaan was. Zij hadden eer, roem, macht en positie liever dan de Waarheid: JEZUS.

   Zij hebben van stonde af aan geweigerd Jezus te erkennen als de Zoon van God. Kunt u nu beseffen welk een oordeel de Schriftgeleerden wacht; ook de moderne Farizeën en Schriftgeleerden? De moderne Schriftgeleerden ontkennen de kracht van Jezus' bloed. Weet u wat een moderne predikant, die geaccepteerd wordt op de kansel van de Ned.Hervormde Kerk, gezegd heeft van het Avondmaal? Geef mijn portie maar aan Fikkie! Dat is God lasteren! Langzaam maar zeker gaat de kerk de diepte in en verzinkt zij in het moeras van eigenwilligheid en godslasterlijkheid. Het Woord van Jezus wordt (straks) wee
r waar:

"Blinde leidslieden leiden blinden
en zij vallen tezamen in de gracht.

  
   Z
o kan niemand zich toebereiden  op de komst van Jezus, die gepaard moet gaan mrt gereinigd worden door Zijn bloed, als men niet gelooft in de kracht van Jezus' bloed om te reinigen, hoe wil men dan ooit bereid zijn om Hem te ontvangen? Daarom kunnen er geen hartgrondige bekeringen meer zijn in de kerk. Waar u ophoudt Jezus' bloed te prediken, wordt u een vijand des kruises en nooit zal de Geest van God Zich aan u openbaren.

   In het Oude Testament lezen wij van de reiniging van de melaatse. Die had plaats door het aanstrijken  van bloed aan zijn rechteroorlapje, zijn rechter duim en zijn rechter grote teen (handel en wandel en gedachten, alles onder het bloed). Daarop werd de olie aangestreken. Dit is zinnebeeldig voor wat wij in het Nieuwe Testament kennen als de reiniging "door het bloed van Christus". Daar is alleen een nieuw leven, gereinigd van de melaatsheid der zonde, als daarop de wedergeboorte en de doop des Heiligen Geestes volgt.
               
   Hoe zal het volk komen tot waarachtige bekering, als hun predikanten zelf onbekeerd zijn? Nu begrijpt u, waarom er in het Nieuwe Testament nergens iets geschreven staat over Farizeën, Schriftgeleerden, wetgeleerden, oudsten, enz, of u ziet daarbij staan: "Wee” . Zij verloochenden Jezus, het vleesgeworden Woord, en hebben Hem niet gewild.

_________________________________________________________________

Wat zegt de CS van de Heilige Geest? 
   Zij leren, dat de Heilige Geest is de Christian Science! Zij gaan nog verder. U weet, dat er geschreven staat van Elia, die komen zou. Deze Elia is, volgens hen, gekomen; want het is Christian  Science!

- Joh.1 t/m 3.
- In het valse licht van CS-begrippen zou u dit alsvolgt moeten lezen:
 ....  en CS was bij God en was God, en alle dingen zijn door CS geschapen ....

   Als de Bijbel spreekt over ziel, dan zeggen zij: dat is geest of God; dus is de ziel niet in het lichaam, maar in God en wordt weerspiegeld in de mensheid. Mrs. Eddy wordt verafgood, zelfs door ontwikkelde mensen! De dood is in hun ogen een illusie, een leugen van leven en stof; het onwerkelijke en het onware. Dood bestaat dus niet volgens hen. Omdat zij zonde, ziekte en dood ontkennen, bestaat er ook geen kwaad of schunnigheid in hun ogen. Oók pijn bestaat niet. U moet zo denken, dat uw pijn niet bestaatl

   Wat moet er niet gebeuren in het leven van deze mensen om hen te brengen tot de waarheid en tot het licht|? Hoeveel genade is er nodig, eer zij ooit gered kunnen worden?  Willen deze mensen nog wel gered worden? Voor hen bestaat er niets, zij zelf bestaan ook niet, zeggen zij; zij denken alles weg en onze begrippen aangaande God, Jezus en de Heilige Geest noemen zij "dwalingen". God is een goede gedachte, engelen zijn een goede geest van God, dus ook een goede gedachte.
Toen de Heer opstond uit de dood, waren er engelachtige boodschappers. U ziet er wel eens één afgebeeld, zittende op de steen bij de ingang van het graf. Een goede gedachte kan niet op een steen zitten.

- Genes 2.

- Hier lezen wij van de vier rivieren, die door het Paradijs stroomden. Een daarvan heet Gihon (vs.13). Dat zijn de rechten van de vrouw, zedelijk, burgerlijk en maatschappelijk erkend, volgens CS.
Het Lam Gods is de geestelijke idee van liefde en zelfopoffering. Zij kunnen nog spreken over hetgeen onafscheidelijk verbonden is aan het Lam van God: zelfopoffering; maar het Lam van God is voor hen geen Persoon, maar een geestelijke idee. Niet te verwonderen, dat zij van de opstanding zeggen: dat is de vergeestelijking van de gedachte.

- Gen. 1.
- De exegese van Mrs Eddy van Genesis 1
is zó hopeloos verward en vol valse symboliek, dat ik die niet heb durven overnemen; dat is bijna niet te verwerken.

- Gen. 1:20.
- verklaren Zij aldus: voor het sterfelijk gemoed is het heelal vloeibaar, vast en gasvormig. Geestelijk uitgelegd beduiden rotsen en bergen: vaste en verheven ideeën. In de vogelen, die boven de aarde in de vrije lucht van het uitspansel vliegen, zien zij, hoe boven het lichamelijke verstand van het onlichamelijke en goddelijke beginsel, de liefde, opstijgt. Als zij tekort komen aan verklarende tekst, plakken zij er zelf maar wat bij!

- Van Rom. 5:10
- moeten zij wel zeggen: "Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de "schijnbare dood Zijns Zoons", want zij zeggen: dood bestaat niet! Van de Zoon zeggen zij, dat Hij een goede gedachte is van God; maar een goede gedachte kan niet sterven, dus moeten zij spreken van een schijnbare dood. Wat leert de Bijbel in dit verband?

- Openb. 22:18 en 19.
- Hoe moet God dit alles doen mensen, voor wie niets bestaat; geen zonde, geen ziekte, geen dood? God alleen weet "hoe" Hij het doet; maar doen zal Hij het! Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er. Als Mrs. Eddy en haar volgelingen het Woord  durven verdraaien en eraan toevoegen en er van afnemen naar eigen goeddunken, dan zal hun dit overkomen. Wie volhardt in zulke leringen der duivelen, wordt straks gepijnigd op een plaats, die voor de duivel en zijn engelen is geschapen. Zij ontkennen het bestaan van ziekte, toch kunt u - tegen betaling - een beroeps-CS-er  vragen te bidden voor ziekte. U moet alsmaar denken: ik ben niet ziek; ziekte bestaat niet; zodoende komt er een revolutie in uw gedachtenwereld.

   Volgens de CS zijn mannelijk en vrouwelijk valse begrippen,
die niet bestaan. Zij hebben geheime regels voor de vrouw om,  langs een andere weg dan door God verordineerd, in Zijn Woord, tch kinderen voort te brengen.
Toen de Israëlieten afweken van de waarheid, dansten zij naakt rondom het gouden kalf. Mensen, die niet wandelen volgens de wil van God en de waarheid niet kennen, noemen zich tegenwoordig "vrij"; zij doen aan "Love-ins" in de parken, de Metro, enz.

   Alle anti-christelijke stromingen, waar de duivel zelf achter staat, worden steeds sterker. De Jehova Getuigen winnen duizenden zielen in Nederland. Omstreeks 1960 waren er al 400 Mormonen-zendelingen in ons land.
Velen willen geloven, wat wij geloven;  maar zij kunnen het niet meer, omdat zij zich vergrepen hebben aan het Woord van God en  gekomen zijn tot het lasteren van de Heilige Geest. Hun leven gaat geestelijk kapot. Wij, als kinderen Gods, zijn ons niet genoeg bewust van de genade, die wij iedere dag opnieuw genieten; zó groot dat God zegt: niemand zal ze uit Mijn hand rukken!

    De CS loochenen en verwerpen de geloofwaardigheid, de inspiratie en de feilloosheid van het Woord van God. Mrs. Eddy beweert wel, dat de Bijbel haar enige autoriteit is, maar haar leringen openbaren het onloochenbare feit, dat dit alleen "schijnbaar" is. Zij willen, door een beroep op de Bijbel te doen en deze als dekmantel te gebruiken, en meteen dat wat vals is acceptabel maken. Het systeem van Mrs. Eddy is dan ook niets anders dan een zuivere vorm van modern atheisme in de laatste dagen. Wat zegt de Bijbel hieromtrent?

- II Tim. 3:16.
- Daartoe is de Schrift gegeven. Hier is sprake van "onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is". Dit slaat op de kinderen Gods. Maar de Schrift is ook van God gegeven tot wederlegging van degenen, die in onwaarheid wandelen, zoals Mrs. Eddy, e.a. Natuurlijk laten deze zich niet wederleggen. De duivel ruimt niet  zomaar het veld!

- Jes. 8:19 en 20.
- Als mensen tot u komen op een ogenblik, dat u radeloos en wanhopig bent, dan kan het zijn, dat zij u aanraden naar waarzegger e.d. te gaan. Dn moet u zeggen: "Zal niet een volk zijn God vragen?" Zal men voor de levenden de dode Mrs. Eddy vragen? Wij hebben een God der levenden, tot Wie wij kunnen gaan! Wee u, als u dit niet doet, als u zich laat verleiden om naar een waarzegger te luisteren of naar de CS of Jehova Getuigen, dan zegt God: het zal zijn, dat zij, door zó te doen, geen dageraad zullen hebben, d.w.z. zij zullen sterven.

- II Petr. 1:19 t/m 21.
- Wij, die in God geloven, hebben niets te maken met de geschriften van Mrs. Eddy. Leg die opzij! De CS loochent ook de Persoonlijkheid van God. Zij zeggen, dat God een principe is; niet een Persoon, maar een beginsel, een onpersoonlijk wezen. Volgens hen is dit principe alles en goed; alles wat kwaad lijkt, is niet regel, dat bestaat niet. Als men uitgaat van de leerstelling van de CS, dat God geen persoonlijkheid is; dat dus alles feitelijk goed is, want God is goed, dan is er ook geen kwaad meer en alles wat kwaad lijkt, is niet regel; het schijnt alleen maar zo. Voelt u de satanische leugen? Dit kan op niets anders uitdraaien dan op een botvieren van alles wat vlees is. Dit vinden wij terug in het heidendom en in het moderne, heidense Christendom.  Wat leert de Bijbel hieromtrent?

- Gen. 1, 3 en 9. 
- Niets is voor de Christen zó regel als juist de Persoonlijkheid van God.

- Jeremia 18:7 en 8.
- God presenteert Zic hzelf hier als IK.
Een beginsel kan nooit spreken van "ik". "Ik" doelt op een Persoonlijkheid.

- Exodus 32:9 en 10.
- De CS wil dus feitelijk het volgende: Verder zei het beginsel tot Mozes: het beginsel heeft dit volk gezien; en nu, laat het beginsel toe, dat de toorn van het beginsel tegen hen ontsteke; zo zal het beginsel u tot een groot volk maken.....

- Vers. 14.
- Een principe kan geen berouw hebben! Zij loochenen in iedere vorm de Persoonlijkheid van een persoonlijk God.

- Hand. 17:23 t/m 31;
- Joh. 4:24.

- Volgens hen zou dit moeten zijn: God is een prindipe; wij moeten dat principe aanbidden in geest en in waarheid.  Van alles wat Mrs. Eddy, gedreven door satanische machten, verkondigde, blijft inhet licht der Schrift niets over.

   De CS zegt, dat God de Schepper is van het universum.
Eerst zeggen zij, dat God een principe is, en dan ineens laten zij Hem scheppen! Zij zeggen: Hij heelt alles verordineerd en alle wetten aan Zichzelf onderworpen; maar toch zeggen zij: Hij is onpersoonlijk. De Bijbel daarentegen leert, dat God de Schepper is van hemel en aarde en van alles wat daarin en daarop is; en dat alle wetten, die dit heelal regeren, door God zijn gemaakt geworden.

- Joh. 1 zegt
- "daar is niets, dat gemaakt is, dat niet door Hem gemaakt is". Als God dus dit alles gedaan heeft, kan Hij onmogelijk Zelf een wet en een beginsel of principe zijn. Als een glasblazer een glas maakt, dan kunt u zich toch moeilijk indenken, dat die glasblazer dat glas zelf is. Dit is feitelijk wat zij leren. Wij weten dat God een Persoon is, Die bekwaam is om te willen,  te kunnen, te spreken, te eten, te handelen. Dit alles heeft Jezus gedaan.

- Joh.-1:14
- De CS verwerpt ook de Schriftuurlijke leerstellingen aangaande de Christus Gods.
Allereerst verwerpen zij Zijn incarnatie, de vleeswording van het Woord, zoals de Heilige Geest aangeeft in Joh.1:14.  Mrs. Eddy zegt, dat Jezus slechts een idee van God was. Jezus is de oorsprong van Maria's zelfbewuste gemeenschap met God.... Maria kan toch geen gemeenschap hebben met een principe; en de vrucht daarvan zou dan Jezus zijn!

- 1 Tim. 6:20.
- Dit is nu wat de Bijbel noemt:  "de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap".  Wat leert de Bijbel omtrent Zijn vleeswording?

- Luc. 1:30 t/m 35;
- Joh. 1:1 en 14;

- Matth. 1:18 t/m 25.
- In de mond van tenminste twee of drie zal elk getuigenis bestaan.
Hier spreken drie monden een zeer duidelijk verstaanbare taal.

   Om dit weer goed te maken, zegt Mrs. Eddy, dat Jezus alleen maar het menselijke deel is van de Christus. Wanneer dit wáár zou zijn, dan zou alleen Jezus geleden hebben en gestorven zijn op het kruis; maar dezelfde Jezus, Die gekruisigd werd, stond op uit de doden ten derden dage. Hij is ten hemel gevaren en zit aan de rechterhand Gods.

   Hoe kan Hij dan het menselijke deel zijn van de Christus?
En als Jezus alleen het Menselijke deel is van de Christus, waar is dan het geestelijke deel? Dat is juist Wat zij noemen: "de idee van God".  Dezelfde vleselijke Jezus is opgestaan uit de doden. De ongelovige Thomas heeft zijn vinger niet gestoken in iets anders dan in het lichaam des Heren, van vlees en benen.
Wat de Bijbel hierover zegt, vindt u in

- Hamdd. l:9 t/m 11;
- Fil. 2:6 en 9 t/m 11;
- Fil. 3:10 en 11.

- Dit kan niet, als u alleen te maken hebt met vlees en bloed.

- Rom. 5:8 
- U kunt onmogelijk een goede idee laten sterven,
opdat zondaren verlost worden.

- II Cor. 11:4.;
- Hebr. 1:1 t/m 4

- Verder zegt Mrs. Eddy iets wonderbaarlijks, n.l. dat Jezus gestorven is als een verzoening voor onze zonden.(ziet u welk een rad voor de ogen gedraaid wordt, opdat u maar helemaal duizelig wordt?). Dan bent u voor hen grijpbaar; zolang u normaal kunt denken, heeft de CS geen invloed op u- maar de werkzaamheid, de doeltreffendheid van het kruis ligt in de praktische toeëigening, en de goedheid, welke gedemonstreerd werd voor de mensheid.

   Volgens hen had het bloed, dat werd uitgestort op het kruis, niet méár waarde dan het bloed, dat vloeide door de aderen van Jezus Christus tijdens Zijn leven. Zij zeggen, dat Hij niet behoefde te komen om ons te verlossen van zonde; want de mens is al volmaakt!  De Bijbel zegt hieromtent:

- Jesaja .53:5;
- Efeze 2:8 t/m 13;
- Rom. 3:23 t/m 26.

- Begrijpt u nu waarom een CS niet gerechtvaardigd kan worden? Hij gelooft niet, dat Jezus zijn Verlosser is, dat Jezus het vleesgeworden Woord is, de Zoon van God. Hij moet zich eerst bekeren en geloven, dat Jezus de Heiland der wereld is, Die de zonden van een ganse werel in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout des kruises. Eerst dan kan hij gerechtvaardigd worden; maar dan is hij geen CS meer, maar is hij een Christen geworden!
 
- Efeze 1:7
- "In Welke wij hebben de verlossing door Zijn bloed"  dat is niet het bloed, dat in Zijn aderen vloeide, toen Hij nog op de aarde wandelde, maar dat Hij uitstortte op het kruis van Golgotha. CS verwerpt daarom ook de Goddelijkheid van de Christus en zegt, dat Jezus op precies dezelfde wijze Gods Zoon is als ieder ander mens.
Wat zegt de Bijbel hiervan?

- Joh. 1:18.
- ..."de eniggeboren Zoon, Die in de schoot des Vaders is" - dat is Jezus.

- Joh. 10:30.  Jezus is God.
- Col. 2:9;
- Matth. 16:16 en 17.

- Bijgevolg verwerpt de CS ook de opstanding van Jezus. Zij moeten wel volharden in de leugen.  Zij beweren, dat Jezus Zijn eigen lichaam "vlees en benen" heeft genoemd (Luc.24:39) om Zichzelf aan te passen aan de onvolkomen idee van geestelijke kracht . Mrs. Eddy moet haar hart hebben opengesteld voor duivelse leerstellingen. Wie met alle toewijding gaat zitten aan één tafel met Spiritisten, die ontvangt ook. Wij ontvangen naar ons geloof. Gelooft u in deduivel, dan ontvangt u van de duivel. Anders zou de Bijbel niet kunnen spreken van duivelskunstenaars; mensen, die aan zwarte magie doen,enz.

   Volgens de Bijbel was het waarachtig "vlees en benen", die Thomas kon voelen en betasten. Jezus heeft Zijn lichaam niet "vlees en benen" genoemd om Zich aan te passen aan de"Onvolkomen "idee van geestelijke kracht. Er was niets aan te passen. HIJ was daar!

- Hand. 1:3.
- Hier hebt u één van die dingen, die maken, dat zelfs Christenen zich op dwaalwegen begeven. Het komt zelfs nu nog voor, dat z.g. Pinksterkinderen zeggen: Je moet op de 40e dag na een sterfgeval waken en bidden; want dan neemt degene, die gestorven is, voorgoed afscheid. Jezus heeft 40 dagen lang omgang gehad met Zijn discipelen na Zijn sterven, en dat doen onze geliefde doden ook.   Maar op de 40e dag ging Jezus naar de hemel; dan gaat ook uw man of vrouw voorgoed heen en komt afscheid nemen. Waak en bid dan op die dag!

   Als wij gehoor geven aan dergelijke influisteringen, zijn wij al op een dwaalweg, die ons van God afvoert. Nergens heeft God gezegd, dat wij dit moeten doen.
Daarom bidt de Heer, dat, als u het Woord van God onderzoekt, u dit mag doen in Zijn licht en in waarheid. Onze eigen menselijke concepties en gevoelens kunnen ons soms een rad voor de ogen draaien.

   De CS loochent ook de hemelvaart van Jezus. Zij leren, dat de eeuwige Christus èn de lichamelijke, vleselijke Jezus er alleen maar waren tot de hemelvaart van de Meester plaats had. Toen verdween Jezus en dat geestelijke deel, de Christus, bleef alleen voortbestaan.


Uw Woord is een lamp voor mijn voet,
en een  licht voor mijn pad


- Hand. 1:9;
- Hebr. 4:14;
- Hebr. 7:22 en 25;
- Hand. 1:11
.
- "Deze Jezus", dat was de Jezus, Die opgestaan is in een opstandings-lichaam, dat vlees en benen had. Hij leeft voort in de hemel tot in alle eeuwigheid. Hij is de Christus Gods, niet het vleselijke deel of het geestelijke deel; maar de Christus Zelve.

   De CS verwerpt ook de wederkomst van Jezus. Zij leren, dat de tweede komst van Christus feitelijk het ontwaken is uit de illusie tot de waarheid - Christian Science. Als u komt tot de CS, bent u eindelijk wakker geworden uit de illusie in de waarheid. Uit de leugen bent u wakker geworden en u hebt de waarheid, Christian Science, aanschouwd!

Mrs. Eddy verwerpt ook de leerstelling van de zonde. CS  leert, dat de mens was, is en altijd zal zijn: volmaakt. De Bijbel zegt: wij zijn in Hem volmaakt; Hij is de Volmaakte.
Deze leerstelling van de CS werd reeds 2000 jaar voor Christus verkondigd in India door Hindoes. Het gevolg van deze valse leerstelling was en is nog heden ten dage, dat alle z.g. heilige tempels, plaatsen zijn geworden van de hoogste immoraliteit. Het vlees viert hoogtij; men komt tot perversiteit en bestialiteit.
Wat leert de Bijbel in dit opzicht?

- Genesis 6:5.
- Dit ziet God oook in de harten vam CS.  Zij kunnen niet meer goed denken. Al hun beginselen zijn in Gods ogen niet anders dan boosheid!
Probeer CS niet te bekeren, maar bid voor hen. Zij lahten zich niet bekeren, omdat zij de fundamentele leerstellingen van de Bijbel verwerpen en loochenen.

- I Joh. 1:10.
- Dit doet CS.  Zij hebben het Woord van God niet in zich, omdat zij zeggen, dat zij geen zondaar zijn en dat zonde niet bestaat.

- 1.Tim. 1:15.
- Mrs. Eddy zegt dat Jezus niet is gekomen om zondaren zalig te maken, maar om de mensen te verlossen van de idee, dat zij zondaren zijn. Paulus zegt daarentegen door de Heilige Geest, dat hij de voornaamste zondaar onder hen was.

- Ezechiël 18:4.
- Als zij dit alles aangaande de Christus verwerpen, verwerpen zij ook de Heilige Geest, en zij  zeggen, dat de Heilige Geest de Christian Science is . Dit iis laster, maar God rekent hun deze laster niet eerder toe, dan wanneer zij zich dit bewust worden, ells zij alleen napraten, dan lasteren zij niet; en de meeste CS zijn napraters.

   Mrs. Eddy beweerde toen zij nog leefde, dat zij in staat was om goddelijke wetenschap, dus de Heilige Geest (volgens CS) mede te delen; toe te bedelen, door te geven aan anderen in 12 lessen, waarvoor 800 $ (ruim fl. 2000.-) moest worden betaald. Kunt u zich voorstellen hoe rijk deze mensen geworden zijn?

Ook in "Pinksteren" is het voorgekomen, dat men voor fl. 25.- een serie Bijbelstudielessen kon volgen voor het ontvangen van de gaven des Geestes.  
Wat leert de Bijbel in dit opzicht?

- Joh. 14:16 en 17.
- Wij leren hier verstaan, dat de wetenschap, waarop Mrs. Eddy zich beroept, iets onpersoonlijks is. De Heilige Geest is een Persoon, de Derde Persoon in de Godheid.

- Joh. 16:7;
- Hand. 5:3 .

- U kunt alleen liegen tegenover een persoon. Daarom is de Heilige Geest een Persoon.Mrs. Eddy loochent ook het bestaan en de persoonlijkheid van satan. Wat leert zij dan? Dat de duivel is het niet-reëele kwaad van de valse en sterfelijke geest.  Als dat waar was, zouden er niet zovele mensen door satan gebonden zijn. Als de Gadarener, die gebonden was door 2000 demonen, alleen last had gehad van een valse en sterfelijke geest zou hij geen mensen hebben willen verscheuren.
Wat leert de Bijbel hieromtrent?

- Matth. 4:1 t/m 11.
- Jezus werd weggeleid in de woestijn door de Heilige Geest, en is toen door de duivel persoonlijk verzocht. De duivel is geen legende, geen mythe; hij is de kwaadaardigste geest, die er is.
Wat maakt de CS van de verzoeking van Jezus? Volgens hen zou Jezus verzocht zijn door het valse geloof in Zijn eigen geest. Wij vragen ons af: hoe zou Jezus dan ooit Goddelijk kunnen Zijn, als dit mogelijk was? Dat zou nooit kunnen! Onderzoek de Bijbel!

- Joh. 8:44;
- 1 Pets. 5:8 en 9;
- Openb. 20:10;
- Job. 1:8en 9.

- In dit laatste Schriftgedeelte wordt ons verteld, dat God sprak met satan. Hoe kan hij dan geen persoon zijn? De CS loochent ook het bestaan van engelen.
Zij leren, dat engelen feitelijk zijn: de zuivere, reine gedachten van God; en God is Zelf een goed Idee, algoed, Moeder-God.  Hoe kunnen dan engelen zijn de zuivere gedachten van de goede Idee?

   Als u eenmaal begint te liegen, dan leert de duivel u te volharden in de leugen; want als u dat niet doet, geloven de mensen u niet meer. Een leugenaar moet volharden in de leugen, wil hij zichzelf geloofwaardig maken; maar hoe meer hij liegt, hoé meer hij verstrikt raakt. De CS wil de mens zover brengen, dat hij zegt, dat hij God is.  Wat leert de Bijbel omtrent de engelen?

- Gen. 19:1 en 11.
- Lot heeft zich toch niet neergebogen voor zuivere gedachten; en deze slaan de mensen immers niet met blindheid?

- Matth. 28:2.
- Reine gedachten wentelen geen steen af!

- Hand. 12:7.
- Hadden reine gedachten de zijde van Petrus kunnen slaan?

Wij leven te midden van een krom en verdraaid geslacht. Vlied de wereldgezindheid! De werkingen van satan zijn subtieler dan ooit; en de zuigkracht, die ervan uitgaat, is groter dan ooit tevoren. De dingen, die u NIETziet, zijn er juist NU. Wij kunnen ons niet genoeg hoeden daarvoor. Laten wij daarom doen wat

- Efeze 6.
- zegt: "doet aan de volle wapenrusting Gods". Als wij maar één van deze uitrustingsstukken niet willen aantrekken delven wij het onderspit. Wij kunnen ons als Christenen niet de luxe veroorloven om nog  langer te wachten met alles wat nirt van God is van ons af te werpen. Nu is het de tijd, dus moeten wij maatregelen treffen; voor ons eigen leven en voor degenen, die ons lief en dierbaar zijn. De magische zuigkracht van de wereld is zo groot. Doe dan al het mogelijke om uw kinderen daaarvan af te houden.

   Job droeg iedere dag zijn kinderen op tot voor Gods troon en bracht offerande voor zijn kinderen. Ondanks dat, zijn Jobs kinderen verloren gegaan. Als dit kon gebeuren, hoeveel te meer hebben wij dan te waken en God te dienen in het brengen van offerande voor onze kinderen en hun leven dagelijks te leggen aan de voet van het kruis                                                                                                                     

- Matth. 13:49;
- Judas 6.

- De CS loochent ook het voorrecht enn de ktacht van het gebed.  Zij leren, dat bidden niet is vragen, smeken, maar: gebed is een zuivere verklaring, welke plechtig geschiedt.

- Fil. 4:6.
- zegt dat wij door bidden en smeken met dankzegging, moeten komen tot God. Vandaar, dat God de CS niet kan horen en verhoren! Zij zeggen, dat bidden tot een perseonlijk God een "verhindering is, die leiden kan tot verzoeking, want God wordt niet bewogen door de adem des gebeds om nog meer te doen dan Hij al gedaan heeft". Maar God zegt in Zijn Woord: bidt en gij zult ontvangen!  Wa0t leert de CS aangaande ziekte?

   Zij zeggen: als u ziek bent, dan bent u niet ziek. Dat is inbeelding; een valse gedachte. U moet maar goed denken: "ik ben niet ziek, ik ben beslist niet ziek", en zó doordenkende wordt u gezond. Zij erkennen niet alleen de ziekte niet, maar zij loochenen ook het bestaan van zonde, en zij verwerpen de dood, smarten, zorgen e.d. Zij zeggen, dat dit allemaal verdraaide inbeeldingen zijn, die onmiddellijk verdwijnen zodra ze gecorrigeerd worden.  Wat leert de Bijbel hieromtrent?

- II Kon. 20:1 t/m 6.
- De CS zou menen, dat Hiskia verdraaide inbeeldin
gen had. Waren die ineens verdwenen, toen de profeet Jesaja ze corrigeerde? Neen, pas op de derde dag!

- Jac. 5:13 t/m 16;
- Hebr..9:27;
- Joh. 11:14.

- De CS ontkent ook de dood en leert, dat de mens onst erfelijk is en dat het menselijk lichaam niet sterven kan.  Wat de Bijbel hieromtrent leert,
vinden wij in:

- Hebr..9:27;
- Joh. 11:14.

   De CS loochent ook het komende oordeel. Alle fundamentele leerstellingen worden door hen verworpen! Zij leren, dat de oordeelsdag der wetenschap komt, elk uur en bij voortduring.  Welke wetenschap? CS! Als zij durven te leren, dat de Heilige Geest is Christian Science, is dit maarr een peulschilletjel

   Aangaande vrees zeggen zij, dat deze behoort tot de dwaalbegrippen. Zij schaffen de vrees af en zeggen: vrees bestaat niet; dat is maar schijn; alles hangt af van ons denken! De ondenkbaarheid van CS is het meest ondenkbare onder de zon. Zij zeggen, dat wij slechts moeten denken wat wij zijn en wij moeten zijn, wat wij denken. Waar komt dit feitelijk op neer? Als u ziek bent, moet u alleen maar denken, dat u gezond bent.

   De CS ademt een satanische geest van verwarring. Omdat zij zich afkeren van de waarheid, zendt God hun een geest der dwaling. Als wij ons afkeren van de waarheid, maken wij onherroepelijk kennis met de leugen. Waarom? Jezus zei: "IK BEN de Waarheid". Als wij Hem verwerpen, dringt de Heer Zich niet aan ons op, maar Hij doet een stap achteruit. Die plaats wordt dan onherroepelijk door de duivel ingenomen. Bestudeer het leven van Job.


Jezus zei: "Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid".  Die in Hem geloven, zullen eeuwig leven, ook al waren zij gestorven.


Wat zegt de CS aangaande genezing op gebed?
Zij zeggen, dat ziekte niet bestaat, toch maken zij aanspraak op het genezen van die niet-bestaande ziekte!  Dit is al satanische verwarring. Zodra u begint na te denken over dit gewirwar, moet u oppassen, want als u het niet doet onder de dekking van het bloed, wordt het bij u ook een warboel.

- II Cor. 11:14 en 15.
- Hoe genezen zij dan? De eigenlijke practijk van de CS is: bidden voor zieken. In dit licht mag u zich  herinneren wat Paulus zegt in II Cor. 11:14 en 15, n.l. dat de duivel verschijnt "als een engel des lichts". Hier heeft u zo'n verschijning.

- 2Thess. 2.
- Zoals de Heer gebruik maakt van Zijn levende instrumenten, van de gelovidgen, maakt ook de duivel, verschijnende als een engel des lichts, gebruik van menselijke kanalen; maar nu niet om de mensen tot God te leiden, want God is volgens hen alleen een goede, liefelijke gedachte,  maar om de mensen van God af ie leiden en ze te voeren in de armen van die ene, die graag God wil zijn en straks ook als een
god in de tempel zal zitten.

   Onder het mom van een Christelijke handeling brengt hij de mensen op een absoluut dwaalspoor en doet hen kennismaken met wat de duivel kan doen.
Als zij bij een zieke CS geroepen worden, beginnen zij met te zeggen: "ziekte bestaat niet; u bent niet ziek;" maar aan de andere kant maken zij er hun praktijk van toch maar te bidden voor zo iemand; dus bidden zij feitelijk voor een, volgens hen, niet bestaande ziekte

   Wij weten al, dat de CS grote winsten maakt op al die dure boeken, die zij uitgeven. Verder ontvangen zij nog de gewone bijdragen van hun gelovigen. Het eigenlijke bestaan van een beroeps-Chr.Scientist bestaat uit de exploitatie van zieken (en toch blijvwn zij herhalen: u bent niet ziek!!).

- Jac. 5:14.

- Vroeger bestond er in Duitsland bij de CS een vast tarief voor elk beroepsgebed, dat gedaan werd. Daar komt nog bij, dat bij de CS niet  iedereen kan bidden voor zieke mensen. Wij, die door genade mogen geloven in de onveranderlijke Here Jezus Christus, kunnen ieder kind van God om voorbede vragen en volgens Jac. 5:14 kunnen wij ook de ouderlingen roepen. Maar u kunt,  ergens in het buitenland met vacantie zijn en hoge koorts krijgen. Dan moet u zèlf bidden. Dat kan bij de CS niet; daar heeft men "speciale beroepsbidders" voor.

   Zij alleen kunnen werkelijk zó bidden, dat niet-bestaande ziekten toch genezen worden: Sic:!  Hoe subtiel zijn de werkingen van satan. Alles wordt zó verdrasid en u zó voorgetoverd, dat het iets wonderbaars lijkt; maar feitelijk hebt u er niets aan - het glijdt als gelatine door uw vingers heen.

   Er is maar EEN Weg, en Die is JEZUS. Vandaar, dat de Bijbel spreekt van dwaalwegen; die zijn n.l. anders dan de weg van God. Jezus alleen heeft van Zichzelf durven leren: IK BEN DE WEG. Hij wees de mensen niet alleen de weg, maar Hij kon krachtens Zijn Goddelijkheid zeggen: Ik bèn de Weg. Wáár u het ook zoekt bij de duivelse leerstellingen, niemand van de in hun oog grote mannen én vrouwen heeft ooit durven leren: ik ben de weg. Boeddha, Mohammed, Zoroaster - zij spreken allemaal van wonderbare dingen; maar zelfs Mohammed heeft alleen durven leren: "ik ben de profeet van God", maar niet: ik ben de weg, of de waarheid, of het leven.

   Het vangen van mensen voor satan gebeurt op een andere manier dan het vangen van vissen in het Evangelie-net voor het Koninkrijk Gods. Bij de laatsten gaat het erom alleen de waarheid te prediken en het Woord recht te snijden. Bij de valse leringen komt het erop aan de zielen een rad voor de ogen te draaien, met zo'n snelheid, dat zij verblind worden en in hun verblindheid zeggen: ach, dat is wonderbaar.

   Het zijn betreurenswaardige schepselen, die ziek zijn en dan zo'n bidder laten roepen, die zegt: "Een ding is zeker: u bent niet ziek; maar u hebt gevraagd voor u te latein bidden en daarom zijn wij hierl"
Ook in Pinksteren wordt niet iedereen, waarvoor gebeden wordt, genezen. God  geneest alleen op voorwaarde, dat u Hem volkomen gelooft en dat kinderlijk geloof komt neer op uw belijdenis van zonden, die u niet meer doet. Wie zijn zonden belijdt en laat,  die vindt barmhartigheid".
Als wij waarlijk onze zonden belijden voor God en in waarachtigheid tot Hem komen, dan is Hij ook onze Geneesheer.

- In Exodus 15:26
- lezen wij welke voorwaarden God daaraan verbindt.

   Nu maken wij in ons geloofsleven mee, dat kinderen Gods toch komen te overlijden, al heeft de Here God genezingswetten gegeven. God staat als Wetgever boven Zijn wetten. God heeft niet gezegd: Ik ben de Here uw Heelmeester; en als gij bidt, zult gij niet steven. Jezus heeft Lazarus uit de doden opgewekt, maar later is Lazarus gestorven, net zoals ieder ander mens.

    Maar God zal Zich bewijzen, en als het zo Zijn bedoeling is, zal Hij aan de betrokken persoon of aan degenen, die voor hem bidden, vertellen, dat Hij die persoon toch naar huis haalt. Gods weg is de bestel Als God dit doet, dan heeft Hij daar Zijn verheven bedoeling mee. Daarom zingen wij: "Na dezen zal ik het verstaan". Maar dit wetende, moeten wij niet komen tot afzakken in ons geloofsleven, en zeggen: "ik bid wel, maar ik grijp tegelijk naar Paracetamop". God verwacht, dat u zich zult vastklemmen aan Zijn Woord.

   Een oude broeder in Indonesië leed aan zwarte typhus en was opgegeven. Zijn vrouw zat aan zijn ziekbed. Terwijl de gemeente voor hen bad, zag zij hoe de Heer als een lichtende gedaante binnenkwam, Zijn handen op hem legde én weer wegging. Dit gebeurde op het tijdstip, dat er gebeden werd door de gemeente. Toen de broeders uit de dienst nog even langskwamen, vroeg de oude broeder al of hij wat mocht eten!

- Matth. 25:5.

- Vroeger leefden wij dichter bij God en durfden wij om ons geloof te sterven. Er zijn er maar weinigem over in de gelederen van God, die op dit Woord hun hoofd durven neetleggen en zeggen: het leven is mij Christus, het sterven gewin. Hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heren! Vroeger durfden broeders voor broeders te sterven; men zegt wel: de gemeente sluimert nu. (Matth. 25:5); maat dit mag toch geen reden zijr, dat wij maar mee gaan sluimeren.Gij zijt het licht der wereld en het zout der aarde.
Wij hebben dit te zijn door alles heen; en er voor zorg te dragen, dat de wereld JEZUS in ons ziet.

   Er moet verschil zijn tussen het gedrag van een kind van God en een wereldling. Moge God ons weer een plaats geven waar wij iedere maand drie dagen en nahten bij elkaar kunnen zijn om te bidden en te vasten. Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Wij komen niet terug op die oude, beproefde wegen van God, tenzij wij de prijs durven betalen. Moge God ons brengen op dat punt, waarop wij ons eigen leven willen verloochenen, omdat wij weten en ervaren door het inwonende Woord van God, dat Christus alleen Het Leven is.

   Hoeveel het vaste tarief van de CS thans bedraagt, kan ik u niet vertellen; hoeveel zij tegenwoordig vragen voor een beroepsgebed ook niet. Maar CS noemt onze Goddelijke genezing, gebedsgenezing "geestelijke, kwakzalverij", want zij zeggen, dat dit soort genezing alleen berust op blind geloof én niet op kennis en wetenschap.

   Hierin vertonen zij veel overeenkomst met wat wij kennen als de moderne suggestie of de "leer van positief denken". Jaren geleden hield Dr. Norman Peal, doctor in de theologie, hier geweldige samenkomsten onder auspiciën van de Ned.Herv.Kerk. Hij heeft de Nederlandse geesten vergiftigd met deze leer. Hij heeft daarover ook een boek geschreven. Hij leert u om positief te denken. Dát is precies wat de CS doet, maar onder een andere vlag.

   Van de Hof van Eden zegt de CS: dat was de schuld van Adam en Eva zelf. Hadden zij maar mer geredeneerd, dan was er geen kwaad geweest.
Nu gaan wij verschillende delen van deze dwaallering op zichzelf bekijken.


De CS en ons menselijk lichaam
.
Zij leren o.a., dat ons menselijk lichaam in werkelijkheid niet bestaat. Het schijnt maar zo. Als wij zeggen: "ja maar, ik zie het toch, ik voel  het toch", dan noemt de CS dit de vrucht van een zondige, verdorven verbeelding.

- Gen. 2:7.
- Hoe komen zij tot deze veronderstelling, tot deze duivelse, verwarrende geest? Omdat zij zeggen: God heeft nooit het stof geschapen, dus het bestaat niet. De duivel weet heel goed, dat er geschreven staat: God had de mens geformeerd uit het stof der aarde . Hij ondermijnt het Woord op deze manier. Zodra u zelf een schuinsmarcheerder wordt op het gebied van Gods Woord, legt u het af als de duivel komt in uw leven als een engel des lichts.

___________________________________________________________________________

    Als er enig ding is betreffende het Koninkrijk Gods, waarin u zelf schromelijk tekort schiet, dan zult u dit tekort in uw naaste niet durven bestraffen of hem vermanen. Jezus zei: Wie uwer overtuigt Mïj van zonde? Tot hoever durft u met dit Woord te gaan in uw eigen leven? Tot zover durft u het ook te brengen in andermans leven. Velen zeggen te geloven in dit Woord, maar zij nemen het slechts aan voor zover dit in hun kraam te pas komt.

   Paulus zei terecht, dat er tijden zouden komen, waarin wel "een" evangelie zou worden gepredikt, maar een ander evangelie; "Jezus", maar een andere Jezus; "de Geest", maar een andere geest.
Om dit te kunnen onderscheiden, moeten wij geestelijke fijnproevers zijn. Als wij niet waarlijk gezalfd zijn met de Geest van God en vervuld op het moment dat dit gebeurt, dan zien wij niets; wij zijn dan ziende blind en horende doof. Maar als u het opmerkt en u spreekt erover, dan zegt men: die man is alrijd vol kritiek.

   Alle beloften, die God aan Abraham schonk, zijn ook voor ons. Hij leefde onder de genade, en wij ook. Als wij zien wat het Abraham gekost heeft om die beloften en het verbond deelachtig te worden, dan bewijzen wij door onze handel en wandel, dat de weg van vader Abraham voor ons te zwaar is. Wij kunnen claimen, maar God vraagt eerst te doen wat Abrahan deed; dan kunt u claimen. Velen bidden om zegen - wie wil Gods zegen niet op zijn weg? - maar God heeft het kort en bondig gezegd tegen Abraham: Zegenende zal Ik u zegenen.

   Abraham moest eerst zorgen zélf een zegen te zijn, wilde hij zegen ontvangen. Wij kunnen bidden om zegen en om de beloften van God, maar als wij falen in het doen van wat hij deed, dan komen wij tot een handel en wandel, die wederspreekt wat wij bidden én claimen.

   Voor velen is de weg te smal en de poort te eng, die leidt tot het eeuwige leven. Zij gaan liever af op andere dingen: adviezen en verzekeringen van broeders en zusters. Dat is goedkoop, het kost geen strijd. Als u uw knieën moet buigen en met God te rade gatt, dan kost het u en mij wat en wij moeten de prijs betalen; de één meer, de ander minder, want wij moeten van onszelf iets verliezen. Dat behoeven wij niet, als wij ons op al die andere wegen begeven....

   Wie in waarheid wil ontvangen wat God zegt, moet ook don wat God zegt. Jezus zei: "gij noemt Mij Heer en Meester, maar gij doet niet wat Ik zeg".  Hoe wilt u dan ontvangen? De weg is niet moeilijk. Zie hoe Jezus Zijn discipelen heeft opgeleid en klaargemaakt, dan wordt u veel wijzer in de dingen van God en veel meer onnozel in de dingen van de wereld.

________________________________________________________________________

De CS zegt:
God heeft geen stof geschapen en daarom bestaat ons lichaam ook niet.
Zij beweren: het is niet de mens, die lijdt, maar zijn na-maaksel, zijn omgekeerde geest, want de mens is een idee Gods. Deze leringen worden door ontelbaar vele mensen geloofd en het zijn niet de domsten. Zij bekleden vaak eerbiedwaardige posities in de maatschappij.

   De duivel wil u uiteindelijk brengen tot een liederlijk leven, zodanig, dat u niet alleen God loochent, maar uzelf overgeeft aan de meest bestiale uitspattingen, waardoor u uw lichaam ontheiligt, dat volgens de Schrift een tempel des Heiligen Geestes moet zijn. De mens, die zich zo verlaagt, zal komen tot lastering des Heiligen Geestes.

   De CS zegt:. de mens is een idee Gods.
Dank God voor het feit, dat er in Genesis staat: "Laat Ons mensen maken naar Ons beeld en Onze gelijkenis".


De CS en het huwelijk.
  
   Zij kennen een grondwaarheid met betrekking tot het huwelijk, die hierop neerkomt: "mannelijk" en "vrouwelijk" zijn val
se menselijke begrippen. De CS zegt gelijk God Vader-Moeder-Algod is, zó is de mens man-vrouw.

- In Gen. 1:28 staat
- "Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt". Dit moest geschieden door man en vrouwen op de manier, die God verordineerde in de schepping.

- Gen. 2:18 en 22.
- Daartoe formeerde God Eva .

- Gen. 2:24.
- Toen was Adam niet meer alleen. Op deze wijze zou de vervulling van de aarde plaats hebben.

   De CS zegt: dat Adem een vrouw nodig had voor nakomelingschap, bewijst voldoende, dat Adam afgeweken was van de wetenschap = Christian Science. Toen Adam Eva bekende, omdat hij voldeed aan de opdracht van God, was dit het bewijs, dat hij was afgeweken van de werkelijke wetenschap, Christian Science. Van Adam, die nota bene geschapen was naar Gods beeld en gelijkenis, en die voordat hij tot zonde kwam, in heiligheid en onschuld leefde, durven zij dit te zeggen.

- Gen. 2:21.
- De CS zegt: een lichaam bestaat niet, dus de mens bestaat ook niet; want God heeft nooit stof geschapen. De diepe slaap, waarvan in dit vers sprake is, wordt door de CS genoemd een "magnetische slaap", waarbij een "chirurgische operatie werd verricht"  Dit is een demonische geest, die, net als bij de Mormonen, alles uit zijn verband rukt. Weest nuchter, weest wakende en biddende, want het is geen kleinigheid, wat de duivel debiteert in deze laatste dagen.


Verder zegt de CS t.a.v. het huwelijk.
   Voor de vrouw bestaat er een geheim voorschrift om, buiten de geordende en verordineerde, wettelijke weg, kinderen te kunnen baren. Hier betreden wij de weg, welke wij heden ten dage zien; want er zijn veel "ongehuwde moeders". Men spreekt recht wat krom is door de verdraaiing en wartaal van de CS.  Men behoeft geen cs te zijn om te kunnen baren zonder officieel getrouwd te zijn. Er zijn genoeg vrouwen, die kinderen baren zonder dat "geheime" voorschrift te kennen. Men vindt de resultaten in de grachten, de bos.jes, enz. Zo worden de vrouwen gevangen.

___________________________________________________________________________
  
   De duivel heeft al die valse leringen zó opgebouwd, dat zij in uw hart nieuwsgierigheid moeten opwekken. Zij moeten in uw hart iets brengen, wat de duivel bracht in het hart van Eva: "Is het ook...?" Daarmee begon hij, en hij wist het zo in te kleden, dat Eva dacht: "heb ik het nu wel goed gehoord?" De duivel doet dit in deze dagen langs de weg van valse leringen en leringen der duivelen. Hij wekt onze nieuwsgierigheid op.

   Hoe meer u naar al die bloedloze cultussen en "-ismen" luistert, hoe meer u zich afvraagt - ben ik nu wel zeker van mijn verlossing? Hij wekt in uw hart iets op, waardoor u er meer van wilt weten, er een diepere studie van wilt maken. Als u dit wilt doen, doe het dan onder de gezegende zalving van Gods Geest en in de vaste overtuiging door het geloof, dat Gods Woord de waarheid is en al het andere een leugen; niet omgekeerd. Dat is de truc van satan.

   Men wil bewijzen, dat het "Boek van Mormon" de waarheid is en dat uit dat boek de Bijbel ontstaan is. Het "Boek van Mormon" heeft niets te maken met het Woord van God. Dit is de waarheid en dat is de leugen, en die staan altijd tegenover elkaar!
__________________________________________________________________

   Op het huwelijk zelf ziet een echte CS zeer laag neer. Het is bij hen zó gesteld, dat als daar een man en vrouw (die feitelijk volgens de CS niet bestaan) met elkaar trouwen, zij hun rang verliezen; want de CS leert, dat het huwelijk helemaal niet nodig is voor de voortplanting (zeker omdat zij zo'n "geheim" recept hebben?!). Daarom behoeven wij ons helemaal niet te verwonderen, als er CS-moeders zijn, die kinderen baren, ook zonder dat er vaders bij gehaald zijn. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig!

- Matth. 12:48.
- Welke uitspraak van Christus haalt de CS aan om dit te bewijzen?   "Wie is Mijn moeder?"

- Matth. 12:50.
- De duivel geneert zich niet om het Woord van God te verkrachten. Deze uitspraak van de Heer doelt op iets heel anders, n.l. op het doen van de wil des Vaders; op de betrekking tussen Hem en degene, die de wil des Vaders doet. "Zo wie de wil Mijns Vaders doet, die is Mijn broeder en zuster en moeder". Zij zeggen: Hij wist Zelf niet eens wie Zijn moeder was. Hij is Zelf een vaderloos product! Op grond hiervan concluderen zij: het is heel logisch als vrouwen kinderen baren en niet weten wie de vader is. Met andere woorden: leef maar raak.... Deze moraal komt regelrecht uit de hel.

- In Matth. 23:9

- zegt Jezus: "Gij zult niemand uw vader noemen op de aarde;..." Deze uitspraak wordt door de CS aangegrepen als "bewijs" (?) voor de door de CS aangevoerde leerstelling, dat het huwelijk (zoals wij dit kennen naar Gods eigen gebod en de wet) niet nodig is voor de voortplanting; en dat dus kinderen geboren mogen en kunnen worden zonder vaders!!

   Waar iets dergelijks op moet uitlopen, mag genoegzaam bekend worden geacht.. De kern van de CS, als een misleidende antichristelijke stroming, is dan ook VLEES. Al het andere is "verzonnen" door de "menselijke geest" (die in wezen corrupt is) en dient als "omhulsel" = CS.  De Bijbel waarschuwt dan oak voor: "VALSELIJK GENAAMDE WETENSCHAP" !!!

- I Tim.4:1 t/, 3
- In de waarschuwing van de Bijbel, lezen wij van "verbiedende te huwelijken". In de kringen van de CS ziet men dan ook vaak een "platonische liefde". Velen zijn getrouwd en toch niet getrouwd, want zij zeggen: het is niet nodig om te trouwen om kinderen te baren. Het zijn bedriegelijke arbeiders, die Christus kruisigen.
Als God van Abraham vroeg om zich af te scheiden van zijn neef Lot, vóórdat Hij met hem verder kon gaan, hoeveel te meer moeten wij ons dan afscheiden van dergelijk gespuis! Wij kunnen hen alleen ontmoeten op de weg van gebed. Denk erom: ik spreek van echte Chr. Scientisten, niet van meelopers! U hebt onder Christenen ook geveinsden. Johannes de Doper noemde de Farizeen: adderengebroed! Echte C.Scientisten moet u schuwen als de pestl

CS en de opstanding.

- Luc. 20:28 t/m 35 .

- Jezus spreekt hier duidelijk over "de eeuw van de opstanding". Zij, die waardig geacht zijn die eeuw te verwerven, huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven.

   De CS leggen deze opstanding uit Luc. 20 uit als te zijnde de eeuw, waarin CS algemeen zal zijn aangenomen. Hoe komen zij daaraan? Als er niet meer gehuwd wordt en ten huwelijk gegeven, is er dus ook geen gemeenschap meer tussen man en vrouw. In die tijd, zeggen zij, zullen de aardse vaders helemaal verdwijnen en de vrouwen zullen door hun goed begrijpen van CS alsdan vanzelf schepselen voortbrengen, zoals eertijds Maria.

   Ziet u de profanatie, de heiligschennis en de God-onterende leer, die hier gebracht wordt? De Bijbel spreekt hier van de opstandingsheerlijkheid, waaraan alleen zij zullen deelhebben, die opstaan uit de doden. Dan zijn wij in Christus allen gelijk; dan is er geen man en vrouw meer. Zij treden de heilige ontvangenis uit de Heilige Geest met voeten en verwerpen die.

   Ziet ui hiertegenover de grote lijdzaamheid van God en Zijn barmhartigheid t.o.v. dit gespUis? Dit zal net zo lang duren, totdat het ogenblik komt, waarop God Zelf zal spreken zoals eertijds tot Noach: "De aarde is vol wrevel, en Mijn Geest zal niet tot in eeuwigheid twisten:" De oordelen Gods staan klaar om los te barsten over een krom een verdraaid geslacht. Zoals in de dagen van Noach en Lot, zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des mensen. Wij leven al in de dagen van Sodom en Gomorra.

   De wereld verafschuwde vroeger de homo-sexualiteit, nu spreekt men dit goed, accepteert en propageert het. Wie legt de vinger op de wonde plek van de homo-sexualiteit? Niemand meer! De hedendaagse medici spreken het soms zelfs gded én zeggen: het is heel wat reiner dan de sexuele gemeenschap van man en vrouw. De Schrift zegt, dat er een tijd komt, waarin zij niet meer het natuurlijke zullen zoeken, maar het tegennatuurlijke. Daarom kunnen wij niet dicht genoeg bij de Bijbel leven.

   Dit Woord is alle geloof, gehoorzaamheid en onderwerping waard. Jezus zeide: "Indien gij Mijn leer doet, zult gij bekennen of die van de hemel is of van de aarde".  Wat de Heer zegt, wandel naar Zijn Woord. Dan maakt de Heilige Geest u een "fijnproever" en Hij zegt in uw hart wat de waarheid is, al vindt u de massa tegenover u. De massa, het gepeupel, stond tegenover Jezus. Zij wilden Baranbbas hebben.

   De anti-christelijke stromingen dringen zó subtiel het Lichaam van Jezus Christus binnen, dat u waarlijk vol des Heiligen Geestes moet zijn en blijven, wilt u dit niet alleen zien komen, maar ook onderscheiden.

- Matth. 13.
- Denk aan de gelijkenis van Jezus in Matth. 13. De anti-christelijke stromingen komen langs de weg van het uitstrooien van het onkruid in het midden van de tarwe, niet aan de rand! Het verraad in Jezus' dagen werd niet gevonden bij de Farizeën en Schriftgeleerden maar in het midden van Zijn discipelkring. Vermenging en imitatie! Als u niet vol is des Heiligen Geestes, ziet u het niet; proeft u het niet; dan neemt u alles aan voor zoete koek.

   Maar: de waarheid zien, is nog een heel ander ding dan de waarheid doen! Als u het ziet en u spreekt erover, halen de mensen hun schouders op - "Ach, laat die dromer maar, dat is nu eenmaal zijn hobby...." Maar zodra u die waarheid gaat doen, vindt u vijanden tegenover u; maar u zult bekennen, dat wat Jezus leerde, de waarheid is.

   Wij leven in de tijd, waarin de anti-christelijke stromingen toenemen in kracht. De subtiele werkingen van de duivel vindt u in alle lagen van de maatschappij. Hij doet het zó, dat men het aanneemt alsof het werkelijk van God komt, regelrecht uit de hemel.

- II Cord. 11:13 t/m 15.
- Er zijn mensen heden ten dage, die een evangelie prediken, maar niet het Evangelie; een Jezus, maar niet de Jezus naar de Schriften; een geest, maar niet de Geest van Gods Woord.  Zij zijn al lang gekomen tot het blussen van de Geest. Hoe kunnen zij de Geest prediken, die in hun leven al geblust is?


Maar Jezus zegt:
Vreest niet; Ik ben met u alle dagen,
tot de voleinding der wereld".

  
   Zolang wij met Hem wandelen, kunnen wij leunen op de onverkorte arm van God. Onder zijn eeuwige armen. Die in ons woont, is meerder dan alles daarbuiten. Maar de Heer verwacht, dat wij wakende en biddende zullen zijn en niet alles wat ons wordt opgediend, zullen opeten als lekkere "Deventer koek"! Wij zullen moeten staan voor de waarheid en als de Geest van God zegt: "dit is niet recht!" - al is het mijn vader of moeder, die het debiteert, dan nog moet ik zeggen: u liegt. Wie is mijn moeder en broeder? Die doet de wil Mijns Vaders in de hemelen. U moet uw vader naar het vlees eren, maar u mag hem niet meer liefhebben dan Jezus; want dan bent u Jezus niet waardig! Zodra u Jezus gemanifesteerd wilt zien in uw hart en leven, houden vleselijke banden op; zij hebben geen waarde in Gods Koninkrijk. Nochtans kunt u uw vader en moeder eren en liefhebben.


CS en de opstanding
   Met betrekking tot de opstanding zegt CS, dat al het verkeerde alsdan uit het leven zal zijn weggedaan; en man en vrouw zullen elkaar gelijk zijn.
Hun invloed is de kronkelende weg van de vervloekte slang!


NABESCHOUWING EN CONCLUSIE OP GROND VAN DE SCHRI1T
.
   Christian Science, theosofie, spiritisme, Jehova Getuigen, Zevende-Dags-Adventisme enz. zijn allemaal antichristelijke leugenstelsels, die de waarheid verkrachten. De Bijbel is de Waarheid, want de Bijbel verkondigt Jezus, als ik het zó mag uitdrukken, zwart op wit; en de Heer heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, d.w.z. buiten dit Woord is er geen waarheid. Alles wat zich beweegt buiten het Woord van God, komt uit de bron van de vader der leugen, de duivel.

   Deze verschillende groepen staan schijnbaar vijandig tegenover elkaar. Het lijkt alsof het ZDA niets te maken heeft met de Jehov Getuigen, en deze weer heel wat anders zijn als de Chr.Science enz. Zij eerbiedigen elkaar, ieder op zijn eigen terrein; maar zodra het gaat om Jezus Christus en Die gekruisigd, om Zijn Zoonschap, Zijn Goddelijkheid, Zijn verlossingswerk, dan staan al deze groepen pal tegenover u . Zij zijn  het roerend met elkaar eens. De Bijbel spreekt van "vijanden des kruisses".

   Dat zijn alle mensen, die de Goddelijkheid van Christus loochenen. Zij zijn allen antichristelijk in wezen, hoewel zij naar buiten Christelijk willen lijken. De één belooft verlossing door veel te weten en te kennen; de ander biedt zien een waarnemen van de onzienlijke wereld; weer anderen geven ons een surrogaat voor wat zij voor geloof verslijten.

________________________________________________________________

   Ik wil iin dit verband een verhaaltje doorgeven - (Het gaat mij om de moraal, niet om de inhoud). Op een dag viel een arme man in een diepep put, als waarvan David spreekt in Ps.40, eer kuil met modderig slijk.
Hij begon om hulp te roepen, er kwam iemand aan, die in de put keek, en zei: mag ik mij even voorstellen, ik ben Mohammed. Hij zei tegen de man: arme kerel, dit is je lot; dit moet nu eenmaal komen.
 Ik geef je een goede raad: vecht niet tegen je lot, want dan vecht je tegen God: en hij ging weg.

   De man riep weer om hulp. Er kwam weer een voorbijganger aan. Ook deze keek in de put en zei: mijn naam is Boeddha. Je moet maar zolang diep weg-zinken, totdat je erd e andere kant uit zinkt. Dat is de enige manier om gered te worden. En hij ging verder.
De arme man riep harder dan ooit tevoren. Eindelijk kwam er nog iemand aan. Dat was de Paus. Hij keek in de put en zei tegen de man: tracht zoveel mogelijk goede werken te doen, totdat je daarvan een ladder kunt maken, waarlangs je naar boven kunt klauteren om eruit te komen. Meer hulp kan ik je ook niet bieden.

Opnieuw begon de man om hulp te schreeuwen. Toen boog Zich Iemand over de rand ven de put. Deze bedacht Zich geen ogenblik en sprong Zelf f in die put. Hij heeft toen alles gedaan om die man eruit te trekken en Hij kreeg hem eruit. Dit was Christus. De Bijbel zegt, dat Hij alles voor ons heeft gedragen en volbracht. Hij is Dezelfde, gisteren, hebden en tot in der eeuwigheid. Tien melaatsen riepen tot Hem uit de kuil van hun leven: "Here, indien Gij wilt, Gij kunt ons reinigen:" en Hij heeft hen gereinigd. Toen Jona tot God riep vanuit de buik van de grote vis, heeft de Here God tot de vis gesproken en hij spuwde Jona uit op het droge. Hij buigt Zich neer tot allen, die Hem aanroepen en biedt hun de hulp, die geen mens geven kan. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijkbij God.

   Velen spreken over de weg, die leidt naar de hemel, maar er is er slechts Een, Die van Zichzelf heeft kunnen leren: Ik ben de Weg. Deze Jezus heeft gezegd: "Roep Mij aan in de dag der benauwdheid en Ik zal u eruit helpen, en gij zult Mij eren". Hij beloofde: Ik zal u geen wezen laten; Ik zend u de Trooster, Die bij u blijven zal tot in der eeuwigheid. Deze Jezus gaat heden aan u voorbij. Houd 0Hem staande! Dan zal Hij u vragen: Vat wilt gij, dat Ik u doen zal?" Het antwoord hebben wj te geven. Wij hebben te maken met een persoonlijke Heiland. Hij is geen begrip, maar een Persoonlijkheid; Hij is het Leven Zelf. Zeg Hem met alle vrijmoedigheid van een kind van God: Heer, ik wil gereinigd worden, geheiligd worden, genezen worden. Ik wil, dat U mij verandert; dat u mij meer maakt een beeld van U. Wij hebben dit allemaal nodig.

   De mens zoekt altijd een tweede kans. Daarom zegt men, dat het Duizendjarig Rijk ook nog bewoomd zal worden door zondaren, door schijnheiligen. Wij weten uit de Schrift welke voorwaarde God stelt: tenzij wij wederom geboren worden, zullen wij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Hoe kan een wedergeboren mens tegelijk een zondaar zijn? Een zondaar is iemand, die liegt, steelt enz.

- Gal. 5.
- noemt ons de vrucht des vleses. Eertijds waren wij zó, maar wij zijn verlost door het bloed van Christus; wedergeboren door Woord en Geest. Hoe kunnen wij dan ooit komen tot de profane gedachte, dat wij als schijnheiligen dat Koninkrijk kunnen binnengaan?

__________________________________________________________________________

   Neem een Jehova Getuige niet aan; laat een CScientist niet binnen, sta een ZDAdventist niet te woord. Ik bedoel niet de meelopers, maar hen, die het werkelijk zijn; die zich verkocht hebben aan deze valse leerstellingen.
Scheid u af van dezulken. Ook de meelopers kunt u alleen via het kruis bereiken. Zij zijn nog te brengen op het punt, waarop zij hebben te beslissen: Christus of de leugen. Maar geef de anderen over in de handen van Hem, Die allen zal oordelen. Natuurlijk kunnen wij voor hen bidden - wij moeten bidden voor alle mensen -, maar ga niet met hen redetwisten, waar zij op aansturen.

   Deze groepen beginnen allemaal met de Bijbel, maar van lieverlede gaat de Bijbel dicht en het "Boek van Mormon" gaat open, of het boek van Mrs. Eddy of van Mrs. White. De CS belooft een heilsstaat aan allen, die tijd en gelegenheid genoeg hebben om on afgebroken in zichzelf te keren en diep na te denken. U is natuurlijk benieuwd waaruit die heilsstaat zal bestaan. CS zegt: zolang u dit niet begrijpt, hebt u niet diep genoeg nagedacht en is u niet diep genoeg in uzelf gekeerd; want die heilsstaat heet: Christian Science! De auteur van deze kwakzalverij is de vader der leugen!.

- I  Joh. 4:3.
- De CS loochent het Zoonschap en de Goddelijkheid van Christus. Op grond van dit alles kunnen wij concluderen, dat CS een "evangelie naar het vlees" is.
 
- I Tim.4:7 ;
- II Tim.2:16 ;
- en I  Tim. 6:2
0.
- Zij moeten gereinigd worden van de "ongoddelijke en oudwijfse fabelen" (1 Tim.4:7). Zodra wij de kern van het geloof loslaten, staan wij open voor al dit "ongoddelijk ijdel-roepen" (2 Tim.2:16 en 1 Tim. 6:20).

- I Tim.3:16.
- De kern van het geloof kunt u vinden in 1 Tim.3:16. De CS loochent al deze dingen. Dit is de kern van het Evangelie, met als grondslag Christus, Die gekruisigd. De CS wil perse geen Verlosser aan het kruis. Zij willen dus ook geen verzoening door bloed, terwijl de Bijbel leert: geen verzoening van zonden zonder de uitstorting van bloed. De CS wil ook geen letterlijke hemel.  Zij zeggen als wij ons alles maar goed inbeelden, dan is dat een hemel. Wijst u mij de mens, die buiten Christus goed kan denken!

   Volgens Romeinen 3   hebben wij allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. God zegt, dat wij behoren tot een krom en verdraaid geslacht. Alleen als de mens leeft onder de leiding van de Geest, wordt hij de Goddelijke natuur deelachtig. Dan begint de nieuw goboren mens te denken zoals God denkt; langs de lijnen van de Schrift. Tot zolang rekent God hem tot Zijn vijanden. Wat vlees is is vlees; wat Geest is is Geest. Deze twee staan altijd tegenover elkaar.

   De CS wil ook absoluut geen zonde en geen oordeel,  geen straf. Zij willen geen hel, dus ook geen hemel. Wat willen zij dan eigenlijk wel? Zij sturen aan op het punt, waarop de mens van zichzelf zal zeggen, dat hij god is.
Precies ditzelfde, maar onder een andere vlag, predikte Dr. Norman Peal met zijn leer van de "kracht van positief denken". Hij zegt: ik kan alles, ik ben god! Ontelbaar velen zijn door deze drogredenen misleid geworden. Paulus zei: ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft!

   De moderne C.Scientisten schijnen ingeval van ziekte,  hoe langer hoe meer toe te geven dat zij ziek zijn. Zij lopen dan gauw naar een dokter of chirurg, want in God geloven zij niet. Zij zeggen, dat de mens niet bestaat, want God heeft noooit stof geachapen. Hoe kan dan iemand, die niet bestaat, moeten snijden in een ander, die ook niet bestaat? De duivel weet een leugen te debiteren alsof het de waarheid is. Wij hebben de Geest van God nodig om dit te kunnen onderscheiden. Alleen van de Heilige Geest staat geschreven, dat Hij alle dingen onderzoekt; zelfs de diepten Gods.

   Hij alleen kan ons leiden in alle waarheid, want Hij is de Geest der Waarheid. Een waarachtig kind van God wordt gehaat door de wereld, die in het boze ligt, die leugens huldigt. Ban dus alle wereldgezindheid en wereldgelijkvormigheid uit uw eigen huis. Dat zijn de: "bruggetjes", waarover de satan binnenkomt. Dit gebeurt in deze laatste dagen in allerlei vorm en gedaanten. Meer dan ooit tevoren moet het volk des Heren nu wakende en biddende zijn.

   Wij kunnen niet blijven staan als wij niet in Hem blijven als ranken in de Wijnstok; wij kunnen niet wederstaan als Hij niet in ons woont, want de anti-christelijke stremingen worden niet alleen krachtiger, maar ook geraffineerder, subtieler. Hij, Die in u woont, is meerder dan alles daarbuiten!  Voelt u nu hoe het Christelijk leven van a tot z een strijd is? Breek definitief met de wereld, want langs dat kanaal zijn de demonische machten werkzaam. De duivel is slim genoeg. Hij zal u niets in de weg leggen, als u altijd trouw in de dienst en op de Bijbelstudie komt; als u de rest van de tijd maar voor hem leeft. Wij kunnen niet twee heren dienen!

   In de verlossing van Israël uit Egypte vindt u een schaduwbeeld van de verlossing van een kind van God uit de wereld. God haalde Zijn volk uit de wereld; en lees dan ten koste van wat! Israëls verlossing had als basis het bloed van het Pascha-lam, nun verlossing was een zaak van God; hun zaak was: in gehoorzaamheid het bloed aan te strijken aan de deurposten en de bovendorpel van hun huizen.

   Toen zij dat  gedaan hadden, werd de deur gesloten. Zij zagen dat bloed niet meer. Van dit ogenblik af was het een zaak van God. "Als Ik zien zal het bloed". Dat bloed zoekt God bij dag en nacht te vinden aan de deurposten van ons hart en de bovendorpel van onze ziel. Zolang het donker is, komt de dui vel niet binnen! Het is maar EEN stap vanuit het Koninkrijk Gods in de wereld!

De CS werkt onwederlegbaar op haar eigen wijze mee aan de toekomst van satan.
- II Thesa. 2:3.
- "die" = de dag van Christus. Deze afval des geloofs moet u zoeken in de 'kringen der kinderen Gods. Dar zoekt satan zijn prooi

- Openb. 3:11.
- Wat wij hebben te doen, is vastgelegd in Openb. 3:11'- "Houdt wat gij hebt!" Houdt het allerheiligst geloof, dat God ons heeft geschonken uit genade, vast en laat niemand het u ontnemen.

   Bij de schepping sprak God: "Er zij licht". De duisternis houdt geen stand; het licht overwint te allen tijde! U ziet de perfectie in Israëls Tabernakel in het Heilige der Heiligen. Eens per jaar, op de Grote Verzoendag, daalde de glorie van God neder. Op dat ogenblik Vergaf God alle zonden en stond een volk van millioenen in een punt des tijds zondeloos. Dat kan God alleen! Hij kan van een moordenaar een heilige maken, van een tollenaar een kind van God.

- Joh. 7:38;
- Joh. 3.

- Wie met een eerlijk hart zoekt, zoals Nicodemus, kan komen tot het weten, dat Jezus is de Zoon van God.
Sadhoe Sundar Singh worstelde met alle heidendom en afgoderij, bezwaard in zijn gemoed, om toch de waarheid te mogen kennen; en God liet hem worstelen totdat hij in die kritieke nacht uitriep: "Heer, als U werkelijk bestaat en U kunt mij verzadiging van U geven, doe het dan deze nacht; anders werp ik mij morgenochtend voor de sneltrein!" God wil niet, dat er EENn ziel verloren gaat; en in diezelfde nacht verscheen de Christus in zijn leven en hij aanhad Hem.

- II Thess. 2:15-t/m 17

- Zo dan broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn.-

- In II These. 2:10 t/m 12

- lezen wij van het loon, dat degenen wacht, die het Evangelie niet geloven en zich overgeven aan zo'n valse leer als b.v. de CS. De CS verwerpt de weg ter zaligheid, en Gods Woord zegt, dat zij te gronde gaan. Jezus heeft gezegd: wie Mijn leer doet, zal bekennen of deze van God is of van de mensen.

- Hebt. 4:12
- "Het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten" (Hebt. 4:12).


Daarom zegt de Bijbel:

Gods Woord wone rijkelijk in u; dan kunnen wij dit ervaren,
elke dag opnieuw. Amen.

 

Den Hag, april 1968.
Rev. Corn. J.H. Theijs. 
Voorganger van The Betel Pentecostal Temple  in Nederamd.

 

____________________________________

Home - Sitemap  - Omhoog