WAT BETEKENT

GELOOF  VOOR ONS?

__________________

Home | Sitemap

_____________________________

 

Wat betekent geloof voor ons?

Hoe diep treurig is de toestand van die Christenen, die te laat tot de ontstellende ontdekking komen en tot het inzicht, dat zij met al hun "goede werken" de eeuwigheid niet kunnen verdienen. Met al dat werken vinden zij géén rust en géén vrede voor hart en ziel en wij hebben ze gekend, die ook niet verlost (bevrijd) waren van hun  "schuldgevoel"!

Paulus heeft het geschreven: "Want ik weet, dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont".

> Rom.7:18.


 

Wij zijn geheel afhankelijk van Hem, Die vrijwillig Verlosser en Zaligmaker werd, om verlost te worden van schuld – om zijn vrede te (kunnen) ontvangen, en tenslotte de eeuwige zaligheid. Wijzelf bezitten die macht niet. Daarom moeten wij ons terdege bewust zijn van het feit dat Gerechtigheid niet verkregen wordt door goede werken, in welke vorm  of gedaante ook! 

Wij maken ons aangenaam bij God door het geloof in Hem en wij ontvangen verlossing door de verdienste van Jezus Christus en Dien gekruisigd. En nog méér - óók het kindschap Gods.

> Rom.7:25; Joh.1:12.


 

Ten opzichte van ons geestelijk leven, zijn er vier begrippen of trappen van ontwikkeling in het verlossingsplan:
1. rechtvaardigmaking,
2. reiniging,
3. heiliging, en
4. verheerlijking.
 

Het is nu in de praktijk zó, dat velen afgeschrikt worden van het noodzakelijk voortschrijden van de éne trap naar de volgende. Tóch moeten wij allen deze weg gaan om te leven in overwinning! Waarom?

> Onderzoek i.v.m. punt 1, I Kor.15:3, Rom.6:7.5:8, 9.


 

Rechtvaardigmaking
Jezus' plaatsvervangend sterven had ruim 2000 jaren geleden plaats aan het kruis. Onze rechtvaardigmaking treedt echter onmiddellijk in werking zodra en zo gauw wij
 deze plaatsvervanging geloven en ten volle aanvaarden. Ons geloof en dus niet de werken stelt ons in staat van rechtvaardigmaking. En deze is niet te koop, maar is een vrijwillige gave van God.  De rechtvaardigmaking kan ook niet worden verdiend,  noch in de oude noch in de nieuwe bedeling!  De Schrift leert: “...d
e rechtvaardige zal door zijn geloof leven.”

> Hand..2:4b.


 

Wij lezen in het Nieuwe Testament:
“… worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;  Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving  der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods.

> Rom.3:24-5.


 

De Bijbel leert verder, dat God ons vergeving schenkt, telkens wanneer wij met een oprecht hart onze zonden belijden. Toegeven aan en/of vasthouden van de zonde, kan Hij niet gedogen. Wie ernstig biddend onderzoekt, wordt overtuigd!

> Rom.6:155:1.Alle eerder genoemde vier "trappen van christelijke levens-(geloofs-)ervaring" worden door God, de Heilige Geest, gewerkt.  Het is alles het werk van Gods Geest!!  Hij overtuigt van zonde. Hij spreekt door ons geweten. Hij waarschuwt ons.

> Joh.16:8.In de dagen van Jezus, werden de Farizeën door hun geweten veroordeeld: het werk van Gods Geest. 
Gods Woord waarschuwt, dat wij het oor niet zullen sluiten voor de stem van Gods Geest als Hij werkzaam is om ons re overtuigen waar wij Hem bedroeven.  Luisteren wij, dan verkrijgen wij dat verslagen hart en verbrijzelde geest, die kostelijk zijn voor God.

> Pslm:.511-r. 


 

Wat is een verslagen hart?
Een  "verslagen" hart is een hart vol ernstig berouw over alles, wat verkeerd werd of is gedaan. Velen hebben spijt, maar dat is geen "berouw"! Het werk van Gods Geest in ons hart en leven is nodig om berouw te kennen. Ezau is een klassiek voorbeeld.  God vraagt een hunkeren naar Zijn wil, gelijk wij dit geschreven vinden in  
>
Hebr.12:16;  II Kor.7:10.

Een ander voorbeeld is koning David. Hij beging een dubbele zonde: Moord en  overspel. De Here God overtuigde hem van deze zonden door een boodschap van de gezonden profeet Nathan;  en onmiddellijk kreeg David berouw, dat hem bijkans verteerde. Zijn hart was verslagen. De  Heilige Geest had hem tot "bekering" gebracht. Lees Davids "boete-psalm".

> Pslm.41


 

Indien zondaren niet door de Heilige  Geest op hun zonden opmerkzaam gemaakt  worden, zullen zij ook nooit tot berouw gebracht kunnen worden.  Een berouw komt van God.

> Rom.2:4.


Gods Geest worstelt met de zondaar om zijn zonden te belijden, zijn verloren toestand te erkennen en zijn behoefte aan een Verlosser en Zaligmaker te beseffen. Alsdan brengt God, de Heilige Geest, de zondaar tot algehele inkeer en ommekeer.

> Hand.11:18.  I Joh.1:9 Rom.10:9, Spr.95:15).


 

Dit alles werkt Gods Geest in ons hart en leven, om ons toe te bereiden om de Doop met de Heilige Geest te (kunnen) ontvangen; want het is de natuurlijke mens onmogelijk om in eigen kracht God te gehoorzamen en Zijn wil te doen.

> Hand.1:89.


 

Reiniging en heiliging zijn ervaarbare geestelijke handelingen!  Het zijn ontwikkelingen, waardoor wij in staat gsteld worden om te blijven op de ingeslagen weg! Christus is de hervormende kracht Gods waardoor wij opgroeien in Zijn kennis en genade. In de heiligmaking plant God Zijn volle rechtvaardigheid in ons en gaandeweg worden wij van Gods hemel.

> II Petr.3:182; I Kor.6:11.


Geloofswerken zijn de  gevolgen van  het volharden in Heiligmaking, terwijl het vasthouden aan boezem zonden met eigen werken doet afvallen van Gods genade!  Het hoogste doel in Gods Verlossings-plan is onze "verheerlijking" -  Gods volk is een "overwinnaarsvolk", dat straks zal staan aan de oever van de Zee.  

> Openb.2:5 en I Petr.1:16,17.


 

Lees ook de "overwinningsbeloften" aan het einde van de zeven brieven in Openbaring, en word overtuigd.  Zo moet ons geloof zijn en zo ons bijbels standpunt om te blijven staan in de strijd.  Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Niets....? Alleen de zonde. Niemand kan ons van Christus losrukken, wanneer wij stevig in Hem verankerd zijn. Maar....,! als redelijke wezens met een vrije wil kunnen wij zelf  deze scheiding bewerkstelligen door het kwade te kiezen.

> Joh.10:27 + Ga1e5:22,23 + 22enb.22:14.


 

Dat wij hieraan blijven denken: Geloofs-gehoorzaamhed en werken des geloofs zijn vruchten van een geheiligd leven! Is het dan NU ook uw wens te delen in de belofte voor allen, die oprecht in de Here Jezus Christus geloven; die in Hem geloven "gelijkerwijs de Schrift zegt”, en die door de waarheid  gerechtvaardigd, gereinigd en geheiligd blijven. 

> 11, Openb.22:14, enJoh.17:17-19.


 

De Here helpe ons allen. Amen.

 

______________________

Home | Sitemap