De Antichrist

   
De Chaldeeuwen - Het Babylonisne 

 
 Alle profetieën in de Bijbel met betrekking tot de Antichrist, geven een beschrijving van een persoonlijkheid met zo'n sensationeel karakter, zoals nimmer tevoren in de wereld werd gezien. Het is dan ook zonder meer begrijpelijk, dat de Antichrist zal voortkomen als een 'product' van zijn tijd. Dat wil zeggen, dat hij uit omstandigheden naar voren zal treden, die niet eerder werden gekend.


In het Oude Testament is er alleen één profeet, die de condities ten tijde van de manifestatie van de Antichrist in details heeft gezien. Daniël spreekt dan van 'een kleine hoorn'. De een of andere mens kan niet zo maar opstaan, een of ander land veroveren, om alsdan zich op te stellen tot de verovering van de hele wereld, tenzij hoogst bijzondere omstandigheden hem de weg daartoe openen.

Wat de profeet Habakuk zag was zó ongelooflijk, dat ik mij haast om een en ander hier te laten volgen. Hij beklaagde zich bij God over wat hij zag en wilde dat wat hij zag niet optekenen. Habakuk wilde zo graag, dat de Here God het profetisch programma zou veranderen. Maar de Here antwoordde hem, en Zijn antwoord was niet, wat Habakuk had verwacht.

 Daarvandaan, dat het tweede hoofdstuk opent met......'Ik stond op mijn wacht, en ik stelde mij op de sterkte, en ik hield de wacht om te zien, wat Hij in mij zou spreken, en wat ik antwoorden zou op mijne bestraffing' (2:1). Zoals reeds gezegd, kreeg hij het antwoord. "Toen antwoordde mij de Here, en zeide: Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op taferelen , opdat daarin leze die voorbijloopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet liegen; zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewestelijk komen, Hij zal niet achterblijven".

Met andere woorden: Schrijf de boodschap duidelijk op. Daar zijn in de Bijbel niet veel profetieën, die zo sterk benadrukt worden. Habakuk neemt een bijzondere plaats in als het gaat om 'de tijd van het einde'. In dit profetisch boek vinden wij essentiële informatie. In plaats van de profetie te beginnen met de tijd van de verschijning van de Antichrist, zoals anderen doen, begint Habakuk met de tijd vóór het optreden van deze Antichrist. En in het raadsplan van God heeft de profetie een speciale plaats. Het is Gods wapen in de dag wanneer Satan zijn kracht zal ontplooien. Vervulde profetie is wel het meest sensationele wonder waarvan wij in de Bijbel (kunnen) lezen. Hoe ik dit persoonlijk versta...

Satanische macht
Alle Satanische macht en tekenen en wonderen der leugen zullen alsdan dienstbaar zijn gemaakt aan God's claims en rechten, wanneer deze het geprofeteerde in vervulling doen gaan. God neemt geen andere weg. Hij doet alles aanlopen op Zijn geopenbaard Woord, maar, om Zijn 'Meesterplan' uit te werken, moet Hij boodschappers hebben. En deze moeten eerst geïnstrueerd worden, willen zij anderen instructies kunnen geven. Er staat geschreven:"Opdat daarin leze die voorbijloopt'.


The Amplified Old Testament geeft een duidelijker vertaling: 'that everyone who passes by may be able to read it easily and quickly as he hastens by' ('opdat een ieder die voorbijgaat in staat zal zijn om haar (de boodschap) gemakkelijk en vlug te lezen als hij zich haast'). In Habakuk's dagen waren er geen andere middelen van communicatie, dan door het geschreven woord of een mondelinge boodschap. Koningen en andere regerende vorsten zonden in die dagen hun boodschappers uit; lopers om het volk bekend te maken met hun wensen. 

Het gesloten Boek
"En ziet, de Engel, Die met mij sprak, ging uit; en een andere Engel ging uit,Hem tegemoet. En Hij zeide tot hem: Loop ... ' (Zach. 2:3-4).  De profeet Daniël zag deze situatie, de tijd waarin de profetie niet verzegeld zou zijn, omdat de tijd daarvoor gekomen was. In de eindtijd ontzegelt God Zijn verborgenheden en openbaart Hij Zijn wetenschap. In Daniël 12:4 lezen wij: 'En gij, Danië1, SLUIT DEZE WOORDEN TOE, EN VERZEGEL DIT BOEK, tot de tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden'.


 In de profetie wordt gesproken over de EINDTIJD en de kenmerkende feiten worden genoemd. In de tijd van het einde, zal dus het boek Daniël, ja, de ganse Bijbel, een 'open Boek' zijn! 'Velen zullen het naspeuren' : nl. dat 'verzegelde boek'. Paulus, in zijn tijd, betuigde: 'Waar is de onderzoeker dezer eeuw'? (I Cor. 1 :20). Onze God stelt er prijs op, dat allen, die in de laatste dagen leven, niet zullen ophouden met het onderzoeken van het Woord van God en het naspeuren ervan.

De Engelse Vertaling van dit Schriftgedeelte geeft een andere visie, die niet direct is, zoals het in het Nederlands uit de grondtekst vertaald is. Daar staat namelijk: 'Many shall run to and fro'; en in de Hebreeuwse grondtekst is er ook sprake van 'omlopen', van 'omtrekken'. Het bedoelt een 'naspeuren' in de zin van 'heen en weer lopen' om toch maar de waarheid te ontdekken, wat waarachtig is.


Ter illustratie verwijs ik naar Job. 1:7, waar sprake is van 'omtrekken op de aarde, en van die te doorwandelen'. Velen zullen in de laatste dagen er niet tegen opzien, om grote afstanden af te leggen, enkel en alleen om de waarheid te vinden. Zo'n intense honger zal er in de laatste dagen gevonden worden naar het Woord van God! Een en ander is dan ook in harmonie met hetgeen geschreven staat in Luk. 11 aangaande de 'drie broden ter middernacht'.

De 'Lamsa vertaling' uit 'The Deshitta' (5e eeuw n.Chr.) is duidelijk verstaanbaar in dit opzicht ... 'many shall want to know the end, and knowledge shall be increased' (blz. 899 rechterzijde). Geleid te worden in 'al de waarheid God's, vereist het hebben van de Geest der waarheid; de Heilige Geest, Wiens bediening het is. Het is niet genoeg de waarheid te 'horen'; men moet de waarheid 'bezitten'! Hoe? Door in Christus te blijven. 

De Wedergeboorte
De wedergeboorte is de 'ingang', het geestelijk 'voorportaal' tot een leven, waarin Christus voor altijd in de christen wil wonen. Het is God's wil voor allen! En het is mogelijk, wanneer de christen wandelt in het licht. Hoeveel haast ook en hoeveel geloop ook om lange afstanden te overbruggen ... het helpt niet en werkt in het geheel niets uit , als de kennis niet wordt verkregen en niet toeneemt.

Hij die loopt en zich haast om die kennis (wetenschap) te verkrijgen, moet ook zorgen dat 'hij een 'boodschap' heeft. Hij moet bekwaam zijn om te leren. Zijn kennis zal toenemen, omdat (zoals eerder werd gezegd) de Bijbel een geopend Boek zal zijn. Alle Goddelijke informatie, welke God nu nog achterhoudt, zal straks, dat is op Zijn tijd, de wereld versteld doen staan - zelfs de Antichrist!


Maar neemt niet automatisch toe! Wetenschap wordt niet zo maar verkregen! Leraars moeten in hun bediening staan. Daar zullen 'levende instrumenten' moeten zijn, die de waarheid zullen proclameren in de kracht des Heiligen Geestes. En de profeet Habakuk heeft een profetische boodschap die de boodschappers zal aanzetten. Een boodschap, die zal maken, dat zij zich zullen haasten. En hiermede moet het eerste deel van de profetie vervuld worden. 

Als het begin er is
 Als het 'begin' er is, volgt de 'rest' vanzelf. 'Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn' (Hab. 2:3). Maar in de eindtijd zal het spreken! Deze profetie is geschreven met betrekking tot een zekere (bepaalde) tijd. Eerst als die tijd God's gekomen is, gaat zij in vervulling. Maar, kijk dan uit, want wat dan gebeurt zal zowel de Gemeente als de wereld verbazen. Wat is dit dan voor een gezicht??

De eerste twee hoofdstukken van Habakuk hebben één onderwerp: de Antichrist. 'Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem; maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En ook dewijl hij trouweloosheid handelt bij de wijn, een trots man is, en in zijn woning niet blijft; die zijn ziel wijd opendoet als het graf, en gelijk de dood is, die niet zat wordt, en tot zich verzamelt al de heidenen, en vergadert tot zich alle volken' (Hab. 2:4-5).

Hij is dus een buitengewoon hoogmoedig, trots, mens! De profeet gebruikt hier geen symbolen. Soms is er wel sprake van symboliek, zoals in Hab. 3:8. Hier vinden wij ook geen herhaling van woorden. Dezelfde dingen zeggend met zijn eigen woorden, voegt hij er soms details aan toe, welke elders niet gevonden worden. Hij begint met wereldcondities en gaat vandaar naar een bepaalde natie, en eindigt dan met de beschrijving van een mens.

En deze mens wordt dan de centrale figuur. Wat dit betreft doet hij als de andere profeten. 'Hij blijft niet in zijn woning'. Dit wil niet zeggen, dat hij dag en nacht uit is. Het betekent in profetisch licht, dat hij niet tevreden is heerser (dictator) te zijn over één land. Hij heeft ambities. Hij begeert, hij wil heersen over alle landen! Hij vormt een legermacht en trekt er op uit! In den beginne kan nauwelijks gesproken worden van een ‘leger'. De satanische machten waarover hij zal beschikken zijn nu nog niet zichtbaar.

De wereldgeschiedenis kent heersers, die elk op hun beurt getracht hebben de wereld te veroveren. Maar de een na de ander is ten onder gegaan; geen van allen is het gelukt. De Antichrist zal komen en, heerschappij hebbend en beschikkend over duistere machten, zal hij slagen in zijn manoeuvre om universeel heerser te worden, en om verwelkomd te worden als redder der wereld. Hoe groot zal de ontgoocheling zijn! 'Waarlijk de zekerheid ligt in het Woord' (II Thess. 2:2; II Petr. 1:19). Amen.

 


 

Home | Sitemap | Inhoud