De Antichrist

    God's ordeningen in Zijn Schepping

 
In de Bijbel is evenzo goed sprake van 'hemelse ordeningen' als van 'hemelse wezens'. De eerste worden verstaan door de 'aardse manifestaties'. Zo hebben wij achtereenvolgens allereerst God, de Vader, Bron van Alles; dan God, de Zoon, Die uit de Vader is; en vervolgens God, de Heilige Geest.  Deze worden gevolgd door de 12 Archengelen met Myriaden Engelen. 'De overdekkende cherub' in de profetie van Ezechiël, die vanwege zijn rebellie tegen God zijn plaats (woonstede) in de hemelen heeft verloren en Satan werd, is een wezen uit voornoemde hemelse creatie.

Wat de 'aardse ordeningen' betreft, hebben wij respectievelijk eerst Abraham, type beeld van de Vader-God; dan de beloofde en eniggeboren zoon Isaac, typebeeld van de Zoon in de Godheid, en vervolgens Jacob, het typebeeld van de Heilige Geest in de Godheid. Deze zijn in de Bijbel de aartsvaders. Zij worden gevolgd door de 12 Patriarchen met de menigten van Israel. |Vanaf hier lezen

     Noot: Het is dienstig om op het volgende te wijzen....Ruben (Gen. 35: 22) viel en verloor zijn eerst geboorterecjht. Zijn plaats werd naderhand ingenomen, en Jozef zonen: Efraim en Manasse treden alsdan op de voorgrond. Onderzoeken wij Kron. 5:1. In het raam der ordeningen Gods wililk megteen wimzen op die van de niuwe schepping.

Deze werden gemanifesteerd met Jezus doop ) door onderdompeling doofr MJohannes de Doper. Wij horen dan allereerst de sem van de Vader, vanuit de heme - wij zien Jezus, de Zoon vstaande in de wateren van de Jotdaan - en wij aanschouwen de nederdalig nv and e duif,. de manigestatie vand e Geest. IOn deze drie zijkn alle dingen.

 Damn volgen de 12 fundament apostelen en vervolgens de ontelbafre schare van verlosten (als de stderren des hemels). Van deze "viel"de discipel Judas Iskariot, en hierdoor verloor hij zijn eersrt geboorterecht. Im zijn plaats zien wij dan <attjias en later Paulus. De laatste neemt een aparte plaats in, hem toebedeeld door de alwijze en souvereine God van Abraham, Izak en Jacob. gNooy:? Het verdient aanbevling om in dit verband de volgende schriftplaatsen te onderzoeken en te vergelijken.... Hand. 1:15-26; 9: 22; Jog.6:70;13:2. , 26-27; 17:12; en Hand. 1:25..

Satan's incarnatie
Satan's incarnatie, geschiedkundige noodzaak vanwege de menigvuldige 'geestelijke stromingen' in de wereld heeft plaats in Openbaring 13. Het zijn onbetwistbaar deze stromingen die alle strijd, beroeringen (revoluties e.d.) en chaos veroorzaken in de wereld, die op een hellend vlak staat. Zij worden veroorzaakt door diabolische invloeden van 'de vorst van de machten der lucht', Satan. De profeet Jesaja geeft een treffend en profetisch beeld in hoofdstuk 57, de verzen 20 en 21.

Deze incarnatie is dan de Antichrist, gesymboliseerd als het geschetste beest. Dit symboliseert beide: Imperialisme en het Hoofd. Beide, verenigd in dezelfde persoonlijkheid, worden door de hele wereld aangebeden (Openb. 13:14-15). Wanneer Satan uit de hemelen op de aarde is geworpen, wordt hij in de persoon van de Antichrist (Satan gepersonifieerd in het vlees als 'nabootsing' van het 'vleesgeworden' Woord­Christus!) een instrument in God's hand, om als een 'gesel', een 'oordeel' te worden gebruikt.

In de persoon van deze Antichrist zal de goddeloze wereld alsdan haar universele heerser hebben. Zijn optreden resulteert in de Grote Verdrukking, waarvan Jezus heeft gezegd, dat tevoren nooit zo'n verdrukking is geweest (Matt. 24).

Satan's 'carrière'
 Het feit op zichzelf, dat Jezus gezegd heeft ''Die oren heeft, dat hij hore', moet iedere waarachtige gelovige ervan overtuigen, hoe belangrijk het is, om een grondige studie te maken van deze Antichrist en zijn satanisch werk, om zodoende te (kunnen) verstaan, wat de wereld straks wacht! Want de tijd is nog maar kort, en dit profetisch ogenblik in de wereldgeschiedenis is niet zo ver meer verwijderd.

Na ons bezig gehouden te hebben met de aangekondigde Climax van Satan's loopbaan, zullen wij het profetisch onderwerp van 'De grote Verdrukking' nader beschouwen. Als het gaat om Satan's 'carrière', gaat het om een bepaalde 'fase' in het raadsplan God's, die geenszins verwaarloosd mag worden, want op de achtergrond loert de meest sinistere persoon.

 Hij is ongetwijfeld de hoofdrolspeler op het wereldtoneel van de laatste dagen en in alle zaken van de mensheid op aarde. Een kort overzicht van zijn loopbaan is dan ook, in dit verband, wel belangrijk.      Eerder werd al gewezen op zijn uitzonderlijke positie in de hemelen. Hij was volmaakt in al zijn wegen, totdat ongerechtigheid in hem werd gevonden (Ezech. 28:12-15). Die ongerechtigheid was hoogmoed! (Jes. 14:12-15).

Zijn rebellie
Zijn rebellie keerde zich tegen hem. Dat wil zeggen, dat hij daardoor in de diepste diepten viel en Satan werd. Alles wat eertijds licht was werd duisternis; alles wat eertijds rein was werd toen onrein. Hij werd toentertijd de volmaaktheid van God's originele schepping gewaar (Gen. 1:1) en was vast besloten om alles te vernietigen. Tussen Genesis 1 vers 1 en 2 ligt dan ook de, voor velen, onbegrepen tegenstelling. Voor degene die geestelijk weet te onderscheiden, ligt hier het droevige resultaat van Lucifer's zonde en val!


 Zijn wegen zijn sindsdien subtiel, en waar het nodig is treedt hij op als 'een briesende leeuw' en dan weer als 'een engel des lichts' .... II Cor. 11:14. Gebruikmakend van een van God's schoonste schepselen in de tijden van weleer en beslagleggend op dat schepsel, de slang, begon hij tot de vrouw, Eva, te spreken. Door zijn arglistigheid bedroog hij haar (II Cor. 11:3). Hij deed twijfel rijzen in Eva's hart. Vanaf het begin is deze een van zijn geliefkoosde methoden.

Hoe effectief de werking ervan was, lezen wij in de Bijbel. Vandaag is het niet anders. Als de duivel twijfel kan zaaien in het hart, is het begin van het einde daar. De apostel Jakobus zegt in zijn algemene brief : 'die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens ,weet niet, dat hij iets ontvangen zal van de Here' (1 :6-7).

Twijfel niet aan het Woord
 
Twijfelen aan het Woord van God betekent verwerpen van Zijn Woord. Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. God heeft geen moment geaarzeld op te treden met de zondeval; en behalve dat hij in Zijn grote liefde het eerste mensenpaar tegemoet trad in de Hof van Eden, daar heeft Hij ook die voorziening getroffen, welke uiteindelijk de vernietiging van de duivel en de gevallen engelen met zich zou brengen. (Gen. 3:15).Op Golgota had er reeds iets verreikend plaats in de loopbaan van Satan (Joh. 12:31).

Wat dit inhoudt wordt duidelijk door hetgeen geschreven staat in Hebr. 2:14. 'Opdat Hij door de dood te niet doen zou degene, die het geweld des doods had, dat is de duivel'. Satan's kracht over waarachtige Christenen werd gebroken op Golgotha! Halleluja/. Amen 'Ziet, Ik geef u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over ALLE KRACHT DES VIJANDS; en geen ding zal u enigszins beschadigen' (Luk. 10:19). Wat wij hebben te doen is 'Wederstaat de duivel, en hij zal van u vlieden' (Jak. 4:7). Wij kunnen God niet genoeg danken voor alles wat Christus voor God's kinderen heeft gedaan op Golgotha. Glorie voor Hem!.
Waar is de duivel nu?

Waar is de duivel nu?
Toch zeker niet alleen in de hel, want er staat geschreven: 'Zijt nuchteren en ... WAAKT; want uw tegenpartij, DE DUIVEL GAAT ROND als een briesende leeuw, zoekende, wie hij zal mogen verslinden' (I Petr. 5:8). En dit is nu ook precies wat hij doende was, toen de Here God tot hem sprak in Job 1:6,7. Het was en is dikwijls onbegrijpelijk, maar desalniettemin toch waar.


Toen God Zijn aandacht op Job vestigde, begonnen voor hem de moeilijkheden. Maar Job kon die doorstaan en triomfeerde op het einde! Bij die gelegenheid was het Satan zelf, die de opmerking maakte: 'Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en voor al wat hij heeft rondom'? (Job 1 :10).

Uit dit alles mogen wij opmaken, dat de duivel God's kinderen niet kan aanraken TENZIJ God hem dat toestaat! Dit wordt verder bevestigd in Psalm 91. 'Maar hij is 'de vorst van de machten der lucht, de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid'. (Ef. 2:2). 'Hij is 'de god dezer wereld die de geesten verblind heeft van hen, die niet gelovem' (11 Cor. 4:4). 'Hij is er ook altijd op uit om onze gebeden te verhinderen'(Efeze 6:12; Dan. 10:2,3; 11-13).


Een andere fase van de activiteit van de duivel wordt ons geopenbaard in Openbaring 12:10. 'Hij is de verklager onzer broederen en beschuldigt ons dag en nacht voor onze God'. Maar wij hebben een Advocaat, Die ons ook dag en nacht verdedigt; en als wij onze zonden belijden en oprecht wandelen voor God, verliest de duivel en moet hij opgeven en Jezus overwint dan voor ons.

In Openb. 12:7-12 staat de grote crisis opgetekend in Satan's loopbaan. Als de Here het laat aankomen op de strijd waarin deze aarde ontrukt wordt aan de macht van de duivel, zendt Hij Michaël en Zijn engelen om de strijd aan te binden met de duivel en zijn engelen. Het resultaat is beslist en onvermijdelijk. De duivel moet deze strijd verliezen en wordt alsdan uit de hemelen geworpen op de aarde, 'en heeft grote toorn, wetende, dat hij een kleine tijd heeft.

Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij die daarin woont' En al God's heiligen kunnen zelfs nu al juichen, omdat zij het einde nu al weten! Deze nederlaag inspireert de duivel om iets nieuws te doen op aarde; een boosaardig plan te ontwikkelen. Hij gaat nu op zoek en vindt een mens, die bezwijken zal voor dezelfde verleiding, waarmede hij Jezus wilde doen vallen (Matt. 4:8,9).

Hij vindt die mens
Hij vindt die mens, die hem te voet zal vallen en hem zal aanbidden, en aan wie hij dan alle koninkrijken van deze wereld zal geven en hun heerlijkheid. De Antichrist (het 'beest', 'de mens der zonde') wordt alsdan de grote wereldleider: universeel heerser over een goddeloze wereld! Niet door eigen kracht (Dan. 8:24), want de draak zal zijn kracht aan het beest geven (Openb. 13:4). Zó is de Antichrist dus de geïncarneerde duivel, net zoals Jezus 'God in het vlees' was.

 
Maar dat is hem nog niet genoeg. Hij gaat onmiddellijk over tot verdere imitatie, en gebruikt 'de valse profeet' als anti­pode van God's Heilige Geest. Zodoende is dan 'de drie-enigheid van de hel' compleet en ook actief op aarde. Satan, de Antichrist en de Valse Profeet. Van deze drie lezen wij in Openb. 13:11-18. " Hij houdt nog niet op, maar gaat nog verder, om aan te komen tot iets 'unieks', en terzelfder tijd. Metterdaad neemt hij 'een bruid', en zal ook met deze daad God imiteren. In Openb. 17 wordt ons een beeld gegeven van deze buitengewone slechte 'vrouw': de grote hoer, moeder der hoererijen en van de gruwelen der aarde.

Deze vrouw was dronken van het bloed
'Deze vrouw was dronken van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus'( 17:5,6). Zij is de representatie van alle valse godsdiensten van alle eeuwen - inclusief het afvallige en gedegenereerde, verdraaide Christendom in al haar vormen en gedaanten! 'Deze vrouw zit op een scharlakenrood beest' ? (Openb. 17:3; 12:13). Duidelijker kan het niet. Zij is gezeten op de duivel zelf. Welke is de geestelijke betekenis hier? Dit beeld spreekt ons van het huwelijk van de duivel met Satan's kerk!

De 'wittebroodsweken' duren maar kort (is van korte duur), want hij keert zich tegen haar en zal zijn ondergeschikten toestaan haar te haten, haar woest maken en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden (Openb. 17:16).   Dat zal dan het einde zijn van de bruid van Satan. Maar niet van Satan's toorn, want hij besluit dan om uit te gaan en om oorlog te voeren tegen het Lam (Openb. 17:14; 19:19).

Dit wordt hem noodlottig, en is het teken van zijn op handen zijnde onttroning als de god dezer wereld en zijn heerschappij.'De Antichrist, het beest en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen gedaan heeft, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworden in de poel des vuurs, die met sulfur brandt'. (Openb. 19:20).

Al de legerscharen van de wereld die hen gevolgd zijn, zullen verslagen worden door het Woord, dat uit de mond van Christus komt. 'En een engel komt af uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds, en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem duizend jaren (Openb. 20:1-2). Satan komt straks ook terecht in die bodemloze put, de plaats die in het bijzonder voor de gevallen engelen is, die 'tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis zijn bewaard' (Judas 6).

 

Duizend lange jaren  
Duizend lange jaren zal hij zijn straf delen met zijn metgezellen. Satan's einde is nu nabij. Hij mag dan verrast zijn wanneer hij uit die bodemloze put voor een korte tijd wordt losgelaten, maar die duizend jaren hebben zijn dispositie niet veranderd. Onmiddellijk gaat hij uit om nogmaals de volken te verleiden. En wederom leidt hij degenen die hij al eens heeft verleid in de krijg tegen God en Zijn Heiligen en tegen de geliefde stad. Een lange geschiedenis kan kort worden verteld.


'Vuur kwam neder van God uit de hemel, en heeft hen verslonden' (Openb. 20:9b). 'En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en sulfurs, alwaar het beest en de valse profeet zijn: en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid' (Openb. 20:10). Hij zal nooit het nieuwe Paradijs binnengaan! Hij zal voortleven met de honden, de tovenaars, de moordenaars, de afgodendienaars, de hoereerders en al de leugenaars, in de poel die brandt met vuur en sulfer. En dit is dan de tweede dood tot in alle eeuwigheid!"(Openb. 20:14-15).
 

 


Home | Sitemap | Inhoud