De Antichrist

   
Hoe wordt een valse leer verkondigd?

 
Een valse leer kan niet altijd ontdekt worden door de geadverteerde 'leerstellingen', maar zij kan in de regel wel worden vastgesteld uit de houding van haar aanhangers (belijders) ten opzichte van andersdenkenden. Heden ten dage zijn er vele gemeenten, die allemaal op hun beurt het evangelie verkondigen, met hier en daar enige variatie in wat met een mooi  woord 'performance' wordt genoemd. Van tijd tot tijd komen deze tezamen voor een 'fellowship', voor 'opwekkingsdiensten' en zo meer, en zij hebben véél 'gemeenschappelijks'.


Maar iedere 'valse leer' zegt: 'ik ben', en hiermede wordt dan bedoeld, hiermede wordt geclaimd, dat wat geleerd wordt het enige juiste en ware is; en dat het geloven hierin noodzakelijkerwijs moet leiden tot afscheiding en tot verwerping van omgang met anderen, wat in feite neerkomt op het bewust verloochenen van dezelfde banden des bloeds van Hem, Die 'zonder aanneming des persoons' heeft vrijgemaakt en verlost.  


Ten aanzien van zulk een leer en van degenen die het propageren, zegt Jezus: 'Volgt hen niet na''. Een zeer gewild media voor de verkondiging van een valse leer, zijn radio en televisie. Deze bieden immers vele voordelen. Profetie werkt min of meer als een 'raket'. Een geliefkoosd thema is: 'De tijd is nabij!' Opmerkelijk is, dat (als er goed geluisterd wordt) eenzelfde onderwerp tot in den treure wordt herhaald. Daar is dan ook helemaal geen diepte, laat staan openbaring ! Valse leer kweekt valsheid of schijnheiligheid. Met een meelijdend lachje wordt alle schijn verborgen, en het farizeisme gecamoefleerd.


De 'Bijbel spreekt van: 'een gedaante van godzaligheid’ en maant verder ‘een afkeer te hebben van deze’ (II Tim.3:5). Wanneer een of andere godsdienstige beweging aanspraak maakt op het bezitten van ‘het enig ware’ en zich daarbij apart houdt van andere gemeenschappen, denkende en dit ook rondbazuinend, dat zij de enige verkondiger is van de waarheid, zo is die beweging vals, niet oprecht, niet in de waarheid. In Pinksteren wordt zoiets vaak aangetroffen!


 Jezus leert dat waar God goed zaad strooit, Satan onkruid zaait. Valsheid, onoprechtheid en wat dies meer zij, het is alles onkruid en dus van de duivel. Valse godsdiensten en valse leringen hebben geen moeilijkheden, want iedereen schikt zich en regelt zich naar de leider.   Daar is niemand die andere ideeën heeft dan die welke de leden wordt geleerd en voorgehouden. Zij kennen ook geen ‘tekortkomingen’, omdat er geleerd wordt dat allen al leven ‘in het heiligdom’.Zo heel anders leert het boek Openbaring, waar wel gesproken wordt van en gewezen wordt op deze tekortkomingen. Profetisch staat vast, dat de gemeente van Laodicea een ‘afvallige’ gemeente is, doch niet een ‘valse’.

En deze beeldt nota bene de laatste fase uit van de Gemeente van Jezus. Biddende studie van de zevende brief in het laatste boek van de Bijbel, doet verstaan, dat van een afvallige gemeente niet alle leden noodzakelijkerwijze afvallig (moeten) zijn, maar wel haar leider(s).  Let op hetgeen Openb. 3:14 zegt: ‘de engel van de gemeente…’dat is nog altijd degene aan wie het leiderschap is toevertrouwd. Evenwel wordt er toch een beroep gedaan op elk individu van die gemeente, omdat allen verantwoordelijk zijn.


Welke valse godsdienst kan nog spreken van ‘wegvallen uit het geloof’, of zoals de apostel Paulus heeft gesproken van ‘de afval’ (II Thess. 2:3)? In de Bergrede heeft Jezus niet gesproken van afvalligheid in de ware gemeente,  Zijn Lichaam, maar over (komende) nieuwe bewegingen (organisaties), die op zichzelf niets te maken hebben met DE GEMEENTE. Zij worden bevolkt door verleiders.

Valse godsdiensten houden hun belijdenis in een wurgende greep en valse leringen zijn als een satanische omhelzing. De kracht van deze valse leraars ligt in het feit, dat de gemeenten die het Evangelie van Jezus Christus voorstaan en het ook prediken, het volk niet de volle waarheid verkondigen. In de verkondiging zijn ze niet radicaal, niet resoluut zoals Jezus is. Daarom heeft hun liefde geen kracht meer en zij heeft alle macht verloren.


Daar zijn nog te veel Pinkstergemeenten die niet (willen) leren, dat het ‘spreken in nieuwe tongen’ zoals de Heilige Geest die geeft uit te spreken, het Bijbels ‘kenteken’ is van de doop met de Heilige Geest.Wat daar geleerd wordt komt hierop neer. Wanneer de naar Gods’ Geest zoekende ziel de begeleider (.d.i. degene die voor hem of haar bidt) naspreekt, dus gewillig is om de tongentaal na te doen, dan is die zoekende ziel ook gedoopt met Gods’ Heilige Geest.

et een hardgrondige bekering en met ‘geloven gelijkerwijs de Schrift zegt…’wordt helemaal niet gerekend.Daar zijn gemeenten, die de Wederkomst van Jezus alleen in geestelijke zin geloven en die ook zo leren. Ofschoon zij Christus prediken en ‘de tijd is nabij gekomen’, loochenen zij Zijn Goddelijkheid. Het is te verwachten, dat waar het profetisch Woord zo verkracht wordt, valse leringen wortel schieten in de harten die de zekerheid nog niet ontvangen hebben.
    

Het behoeft dan ook geen betoog, dat zulke gelovigen in een gemeente niet bekwaam zijn om de gebeurtenissen van het einde van deze bedeling tegemoet te gaan.Toen Jezus leerde: ‘Zie toe, dat niemand u verleide’ (Matt.24:4)sprak Hij niet tot wereldlingen, niet tot ongelovigen, niet tot goddelozen ….. maar tot de Zijnen. Zijn woorden, eeuwige woorden, zijn voor de gelovigen, voor Zijn Gemeente. Het is wis en zeker, dat de wereld zal worden verleid, maar ook de Gemeente van Jezus Christus verkeert in groot gevaar. 

Verleiders zoeken en vinden juist in het Lichaam van Christus hun prooi, hun slachtoffers. Des Heren profeet heeft geprofeteerd: ‘Mijn volk is uitgeroeid. omdat het zonder kennis is…’ (Hos. 4:6). Om het dreigend gevaar het hoofd te kunnen bieden, moeten alle geestelijke leiders van de Wederkomst van Jezus Christus met kracht prediken en het Volk des Heren onderrichten in het Profetisch Woord.  Christenen, die kennis hebben van het Profetisch Woord worden niet verleid.   

Home | Sitemap | Inhoud