De Antichrist
Beroeringen, opschuddingen, tumult

 
 Lucas, de evangelist, gebruikt nog een ander woord, en spreekt van 'En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroeringen, zo wordt niet verschrikt' (21:9a)  Beroerten of beroeringen, zijn geen oorlogen of geruchten van oorlogen. Zij zijn aan te merken als die opschuddingen of bewegingen, zoals die veroorzaakt worden door het zoeven genoemde internationale communisme in elk ander land, waarvan het volk rijp is voor een 'tumult', en als het enigszins kan voor 'rebellie van binnen uit', waardoor dat communisme kan domineren.


     De wereldgeschiedenis geeft de voorbeelden in Tsjecho-Slowakije, Roemenië, Joegoslavië en in alle landen achter het ijzeren gordijn! Beroerten of beroeringen brengen altijd 'onstabiliteit' met zich. Deze laatste veroorzaakt meestal onmiddellijk 'verwarring'. Wanneer de profeet Habakuk deze zelfde situatie beschrijft, gebruikt hij de woorden : 'kwelling' - 'verwoesting' - 'ongerechtigheid' - ook 'twist' - 'gekijf' e.d. Kenmerkende condities, die op God's bestemde tijd de hele wereld aangaan.

Kip met de gouden eieren
     Gelet op de ontwikkelingen van de laatste jaren, en dan bedoel ik de zo hoog opgevoerde eisen met betrekking tot de levering van de ruwe olie en de prijzen op de wereldmarkt, doen mij tot de conclusie komen, dat het heel wel mogelijk zal kunnen zijn, dat de betrokken olielanden bezig zijn om 'de kip die de gouden eieren legt' te doden. Ruw gezegd : 'om zeep te brengen'. Hoe zo ? Al dat 'gemanipuleer' maakt alleen maar, dat de Arabieren hard bezig zijn om hun landen aantrekkelijk te maken voor andere volkeren en naties. De huidige conflicten in het Midden-Oosten zullen alsdan maar kinderspel zijn, vergeleken bij datgene wat dan zal ontbranden in dat deel van de wereld; en wat tegen die tijd (wie zal het zeggen) de aangestoken, brandende lont kan zijn, in het kruitvat van onze wereld!


     Het behoeft geen nader betoog, dat zo'n rijkdom en zulk een weelde, zoals daar ginder genoten wordt door al die machtige sjeiks en regerende sultans, doornen zijn in veler begerige ogen; en dat die door de tegenwoordige topfiguren van het internationale communisme (vertegenwoordigd door Rusland vanuit Leningrad en Moskou) niet worden vergeten. Besprekingen hierover kunnen al beroeringen verwekken! 

Wereldevangelisatie
     Alle drie evangelisten, Mattheus, Markus en Lukas stemmen overeen, wanneer zij het hebben over wat Jezus heeft voorzegd. Er staat in alle drie evangeliën geschreven: 'gij zult HOREN van oorlogen en geruchten van oorlogen' (Matth. 24; Mark. 13; Luk.21). Wanneer wij dit in gedachten houden, kan de vraag opkomen: 'Wie bedoelde Jezus met 'Gij'?Zullen er zijn, die tegen het einde slechts zullen 'HOREN van oorlogen en van geruchten van oorlogen', zonder er zelf bij betrokken te zijn? Er mag herinnerd worden aan het feit, dat Jezus in Zijn Bergrede heeft gesproken van de vervolging van Christenen, het vlieden van Joden uit Jeruzalem, het uitkijken door een volk naar de wederkomst van Christus, of van een volk, dat in het bijzonder zal worden bewaard.

     Daar zijn (nog) andere profetieën, welke op dezelfde tijd betrekking hebben. De Gemeente van de Here Jezus Christus zal in die tijd in het bijzonder actief zijn, want het Evangelie des Koninkrijks moet in de gehele wereld gepredikt worden 'tot een getuigenis voor alle volken' (Matt.24:14a). Toch zullen die valse christussen, door Jezus genoemd, hun plaats hebben om werkzaam te (kunnen) zijn. God zij geloofd en gedankt daarin, dat vele christenlanden zich tezamen inspannen voor 'wereldzending en wereldevangelisatie'.  

God's tijd
     Wanneer God's bestemde (geprofeteerde) tijd daar is, 'DAN zal het einde komen' (Matt.24:14b)Die werkzame tijd van de Gemeente van Jezus Christus is tegelijkertijd een tijd van strijd, van moeiten, van golvenhoge zorgen des levens. Deze gaan vooraf aan de tijd van de Antichrist. Hij zal op zijn eigen manier uitkomst brengen voor de wereld in nood, in economische verwarring; een wereld, die uitkijkt naar iemand die orde op zaken zal kunnen stellen, en wel in de kortst mogelijke tijd.
    

     Het is bijna onmogelijk, ons in te denken wat dit inhoudt, dan wel zal betekenen voor de dan geldende en gehanteerde standaard van de wereld. Naar mijn mening zal dit hele proces zó sensationeel zijn, dat het niet moeilijk zal zijn om de Antichrist te herkennen, wanneer hij metterdaad de zogenaamde redder van de wereld, de verwachte 'uitkomstbrenger' wordt. Daar is hier nog iets anders waarop gelet moet worden. De Bijbel maakt gewag van gebeurtenissen voor en na de 'Wegname'. Een scherp onderscheid wordt hier zelfs gemaakt, want er vóór is er nog vrede en voorspoed, maar er erna is alles afgelopen. Dan breken de oordelen God's los over deze wereld. De apostel Paulus heeft onder de zalving van de Heilige Geest zelfs geschreven....

Geen vrede
     'Want wanneer zij zullen zeggen: het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood van bevruchte vrouwen,  zij zullen het geenszins ontvlieden' (I Thess. 5:3). In het Boek Openbaring staat geschreven, dat God de vrede zal wegnemen van de aarde. Hij kan de vrede niet wegnemen van de aarde, als er geen vrede is op de aarde! Het resultaat van oorlogen en geruchten van oorlogen, zoals door Jezus bedoeld, is in geen geval 'De Grote Oordeelsdag', maar wel het 'Tijdperk van de Grote Verdrukking' van drie en een half jaar aan het einde van deze bedeling.  De door Jezus bedoelde oorlogen en geruchten van oorlogen vormen slechts de 'inleiding', de 'prelude', waarna de Antichrist zich zal manifesteren. Daarvandaan Jezus' waarschuwende woorden: 'maar NOG IS HET EINDE NIET' (Matt.24:6c).  


 

Home | Sitemap | Inhoud | Vorige pagina | Volgende paginaRev. Corn. J.H. Theijs