De Antichrist

   
Het internationaal communisme

 

Laat ons nu terugkeren naar het eerste hoofdstuk van het boek Habakuk.
'Here, hoe lang schreeuw ik, en Gij hoort niet; hoe lang roep ik geweld, tot U, en Gij verlost niet. Waarom laat Gij mij ongerechtigheid
 zien , en aanschouwt de kwelling.? Want verwoesting en geweld is tegen mij over, en er is twist,en men neemt gekijf op.Daarom wordt de wet onderlaten, en het recht komt nimmermeervoort; want de goddeloze omringt de rechtvaaardige; daarom komt het recht verdraaid voo'".  (Hab.I:1-4).

 Habakuk beschrijft hier wat hij zag en wat hem zo sterk heeft bewogen (wat hij zich zo erg aantrok) . In het begin was het geen mens, zelfs geen land, maar een conditie, een situatie, een systeem, dat zich over de gehele wereld deed gelden en overal de grootste misère teweeg bracht. Let maar op de door de profeet gebruikte termen om deze nieuwe overwinning te kenmerken.

Geweld – ongerechtigheid – snoodheid – verwoesting – twist – gekijf – verdraaiing en zo meer; termen , die in feite in het leven onlosmakelijk zijn van ‘ondermijning’ en rebellie van en tegen het wettig gezag.  Wij kennen in onze tijd hetzelfde , want dit alles is de wezenlijke inhoud van , wat heden ten dage genoemd wordt, ‘ de koude oorlog’. Het is de eerste fase’ de volgende fase is (let op de geschiedenis) de confiscatie van bezit, van eigendommen.


Mensen worden beroofd
Mensen worden beroofd, gedaagd voor rechters en voor overheden, en ... uiteindelijk worden zij naar concentratiekampen gezonden, of verdwijnen zij op onverklaarbare en onnaspeurlijke wijze. Hun beschuldigers zijn meestal ook hun rechters, zodat er nooit gesproken kan worden van een eerlijke rechtspraak. De praktijk, en dat is dan de geschiedenis (wat dus al heeft plaats gehad) leert, wat er gebeurt, wanneer het internationale communisme (of de communistische gangsters) een land bezetten en de macht overnemen. Sluiten wij hiervoor de ogen ?!


De wet wordt gewoon verwaarloosd, vertrapt, met voeten getreden, en dus wordt er nooit meer recht gesproken, de kwaden overtreffen verre de rechtvaardigen, en onrecht-vaardigheid wordt overal gevonden. Daar is nog zo ontzaggelijk veel verborgen achter dat 'ijzeren gordijn'. Habakuk zag deze internationale situatie, als een kankergezwel voortvreten, en het kwam hem voor, dat God's wonderbaar verlossingsplan abrupt tot een einde kwam. Voor Habakuk's oog werd de wereld alsmaar donkerder, en er scheen geen mogelijkheid meer over voor het doorbreken van God's licht van genade. Toch zien wij hetzelfde gebeuren in de laatste dagen van deze bedeling.


Wat de zogenaamde 'vrije wereld' heden ten dage doet is dit internationale communisme (ver)hinderen, maar niet vernietigien. Habakuk zag een wereldwijde situatie. Het zal niet lang meer duren, of wij zullen (mogelijk) nog getuigen kunnen zijn van internationale verwikkelingen (noem het beroeringen) op nóg groter schaal dan ooit voorheen.

Ook het afwisselende zag Habakuk komen. Wanneer deze crisis komt, zal het een tijd zijn van de eindbeslissing. Dingen zullen plots veranderen zoals nimmer te voren. En dit laatste zal in het bijzonder in de Gemeente van Jezus Christus plaats hebben. Daarom, zijn er in deze dagen ook speciale boodschappers nodig. Boodschappers geladen met de kracht en het vuur van de Heilige Geest. Boodschappers, die vanwege hun kennis van het profetisch Woord weten van God's plan!


 Daar is maar één volk, dat in deze tijd in waarheid getuigen kan, en dat is het volk, dat weet wat God van plan is te doen. Een volk, dat begrip en kennis heeft van de profetische Schriften. Het is niet makkelijk om dit met andere woorden te zeggen, omdat er moeilijk andere woorden te vinden zijn, die een ervaring tot uitdrukking kunnen brengen, welke tevoren noch door de wereld noch door de Gemeente werd gekend.  "Zie hinder d eheidenen, en aanschouwt, en verwondert u, want Ik werk een werk in ulieder dagen, hetwelk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden". (Hab. 1:5).


 Dikwijls trekken mensen de conclusie, en komen ook christenen tot de idee, dat God niets doet. Velen hebben deze indruk in onze tijd. Maar dat is heus niet zo!! Een onomstotelijke Bijbelse waarheid is deze : God handelt wanneer Zijn tijd gekomen is, en niet eerder ! Als God spreekt, dan doet Hij dat voor het welzijn van hen die in Hem geloven. In de dagen van Habakuk's profetie was God's volk onder de volken verstrooid (deze worden in het Oude Testament 'heidenen' genoemd). Het is fout te denken, dat alle Oud­Testamentische profetieën uitsluitend bestemd zijn voor de Joden en alleen maar op de Joden betrekking hebben.


Wie God's Bijbel naarstig onderzoekt, zal al gauw ontdekken, dat de profeten bemoeienis hadden met de héle wereld; de Nieuw-Testamentische heiligen incluis. De Here God heeft geen twee gescheiden programma's. Niet één plan voor de Joden en een ander voor de rest van de wereld. God, heeft in Zijn alwijsheid en alwetendheid, altijd, maar één plan gehad, bestemd voor zowel Joden als de heiligen van het Nieuwe Testament, en de wereldlingen. 'In ulieder dagen' wil dan ook zeggen : het zal komen in de tijd van het volk, dat dàn leeft en ooggetuige zal zijn. Jezus heeft het op een andere manier gezegd : 'Deze generatie (dit geslacht) zal geenszins voorbijgaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn' (Matt. 24:34; Mark. 13:30; Luk. 21:32).

Hoe of het ook zij, alles zal zó onverwacht geschieden, dat allen stomverbaasd en overrompeld zullen staan kijken. Dit geslacht zal niet eerder geloven, of het moet eerst zien! En, wat ik door genade mag verstaan is het volgende : de komst van de Antichrist wordt door zo velen niet geloofd, omdat 'zijn toekomst naar de werking des Satans is'(11 Thess. 2:9), Satan zèlf zal hem zijn troon, zijn macht geven en verregaande autoriteit.

 Alle wapentuig in handen van de hedendaagse naties zal daartegen niet opgewassen zijn. Samen hebben wij nu de 'achtergronden' bekeken. Thans zijn wij toe aan wat gebeuren moet. De profeet Daniël zag : de komst van de kleine hoorn. 'Want ziet, Ik verwek de Chaldeën, een bitter en snel volk, trekkende door de breedten der aarde, om erfelijk te bezitten woningen, die de zijne niet zijn. Schrikkelijk en vreselijk is hetzelfde; zijn recht en zijn hoogheid gaat van hemzelven uit' (Hab. 1 :6,7).


Hier hebben wij eindelijk te maken met: (1). een natie, en  (2) een mens. Aangaande de natie, vertelt Daniël van een algemene locatie, en Habakuk heeft het over het karakter van het volk. Een belangrijke factor is, dat zowel Daniël, als Ezechiël en Habakuk beginnen met de beschrijiving van het land en eindigen met die van een mens. Reeds eerder heb ik dit laten zien in het boek Daniël. In Ezech. 38 vinden wij hetzelfde beeld. Ook de Antichrist moet een plaats hebben vanwaar hij kan beginnen.

En aangezien al zijn wegen subtiel zijn, zo begint hij niet direct aan de weg te timmeren. Ook in dit licht mogen wij de benaming 'kleine hoorn' verstaan. De andere hoorns zijn allemaal volkeren (naties). Maar, het duurt niet lang, of hij verstout zich en wordt krachtiger dan zijn makkers. Habakuk noemt het volk 'Chaldeën'. Het is gebruikelijk dat God's profeten historische namen gebruiken, zoals ook in het onderhavige geval. Dit oude volk (natie) is het typebeeld geworden van dat waarmede wij te maken hebben aan het einde van de bedeling. Hier dus geen sprake van dat oude land (volk) van weleer, maar van degenen met wie Habakuk van doen heeft en die hij beschrijft.


Een bitter en snel volk
De profeet bedoelt dat het een vurig, onstuimig volk is, snel in haar bewegingen. Ik denk zo aan zo'n volk in de wereldgeschiedenis, dat beroemd en tegelijkertijd berucht is vanwege de zogenaamde 'Blitzkrieg!' Geen wonder, dat Habakuk zag, dat dit volk de hele aarde doortrok. En wat zegt nu de profeet Daniël? 'En uit een van die kwam voort EEN KLEINE HOORN, welke uitnemend groot werd, tegen het zuiden, en tegen het oosten, en tegen het sierlijke land' (8:9).


Het is duidelijk, dat de Antichrist alle richtingen zal inslaan, en zich in het bijzonder zal keren naar Palestina, ('het sierlijke land'). Dienovereenkomstig zegt Habakuk: "Want zijne paarden zijn lichter dan de luipaarden,' en zij zijn scherper dan de avondwolven, en zijn ruiters verspreiden zich; ja, zijn ruiters zullen van verre komen, en zij zullen vliegen als een arend, zich  spoedende om te eten".(1:8)


Nog altijd hebben wij te maken met een natie en een mens. De laatste wordt hoe langer hoe belangrijker, en tenslotte verdwijnt de natie (volk) en wordt die mens een 'wereldfiguur', een centrale persoonlijkheid! 'Zijn ruiters ... vliegen'. Want, zo staat er geschreven; 'Zij komen van verre '. De vraag is gerechtvaardigd: hoe vèr ? hoe groot is de afstand? Wat betekenen tegenwoordig afstanden. Zij zijn maar erg klein, erg kort geworden, sinds wij leven in het atoom-tijdperk en dat van computers en raketten.

 

De mens is al op de maan geweest,. woont lange tijd in een 'sky-Iab' en kijkt ver uit in het onmetelijke heelal. Nu is de maan niet zo heel ver meer.  Satan wordt in de Bijbel 'de vorst van de machten in de lucht' genoemd. Hij beschikt over 'overheden' en ook machten en geweldhebbers. Hij voert dus heerschappij over een georganiseerde onzienlijke, dat is een bovennatuurlijke legermacht. Dit 'bovennatuurlijk' element in het optreden van de Antichrist is alleszeggend.De Antichrist zal in elk opzicht 'superieur', ja wonderlijk zijn, en zelfs zó, dat alle verdediging uitgesloten is. Dit is de diepe profetische betekenis. 'als een arend, die haast heeft om te eten'. Het is een arend eigen om onverwachts op zijn prooi te vallen.


 Vervolgens profeteert Habakuk : 'Het zal geheellijk tot geweld komen, wat zij inslorpen zullen met hunne aangezichten, zullen zij brengen naar het oosten; en het zal de gevangenen verzamelen als zand. En hij zal de koningen beschimpen, en de prinsen zullen hem een belaching zijn; hij zal alle vesting belachen; want hij zal stof vergaderen, en hij zal ze innemen'..(1:9 en 10).


Als hij iets wil brengen naar het oosten, is het zeer wel mogelijk, dat hij zulks zal doen vanuit het westen. Volkeren (naties), die zelfs de beschikking hebbe n over 'atoom wapens' (kernenergie) zullen hem niets kunnen maken. Voor hem is dat geen probleem. Hij heeft een nóg beter wapen. Welk aards wapentuig is opgewassen tegen 'alle kracht, èn tekenen, èn wonderen der leugen van Satan ? (II Thess. 2:9). Alle weerstand zal worden gebroken, alle tegenstand tevergeefs.

Van verdediging zal dan ook geen sprake zijn. Antichristelijke horden zijn dan in opmars en hij verovert het ene land na het andere, en 'hij zal de gevangenen verzamelen als het zand'. Zoals reeds eerder gezegd, zal zijn heerschappij universeel zijn. De Antichrist is een alleenheerser; een dictator in optima forma. Niets kan vergeleken worden bij zijn heerschappij en niemand bij zijn persoonlijkheid. 'Stof vergaderen'. Om er achter schuil te gaan? Is er iets te verbergen ?? Zal dit even zo goed een wapen zijn in zijn hand ? Moeten wij hier denken aan 'radio actieve stof ? De oorlogsleiders van onze tijd huldigen het standpunt, dat in een totale oorlog alles geoorloofd is. Hoeveel temeer de Antichrist!


"Dan zal hij de geest veranderen, en hij zal doortrekken, en zich schuldig maken, houdende deze zijn kracht voor zijn god".(Hab. 1:11).
De Antichrist zal dit alles kunnen doen, doch niet in eigen kracht. Hij ontvangt kracht en macht van Satan. In het Boek Openbaring staat geschreven : 'en zij aanbaden de draak, die HET BEEST MACHT GEGEVEN HAD; en zij aanbaden het beest zeggende wie is dit beest gelijk ? wie kan krijg voeren tegen hetzelve'? (13:4).

Tot hier aan toe openbaarde God aan Habakuk, hoe de vloek die de wereld over zichzelf gebracht heeft gebracht, zal wegnemen. Nu zegt de profeet tot Hem : 'Zijt Gij niet van ouds af de Here, mijn God, mijn Heilige ? Wij zullen niet sterven; 0, Here, tot een oordeel hebt Gij hem gesteld, o Rots, om e straffen hebt Gij hem gegromdvest.... De Engelse Amplified O.T. spreekt van 'correctie'. (pag. 1153)


"Gij zijt te rein van ogen, dan dat Gij het kwade zoudt zien en de kwelling kunt Gij niet aanschouwen; waarom zoudt Gij aanschouwen die trouwelooslijk handelen? Waarom zoudt Gij zwijgen, als de goddelozen die verslindt, die rechtvaardiger is dan hij? En waarom zoudt Gij de mensen maken, als de vissen der zee, als het kruipend gedierte, dat geen heerser heeft? Hij trekt ze allen met de angel op, hij vergadert ze in zijn garen, en hij verzamelt ze in zijn net; daarom verblijdt en verheugt hij zich. Daarom offert hij zijn garen, en rookt hij aan zijn net; want door dezelve is zijn deel vet geworden, en zijn spijze smoutig. Zal hij daarom altoos zijn garen ledig maken, en zal Hij niet verschonen, met altoos de volken te doden"? (1 :12-17).


'Wij zullen niet sterven'. Habakuk vereenzelvigt zich met God's volk en spreekt daarom alsof hij leeft in de tijd van vervulling (van de profetie). Hij zegt daarom, 'onze hoop  ligt verankerd in het feit, dat God van eeuwigheid tot in eeuwigheid is, en ofschoon alles om ons heen hopeloos schijnt, toch zal Hij zijn doel niet missen en kan Hij niet falen’. ‘Gij hebt hem om te straffen gegrondvest’. Inderdaad voor correctie.!

De Antichrist, zelfs hij, is een roede in God’s hand om alle ongerechrigheden welke Habakuk zag recht te zetten (te corrigeren).  Naderhand zal God Zich zelf met die Antichrist bemoeien. In profetisch licht noemt Jesaja de Antichrist ‘de Assyrier’ en profeteert alsdan ‘Wee de Assyrier, die de roede mijns torens is, Mijne grimmigheid is een stok in hunne hand’. (Jes. 10:5).

God zal ook Israel met dezelfde roede straffen. Jesaja is dan daarover het meest bezorgd.. Het principe is dezelfde: God gebruikt een kwade macht om een andere te corrigeren (te straffen).In dit licht past de Antichrist in God’s plan, al is de Antichrist er niet van doordrongen, dat hij als instrument, God’s programma uitdraagt en dat God hem gebruikt om Zijn uiteindelijk doel te bereiken. Het niet verstaan van dit alles maakt dat mensen zich afvragen:


Waarom laat God deze dingen toe?  Zoals Habakuk het antwoord kreeg, alzo wordt ook hemn hetzelfde antwoord gegeven: 'Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des Heren bekennen, elijk de wateeren de bodem der zee bedekken '((Hab.2:14).  Verder volgt dan een beknopt overzicht van de activiteiten van de Antichrist ten tijde van het einde, wanneer hij alle volken vergaderen zal en die zal opzetten tegen de Here God. Die volkeren zijn als "vissen" . De Antichrist zal zijn net ledigen en gaat daarna uit voor nieuwe vangsten....


'En gelijk de dood, die niet zat wordt, en tot zich al de heidenen vergadert, en tot zich alle volken vergadert (Hab.2: 5). Deze is de oogst, God laat toe, dat ook het kwaad zijn loop heeft en ook komt tot een natuurlijke oogst. Daarna concludeert Habakuk: 'De Here is in Zijn Heilige Tempel. Zwijg voor Zijn Aangezicht, gij ganse aarde'. (2:20).
 
 

   


   Home | Sitemap | Inhoud