De Antichrist

Home | Sitemap Inhoud  

De Grote Zee   

 
Ik wil nu eerst deze grote zee in beschouwing nemen. Symbolisch duidt in de Bijbel 'de zee' op 'de heidenvolken'. Daniël spreekt echter van 'de grote zee'. En Bijbelverklaarders van naam als Jamieson, Fausset, Brown, Maurer, Lamsa, Matthew Henry e.a. zijn het op dit punt eens, dat hier sprake is van de Middellandse Zee, als zijnde het territoir, dat zowel geschiedkundig alsook geografisch in het midden lag van de vier, bij Daniël's visioen, betrokken koninkrijken.

Noot: met betrekking tot Palestina, waar Jeruzalem zo ongeveer het geografisch middelpunt van de toenmalige wereld was, zijn er in de Bijbel drie zeeën genoemd.
de Zee van Galiléa, de Dode Zee, en de Middellandse Zee. Het is deze laatste, die Daniël de grote zee heeft genoemd.

Mijn visie langs de profetische lijn in de Bijbel is, dat de profeet spreekt over 'de profetische Zee der mensheid - de volken der aarde'. De door hem gemelde vier winden zie ik profetisch als 'vier onderscheiden geestelijke machten en krachten', die hun werk verrichten onder die volken der aarde. Hier in het bijzonder onder de toentertijd bestaan hebbende 'heiden-machten'.
anders gezegd en geschreven: de volkeren-zee, aangezet (in de zin van 'opgezwiept') door vier in die tijd bestaande wereldmachten, die alle werden beroerd door die 'vier winden des hemels'. In dit verband is het dienstig nog te verwijzen naar de volgende Schriftgedeelten. Jes. 17:12,13; 57:20,21; Luk 21: 25; en Openb. 17:15.

Met dat eerste jaar van koning Belsazar wordt het jaar 541 v. Chr. bedoeld. Eerderbedoeld visioen werd aan Daniël gegeven voordat de gebeurtenissen van hoofdstuk 5 en 6 zich voltrokken. Daniël was toentertijd geen jongeling, maar reeds tot hoge ouderdom gekomen; namelijk 85 jaren oud. Alle op elkaar volgende wereldheerschappijen heeft de profeet beschreven (uitgebeeld) als wilde 'beesten', met al hun kenmerkende vleselijke kenmerken! Gelijk er in Nebukadnezar's droom een 'waarde-vermindering' te zien was aangaande de genoemde metalen, zo is ditzelfde waar te nemen in de uitbeelding van de even bedoelde wilde beesten. Dat wij dan ook hierop letten! De vier koninkrijken worden alle uitgebeeld door vier grote wilde beesten, tegelijkertijd vier grote heerschappijen of heersers uitbeeldend. 'Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde zullen opstaan' (v. 17).
 
De vier dieren
Vier is het symbolische getal van de aarde (wereld), daar zijn vier elementen (water, vuur, wind en lucht), vier windstreken op het kompas (noord, oost, zuid, west) enz. enz. Deze vier heersers zullen regeren over volken, die in grote beroering zijn, en in moeitevolle omstandigheden verkeren (let op de symboliek in vers 2!). Deze 'wilde beesten' onder de loep nemende, krijgen wij eerst

De Babylonische leeuw   

In het vierde vers vinden wij een zeer merkwaardige beschrijving van het eerste wereldrijk. 'Het eerste was als een leeuw, en het had arendsvleugels; ik zag toe, totdat zijn vleugels uitgeplukt waren, en het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld, als een mens, en aan hetzelve werd een mensenhart gegeven .
Hier spreekt de profeet van het Babylonische Rijk onder koning Nebukadnezar. De arendsvleugels spreken ons in zinnebeeldige zin van de 'rapheid, de snelheid', waarmede Nebukadnezar zich meester maakte van de toenmalige wereld. Zij spreken tegelijkertijd van zijn 'krachtsontplooiing in grote vlucht'. Bedenk dat het 'arendsvleugels' zijn.

Het leeuwenbeeld spreekt als vanzelfsprekend van grote kracht (koning der dieren!). Zo stelt 'het gouden hoofd' van Nebukadnezar's beeld de grootheid voor van zijn koninkrijk. Tegenstellingen in Daniël's visioen zijn de 'moeiten en verschrikkingen' van datzelfde koninkrijk (de symboliek van de 'verscheurende eigenschap' van de leeuw!), maar ook van de arend, die een 'roofvogel' is (vers vlees etend en bloed zuipend!). Wat de leeuw is in het oerwoud op aarde, dat is de arend in zijn domein, de lucht. De vleugels van de laatste zag Daniël 'uitgeplukt'. Dit spreekt van: vernedering, die Nebukadnezar moest ondergaan, en deze vernedering geschiedde tot zeven maal toe.

Lezen wij met alle aandacht de passage Dan.4:29-34, dan begrijpen wij, waarom de profeet gesproken heeft van 'eens mensenhart', dat aan die leeuw gegeven werd (Dan. 7:4b). Nebukadnezar moest tot erkenning komen van God's kracht en macht in zijn aardse leven, en Hem alleen al de eer geven van alle dingen.
Behalve dat daarvan reeds gesproken wordt in het 34e vers, staat er verder ook nog geschreven: " doet naar Zijn wil met het heir des hemels en de inwoners der aarde, en er is niemand, die Zijn hand kan afslaan, of tot Hem zeggen zal: Wat doet Gij? (Dan. 4:35-37).

DeMedo-Perzische beer
Dit rweede beest symboliseert het Medo-Perzische Rijk. Dit wordt
beschreven in Dan. 7: 5.Een beer is een groot en sterk beest.. Niet zo'n verscheurend dier aIs de leeuw, , eet hij toch veel vlees. De driè ribben, die hij in zijn muil houdt, symboliseren drie staten : Babylon, Lydia en Egypte. Het Medo­Perzische Rijk was de tweede in Daniël's gezicht en profetie.
In het achtste hoofdstuk is de symboliek 'een ram met twee ongelijke hoornen (v.3). Wij moeten een en ander vergelijken met wat beschreven staat in Dan. 7:5 en 2:3. Ook Dan. 8:5 ziet op ditzelfde 'dubbelrijk' in hare veroveringen naar het westen, het noorden en het zuiden

Het Griekse luipaard  
Dit is het derde beest. En hiermede wordt dan het derde wereldrijk uitgebeeld. De beschijving ervan wordt in Dan. 7:6 gevonden. Hier worden vier vleugels en vier hoofden gezien. Dit beest symboliseert het rijk van Alexander de Grote, het Griekse Rijk. Alle toenmalige andere wereldrijken werden binnen de afzienbare tijd van negentien jaren verpletterd door Alexander's legerscharen, en alzo viel de heerschappij hem toe. Alexander's macht en wreedheid worden verder geillustreerd door het karakter, door de eigenschappen van de luipaard, terwijl de eerder bedoelde vleugels ons spreken van de snelheid waarmede de veroveringen werden volvoerd.


De eigenschappen van dit panterachtig dier zijn· : sluiperig, bloeddorstig en wraakzuchtig. De vier hoofden symboliseren hier Alexander's vier leger-. aanvoerders (generaals), die het koninkrijk in bezit namen na Alexanders plotselinge dood. Zijn groot rijk viel alzo in vier stukken uiteen. In Dan. 8: 5 wordt ditzelfde rijk uitgebeeld als een geitebok - de man zèlf als de aanzienlijke hoorn. Op het toppunt van zijn roem kwam Alexander plotseling in Babylon te sterven. De vier 'aanzienlijke hoorns' naar de vier 'winden des hemels' symboliseren deze vier veldheren, die toen ter tijd de macht aan zich trokken.

Het beest zonder naam
Dit is het vierde beest. Door de beschrijving van de profeet in Dan. 7:7, weten wij (de geschiedenis hieraan getoetst) dat hier sprake is van het grote en machtige Romeinse Rijk. Haar kracht en macht wordt uitgebeeld door die ijzeren tanden. De Romeinse legioenen waren niet te verslaan, en Daniël's beschrijving geeft ons verder een levendig beeld van de manier, waarop de toenmalige koninkrijken werden onderworpen. 'Het was verscheiden van de andere dieren ... het was anders dan de anderen'. De algemene geschiedenis, geboekstaafd o.a. in encyclopedia vertelt van een meedogenloosheid zonder weerga en van een onbeschijfelijke wreedheid, waarin het Romeinse wereldrijk uitmuntte!. Dit rijk heeft in de geschiedenis twee perioden. Dat wil zeggen, dat het de eerste fase reeds heeft doorgemaakt. Deze is dus, wat men mag noemen 'de vervulde profetie'. Die andere geschiedenisfase (periode) wacht nog op vervulling, want de profetie behelst een wereldomvattende gebeurtenis, welke 'in de laatste dagen' zal moeten plaats vinden. Zij is dan ook aanstaande..
 
De leiders van formaat
De 'leiders van formaat, de 'machthebbers' van de laatste dagen worden hier profetisch gesymboliseerd door de tien hoornen. De geschiedschrijver zal straks moeten schrijven 'een tien statendom'! Daniel's aandacht werd volledig opgeëist door iets dat hij zag, want zijn beschrijving luidt als volgt: 'Ik nam acht op de hoornen.' .. In zijn visioen zag hij iets vreemds gebeuren, wat nu duidelijk wordt uit hetgeen in vers 8 geschreven staat.  Wij benadrukken de volgende punten:
(1)een andere kleine hoorn tussen de andere; (2) uit die andere werden uitgerukt, in diezelfde kleine hoorn waren ogen als mensenogen; (3) de mond van deze laatste sprak grote dingen.

Het is dan ook zo, dat deze laatste, de kleine hoorn, heen wijst naar het laatste wereldrijk (de laatste wereldheerser, universeel heerser of werelddictator!) De beschrijving van de waarheid met betrekking tot dit laatste van de vier wereldrijken, is zo intens, zo levendig, en zo ontstellend (Dan. 7:19-20), dat het begrijpelijk wordt, dat de profeet 'tot in het diepst van zijn ziel' geraakt was (werd)! Daarom heeft hij verder geschreven. 'Ik had verder gezien, dat diezelfde hoorn krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij die overwon'. Totdat de oude van dagen kwam, en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen, en dat de bestemde tijd kwam, dat de heiligen het rijk bezaten' (v.v.21-22). Daarom was de verklaring die aan de profeet gegeven werd zo nodig (v.v. 23~25). Die tien symbolische hoornen beelden de tien staten van de laatste dagen uit. Zij zijn dezelfde als die in Openb. 12:3. Van deze zelfde zeven hoofden en tien hoornen wordt eveneens gesproken in Openb. 13:1-8; 17:7, 12-14, 16-17.

De grote vervolgingen van de laatste dagen (de Gemeente zal deze nog moeten meemaken, ofschoon zij niet door de Grote Verdrukking gaat!), worden voorgesteld door de grote rode draak met de tien hoornen, die voor de vrouw (de Gemeente van Christus) staat en woest is op haar. (Openb. 12:3-4b, 13, 17). Drie koningen zullen vallen vanwege het optreden van de Antichrist. Zij zullen door hem vertreden worden. Dat wil zeggen dat zij van hun plaatsen zullen worden weggestoten, als niet· meer gewenst - niet langer meer bruikbaar in het alsdan ontwikkeld 'antichristelijk systeem der laatste dagen!' Niets en niemand zal de volvoering van God's plan kunnen tegenhouden, en de vervulling van Zijn profetisch Woord kunnen verhinderen! Daniël beschikte niet over een kaart van Europa. Ook wist hij in zijn eigen tijd niet hoe het Europa van 1978 en volgende jaren er uit zou zien. Indien hij wel een kaart zou hebben gehad, zou hij geen symbolen nodig gehad hebben om een en ander uit te beelden. Alle profetieën in de Bijbel aangaande de Antichrist (daar zijn er vele) zullen vervuld worden door de gesignaleerde persoon van de 'mens der zonde', zoals Paulus 'de kleine hoorn' noemt.

Dat wij niet ontzet zullen zijn, wanneer de ontwikkeling (afwikkeling) van al deze profetieën, naar onze verwachting, niet vlug genoeg gaat. God's molens malen langzaam, maar zij malen zeker!!Als de tijd rijp is voor de een of andere vervulling, zal die ook plaats vinden, Al deze profetieën hebben niet alleen betrekking op de volken, maar ook op de Gemeente zoals reeds werd aangetoond. Hierna volgt nu een beschouwing van : de kleine hoorn.Home | Sitemap | Inhoud