De Antichrist
De Antichrist en zijn karakter

Zoals wij reeds hebben mogen zien, is de persoon van de Antichrist een buitengewoon belangrijk onderwerp in de profetie van zowel het Oude- als het Nieuwe Testament. In profetisch licht staat hij in nauwe betrekking met alle drie: nl. met Joden, de Volken en de Gemeente. Ik teken hierbij direct aan, dat niet veel profetieën vervuld zullen worden vóór zijn komst. Waar het profetisch Boek Daniël in het bijzonder te maken heeft met de opkomst en de vervallen staat (de ondergang) van wereldrijken, met die éne welke staat te komen incluis, daar is het zonder meer duidelijk, dat in voornoemd boek de Antichrist gekoppeld wordt aan het lot der naties!

Daniël zag de toekomst van de wereldrijken in vier gezichten. En hij begint met de beschrijving van zijn eigen tijd, het Babylonische Rijk, en gaat dan verder tot de werelddictatuur van de Antichrist. Wanneer Daniël in zijn gezichten komt tot de tijd (slot-fase) van de wereldgeschiedenis, houdt hij zich exclusief bezig met een mens, die wij de Antichrist noemen. Als een voorbeeld van de belangrijkheid van de Antichrist in Daniël's gezichten, verwijzen wij naar zijn tweede gezicht in het zevende hoofdstuk. Dit hoofdstuk telt 28 teksten (verzen). De eerste zeven versen doelen principieel op de tijden die voorbij zijn gegaan, en de overigen van dit hoofdstuk hebben betrekking op de Antichrist.

Naar mijn bescheiden mening, zal de Antichrist een grote rol spelen in de terugkeer van de Joden (het Jodendom). De dictators die de wereld al gekend heeft, zoals Hitler , Mussolini e.d. zijn voorlopers van de Antichrist. 'Prototypen', meer niet. Alle 'anti-semitische acties' worden of werden veroorzaakt door anti-christelijke stromingen, werkzaam in de gehele wereld. Het sterkste in de Sovjet Unie. Onder Hitier had een van de grootste crises plaats. De Antichrist zal de 'instigator' zijn van de tweede grote crisis in deze eeuw, en naar het Woord van God wil, ook nog van de derde, de allergrootste, welke Armaggedon tot gevolg zal hebben. Alles waarover hij de beschikking zal hebben (en dat zal de hele wereld zijn en alle dan levende volken!wordt gemobiliseerd, om op te trekken tegen Jeruzalem! De Antichrist zal zich het hevigst keren tegen de Gemeente van Jezus Christus. In dit verband zegt het profetisch woord

'En er werd een ander teken gezien in de hemel; en ziet, er was een GROTE RODE DRAAK, hebbende ZEVEN HOOFDEN EN TIEN HOORNEN, en op zijn hoofden ZEVEN KONINKLIJKE HOEDEN. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En DE DRAAK STOND VOOR DE VROUW, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het gebaard zou hebben .... En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo HEEFT HIJ DE VROUW VERVOLGD .... En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen OM KRIJG TE VOEREN TEGEN DE OVERIGEN VAN HAAR ZAAD, die de geboden God's bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben' (Openb. 12:3,4,13,17).

De Antichrist wordt ons hier getekend als de grote leider van de gecombineerde machten van de hel, en tegelijkertijd van de door hem gecreëerde en bezeten federatie van de rijken waarover hij straks zal heersen, gedurende de drie en een half jaar van de tijdsperiode van de Grote Verdrukking! In persoon verschijnt de Antichrist pas in hoofdstuk 13 van het Boek Openbaring op het wereldtoneel. Maar vóór die tijd zijn gecombineerde aardse machten, door de hel ontstoken, reeds in volle actie tegen de Gemeente (de Vrouw) en openbaren ten volle de antichristelijke geest, opererend als de geschetste 'rode draak'. Het behoeft geen nader betoog, dat Satan de 'inspirator' is..

Hoornen
Hoornen in de Bijbel spreken ons van machten. Op het einde van de tegenwoordige tijdsbedeling zal dan deze historische federatie een feit zijn. Deze generatie (gelet op de tekenen der tijden en de afwikkeling van de betreffende profetie) zal er getuige van zijn. Helse machten zullen straks op aarde worden losgelaten; en allen, die dan nog op aarde leven, zullen (indien zij niet het eigendom des Heren zijn) overweldigd worden. Gelijk voorheen, zo zullen ook straks alle drijfveren en beweegredenen uit de duivel zelf zijn; waarom wij geschreven vinden, wat opgetekend staat in Openbaring 12:4a.

Daar zijn nog andere profetieën, al zijn deze niet zo talrijk, die vervuld zullen worden met betrekking tot het Jodendom, en de Gemeente, nog vóór de komst van de Mens der zonde. Ziende op zijn persoonlijkheid is er in de geschiedenis niemand te vinden, die in zijn schaduw kan staan. Vele van zijn handelingen (activiteiten) zullen zijn in de sfeer van het bovennatuurlijke. Zelfs zijn komst zal niet op de gewone manier plaats vinden; dat wil zeggen, dat hij van tevoren niet direct herkenbaar zal zijn. Een profetische parallel hebben wij in de geschiedenis van Judas. Alleen ogen , gezalfd door de Heilige Geest (die dus geestelijk kunnen onderscheiden) zullen hem herkennen. Allen die het profetisch woord van God niet kennen, zullen worden verleid. De namen welke hem in de Bijbel gegeven zijn, zullen heus niet de namen zijn die hij straks gebruiken zal; en alleen zij, die geestelijk weten te onderscheiden, zullen de associatie verstaan. De Bijbelse namen geven dan ook de werkelijke aard en werk van de Antichrist!

Zoals reeds eerder gezegd, zal de Antichrist een satanisch mens zijn en een groot verleider. Daarvandaan, dat de apostel Paulus zegt, dat 'zijn optreden zal zijn naar de werking des Satans, met alle macht en tekenen, en wonderen der leugen'. Bedrog, list, misleiding, is zijn kracht. Toen de discipelen Jezus de vraag stelden 'Welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld'? heeft Hij als eerste genoemd: 'Verleiding' (Matt. 24:4). En deze misleiding zal op grote schaal plaatsvinden, vooral in de laatste dagen. Toen de apostel Paulus aan de gemeente te Thessalonica schreef over de Tweede Komst van Christus, zei hij allereerst: 'Dat u niemand VERLEIDE op enigerlei wijze' (11 Thess. 2:3).

Wanneer wij in Openbaring van de geopenbaarde Antichrist lezen, staat er geschreven : 'En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt: duivel en Satanas, die de gehele wereld VERLEIDT .... .' (12:9).   Met de komst van de Antichrist zal verleiding dan ook de belangrijkste factor zijn. De hele wereld zal misleid worden! En het enige wapen hiertegen is de kennis van het profetisch Woord van God! Zonder deze kennis is men bij voorbaat overgeleverd! Wanneer in de Bijbel Jezus en Paulus spreken over 'verleiding', zo bedoelen zij verleiding welke gebeuren zal onder hen, die zichzelf zo graag Christenen noemen: of, die iets te maken hebben met de Gemeente, als het Lichaam van Christus! Een afvallige Gemeente zal direct worden verleid. Welk een verantwoordelijkheid dragen die ambtsdragers in de Gemeente van Jezus Christus, die het volk des Heren de kennis aangaande God's profetieën onthouden en het alsmaar hun geliefkoosde geestelijke gerechten voorschotelen!  Van waarachtige Christenen mag verwacht worden, dat de feiten gekend worden en dat zij de ontwikkeling(en) gade slaan met de grootste belangstelling en niet met vrees. Hedendaagse wereldcondities zijn niet goed te spreken, maar deze worden nog slechter! De wijze mensen van onze tijd mogen dan hun eigen meningen er op na houden en hun zienswijzen ten beste geven en hun voorzeggingen rondbazuinen, maar alleen Bijbelse profetie geeft ons het rechte antwoord !!
 
De komende wereldcrisis
Ziende op de komende 'wereldcrisis' heeft Jezus gewaarschuwd: 'Ziet toe, en wordt niet verschrikt! ' (Matt.24:6b). De komende wereldcrisis zal dus wis en zeker een VERSCHRIKKING zijn. En hoe groot zal zulk een verschrikking wel zijn, als wij in aanmerking nemen, dat nu al zo vele naties in het bezit zijn van kernwapens. Hedendaagse commentators waarschuwen al, dat Rusland in een dusdanige positie verkeert waarin haar weermacht elk ander land kan vernietigen. Elke oorlog, hoe klein ook, en waar ter wereld ook dag de oorzaak (de politieke vonk) zijn, die een wereldbrand kan veroorzaken. Niet dat ik geloof in een direct komende (op handen zijnde (atoom) oorlog, maar de dreiging alleen is al hoogst verontrustend. Ik heb dit al mogen aantonen in het tweede hoofdstuk. De tegenwoordige wereldcondities en de nog in het verschiet liggende, zijn de gelegenheden waarop Satan heeft gewacht en waarnaar hij uitkijkt. In deze tijd heeft alleen God het antwoord! Amen.

De komst van de Antichrist betekent niet de oplossing van wereldproblemen; al moge het dan zo lijken. Hiermede en hierdoor begint juist de 'misleiding'! De oplossing, het antwoord van de problemen en op de vele en velerlei vraagstukken van deze zondenziekte wereld is niet de Antichrist, maar CHRISTUS !! Alles is dan ook zó gecompliceerd, dat alleen God het antwoord heeft en niemand anders. De Antichrist is de mens van Satan, maar Christus is de GOD - MENS. Halleluja! Amen. Satan produceert niets anders dan verwoesting. Christus brengt VERLOSSING ! Alle wereldproblemen zullen straks worden opgelost, doch alleen na de wederkomst van Christus. Hij alleen is de Redder en de Verlosser! Het proces van verlossing behelst veel meer dan alleen de redding van een vergelijkenderwijs kleine menigte, die Christenen genoemd worden.
In God's verlossingsplan is alles begrepen wat Hij heeft geschapen en wat Hij goed noemt. Wij zullen 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde hebben waarin gerechtigheid woont. Heeft de apostel Paulus niet gesproken van: 'Al het oude is voorbij gegaan; ziet, het is alles nieuw geworden' (II Cor. 5:17).Desondanks is één ding zeker: deze schuldige God-loochenende wereld zal haar vertrouwen stellen op 'de mens der zonde', Satan's man; maar de enige hoop is alleen te vinden in Christus en in Zijn Wederkomst in heerlijkheid en met grote kracht, zoals de profetie in de Bijbel zegt. De profeet Jesaja profeteerde in zijn tijd al.

'Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op  Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst; der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in Zijn Koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid; van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der heirscharen zal zulks doen' (Jes. 9:5,6).

Een groot deel van de Bijbel is profetie. In de Bijbel vinden wij meer dan 200 profetische onderwerpen. Deze profetieën worden niet allemaal op dezelfde tijd vervuld. Bestudering doet ons een opeenvolging van gebeurtenissen, condities, ontwikkelingen e.d. onderscheiden. Opgemerkt moet worden, dat hier en daar ogenschijnlijk tegenstellingen zijn. Dit komt, omdat zij te maken hebben met verschillende tijden en gelegenheden. De fout die velen maken is hierin gelegen: een profetie, in verband gebracht met een vefrkeerde tijdsperiode, is dikwijls oorzaak van het verkeerd vestaan van die profetie.

De Heilige Geest moet ons leiden in alle onderzoek van de profetieën. De tijd welke nodig is voor de vervulling van de grootste profetieën met betrekking tot de eindtijd, vergt een hele generatie. Het is dan ook zonder meer duidelijk, dat in die tijd wereldcondities aan grote veranderingen onderhevig zijn. De eerste en noodzakelijke stap welke er moet worden gedaan om de Antichrist te herkennen is, alle op zijn persoon en werken betrekking hebbende profetieën chronologisch in volgorde te rangschikken. Daarnevens is het van het allergrootst belang om de velerlei wereldcondities te onderscheiden (zie hoofdstuk "Wereldcondities" van deze studie).
 
Hoornen  
Hoornen in de Bijbel spreken ons van machten. Op het einde van de tegenwoordige tijdsbedeling zal dan deze historische federatie een feit zijn. Deze generatie (gelet op de tekenen der tijden en de afwikkeling van de betreffende profetie) zal er getuige van zijn. Helse machten zullen straks op aarde worden losgelaten; en allen, die dan nog op aarde leven, zullen (indien zij niet het eigendom des Heren zijn) overweldigd worden. Gelijk voorheen, zo zullen ook straks alle drijfveren en beweegredenen uit de duivel zelf zijn; waarom wij geschreven vinden, wat opgetekend staat in Openbaring 12:4a.

Daar zijn nog andere profetieën, al zijn deze niet zo talrijk, die vervuld zullen worden met betrekking tot het Jodendom, en de Gemeente, nog vóór de komst van de Mens der zonde. Ziende op zijn persoonlijkheid is er in de geschiedenis niemand te vinden, die in zijn schaduw kan staan. Vele van zijn handelingen (activiteiten) zullen zijn in de sfeer van het bovennatuurlijke. Zelfs zijn komst zal niet op de gewone manier plaats vinden; dat wil zeggen, dat hij van tevoren niet direct herkenbaar zal zijn. Een profetische parallel hebben wij in de geschiedenis van Judas. Alleen ogen , gezalfd door de Heilige Geest (die dus geestelijk kunnen onderscheiden) zullen hem herkennen. Allen die het profetisch woord van God niet kennen, zullen worden verleid. De namen welke hem in de Bijbel gegeven zijn, zullen heus niet de namen zijn die hij straks gebruiken zal; en alleen zij, die geestelijk weten te onderscheiden, zullen de associatie verstaan. De Bijbelse namen geven dan ook de werkelijke aard en werk van de Antichrist! 

Zoals reeds eerder gezegd, zal de Antichrist een satanisch mens zijn en een groot verleider. Daarvandaan, dat de apostel Paulus zegt, dat 'zijn optreden zal zijn naar de werking des Satans, met alle macht en tekenen, en wonderen der leugen'. Bedrog, list, misleiding, is zijn kracht. Toen de discipelen Jezus de vraag stelden 'Welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld'? heeft Hij als eerste genoemd: 'Verleiding' (Matt. 24:4). En deze misleiding zal op grote schaal plaatsvinden, vooral in de laatste dagen. Toen de apostel Paulus aan de gemeente te Thessalonica schreef over de Tweede Komst van Christus, zei hij allereerst: 'Dat u niemand VERLEIDE op enigerlei wijze' (11 Thess. 2:3).

Wanneer wij in Openbaring van de geopenbaarde Antichrist lezen, staat er geschreven : 'En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt: duivel en Satanas, die de gehele wereld VERLEIDT .... .' (12:9).   Met de komst van de Antichrist zal verleiding dan ook de belangrijkste factor zijn. De hele wereld zal misleid worden! En het enige wapen hiertegen is de kennis van het profetisch Woord van God! Zonder deze kennis is men bij voorbaat overgeleverd! Wanneer in de Bijbel Jezus en Paulus spreken over 'verleiding', zo bedoelen zij verleiding welke gebeuren zal onder hen, die zichzelf zo graag Christenen noemen: of, die iets te maken hebben met de Gemeente, als het Lichaam van Christus! Een afvallige Gemeente zal direct worden verleid. Welk een verantwoordelijkheid dragen die ambtsdragers in de Gemeente van Jezus Christus, die het volk des Heren de kennis aangaande God's profetieën onthouden en het alsmaar hun geliefkoosde geestelijke gerechten voorschotelen!Van waarachtige Christenen mag verwacht worden, dat de feiten gekend worden en dat zij de ontwikkeling(en) gade slaan met de grootste belangstelling en niet met vrees. Hedendaagse wereldcondities zijn niet goed te spreken, maar deze worden nog slechter! De wijze mensen van onze tijd mogen dan hun eigen meningen er op na houden en hun zienswijzen ten beste geven en hun voorzeggingen rondbazuinen, maar alleen Bijbelse profetie geeft ons het rechte antwoord !!

De
komende wereldcrisis  
Ziende op de komende 'wereldcrisis' heeft Jezus gewaarschuwd: 'Ziet toe, en wordt niet verschrikt! ' (Matt.24:6b). De komende wereldcrisis zal dus wis en zeker een VERSCHRIKKING zijn. En hoe groot zal zulk een verschrikking wel zijn, als wij in aanmerking nemen, dat nu al zo vele naties in het bezit zijn van kernwapens. Hedendaagse commentators waarschuwen al, dat Rusland in een dusdanige positie verkeert waarin haar weermacht elk ander land kan vernietigen.
 Elke oorlog, hoe klein ook, en waar ter wereld ook dag de oorzaak (de politieke vonk) zijn, die een wereldbrand kan veroorzaken.    Niet dat ik geloof in een direct komende (op handen zijnde (atoom) oorlog, maar de dreiging alleen is al hoogst verontrustend. Ik heb dit al mogen aantonen in het tweede hoofdstuk. De tegenwoordige wereldcondities en de nog in het verschiet liggende,  zijn de gelegenheden waarop Satan heeft gewacht en waarnaar hij uitkijkt. In deze tijd heeft alleen God het antwoord! Amen.

 De komst van de Antichrist betekent niet de oplossing van wereldproblemen; al moge het dan zo lijken. Hiermede en hierdoor begint juist de 'misleiding'!  De oplossing, het antwoord van de problemen en op de vele en velerlei vraagstukken van deze zondenziekte wereld is niet de Antichrist, maar CHRISTUS !! Alles is dan ook zó gecompliceerd, dat alleen God het antwoord heeft en niemand anders. De Antichrist is de mens van Satan, maar Christus is de GOD - MENS. Halleluja! Amen. Satan produceert niets anders dan verwoesting. Christus brengt VERLOSSING ! Alle wereldproblemen zullen straks worden opgelost, doch alleen na de wederkomst van Christus. Hij alleen is de Redder en de Verlosser! Het proces van verlossing behelst veel meer dan alleen de redding van een vergelijkenderwijs kleine menigte, die Christenen genoemd worden.  In God's verlossingsplan is alles begrepen wat Hij heeft geschapen en wat Hij goed noemt. Wij zullen 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde hebben waarin   gerechtigheid woont. Heeft de apostel Paulus niet gesproken van: 'Al het oude is voorbij gegaan; ziet, het is alles nieuw geworden' (II Cor. 5:17).Desondanks is één ding zeker: deze schuldige God-loochenende wereld zal haar vertrouwen stellen op 'de mens der zonde', Satan's man; maar de enige hoop is alleen te vinden in Christus en in Zijn Wederkomst in heerlijkheid en met grote kracht, zoals de profetie in de Bijbel zegt. De profeet Jesaja profeteerde in zijn tijd al:

 'Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst; der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in Zijn Koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid; van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der heirscharen zal zulks doen' (Jes. 9:5,6).

Een groot deel van de Bijbel is profetie. In de Bijbel vinden wij meer dan 200 profetische onderwerpen. Deze profetieën worden niet allemaal op dezelfde tijd vervuld. Bestudering doet ons een opeenvolging van gebeurtenissen, condities, ontwikkelingen e.d. onderscheiden. Opgemerkt moet worden, dat hier en daar ogenschijnlijk tegenstellingen zijn. Dit komt, omdat zij te maken hebben met verschillende tijden en gelegenheden.  De fout die velen maken is hierin  gelegen: een profetie, in verband gebracht met een vefrkeerde tijdsperiode, is dikwijls oorzaak van het verkeerd vestaan van die profetie. De Heilige Geest moet ons leiden in alle onderzoek van de profetieën. De tijd welke nodig is voor de vervulling van de grootste profetieën met betrekking tot de eindtijd, vergt een hele generatie. Het is dan ook zonder meer duidelijk, dat in die tijd wereldcondities aan grote veranderingen onderhevig zijn. De eerste en noodzakelijke stap welke er moet worden gedaan om de Antichrist te herkennen is, alle op zijn persoon en werken betrekking hebbende profetieën chronologisch in volgorde  te  rangschikken. Daarnevens is het van het allergrootst belang om de velerlei wereldcondities te onderscheiden (zie hoofdstuk "Wereldcondities" van deze studie).

 

Home | Sitemap | Inhoud