De Antichrist
De kleine hoorn
die de Antichrist is in Daniël's profetie

 

'En uit een van die kwam voort een kleine hoorn welke uitnemend groot werd, tegen het zuiden, en tegen het ooste:n, en tegen het sierlijke land (Dan.8:9.

Tot op dit punt zijn de Bijbelverklaarders het met elkaar eens. Maar vanaf dit punt beginnen de moeilijkheden, en deze nemen (helaas) in aantal toe. Hoe komt dat? Omdat velen zich niet houden aan de profetische lijn, en aan het onwederlegbaar feit,  dat de schriften zichzelf verklaren. Met 'het sierlijke land' wordt hier Palestina bedoeld.  Verder lezen wij van deze 'kleine hoorn' in Dan. 7:8, 11, 20-22, 24-26. De beschrijving in het 8e vers bedoelt, dat die andere kleine hoorn opkwam temidden van de tien. In het 11e vers staat, dat die kleine hoorn 'grote woorden' sprak en in het 20e vers, dat 'het aanzien van die kleine hoorn groter was dan van al zijn metgezelllen'.

 Voorts, dat die kleine hoorn 'oorlog voerde tegen God's heiligen, die hij ook overwon (21e vers). Alle drie eerderbedoelde koningen worden in de profetische tijdsafmeting van een tijd, tijden, en een gedeelte des tijds vernederd! Waar 'een profetische tijd' staat voor één jaar, daar hebben wij hier dus : één plus twee plus een half jaar is drie en een half jaar, gelijk aan de duur van twee en veertig maanden, welke totaal 1260 dagen tellen. Deze maken de laatste helft uit van Daniël's zeventigste week (Dan. 9:27).

 

Aan de hand van de ondervolgende Schriftplaatsen, kan worden vastgesteld dat:

 

 

(1) deze kleine hoorn symbolisch
'de persoonlijke manifestatie is van de Antichrist; 'de mens der zonde en de zoon des verderfs' (II Thess. 2:3-8);

(2) deze kleine hoorn zal opkomen temidden van de anderen,
die hij zal overtreffen,  en van wie hij dan ook zal verschillen; |

(3) deze kleine hoorn drie koningen zal onderwerpen,
die gesymboliseerd worden door die drie ribben in de muil van de beer;

(4) de ogen van die kleine hoorn zijn 'als mensenogen "
wat ongetwijfeld duidt op satanische wijsheid, be­grip en verstand (de kwaliteiten welke straks uitko­men in de bedieningen van respectievelijk ziener èn profeet) in de satanische drie-eenheid;

(5) die kleine hoorn godslasterlijke taal zal spreken,
over-eenkomende met de uitbeelding in Openb. 13 : 5-6, 11, 25;

(6) hij uitermate groot zal zijn in gedaante, zijn metgezellen overtreffend;

(7) hij God's heiligen zal bevechten en hen ook zal overwinnen,
wat eveneens geschreven staat in Openb. 13:7;

(8) hij 'tijden en wetten' zal veranderen; |

(9) hij drie-en-en-half jaar zal heersen als wereld-dictator, 
eveneens vermeld in Openb. 13:5c; en
|
(10) in Openb. 13:2 de komende Antichrist uitgebeeld wordt als het beest,
als een pardel (luipaard) met berenvoeten en een leeuwenmond.
 Deze nauwkeurige profetische beschrijving maakt, dat wij weten, dat de 'karakteristieken van de onderhavige drie wereldrijken' straks gemanifesteerd zullen worden in de door de profeet gesignaleerde kleine hoorn ... in 'het beest' ... in de 'Antichrist, de komende wereldheerser, die door de hele wereld zal worden nagevolgd en aangebeden.

Wat kan dan anders verwacht worden, dan dat met hem de 'Bijbelse Grote Verdrukking' zal beginnen (Matth. 24:21) waarvan de Here Jezus Zelf gesproken heeft in Zijn profe­tische Rede. In Daniël's uitleg van Nebukadnezar's droom (hoofdstuk 2) komt ook deze interpretatie voor:
'In de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet verstoord zal worden' (vers 44).

De 'nucleus' van het Antichristelijk Wereldrijk zal n.m.b.m. 'het sierlijke land' zijn, dat is Palestina. De wetenschap der laatste dagen heeft ook de 'geopolitiek' in haar programma. Deze is het 'oogmerk' geworden van alle 'would-be' veroveraars. Deze geopolitiek heeft drie grondbeginselen, namelijk deze:

 


(1) wie Oost-Europa beheerst,
zal ook heerschappij voeren over het Midden-Oosten;

(2) wie de heerschappij heeft over het Midden-Oosten,
zal ook heerser zijn over Palestina; en

(3) wie over Palestina heerst
zal ook over de hele wereld regeren.

 
Zien wij het verband ? Het behoeft geen nader betoog, dat wie heerst over hetOostblok, die regeert ook over het Mid­den-Oosten, èn over Palestina, èn ook over de hele wereld. (Encycl. Brittannica 1961).Het koninkrijk waarvan gesproken wordt in het 44ste vers is het Koninkrijk van God op aarde, het Duizendjarig Vrederijk van de Here Jezus Christus - ook Het Millennium genoemd. Een onsterfelijk tijdperk van 1000 lange jaren. Deze aarde is, na reiniging met de Wederkomst des Heren, vól van de gerechtigheid van God en kennis des Heren. Amen,
    

Aan de vestiging van dit Duizendjarig Vrederijk gaat de Grote Verdrukking vooraf en ook het profetisch Armaggedon. De heerlijkheid van Christus' Koninkrijk zal de ganse aarde bedekken ! Zalig degenen die zullen ingaan om met Christus te regeren als 'konirigen en priesters'   Hem zij de glotue.Om een juist inzicht, een goed begrip te verkrijgen van de Tijd van de Grote Verdrukking (de zwartste tijd in de geschiedenis van de mensheid!) moet Dan. 9:24-27 nauwgezet bestudeerd worden. Deze 'donkerste tijd van de wereldschiedenis' moet niet onderschat worden, want deze staat vlak voor de deur! Alles wat onze aarde tevoren mocht be­leven op het gebied van verdrukking, is maar kinderspel, een flauwe afschaduwing vergeleken bij al de gruwelen welke plaats zullen hebben onder de alleen-heerschappij van de satanische Antichrist.

Wij leven reeds in een tijd, waarin wij terdege moeten oppassen niet misleid te worden door degenen, die alles in het werk stellen, om aan te tonen, dat deze tijdsperiode in de wereldgeschiedenis reeds tot het verleden behoort. Want zij, die nu al 'geestelijk blind' zijn en menen dat zij alleen zien, zijn vandaag de dag niet meer te tellen. Ook zijn er heden ten dage reeds lieden die leren, dat het 1000-jarig rijk nu al is op aarde. Jehova Getuigen zijn ondermeer voorstanders van deze valse leer.Verleiding is een realistisch teken des tijds en door Jezus voorzegd; in het bijzonder in verband met de laatste dagen.Een gewaarschuwd mens telt voor twee!!
 

 

Home | Sitemap | Inhoud