De Antichrist


De mens der zonde

    

En wij bidden, U, broeders, door de toekomst van onze Here Jezus
Christus, en onze toevergadering tot Hem ... ' (11 Thess. 2:1).

    

De gemeente van Thessalonika was door Paulus gesticht op zijn tweede zendingsreis. Zijn prediking bracht zulk een opschudding teweeg en had zo'n controverse tot gevolg, dat de opponerende Joden in de synagogen hem voor het gerecht daagden, en hem beschuldigden opstand tegen de keizer aan te moedigen.
Paulus' vrienden werden zelfs in staat van beschuldiging gesteld en, om zichzelven veilig te stellen, zonden zij Paulus weg. Paulus leerde de Thessalonicensen aangaande de Tweede Komst van Christus en de komst van de Antichrist, welke daaraan zou voorafgaan.

In zijn brieven aan de Thessalonicensen heeft Paulus deze leringen niet herhaald, maar heeft hen eenvoudig herinnerd aan wat hij hen tevoren leerde. Uit deze brief blijkt nu, dat de Thessalonicensen Paulus' leringen toepasten op de gebeurtenissen die plaats hadden in hun dag.     Sommigen van hen dachten dat de 'opname' reeds dichtbij was (op handen), vanwege datgene wat gebeurde. Paulus vertelde hen, dat dat niet het geval was, en dat andere dingen eerst moesten gebeuren.

De 'toevergadering' waarvan Paulus sprak is de 'opname' met de Wederkomst van Christus. Paulus vertelde hen uitdrukkelijk, dat die dag niet zou komen, 'tenzij dat eerst de mens der zonde geopenbaard zou worden, de zoon des verderfs'.   Deze mens der zonden, die wij de Antichrist noemen, en dat eerst de grote afval moest komen van de kant van de belijdende gelovigen.

'Dat gij niet haastiglijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware' (v. 2).  De dag van Christus is de dag des Heren, is de Tweede of Wederkomst van Christus. 'Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs' (v. 3). Onder de geprofeteerde 'afval' moet de afvalligheid van de laatste dagen worden verstaan.

Spotters    
 Er staat in dit verband geschreven: 'Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? Want van die dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping' (11 Petr. 3:3-4). Wat alzo heeft plaats gehad in de laatste vijftig jaren, wordt door velen aangemerkt als afvalligheid.

Vele 'kerken' zijn dan ook afgeweken, afgeslagen van het pad des geloofs, en hebben willens en wetens de weg van het zogeheten 'modernisme' gekozen. Aan het zoenoffer van Christus voor de zonden van de wereld, wordt niet meer de plaats gegeven welke het toekomt. In feite, komt alles hierop neer : men gelooft en verkondigt dan ook 'de God is dood theorie'!.

Jonge afgestudeerde studenten in de theologie volgen deze leraars, en het droevige resultaat is, dat tegenwoordig vele gemeenten 'de zoendood van Christus' niet meer prediken, en zelfs niet meer geloven in hun eigen leerstellingen. Zo schijnt dit alles te lijken op een vervulling van de profetie, echter mankeert er één ding: de leerstelling van de Tweede Komst van Jezus Christus.  Deze  leerstelling geeft blijkbaar geen moeilijkheden en geen punt van controverse.

Zo concludeer ik, dat de leer van de Wederkomst van Christus wel wordt genegeerd, gering geschat en in de wind geslagen, maar niet 'bespot'! Al hun liederen en gezangen hebben deze als onderwerp en verwijzen er naar. Maar wat ik geloof is, dat er een grote wereldwijde opwekking komt van de Heilige Geest.

Zij is de vervulling van Joël's profetie en van andere profeten. Ik geloof, dat er alsdan zulke wonderbaarlijke vervullingen zullen zijn van God 's profetieën, dat over het algemeen de mensen zullen uitzien naar de komst van Christus. Maar, dat is dan ook een tijd waarin gelovigen goed moeten opletten, omdat er heel veel nabootsing, imitatie zal zijn. Een ding is zeer zeker waar.

Christus zal niet wederkomen als er nog één ziel mankeert; zal niet wederkomen, als Zijn Gemeente (dat is Zijn mystiek Lichaam op aarde) 'het hoogtepunt' niet heeft bereikt. Hieraan vooraf gebeurt er eerst nog iets anders. De tijd van 'beproeving' voor een deel van de Gemeente is dan nog niet afgesloten. Behalve de Vijf Wijze Maagden, zijn er ook nog Vijf Dwaze Maagden (Matt.25).

De Wederkomst     
Neen, dan zal de Here nog niet wederkomen, nog niet worden geopenbaard!
Wonderen en tekenen zullen ophouden, en velen zullen zich veilig voelen, en zullen zeggen : 'De predikers waren verkeerd. De Here komt helemaal niet'. Juist als zij zoiets denken, zal Hij komen. Ik geloof, dat reeds van afval zal kunnen worden gesproken nog voordat de Antichrist zal worden geopenbaard. Met andere woorden, nog voordat hij zich zal manifesteren. Paulus heeft het namelijk over twee dingen. de KOMST van de Antichrist en de OPENBARING van de Antichrist.

Vóór 'de wegname' zal hij al werkzaam zijn, maar hij wordt nog niet geopenbaard als Satan - eerst na de bedoelde 'wegname'. Alsdan, dat is vanaf dat ogenblik, zal de wereld hem kennen als de Antichrist - dat is zijn manifestatie. Wanneer wij goed lezen staat er geschreven : 'wiens TOEKOMST is naar de werking des Satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen'.

 Hij zal dus zeker EERST moeten KOMEN, voordat hij wordt GEOPENBAARD. 'Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel God's als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is' (v. 4).  Hier geeft Paulus ons één van de voornaamste kenmerken van de Antichrist.

 Hij zal zich boven God verheffen, totdat hij uiteindelijk zichzelf verheft en in de tempel God's zal zitten om als God te worden aangebeden. In dit opzicht geeft de apostel het begin en het einde van de Antichrist weer. Van één ding kan men zeker zijn: de Antichrist is een persoonlijkheid, die aangebeden zal worden. Wat Paulus schrijft wordt in Openbaring bevestigd (Vergelijk 11 Thess. met Openb. 13).

     'En nu, wat hem weerhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijnen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu weerhoudt, Die zal hem weerhouden, totdat hij  uit het midden zal weggedaan worden. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, dewelke de Here verdoen zal door de Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst' (v.v. 6-8). 


 In dit hoofdstuk wordt de complete leer aangaande de Antichrist door Paulus niet gebracht. In zijn brief heeft de apostel eenvoudig en toch genoeg naar voren gebracht, om de Thessalonicensen eraan te herinneren wat hij hen heeft geleerd. De Antichrist zal worden 'weerhouden! ' Twee krachten zijn er werkzaam. Namelijk, de kracht van Satan IN de Antichrist, en de kracht van de Heilige Geest, werkende IN EN DOOR de Gemeente van Christus. Sommige dingen kan de Antichrist niet doen! Hij kan de voortgang van het Evangelie over de hele wereld niet tegenhouden, voordat 'de aanname' een feit is.


 Eerst na deze aanname zal de Antichrist ongehinderd worden geopenbaard als Satan in het vlees. Het is God, de Heilige Geest die  hem weerhoudt, en dat ook zal blijven doen, totdat hij uit de wereld zal worden weggenomen.   Wanneer dat gebeurt ? Tegelijk met de 'aanname' of de 'wegname' van de Gemeente van Jezus Christus! Voor nauwkeurig onderzoek en vergelijk worden aanbevolen Matth. 25:10b; Luk. 17:34-37; Openb. 12:1,6 en 14. 

De door Paulus gebruikte woorden 'weet gij (v.6) en nu (v. 7)' zijn op zichzelf 'enigma's'. Dat wil zeggen dat zij in hun samenhang alleen maar begrepen konden worden door de getrouwen en niet door hun vijanden. In Paulus' dagen waren er reeds genoeg vijanden. Paulus moest dus in die tijd zich voorzichtig uitlaten over zo'n geweldige gevaarlijke (?) waarheid, dat die alleen begrepen zou worden door de desbetreffende gemeente. Een waarheid die door spionnen niet verstaan kon worden.

Wanneer de Antichrist geopenbaard wordt en zijn luguber werk begint, wordt ook de verborgenheid der ongerechtigheid tenvolle openbaar. Eerst 'wederhouden', krijgt hij dan vrij spel. Als 'de vrouw' van Openbaring 12 niet gegrepen kan worden, gooit Satan het roer om en achtervolgt hij 'de overigen van haar zaad, die de geboden God's bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben' (Openb. 12:17). Tegen deze heiligen zal hij krijgen, en hij zal ze overwinnen (Openb. 13:7).

Deze achtervolging, vervolging, begint na de wegname (aanname) van de Vijf Wijze Maagden - niet eerder. Vanzelfsprekend zijn er altijd vervolgingen geweest in de geschiedenis van de Gemeente des Heren, maar een wereldwijde vervolging zal eerst plaats vinden kort vóór/na eerderbedoelde wegname. Wij schrijven een en ander op deze wijze, omdat wij geloven, dat deze historische gebeurtenis gezien moet worden als uiteen vallend in twee gedeelten (gelet op het profetisch Woord) die elkander toch 'overlappen'! Zoiets gebeurt merendeels met profetische gebeurtenissen.

Grote verdrukking   
Alleen zij, die grondige kennis hebben bekomen van het profetische Woord en bij voortduring licht ontvangen van de Heilige Geest van God, zullen in staat zijn om hem (de Antichrist) bij zijn komen te herkennen. Wee degenen, die de onderscheiding des Geestes missen. Zij zullen worden verrast en overweldigd, en velen zullen worden misleid. Hetgeen opgetekend staat in Openbaring 13 moet met tittel en jota vervuld worden. Zodra wordt de Antichrist geopenbaard, of hij maakt een begin met 'De Grote Verdrukking', welke drie en een half jaar zal duren.


De Bijbel spreekt van de grote verdrukking, omdat de wereld tevoren nimmer zo één gekend heeft, en ook niet meer zal kennen. In de tijd van 3 1/2 jaar, 42 maanden, 1260 dagen, 'een tijd, tijden en een halve tijd', barsten God's oordelen los over een goddeloze wereld. Deze oordelen vinden hun climax in de Slag van Armageddon, aan het einde van die Grote Verdrukking en met de Tweede Komst van Jezus Christus (Openb. 19) doch vóór de vestiging van het Duizendjarig Vrederijk van Christus,of  het Millennium van God op aarde. In Openbaring wordt hij 'het beest' genoemd.

Een engel staande in de zon
En ik zag een engel, staande in de zon; en Hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen, die in het midden des hemels vlogen : 'Komt herwaarts, en vergadert u tot het avondmaal des groten God's; opdat gij eet het vlees der koningen, en het vlees der oversten over duizend, en het vlees der sterken, en het vlees der paarden en degenen, die daarop zitten; en het vlees van alle vrijen en dienstknechten, en kleinen en groten'.

En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hunne heirlegers vergaderd, om krijg te voeren tegen HEM, Die op het paard zat, en tegen Zijn heirleger. En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan heeft, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden.

 Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs, die met sulfur brandt' (Openb. 19:17-20). Wij moeten wel degelijk onderscheid maken tussen de werking van de mens der zonde vóór de wegname/ aanname (als de Heilige Geest werkende in en door de Gemeente 'een verhinderende/wederhoudendende kracht' is) en de vrijelijke/ ongehinderde operaties van het beest, wanneer de Gemeente is aangenomen/weggenomen!


Dit dienen wij goed te verstaan. De apostel Paulus zegt, dat de Antichrist geopenbaard zal worden op zijn eigen tijd. En daar is een bestemde tijd voor alles.

Wanneer wij de een of andere profetie uit het verband halen waarin die thuis hoort, om haar te plaatsen in een ander verband, zullen wij de onderhavige profetie verkeerd verstaan. Daar zijn verschillende tijden en gelegenheden vóór en nà eerdergenoemde aanname/wegname'.
 Wanneer Paulus spreekt van het komen van de Antichrist en van zijn 'openbaring', hebben wij feitelijk te maken met twee gebeurtenissen.


     'Hem , zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid' (11 Thess. 2:9-12).

De wetteloze  
Het komen van 'de wetteloze', door de activiteit van Satan, zal dus geschieden met alle kracht, met alle tekenen, en met wonderen der leugen. Aan dit alles, zo heeft de apostel willen duidelijk maken, zal hij door God's heiligen herkend worden! Wanneer de naties (volken) der wereld de beschikking  zullen hebben over alle beschikbare macht en kracht om de wereld te kunnen vernietigen, is de tijd van de Antichrist aanstaande!!  En de volken der aarde hebben nu al de beschikking over die 'energie', welke wij kennen als 'atoomkracht'.

Zegt dit ons iets? Zien wij het verband? De Antichrist heeft alle satanische kracht. Tàch zal de kracht van Christus hem vernietigen. De tekenen en wonderen van de Antichrist zijn leugenachtig. In dit laatste schuilt niettemin de verleiding. Mensen zullen worden misleid, omdat zij de liefde der waarheid niet hebben.  Het is dus mogelijk om de waarheid te kennen zonder haar lief te hebben!

Velen zullen voor eeuwig verloren zijn vanwege dit feit! Een Bijbels voorbeeld is Pontius Pilatus, die zijn handen waste 'in onschuld', kennende de waarheid.  De Antichrist zal een mens zijn - Satan gepersonifieerd. Zit hij eenmaal in het zadel, zo zullen meer bedoelde tekenen en wonderen der leugen niet meer nodig zijn.

Universeel heerser  
Hij is dan universeel heerse: werelddictator, ja, de god, die aangebeden wordt!! De demonstratie van zijn macht en kracht (door en door satanisch) zal zó spectaculair zijn, zó onverwacht, dat velen, die de waarheid liefhebben, nauwelijks zullen beseffen, dat de vervulling van deze profetie een feit geworden is. Wanneer gelovigen het over deze kwestie hebben,is daar meestal de volgende vraag die gesteld wordt: 'Zal dit alles gebeuren in de tijd van zijn openbaring of vóór de tijd van de wegnamen/aanname'? 

Het antwoord is beide. Ontwikkelingen van al deze zullen plaats vinden gedurende de tijd van de Antichrist. Vandaar dan ook, dat in de Schrift herhaaldelijk wordt gewaarschuwd. Dat wij dan die waarschuwingen niet in de wind slaan, maar gedrag en leven, waar nodig, ook zullen herzien, door deze in overeenstemming te brengen met de eisen van Gods Woord. 

Geen wonder, dat de apostel dit hoofdstuk van zijn brief aan de Thessalonicensen besluit met een 'opwekking tot standvastigheid'. En deze vindt haar grond in het onuitwisbare feit, dat zij van de Here bemind zijn, en van de beginne geroepen tot zaligheid in de heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid. 

Hij houdt hen voor, dat zij geroepen zijn door Zijn Evangelie, om te verkrijgen de heerlijkheid van de Here Jezus Christus. Hij vermaant allen met de woorden : 'Staat vast, en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn' (11 Thess. 2:15).Een vermaning, welke ook heden ten dage nog van toepassing is. Want juist in deze dagen zien wij zo velen afwijken van hetgeen hen geleerd is en plaats geven aan menselijke inzettingen en concepties. 

 Voor vele Christenen heeft het Woord van God niet meer het hoogste gezag, waardoor velen komen tot een 'eigenwillige godsdienst'! De oorzaak ligt dieper ... verborgen zonde(n), welke zij niet willen loslaten, niet willen overgeven. En daar waar geen zondenvergeving is, heerst de duivel en is en blijft de betrokken ziel gebonden en onder demonische macht.

'Zoekt de Here, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de Here, zo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk' (Jes. 55:6,7).


 

Home | Sitemap | Inhoud