De Antichrist

   
Moraal verandering

 

Over de hele wereld heeft in dit opzicht een revolutie plaats gehad. Een erosie van de moraal. Het tijdperk, waarin alles schijnt te mogen en ook wordt gedaan en dan nog goedgepraat, is allang aan de gang. Er is dan ook méér veranderd in de officiële moraal dan in alle voorafgaande jaren. Er wordt gesproken over de 'toegeeflijke maatschappij', over 'taboes', die al zo oud en dood zijn, en over God, Die ook dood is ! Godslasterlijke taal wordt niet meer strafbaar gesteld, zelfs vrijgesproken als ergernis zich doet gelden.  

 et televisiescherm en de film zijn steeds 'openhartiger' geworden. Dat wil zeggen: 'bloter', en de gebruikte taal alsmaar 'obscener'. Hoe pervers, zo niet erger, alles is geworden, wordt gedemonstreerd door vertoningen in onze maatschappij (ik noem met opzet geen namen, omdat er toch al gesproken kan worden van een zogeheten 'publiek geheim') van de 'paring', uitgebeeld in het openbaar, waardoor men zich nu al afvraagt, wat nog méér? Voor de wereld van vandaag is liefde zonder sexualiteit niet meer denkbaar.

Buitenechtelijke liefde en (wettelijk) toegestane abortus zijn 'schering en inslag'. Advertenties flirten met dubbelzinnige 'schuttingstaal' en, wat tot voor kort zelfs in wetenschappelijk werk slechts in het Latijn werd aangeduid, staat tegenwoordig lyrisch en gedétailleerd beschreven in hedendaagse literatuur en in bewoordingen, die niet zijn mis te verstaan.
 
Normen en waarden
Daar wordt dan beweerd, dat achter deze toenemende openheid 'een maatschappij staat in overgangstijd', een samenleving, waarin geen eenstemmigheid meer bestaat over normen als 'voorechtelijke sex', kerkelijk celibaat, sexuele voorlichting op scholen, een maatschappij, die het maar niet eens kan worden over haar standaarden voor gedrag en leven, over datgene wat in het openbaar gezien en gehoord kan worden.

 Men wil niet weten, dat al dit abominabele, al dit bestiale, een gevolg is van het loochenen van het Godsbestaan en het verlaten van Zijn geboden. Sex wordt, ontdaan van elke mystiek, gepropageerd in tijdschriften en periodieken, die niet meer voorbehouden zijn aan de 'amateur'. Vanaf ontelbare rekken, op perrons, in hotels, in vestibules, in corridors, op toonbanken, en noem maar op, worden boeken aangeprezen, die enkele jaren geleden nog pornografie heetten.
 
Hersenspoeling
Uit miljoenen luidsprekers  komt, met de dagelijkse gepeperde hersenspoeling, de boodschap, dat alleen seks nog kan redden en libido zal vrij maken! Wettelijk toegestaan zijn alle soorten begeerde 'voorbehoedsmiddelen'. Mensen zijn op dit gebied zo vindingrijk geworden, dat ik de soortnamen maar weglaat. Naar mij ter ore komt wordt hier te lande zelfs gepleit voor het invoeren van een telefoonnummer, waarop de hele dag pornografie te horen zou zijn.

Ook de homosexualiteit tiert welig, gezwegen verder van de geesteloosheid, gebrek aan zelfkritiek, zelfbevlekkings tendensen en de toenemende en ten hemel schreiende schaamteloosheid. Niet alleen onder de jongere generatie, maar ook onder ouderen. Niemand, die het levenstoneel van vandaag bestudeert en van nabij blijft gadeslaan zal ontkennen, dat zich alles nog zal toespitsen en nog veel verder zal gaan. 

 Waar wordt nog een stem van afkeuring, van protest gehoord, nu de wereld deze 'orgie van openheid beleeft, waarin de klassieke gezagsorganen (kerk, overheid, gezin, gemeenschap) allang de indruk wekken, dat zij het laten afweten met het stellen van normen.
 
Bergafwaarts
Een bekend pater, Jezuïet en theoloog (God kent hem, en dat is genoeg) heeft het gewaagd te stellen: 'Wij zullen met deze grote mate van vrijheid moeten leren leven. Wij zullen de situatie voortdurend opnieuw bekijken en moeten beoordelen, omdat deze zich voortdurend wijzigt.' Als een mens niets anders heeft te zeggen dan dit, doet hij beter zijn mond te houden.

Het gaat bergafwaarts:  een zeker teken des tijds ! 'De waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden' zegt God's Woord (Rom. 1 ;18b).  Harten vol van frivoliteit, hartstochten en verkeerde begeerten zijn verduisterd, omdat zij God niet willen toelaten. Omdat het onzienlijke voor hen geen waarde heeft.

Het doet denken aan het Schriftwoord: 'Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot oneindigheid, om hunne lichamen onder elkander te onteren; als die de waarheid God's veranderd hebben in de leugen .. .' (Rom. 1:24,25).
 
Het getuigenis 
Het getuigenis van de Schrift gaat nog verder.

'Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hunne vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; en insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander; mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hunne dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.


'En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin, om te doen dingen, die niet betamen; vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid; vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hoovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouderen ongehoorzaam; onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen; dewelke, daar zij het recht God's weten, namelijk dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen' (Rom. 1:26-32). 

Het is wat de profeet Hosea heeft gesproken: 'Zij verblijden met hun boosheid en met hun leugens' (7:3). God's goede Geest heeft altijd gewaarschuwd voor het ‘ontstaan van zware tijden in de laatste dagen…’ (II Tim. 3:1-9) . Wij hebben het getuigenis van Jezus Zelf in Luk. 17 :26-29. De waarschuwing is derhalve ten overvloede. Maar daar zijn nog vele andere tijdsymptomen, die allemaal spreken van dat grote ellendige zedenverval waarvan de Bijbel rept met betrekking tot de laatste dagen.  

Echtscheidingen
 Ziet bijvoorbeeld het toenemende aantal echtscheidingen, dat gewoon onrustbarend is. Sinds de beginjaren van de deze eeuw is het aantal echtscheidingen op het aantal huwelijken voortdurend gestegen. Het toenemend aantal echtscheidingen is wel de meest in het oog springende aanwijzing voor de onbestendige en diep vervallen staat, waarin het gezin verkeert.

De meest actuele vraag in dit verband is nu: is het huwelijk verouderd, en staat het huwelijk op het punt uitgeroeid te worden?' De gangbare mening tegenwoordig is, dat echtscheiding de aanvaardbare oplossing is voor een mislukt huwelijk. Is het ook de beste oplossing ? Is het wel nodig?


Een van de voornaamste oorzaken van echtscheiding is: in de huwelijksboot stappen met het 'gevoel’  bij elkaar te zullen blijven zolang beide partners 'gelukkig' zijn. Zo te doen en zo te denken is de eerste stap zetten in de richting van een ramp! Maar de 'grondoorzaak' van echtscheiding is, dat de daarbij betrokken partijen niet willen begrijpen en daardoor ook niet geloven, dat het huwelijk door God is ingesteld 'voor het leven'. Alle instructies voor het in stand houden, staan opgetekend in de Bijbel. Met God beginnen is goed, maar het komt er op aan, om ook met Hem te eindigen.

Dan is daar ook nog de niet meer te stuiten golf van misdaad, geweld en terreur over de gehele wereld. Wetteloosheid neemt wereldwijd hand over hand toe. Knappe mensen hebben altijd klaar gestaan met het geven van hun meningen; zij doen dat ook in deze tijd. Sociologen en criminologen, die pretenderen het te weten, gaan toch maar stilzwijgend aan de misdaad voorbij.

Ik kan het niet anders zien dan God's Woord leert : 'Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis van zijn weg; als hij ook oud geworden zal zijn, zal hij daarvan niet afwijken' (Spr. 22:6). Het voorkomen van misdaad, in welke vorm en/of gedaante ook, begint in het gezin! Met mooi praten komt men er niet. Wat de profeet sprak in oude tijden, heeft ook vandaag nog haar waarde.
 
Maakt een keten
'Maakt een keten, want het land is vol van bloedgerichten, en de stad is vol van geweld. Daarom is het recht achterwaarts geweken, en de gerechtigheid staat van verre; want de waarheid die struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan' (Jes. 59:14).

Al deze 'misdadige veranderingen des tijds' zijn ontegenzeggelijk op zichzelf 'geestelijke problemen'! In de Bijbel staat geschreven, dat de menselijke natuur een 'misdadige' natuur is (erfenis na de zondeval), omdat zij zich niet 'onderwerpt aan de wet God's' ... 'want het kan ook niet' (Rom. 8:7).

De apostel Jakobus geeft in zijn algemene brief de oplossing voor alle eeuwen en het antwoord, in het bijzonder met betrekking tot alles wat in de laatste dagen gebeurt.  'Zo onderwerpt u Gode ... naakt (= kom) tot God en Hij zal tot u naken ...' Er is een enig Wetgever, Die behouden kan en verderven' (4:7-8, 12a). De naam des Heren zij geprezen !
 
Een valse leer
Een valse leer kan niet altijd ontdekt worden door de geadverteerde 'leerstellingen', maar zij kan in de regel wel worden vastgesteld uit de houding van haar aanhangers (belijders) ten opzichte van andersdenkenden. Heden ten dage zijn er vele gemeenten, die allemaal op hun beurt het evangelie verkondigen, met hier en daar enige variatie in wat met een mooi woord 'performance' wordt genoemd. Van tijd tot tijd komen deze tezamen voor een 'fellowship', voor opwekkingsdiensten' en zo meer, en zij hebben veel gemeenschappelijks'.

Maar iedere 'valse leer' zegt: 'ik ben', en hiermede wordt dan bedoeld, hiermede wordt geclaimd, dat wat geleerd wordt het enige juiste en ware is; en dat het geloven hierin noodzakelijkerwijs moet leiden tot afscheiding en tot verwerping van omgang met anderen, wat in feite neerkomt op het bewust verloochenen van dezelfde banden des bloeds van Hem, Die 'zonder aanneming des persoons' heeft vrijgemaakt en verlost. Ten aanzien van zulk een leer en van degenen die het propageren, zegt Jezus: 'Volgt hen niet na'.
 
Media
Een zeer gewild media voor de verkondiging van een valse leer, zijn radio en televisie. Deze bieden immers vele voordelen. Profetie werkt min of meer als een 'raket'. Een geliefkoosd thema is: 'De tijd is nabij!' Opmerkelijk is, dat (als er goed geluisterd wordt) eenzelfde onderwerp tot in den treure wordt herhaald. Daar is dan ook helemaal geen diepte, laat staan openbaring !

Valse leer kweekt valsheid of schijnheiligheid. Met een meelijdend lachje wordt alle schijn verborgen, en het farizeïsme gecamoufleerd. De Bijbel spreekt van: 'een gedaante van godzaligheid’ en maant verder ‘een afkeer te hebben van deze’ (II Tim.3:5).

Wanneer een of andere godsdienstige beweging aanspraak maakt op het bezitten van ‘het enig ware’ en zich daarbij apart houdt van andere gemeenschappen, denkende en dit ook rondbazuinend, dat zij de enige verkondiger is van de waarheid, zo is die beweging vals, niet oprecht, niet in de waarheid. In Pinksteren wordt zoiets vaak aangetroffen!


Jezus leert dat waar God goed zaad strooit, Satan onkruid zaait. Valsheid, onoprechtheid en wat dies meer zij, het is alles onkruid en dus van de duivel. Valse godsdiensten en valse leringen hebben geen moeilijkheden, want iedereen schikt zich en regelt zich naar de leider.

Daar is niemand, die andere ideeën heeft dan die welke de leden wordt geleerd en voorgehouden. Zij kennen ook geen ‘tekortkomingen’, omdat er geleerd wordt dat allen al leven ‘in het heiligdom’.Zo heel anders leert het boek Openbaring, waar wel gesproken wordt van en gewezen wordt op deze tekortkomingen.

Profetisch staat vast, dat de gemeente van Laodicea een ‘afvallige’ gemeente is, doch niet een ‘valse’. En deze beeldt nota bene de laatste fase uit van de Gemeente van Jezus. Biddende studie van de zevende brief in het laatste boek van de Bijbel, doet verstaan, dat van een afvallige gemeente niet alle leden noodzakelijkerwijze afvallig (moeten) zijn, maar wel haar leider(s).

Let op hetgeen Openb. 3:14 zegt: ‘de engel van de gemeente…’dat is nog altijd degene aan wie het leiderschap is toevertrouwd. Evenwel wordt er toch een beroep gedaan op elk individu van die gemeente, omdat allen verantwoordelijk zijn. Welke valse godsdienst kan nog spreken van ‘wegvallen uit het geloof’, of zoals de apostel Paulus heeft gesproken van ‘de afval’ (II Thess. 2:3)?
 
De Bergrede
 In de Bergrede heeft Jezus niet gesproken van afvalligheid in de ware gemeente,  Zijn Lichaam, maar over (komende) nieuwe bewegingen (organisaties), die op zichzelf niets te maken hebben met DE GEMEENTE. Zij worden bevolkt door verleiders. Valse godsdiensten houden hun belijdenis in een wurgende greep en valse leringen zijn als een satanische omhelzing.

De kracht van deze valse leraars ligt in het feit, dat de gemeenten die het Evangelie van Jezus Christus voorstaan en het ook prediken, het volk niet de volle waarheid verkondigen. In de verkondiging zijn ze niet radicaal, niet resoluut zoals Jezus is. Daarom heeft hun liefde geen kracht meer en zij heeft alle macht verloren.

Spreken in nieuwe tongen
Daar zijn nog te veel Pinkstergemeenten die niet (willen) leren, dat het ‘spreken in nieuwe tongen’ zoals de Heilige Geest die geeft uit te spreken, het Bijbels ‘kenteken’ is van de doop met de Heilige Geest. Wat daar geleerd wordt komt hierop neer. Wanneer de naar Gods’ Geest zoekende ziel de begeleider (.d.i. degene die voor hem of haar bidt) naspreekt, dus gewillig is om de tongentaal na te doen, dan is die zoekende ziel ook gedoopt met Gods’ Heilige Geest.  Met een hartgrondige bekering en met ‘geloven gelijkerwijze de Schrift zegt…wordt helemaal niet gerekend. Daar zijn gemeenten, die de Wederkomst van Jezus alleen in geestelijke zin geloven en die ook zo leren.

fschoon zij Christus prediken en ‘de tijd is nabij gekomen’, loochenen zij Zijn Goddelijkheid. Het is te verwachten, dat waar het profetisch Woord zo verkracht wordt, valse leringen wortel schieten in de harten die de zekerheid nog niet ontvangen hebben. Het behoeft dan ook geen betoog, dat zulke gelovigen in een gemeente niet bekwaam zijn om de gebeurtenissen van het einde van deze bedeling tegemoet te gaan.


Toen Jezus leerde: ‘Zie toe, dat niemand u verleide’ (Matt.24:4) sprak Hij niet tot wereldlingen, niet tot ongelovigen, niet tot goddelozen ….. maar tot de Zijnen. Zijn woorden, eeuwige woorden, zijn voor de gelovigen, voor Zijn Gemeente. Het is wis en zeker, dat de wereld zal worden verleid, maar ook de Gemeente van Jezus Christus verkeert in groot gevaar.

 Verleiders zoeken en vinden juist in het Lichaam van Christus hun prooi, hun slachtoffers. Des Heren profeet heeft geprofeteerd: ‘Mijn volk is uitgeroeid. omdat het zonder kennis is…’ (Hos. 4:6). Om het dreigend gevaar het hoofd te kunnen bieden, moeten alle geestelijke leiders van de Wederkomst van Jezus Christus met kracht prediken en het Volk des Heren onderrichten in het Profetisch Woord.  Christenen, die kennis hebben van het Profetisch Woord worden niet verleid.

 


 
 Home | Sitemap | Inhoud