De Antichrist
Oorlogen en geruchten van oorlogen

 

'En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide . Want
velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: ik ben de Christus; en zij
zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt, want al die dingen MOETEN geschieden, maar nog is het einde niet' (Matt. 24: 4:6).


Wij hebben al twee wereldoorlogen achter de rug, en toch (als wij eerlijk zijn) moeten wij zeggen, dat de gehele wereld er (nog) niet bij betrokken was, alhoewel zij verreikende gevolgen hadden. In elk geval was de vernietiging (nog) niet wereldwijd. Jezus heeft in Zijn profetische rede niet gesproken over normale wereldcondities, noch gerept van normale oorlogen. In werkelijkheid kennen wij in de wereldgeschiedenis slechts korte tijden, waarin geen oorlogen plaats vonden.

Willen oorlogen of geruchten van oorlogen gekend worden als gewisse tekenen, dan zullen zij in wezen moeten verschillen van alles wat tevoren reeds heeft plaats gehad. Zij zullen dus bijvoorbeeld metterdaad 'wereldomvattend' moeten zijn. Dat wil in het profetisch aspect zeggen, dat de ganse aarde erbij betrokken zal zijn.  Het is voor de mens moeilijk zich condities voor te stellen, die zulke situaties met zich zullen brengen. Voorzover ik het mag verstaan, mag zien, is er in onze wereld van vandaag maar één groot land, maar één grote natie, van wie de ambitie onloochenbaar is:'wereldheerschappij door verovering van de wereld'.


En wij moeten bekennen,  dat deze natie behoort tot een van de twee sterkste, machtigste mogendheden van de wereld. Zij kent en handhaaft een politieke doctrine, welke het 'communisme' genoemd wordt. En hiermede wil deze natie overal ter wereld domineren en volken van andere landen aan zich onderwerpen. De wereldgeschiedenis en hare praktijken geven het beste bewijs ! Nog meer - eerderbedoelde natie voorziet grote hoeveelheden van allerlei wapentuig aan andere landen, vanwaar geruchten van oorlogen komen.

Op zichzelf is dit alles nog geen vervulling van de profetie maar, het is een belangrijke factor in het brengen van schrik, van angst, van verschrikking (de tijd kent men als de zogenaamde 'koude oorlog'!), welke de wereld zal overspoelen (overweldigen) als straks (op het psychologisch moment) de 'big Show' komt. Vooruitlopend hierop, omdat Hij deze dingen voorzag, heeft Jezus gezegd: 'Wordt niet verschrikt!'

En Zijn voorzegging geeft duidelijk aan, dat de komende 'wereldcrisis' zal plaats hebben op een zo grote schaal en over de gehele wereld, als nimmer tevoren gekend. Elke natie die in staat is om de wereld te veroveren en die verovering met alle verwoestende gevolgen ook over de ganse aarde onmiddellijk kan doen gelden, zal Jezus' profetie vervullen. De oorlogen en geruchten van oorlogen zullen moeten culmineren in zulk een wereldomvattende krijg!

Want wat er ook moge gebeuren, 'nog is het einde er niet', de profetie moet vervuld worden, of de wereld zal vernietigd worden. En, het is dan ook mijn overtuiging, dat (wanneer wij dat punt zullen hebben bereikt in de wereldgeschiedenis) eerst dat zal gebeuren wat de vernietiging van de wereld zal voorkomen, en stabiliteit zal bewerkstelligen; ten tweede, dat een groot deel van de profetie vervuld zal zijn. Zoals ik het nu zie ( de tijd zal het leren en de Geest van God kan dieper leiden door nog meer licht te geven, ten aanzien van dit onderwerp !) zal nog méér in vervulling gaan gedurende de tijd, welke bedoeld en aangeduid wordt met en in de uitdrukking: 'Maar nog is het einde niet'.


Ik voor mij persoonlijk geloof, dat de profetieën, welke alsdan vervuld zullen worden niet alleen het aanzien van de wereld zullen veranderen, de HELE wereld wel te verstaan, maar even zo goed de Gemeente van Jezus Christus. Het communisme van heden ten dage en ook het socialisme mogen wij slechts zien als hedendaagse, geeigende kanalen. Deze zullen in die geprofeteerde tijd vervangen zijn door andere, nog meedogenlozer organen met heel andere namen. In de eerder geciteerde verzen van Zijn profetische rede heeft Jezus véél méér willen zeggen dan wij ons kunnen voorstellen en dat alléén die omstandigheden de ware bedoeling zullen openbaren en niets anders.

In onze dagen hebben er reeds gebeurtenissen plaats (de Zionistische Beweging, welke de doorbraak deed plaats vinden voor de terugkeer van de 'Joden in de verstrooing' naar Palestina, het historisch feit van het uitroepen van de Staat Israel, de niet te loochenen opbouw van heel het land, met als resultaat 'het bloeien van de woestijn', het 'opstaan van alle bomen des velds', de 'benauwdheid der tijden waarin het Jodendom verkeert', en nog veel meer, maken de vervulling van (nog) andere profetieen noodzakelijk, die gepaard moeten gaan met komende gebeurtenissen. Gelet op het vorengaande, zie ik het internationale communisme en wereldsocialisme als door God toegelaten kanalen voor de vervulling van de profetieën aangaande oorlogen en geruchten van oorlogen.

 


 

Home | Sitemap | Inhoud