De Antichrist

Home | Sitemap | Inhoud 

Valse godsdiensten

    
Lukas, de evangelist, voegt bij de waarschuwing de woorden: 'de tijd is nabij gekomen' (21:8c). De verleiders zullen niet alleen spreken, maar ook profeteren. Daar zijn altijd verleiders geweest die Christus hebben gepredikt en van Zijn wederkomst gesproken hebben. Zo zijn er ook altijd oorlogen en geruchten van oorlogen geweest, en deze behoeven de kenmerkende tekenen niet te zijn, tenzij er iets gebeuren zal (of moet) dat uitzonderlijk moet worden genoemd, iets, dat geheel verschilt van alles wat reeds tevoren heeft plaats gehad.


Dat ongewone nu is dat er 'vele' zullen zijn.Valse leraars en valse godsdiensten zullen plotseling, onverwacht, opdoemen en in aantallen toenemen. Zij zullen langzaam maar zeker velen aftrekken van de waarheid en velen zullen het Lichaam van Christus ( de Gemeente van wedergeborenen) verlaten, waardoor een hoogst ernstige situatie zich zal voordoen. Voor dit alles is er een reden. Deze is te vinden in de zo even aangehaalde woorden van Lukas :. 'De tijd is nabij gekomen'.

 

De wereld verandert  
Satan verstaat de tekenen beter dan mensen dat doen en hij weet drommels goed wat hij moet prediken om mensen te trekken. De laatste dagen  zullen dan ook ergerlijk en verschrikkelijk zijn. De wereld is al snel aan het veranderen. Niemand zal dit tegenspreken. Waar nog een beetje oprechtheid gevonden wordt, daar zal ook toegegeven moeten worden, dat de vervulling van Bijbelse profetie al ver gevorderd is.  Wanneer onder dergelijke omstandigheden het Lichaam van Christus niet de gevraagde en nodige informatie kan geven, zullen anderen dat doen. Jezus wist dit van tevoren en heeft met terechtwijzingen willen corrigeren. Hij vond weinig, zo goed als geen, coöperatie.

 
De Bergrede was geen toeval. Jezus wist wat Hij de gelovigen van deze eeuw wilde zeggen, en Hij gaf een uiteenzetting van de tempel, die zo duidelijk en onwederlegbaar was, dat alle vragen die ook maar konden opkomen erdoor beantwoord werden. Jezus' woorden zijn al meer dan tweeduizend jaren in de wind geslagen! Christenen hebben de ernst van Zijn woorden niet willen begrijpen, en nu de tijd rijp is voor de vervulling van datgene wat voorzegd werd, is het zaak om ogen en oren goed open te houden, omdat valse leraars er op uit zijn om hun slag te slaan! Hoe wonderbaar zou het geweest zijn, indien Jezus, gezeten op de berg toen ter tijd zou hebben kunnen zeggen:

'Mijn Gemeente zal vorderingen maken in de kennis van het Woord, en deze kennis zal in de laatste dagen zo oenemen, dat (wanneer de wereld haar grootste crisis zal meemaken) Mijn Gemeente het profetisch Woord zó zal kennen en liefhebben, dat zij dat Woord zal kunnen gebruiken om een wereldwijde opwekking teweeg te brengen, opdat er een grote inzameling zal (kunnen) plaats hebben en een grote oogst kan worden binnengehaald'.


Integendeel, Hij moest de gelovigen ernstig waarschuwen. Hij, die de tijden overzag, waarschuwde de gelovigen, dat tegen het einde van de huidige tijdsbedeling zij moesten oppassen om niet verleid te worden door de vele nieuwbakken leraars, die waarheden zouden prediken, welke behoren tot de bediening van de Gemeente. Wat zien wij in deze dagen? De Gemeente als het Lichaam van Christus· is over het algemeen niet klaar en valse leraars dringen overal doorheen en overspoelen haast de 'dorsvloer des Heren'. In de Gemeente zoals die gekend wordt over de ganse wijde wereld, is de kennis van het profetisch Woord nog zó gering, dat een en ander telkens weer moet worden herhaald, omdat diepere kennis ontbreekt. En het is juist dat gedeelte van de Bijbel, wat heden ten dage zo hard nodig is omdat het zo hoogst belangrijk is.


Meer dan een vierde deel van de Bijbel is profetie !
 Naar mijn bescheiden mening is dit te veel om zo maar over het hoofd te worden gezien. Te belangrijk, om buiten beschouwing te worden gelaten. Nu dit deel van de Bijbel vervuld wordt in verband met de condities in de wereld, ontstaat er vanwege dit verzuim, vanwege deze nalatigheid, een 'vacuum', en het is daarom, dat heden ten dage zo vele valse leraars de ronde doen en gemeenten aflopen; of is het 'afstropen'?!  Als ik goed oplet, en dat doe ik al een hele tijd, zie ik, dat de snelst groeiende valse godsdiensten een veelvuldig gebruik maken van 'profetie'. Goed beschouwd schuilt daarin ook hun kracht. En de meeste van hun profetische onderwerpen en gebezigde termen hebben zij zich zó eigen gemaakt, dat zij zonder veel moeite deze koppelen aan de een of andere valse lering. 


'Vals', omdat een en ander niet overeenkomt met de 'gezonde leer van Jezus'. Vooral is het gebruikelijk, om 'menselijke weetgierigheid' te bevredigen. Over het algemeen zijn mensen net als die Grieken, die Paulus aantrof op de dag dat hij op de Aréopagus stond in Athene om te prediken. Die mensen waren er op uit, om 'iets nieuws' te horen. Vandaag de dag zijn zulke lieden er ook nog. Jezus gebruikte voortdurend de uitdrukking: het koninkrijk. ; Vanaf het begin werd altijd gesproken van het 'Evangelie des Koninkrijks'.De discipelen heengingen predikten zij het Koninkrjk. . Jezus leerde systematisch dit onderwerp. Tegenwoordig is dit een vergeten onderwerp, het wordt niet geleerd, en wanneer er gewag van wordt gemaakt, wordt het nauwelijks begrepen. En hoe staat het nu met de prediking van de valse godsdienst ? Het koninkrijk is 'hoofdschotel'. 

Wanneer de Gemeente van Jezus Christus zo'n grote waarheid als 'het koninkrijk' niet meer predikt, zullen valse onbekwame leraars dit doen. Jezus zag dezelfde situatie in de ontwikkeling van de profetische Schriften. Wat op kleine schaal gebeurt wanneer er geen speciale aanleiding, beweegreden, drijfveer of motief is zal zich op grote wijze ontwikkelen, zo gauw gunstige condities aanwezig zijn.r Wanneer nu op grote schaal de vervulling van de profetie een feit is en zelfs toeneemt, in het bijzonder profetie met betrekking tot het einde van de tegenwoordige bedeling, zijn de gunstige condities en de tijd aanwezig voor het optreden van valse leraars.


Alles werkt hiertoe mede: de spanningen des tijds, de grote en snelle vooruitgang van de wetenschap, de verwoestende krachten in de handen van asociale, en zelfs slechte mensen, de grootste activiteiten van de machten in het luchtruim, in het bijzonder in de boze geestelijke wereld. De meest sensationele en onverwachte veranderingen zullen er zijn. Alles, maar dan ook alles zal het culminatiepunt bereiken en uitdrukking vinden in het extreme. Geestvervoeringen tot maximale hoogten!
 

Er kan slechts gerekend worden op een grote oogst van kostbare zielen, wanneer de Gemeente van Jezus Christus beschikt over een goede, degelijke kennis van het profetisch Woord en deze ook zal weten te gebruiken. Daar is in de Bijbel geen sensationeler wonder dan de vervulde profetie. Het is treurig en om te huilen wat in deze tijd wordt gezien. God heeft in Zijn grote genade Zijn Gemeente de grootst mogelijke kansen gegeven om te evangeliseren, maar deze kansen worden niet eens ten volle benut.  Valse christussen nemen nu deze gelegenheid waar. Jezus heeft één karakteristiek bekend gemaakt van een valse godsdienst. Deze zegt, en predikt en leert altijd: 'ik ben', of 'ik ben christus'

 

Home | Sitemap | Inhoud