De Antichrist


Voorwoord

 
Speculaties zijn de onuitwisbare kentekenen van alle tijden. Zij zijn er vandaag de dag nog. Het is de mens eigen zijn leven en zijn tijd hiermede te vullen. Daar zijn bewijzen te over,  de geschiedenis liegt er niet om. Zo zijn er in de loop der tijden ook vele en velerlei veronderstellingen geopperd ten aanzien van de identiteit van de Antichrist, de meest sinistere figuur in de Bijbel. En al deze veronderstellingen, dit dient direkt te worden gezegd, zijn alle van speculatieve aard.
    
Zonder fout te zijn kunnen wij opmerken, dat de tirannen van alle eeuwen het 'etiket' opgeplakt hebben gekregen van 'antichrist' te zijn. Vanzelfsprekend door de generatie waartoe zij behoorden. Doch wat heeft de wereldgeschiedenis ons geleerd ? Op onze aardbol hebben (de één na de ander) de meest wrede mensen geleefd. Zij kwamen ... traden voor het voetlicht ... schitterden in een weliswaar demonische glans en luister, doch zij zijn ook weer heengegaan, ofschoon zij (dit moet worden erkend) ook als goden van hun tijd werden vereerd. Aan vele levens kwam op de meest tragisch-dramatische wijze een einde. De uitzonderingen bevestigen de regel.

Voor de zoveelste maal was alsdan het bewijs geleverd, hun beschuldigers hadden gefaald en hun speculaties waren verkeerd! En zó is dan de 'verborgenheid' gebleven ... tot op de huidige dag. Nog steeds zijn er veel omstreden, vreemde vragen onbeantwoord gebleven. Wie is dan toch wel de Antichrist ? Hoe zullen wij hem herkennen wanneer hij straks op het wereldtoneel der laatste dagen verschijnt ? Zal zijn optreden van tevoren worden aangekondigd, heeft hij een heraut  Is er een 'voorloper', een 'wegbereider', zoals Christus die had?

In dit artikel heb ik, aan de hand van de Schriftopenbaring, een uiteenzetting gegeven van datgene wat samenhangt met zijn 'verschijning', zijn 'gang in de afwikkeling der tijden', zijn 'optreden', en zijn 'eind-bestemming'. Ten aanzien van dit, voor onze generatie zo hóógst belangrijke onderwerp, heb ik bewust afgezien van alle andere bronnen van informatie, omdat ik in het Woord van de levende God geloof als de Enige Bron van Informatie, van alle waarheid, met betrekking tot de Persoon van de Antichrist.

 
Zomer 1975

 


 

Home | Sitemap | Inhoud