De Antichrist

Kunnen wij weten wat de toekomst ons zal brengen?

 Kunnen wij de toekomst ontraadselen?


Ja, het is mogelijk om geïnformeerd te worden aangaande betekenisvolle 'voortekenen' van de tijd waarin wij leven, en om te weten welke gebeurtenissen wij in de nabije toekomst mogen en kunnen verwachten!  Wat zegt de Bijbel in dit opzicht? ‘Wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is; en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uwe harten'.( 2 Petr. 1:19). Niettegenstaande de verwarring, de duisternis en nog zoveel meer in onze dagen, is het voor Christenen niet nodig om in (volslagen) onwetendheid in de duisternis te wandelen. Waarom niet? Omdat de Bijbel zegt:

 'Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen' (1 Thess. 5:4). En dan staat er ook nog voor allen geschreven: 'Gode zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend'. (Hand. 15:18). ' Hij heeft elk détail als het ware opgetekend en kent óók de volgorde, de opeenvolging van alle toekomstige gebeurtenissen, zoals wij de gebeurtenissen van het verleden kennen. En Hij heeft beloofd, dat de Heilige Geest 'ons de toekomende (dat is de toekomstige) dingen zal verkondigen'  (Joh. 16:13). 'Waarlijk (gewisselijk), de Here zal geen ding doen, tenzij Hij Zijne verborgenheid aan Zijne knechten, de profeten, geopenbaard hebbe' (Amos 3:7)

 

Er zijn vijf aanwijzingen
En deze dingen komen ook ons toe, want 'De verborgenheid des Heren is voor degenen,die Hem vrezen'  (Pslm 25:14a). Daar zijn vijf aanwijzingen, alle bijbelwaarheden, die voor zichzelf spreken, en ons duidelijk maken wáár wij ons bevinden in het voortschrijdend en zich ontvouwend raadsplan van God. De eerste van deze heeft betrekking op de 'manifestatie' van een universeel Babylonisme; een heidens wereldsysteem, zoals wij dat gekend hebben ten tijde van het Griekse en het Medo-Perzische wereldrijk. Dat zoiets zal bestaan tegen de tijd van de wederkomst van de Here Jezus Christus, staat duidelijk vermeld in Daniël 17 en in Openbaring 12, 17 en 19. Het is daarom van zeer groot belang om nu al te weten in hoeverre vooruitgang is geboekt ten aanzien van het tot stand (doen) komen van zo'n wereldrijk.  


De Verenigde Naties
De 'United Nations', de Verenigde Naties, zoals wij deze heden ten dage kennen, en óók de ter ziele gegane 'Volkerenbond', zijn internationale ontwikkelingen in eerdergenoemde richting. Ofschoon de 'Verenigde Naties' op zichzelf geen wereldrijk uitmaken, toch is het duidelijk, dat zij daarop aansturen. Men kan gerust spreken van een 'wereldheerschappij in embryo'. Het optreden van deze organisatie naar buiten demonstreert duidelijk de sterke overtuiging, dat er een 'unie van volkeren' moet zijn, om vrede te bewerkstelligen en te handhaven. Wat wij nu al zien gebeuren is een duidelijke heenwijzing naar het naderende einde van de tijdsbedeling waarin wij leven. Alles, wat zich in  deze laatste dagen afspeelt, staat in het 'teken van het heidendom'. De geest van deze tijd is absoluut heidens in vorm en gedaante ook al wordt het etiket 'Christelijk' of 'Nationaal-Christelijk' zo graag gebruikt. Op Babylonisch-Heidense leest is eveneens de zich al jaren openbarende 'Oekumenische Beweging' geschoeid

De 'Wereldraad van Kerken' openbaart reeds nu haar 'Babylonisme'. Nu reeds wordt door haar in bepaalde delen van de wereld Christenen en gemeenschappen, die zich niet willen aansluiten bij haar 'oekumene' voortdurend vervolgd. Zij toont hiermede en hierdoor haar antichristelijke doelstellingen. De Here Jezus Christus heeft nooit gedwongen. De Here God vraagt een vrijwillig volk, dat Hem wil dienen en in getrouwheid wil blijven volgen, gedrongen door Zijn bevrijdende en werkzame liefde. Hiertoe roept Hij de mensen, en Hij heeft gezegd:


 "Als de Zoon des mensen u heeft vrij gemaakt, zijt gij waarlijk vrij". (Joh. 8:36). God liet mij jaren geleden al laten zien, dat de 'wereldraad van Kerken' niet deugt. Het komt er voor de Gemeente van Christus op aan zich niet alleen tegenover deze organisatie te stellen, maar bovenal om (het koste wat het kost) te blijven staan op het standpunt van God's Woord. Deze 'Wereldraad van Kerken', die zo graag alles wil brengen onder haar vleugelen, wordt in de Bijbel vergeleken met 'zeven vrouwen, die één man aanklampen' (Jes. 4:1). Een 'vrouw' staat in de Bijbel zinnebeeldig voor een 'gemeente' of 'leer'. In dit profetisch licht moet dus worden verstaan, dat al die kerken bij elkaar willen komen, maar allemaal willen zij, ieder voor zich houden wat zij reeds hebben; en zij zeggen daarom tegen deze 'man' (in aanvang de personificatie van de antichristelijke, de Babylonische geest, en later de antichrist zèlf !) 


'Ons brood zullen wij eten, en met onze klederen zullen wij bekleed zijn; doch laat ons alleenlijk naar uw naam genoemd worden'.  Met andere woorden vragen zij in feite: onze eigen concepties van de Bijbel, God's woord zullen wij behouden, en óók zullen wij ónze eigen ceremonieën hebben, maar laat ons enkel onder uw naam 'verenigd' worden. Hoe deze 'groepering' zich ook noemen wil, uit God's Woord kan een ieder weten, dat God haar onomwonden aanmerkt en noemt: ""Het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde". (Op. 17:5).
 


De Europese Gemeenschap
De tijd zal leren in welke mate en hoedanigheid zij haar antichristelijke vanen zal ontplooien. Het is daarom zaak om wakende en biddende te blijven. Als alles rondom in elkaar stort en ophoudt te bestaan, blijft het Woord van God staan als een Rots in de branding en stormgetij. Ik schreef hierover reeds in de brochure Daniel (blz. 33 e.v.). Ook de snelle groei van de geschiedenismakende EEG, de 'Europese Gemeenschap', waarvan alle samenwerkende naties zich verenigd hebben in een zogenaamde 'economische coöperatie' en allemaal deel uitmakende van het vroegere oude Romeinse Rijk, moet gezien en onderkend worden als de basis voor een 'politieke gemeenschap', een 'unie van onderscheiden Europese afzonderlijke staten'. Daar zijn de nodige 'barensweeën' in verband met de geboorte van een 'wereldregering'.

De moeiten, zorgen, strubbelingen en worstelingen welke nu reeds gekend worden met het zich doen gelden van de Verenigde Naties zijn openbaar en niet te loochenen! Al de naties van de wereld zijn betrokken bij het conflict tussen Oost en West en hun tegenstrijdige ideologieën. Het is heel goed mogelijk, dat de rivaliteit tussen deze tegenstrijdige machten straks zal culmineren in een derde wereldoorlog. Hier hebben wij dan weer een andere fase van de wereldsituatie, die duidelijk aantoont hoe ver de tijd al verstreken is met betrekking tot het raadsplan van God en waar wij ons nu bevinden.  


De zondvloed
Zowel Daniël als Mattheus vertellen ons, dat het einde van de tegenwoordige tijdsbesteding zal worden gekenmerkt door een 'tijd van grote verdrukking', hoedanig niet is geweest van het begin der wereld  tot nu toe en ook niet zijn zal' (Matt. 24: 21). Deze verdrukking zal zó groot en zó intens zijn en zó vernietigend, dat bijna de ganse wereldbevolking zal worden vernietigd (Dan. 12:1). Uitbeeldingen zoals in het Boek Openbaring zijn gedetailleerd weergegeven.

God maakte eertijds (in Noach's dagen) een volslagen einde aan een door-en-door corrupte wereld en schepping middels Zijn zondvloed. Gods methoden zullen in het straks te niet doen van een goddeloze wereld ook niet falen! Een Godloochenende wereld richt zichzelf te gronde langs de weg van wetenschap en techniek. In het zienlijke, in de materie, wordt geloofd. God, Die onzienlijk is (Hij is een Geest - lees de Bijbel!) wordt geloochend en dood verklaard met het gemak, dat een hoogmoedig hart eigen is.  


De voorstelling kan beginnen
De voorstelling zal weldra kunnen beginnen, want alle dingen zijn klaargemaakt voor het aansteken van het lont om de verwoesting te doen plaatsvinden; in de Bijbel beschreven als de prelude van de Grote Verdrukking. De gedeeltelijk nog verborgen bereidheid om zo'n algemene slachting te doen plaats hebben, is een andere indicatie, dat wij al vlak vóór het einde van deze bedeling leven. Het 'leem' waarvan sprake is in het boek Daniël met betrekking tot het 'droombeeld' van Nebukadnezar, is representatief voor 'menselijke democratie'.

Voeten en tenen van dat beeld symboliseren de naties van de eindtijd. Daar is echter eveneens sprake van 'ijzer'; en 'autocratie' en 'democratie' staan tegenover elkaar, zijn met elkaar in conflict. De Bijbel voorzegt, dat het dictatoriale gezag zal triomferen, en dat de Antichrist universeel heerser zal zijn. Deze generatie heeft al de ene dictator na de andere gezien en nog altijd worden deze gekend. Psychologisch bekeken wordt alles in gereedheid gebracht voor de grootste dictator aller tijden: de Antichrist. Tegenwoordig maakt alles deel uit van toebereidingen voor ontwikkelingen van 'de tijd van het einde'.


 De huidige dictatuur
De huidige dictatuur is slechts een afschaduwing en de dictators heden ten dage slechts 'schaduwbeelden' van de naderende Werelddictator 'wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen' (2 Thess. 2:9) de Wetteloze!  Onder God's toelating worden alle coulissen op hun plaatsen in gereedheid gebracht, want straks moet het gordijn worden opgetrokken en het 'drama van de eindtijd' opgevoerd. Onder degenen die moeten meespelen op het wereldtoneel zijn óók de Joden.

Tot op de huidige dag vervolgd, verdrukt, bespot en gehoond, vindt men het Jodendom vertegenwoordigd in het land dat gekend wordt als Palestina. Na jarenlange worstelingen om erkenning en een geëigende en vaste plaats onder de Verenigde Naties van de wereld heeft de grootste rivaal en vijand het bestaansrecht van het Jodendom in Palestina erkend. De gang van Sadat, Egyptes president, naar Jeruzalem in November 1977, is een mijlpaal in de wereldgeschiedenis. De erkenning als een 'bonafide' natie' is thans een feit van historische betekenis! Het Jodendom is een 'pion' op God' schaakbord, en voor ditzelfde Jodendom is 'de tijd der benauwdheid' reeds begonnen. 


De tijd van Jacob's benauwdheid
De 'Tijd van Jacob's benauwdheid (Jer. 30:7 en v..) spreekt voor zichzelf, want nog altijd wordt het omringd door vijanden van formaat, en bitterheid en haat wisselen elkaar af. Het feit van de rol van het Jodendom op het wereldtoneel in deze bedeling, is weer een andere indicatie met betrekking tot de stand van zaken in Bijbelse profetie. Een ander verheugend aspect is de vervulling van de zo verstrekkende profetie van Joel 2:28, 29.

De uitstorting van de Heilige Geest, zoals die plaats had op Pinksteren, wordt niet langer ervaren in een paar denominaties, maar óók overal elders. Het zijn inderdaad 'de laatste dagen'. De druppels werden regens en de regens werden rivieren en deze machtige Geestesstromingen zijn buiten de oevers getreden. Hoe waarachtig is de profetie: 'Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uwe hoofden opwaarts, omdat uwe verlossing nabij is' (Luk. 21:28).


   

Home | Sitemap | Inhoud