De Antichrist


Een wereldomvattende crisis

Wereldcondities   


De wereldgeschiedenis leert ons, dat alle grote figuren 'producten' zijn van hun tijd. En omdat deze geschiedenis niets anders is dan de vervulling van het Goddelijk Woord in zijn profetische strekking, zo mogen en kunnen wij met zekerheid stellen, dat God, Schepper van alle dingen en alle tijden overzien hebbende, alle gebeurtenissen doet medewerken tot voleinding dier tijden. Hieronder dient te worden verstaan, dat alle tijden tot hun climax komen, en dat alle 'groten dezer aarde', onder Gods toelating hun geëigende plaatsen in die tijden hebben ingenomen, dan wel straks nog zullen innemen

 
   Ik geloof in deze, voor mij, onafwijsbare waarheid, waardoor ieder mens kan verstaan, dat, als de tijd van de Exodus in God' raadsplan toentertijd niet rijp zou zijn geweest, Mozes een onbekende figuur gebleven zou zijn; met geen andere taak in zijn leven dan het weiden van Jetro's schapen. Deze, voor mij, zo intense waarheid wordt nog duidelijker, wanneer wij Jezus horen zeggen: "Mijn ure is nog niet gekomen" (Joh. 2:4b) . Hij werd de Redder der wereld, pas toen de tijd van de kruisiging gekomen was, en niet eerder.
 
Een wereldomvattende crisis - Wereldcondities
   Zo zal de Antichrist eveneens het product zijn van zijn tijd; en zo'n rebellerende, sensatiewekkende, en goddeloze mens, kan alleen voortkomen uit sensatievolle en goddeloze tijden en rebellerende omstandigheden! Een wereldomvattende crisis zal dan ook deze 'zoon des verderfs ' produceren (voortbrengen).

   Bewust maak ik van dit laatste woord gebruik. Kijk uit naar zo'n mens wanneer zijn tijd daar is, en niet eerder. De wereldcondities van zijn tijd zijn zowel door Jezus genoemd als door de Oud Testamentische profeten, o.a. Habakuk. In Jezus' tijd vroegen Zijn discipelen: "Welk zal het teken zijn van Uw toekomst en van de voleinding der wereld?" b(Matt. 24:30)

   In Zijn antwoord heeft Jezus de Antichrist niet bij name genoemd; bijna alles wat Hij heeft gezegd in andere Schriftplaatsen staat in verband met de Antichrist.
Zo heeft Hij nadrukkelijk gesproken van 'verleiding', en dat deze geschieden zou door de komst van vele 'valse christussen'.

   Het is zonder meer duidelijk, dat alleen dan sprake kan zijn van zulk een verleiding, wanneer betrokkenen worden afgetrokken van de waarheid. En deze laatste is alleen te vinden in de Persoon van de Here Jezus Christus. Dergelijke valse christussen zullen zich richten tot de gelovigen en niet tot de ongelovigen. Van de eerstgenoemden zullen velen worden verleid.  
 
Mobilisatie
   Hoe voorzichtig moeten wij dan wandelen, wakende en biddende zijn in deze boze dagen, waarin zo vele 'spectaculaire' dingen gebeuren, die oogverblindend zijn en als magneten werken. Heden ten dage hebben wij zo vele 'cults' en ook zo vele ‘ismen', die stand houden en krachtig in- en doorwerken op alle vlakken van het leven. Deze reflecteren allemaal de 'demonische bijzonderheden' van hun stichters. 'Valse zalvingen werken 'wonderen der leugen'.
    

   Gelovigen worden erdoor in verwarring gebracht, en zodoende afgetrokken van de waarheid. Over de hele wereld heeft zoiets plaats. De duivel, deze aartsleugenaar van den beginne, is reeds lang bezig aan zijn eigen manier van 'mobilisatie'. De verwarring op zichzelf is al groot genoeg om verleiding tot gevolg te hebben. De waarschuwingen in de profetische rede van Mattheus 24 zijn zó ernstig, en doelen op zulke uitzonderlijke toestanden, dat gedacht moet worden aan hoogst bijzondere situaties (goed beschouwd bijna ongelooflijk), die de godsdienstige wereld ten tijde van de komst van de Antichrist zullen karakteriseren.

 

 
Home | Sitemap | Inhoud