De Antichrist

Naar een totalitair systeem en einde van van democratie

Antichrist - Wereldregering - Wereldkerk  Verwarring op vele gebieden van het maatschappelijk leven en de chaotische toestanden na de tweede wereldoorlog zijn de hoofdoorzaken van het nog steeds groeiend streven naar 'kerkelijke eenheid' en de niet meer te stuiten drang over de hele wereld naar 'staatkundige eenheid'. In profetisch licht is de bestaande diepere samenhang te zien en te verstaan! De Wereldraad van Kerken is (haar dadendrang is het beste bewijs) de onloochenbare promotor voor een Wereldkerk. Dat zij dat niet (willen) erkennen is een andere zaak. In het licht van Openbaring 13, een zeer begrijpelijke zaak overigens. In dit hoofdstuk schildert de apostel Johannes ons duidelijk de opkomende machten van de laatste dagen. Hij tekent in de eerste tien verzen heel duidelijk de komende Staatkundige Eenheid.

 
     Wie gelooft in de Goddelijke Inspiratie van de Heilige Schrift en de Bijbel aanvaardt als het feilloos Woord van God, weet dat deze staatkundige eenheid het werk is van Satan. In ieder geval zijn haar achtergronden van 'demonisch-geestelijke aard'. Satan zelf geeft straks aan deze Wereldorganisatie zijn macht. In die dag is er maar één regime: aanbidding van het eerste beest in Openbaring 13. Van de 'draak' dus, die dat Staatkundige Beest alle macht heeft geven. Deze wereld is dus aan 'duivelsaanbidding' toe, wat duidelijk wordt als wij acht slaan op de uitspraak: de gehele aarde verwonderde zich achter het Beest! God liegt niet. Allen, die dan nog op aarde leven zullen aan deze aanbidding meedoen (Openb. 13:8). Hun namen staan niet geschreven in het Boek des Levens des Lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld.

 
     Wie zijn dan die mensen ? Alle mensen die niet wedergeboren zijn (ongeacht naam, stand, positie, of godsdienst) zullen ten prooi vallen aan satanische misleiding en zodoende komen tot duivelaanbidding. Dit lijkt onvoorstelbaar, toch is het zo. Het profetisch Woord is vast. Mogelijk zijn er nu al mensen, die zich afvragen : 'Hoe is dat mogelijk ?' Laten wij deze kwestie even nader onder de loep nemen. Met 'de heiligen' in Openbaring 13:7 worden zij bedoeld, die niet komen tot de zoeven bedoelde aanbidding. Zij vinden onherroepelijk de martelaarsdood, omdat zij de geboden God's bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben (Openb. 12:17).

      De dan nog 'levenden' (Openb. 13: 8) zullen zich overgeven aan deze duivelse aanbidding. Het criterium is dus niet of iemand godsdienstig bevonden wordt, maar of zijn/haar naam geschreven staat in het Boek des Levens, dus niet of zij trouwe kerkgangers zijn en tot deze of gene gemeente of groep of sekte of gezindte behoren, maar of zij wedergeboren zijn (Joh. 3:3b). Wie Hem, dat is de Here Jezus Christus , niet heeft aangenomen als zijn/ haar persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, die heeft ook geen deel aan Hem, en staat dus niet vermeld in het Boek des Levens des Lams (Joh. 1 :12).

      Met het Staakundige Beest uit de Volkeren-zee (Openb. 13: 1) komt nu ook een ander beest uit de aarde (Openb. 13: 11). Dit tweede beest heeft geen koninklijke hoeden, maar wel twee hoornen, 'des Lams hoornen gelijk'. Hier hebben wij geen staatkundig beest, maar een Godsdienstig Beest! Omdat dit tweede beest optreedt met 'hoornen des Lams gelijk', wijst een en ander duidelijk in de richting van de godsdienstige of geestelijke werkzaamheid van dit beest. En dit beest zal straks de eerder bedoelde Godsdienstige Eenheid in de wereld bewerkstelligen. Hoe dat wordt bewerkt wordt duidelijk uit het volgende:.
 
 Ten eerste:
door de 'uiterlijke verschijning (met zogenaamde Lamshoornen) ;

Ten tweede:
door de werkzaamheden van dit beest, culminerend in de aanbidding van het eerste beest (Openb. 13: 12);
Ten derde:
dit tweede beest, 'de valse profeet', doet 'grote tekenen' in de tegenwoordig heid van het eerste beest. (Openb. 13: 13 en 19:20).

 

Een totalitair systeem!!
      Door deze 'grote tekenen' zal hij 'degenen die op de aarde wonen' verleiden (Openb. 13:14). Angst en vrees, zo sterk toenemend in onze tijd, baren het eerdergenoemde Staatkundige Beest. Zijn slagschaduw is er nu al. Terwijl de wereld de sociaal-democratische gedachte propageert, wordt diezefde wereld toch voortgedreven naar een totalitair systeem!!! In het licht van de profetische ontwikkeling der laatste dagen worden angst en vrees zelfs aanvaard als 'psychologische drijfveren' tot gerechtvaardigde daden. Ook de tegenwoordige 'legaliteit van de abortus' moet hiertoe worden gerekend. En nog veel meer.  Instede van een wederkeren tot God, met Wie rekening gehouden moet worden, zoekt de wereld naar een menselijke oplossing.

 
     Geen wonder dus, dat straks een universeel heerser, een werelddictator volgaarne wordt geaccepteerd. Want de wereld ziet immers geen andere oplossing meer, overweldigd als zij reeds is door 'tekenen en wonderen der leugen!' Daar wordt meer waarde gehecht aan menselijke voorspellingen, middels zwarte koffie, de sterrenbeelden, de handpalmlijnen en wat dies meer zij, dan aan de God's Openbaring. Deze wereld is waarlijk op weg naar haar ondergang.

   Een Wereldregering, die straks een moedeloze wereld, die God heeft verworpen, heel veel belooft, maar wier maatregelen, inzettingen en geboden de Bijbelse christen"alleen maar het hoofd doen fronsen en verontrust. Want de Christen-Bijbel­kenner wéét maar al te goed, dat deze vast-en-zeker komende Wereldregering de regering zal zijn van de geprofeteerde Antichrist. Een uitspraak van recente datum van het PVDA-Congres, gehouden in Amsterdam, 'misdaadstad nummer één van Europa' is in dit licht al veelzeggend. Ik geef een en ander hier letterlijk weer. Als 'kop' staat het volgende met grote vette letters gedrukt:
                                                                                                                                                                                                                                  

'Nationaliseer bedrijven over de gehele wereld'
Amsterdam - (Van onze parlementaire redactie).


Banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, farmaceutische bedrijven en de wapenindustrie dienen in gemeenschaps-bezit te komen. Hetzelfde geldt voor al die ondernemingen, die een rechtvaardige verdeling van arbeidsinkomen en goederen OVER DE GEHELE WERELD IN DE WEG STAAN. Volgens het congres dient deze nationalisering van de genoemde bedrijven niet alleen in Nederland, maar over de gehele wereld te worden nagestreefd. Het congres stelde het nieuwe beginselprogramma van de PvdA vast: Dit programma bestaat uit vijf hoofdstukken en vele tientallen nogal gedetailleerde punten.

   Gisteren en vandaag zou urenlang gepraat en gestemd moeten worden over de vele honderden amendementen die door alle afdelingen op het ontwerp-beginselprogramma zijn ingediend. Er is te veel om alles in extenso over te nemen en weer te geven. Of de wereld zich vrijwillig en blijmoedig zal onderwerpen, is een open vraag.  

   De tijd moet het leren. Wij zijn er zelf van overtuigd, dat de massa 'noodgedwongen' deze weg zal gaan. Men zal zich wel laten dwingen, omdat er geen andere uitkomst is. Er zijn er maar weinigen tot wie ten volle doordringt wat God's Woord ons in dit opzicht te zeggen heeft: 'En de gehele wereld verwonderde zich achter het beest (Openb. 13 :3b). En zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan dit beest gelijk? (Openb. 13 :4b). En allen die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden (Openb. 13 :8).  

   Wie zou durven denken, dat deze wereld straks zo diep zal wegzinken. Het komt door de werkingen (werkzaamheid) van dat tweede beest. Er staat geschreven: En het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen, het eerste beest aanbidden (Openb. 13 :12b).

   Bedenkt dan, dat dit 'internationaal' zal zijn. De hele wereld is erbij betrokken. Nog duidelijker wordt alles, bij het lezen van het 14de vers en vers 16. Het is dus zo, dat alle mensen in de gehele wereld zich moeten onderwerpen aan deze Wereld­godsdienst. Goedschiks of kwaadschiks! Openb. 13 :17 is door de volledige samenwerking van beide beesten mogelijk (dat wil zeggen uitvoerbaar) geworden.
 
     Daar worden nu al 'voorlopers' gevonden, die nu reeds zo'n 'eenheidsgodsdienst' propageren, en die steeds maar weer de leuze doen horen van het 'Vaderschap God's over alle mensen, en de broederschap van alle mensen' . Velen geloven nu al deze drogleuze. Daar staat nergens in de Bijbel geschreven, dat God Zich de Vader noemt van alle mensen, en ten opzichte van de broederschap van alle mensen zegt Jezus: 'Wie de wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder' (Matth. 12 :5c). Wie dus niet God's wil doet is Zijn kind niet!


    Wiens kind dan wel ? Vanzelfsprekend is zo iemand des duivels. Harde waarheid, maar het is de waarheid, die ons vrij maakt. Zij, die nu al de nodige propaganda maken voor een Wereldkerk, erkennen de Bijbel niet als het hoogste gezaghebbend Woord van God. Hun opvatting omtrent de Bijbel is een geheel menselijke en deze geldt als maatstaf. Zij beweren onder andere: niet de Bijbel is God's feilloos Woord, maar God's Woord is in de Bijbel.

   Zij gebruiken dezelfde uitdrukkingen en termen die Christenen bezigen, maar zij bedoelen er iets heel anders mee. Hoe subtiel zijn de wegen des duivels. Dat wij overtuigd mogen zijn van deze waarheid : al gebruikt men dan ook vele Bijbelse uitdrukkingen en termen waarmede men iets anders bedoelt, dan is zulk een misleiding een VOLLE LEUGEN. De bron is 'de vader der leugen': de duivel en Satanas.

   De valse leer en het duivelse systeem zijn te herkennen in de aantasting van de 'fundamentele waarheden' van het Evangelie van Jezus Christus. Overal, waar een of meer van deze fundamentele waarheden geheel of ook maar gedeeltelijk worden geloochend, daar zijn de kenmerken van het tweede beest aanwezig. Satan, bron en bewerker, verschijnt in de laatste dagen als 'een engel des lichts'.

     Wat zien wij in onze dagen al gebeuren? De massa wordt bewogen ... een grotere gemeenschap komt tot stand ... een grotere kerkeenheid wordt gekend, maar het gaat ten koste van een deel der waarheid. Weest overtuigd, dat men dan te maken heeft met de zo subtiele werkzaamheid van het tweede beest. Er is ook nog iets anders waarop gelet moet worden in de laatste dagen; zo gauw een grotere gemeenschap tot stand wordt gebracht door 'een conglomeratie van mensen', die allemaal hetzelfde beogen en van goede wil zijn, en die alsdan door die georganiseerde eenheid de rest van de wereld willen trachten te redden van de dreigende ondergang, omdat zij beweren, dat zij alleen het ware geloven en bezitten, dan heeft zo'n gemeente, kerk, groepering, sekte etc. een andere doelstelling dan de Gemeente van Jezus Christus, Zijn mystiek Lichaam.

     Dan dient er scherp op gelet te worden, of niet 'een ander fundament' gelegd wordt tegengesteld aan wat I Cor. 3:11 leert. Waar niet de realiteit, het reëele, het waarachtige Beeld Zelf wordt geleerd en/of gepredikt, maar slechts schaduwachtige dingen, daar kan algehele verzoening niet doorwerken tot algehele reiniging en kan Christus' Wederkomst niet de zaligmakende Hoop zijn, die leiden moet naar schriftuurlijke heiligmaking!!

     Dan heeft men naar Gal. 1:6-9 te doen met 'een ander Evangelie'. Wat God zegt van zulke mensen is genoegzaam bekend. Eenzelfde geest stuwt beiden, zowel het eerste als het tweede beest, voort ... Hun samenwerking getuigt van een ongeevenaarde hechtheid. Zij hebben ook één en hetzelfde doel. Dit blijkt duidelijk, want van het eerste beest wordt gezegd : 'de draak gaf hem macht' (v.2) en van het tweede beest lezen wij : 'het sprak als de draak' (v. 11).

   Het is heus geen toevalligheid, dat de Wereldraad van Kerken ijvert voor beide: de Wereldstaat èn de Wereldkerk, al gebeurt dit bedektelijk en op buitengewoon geraffineerde wijze. De gepropageerde oekumene is satanisch - anti­christelijk! Naar buiten zoeken zij het goede; maar alleen, zij zoeken het niet bij Jezus Christus, in Wien het alleen te vinden is, en Die de Weg, èn de Waarheid, èn het Leven is; maar zij zoeken het in zichzelf en in de gemeenschappelijke krachtsinspanning.

     Daarom wordt er met het Woord van de levende God ook op alle mogelijke manieren 'gesjaggerd'. Daar wordt van afgedaan en daar wordt aan toegevoegd, al naar het in hun 'oekumenische kraam' te pas komt. De duidelijke openbaring God's wordt tot een verborgenheid gemaákt, omdat niet wordt aanvaard wat er staat, en omdat men allang niet meer gelooft, dat God bedoelt wat Hij zegt. Er schuilt dan ook een ontzettend grote en verleidende macht in dit alles. Wie wil nu geen eenheid als het noodzakelijk is om de wereld te bewaren van een catastrofale ondergang ? Maar men wil niet weten, dat alleen God alles zo kan bewerkstelligen zoals Hij dat wil, en dat God nooit zal afwijken van Zijn Goddelijk plan.      Alle dingen zijn mogelijk op Zijn weg. Die is dan ook de beste. Amen.

   Toch wordt 'de God der ganse aarde' willens en wetens verlaten. Men meent God's eminente leiding niet meer nodig te hebben. In internationale vergaderingen tot zogenaamde verbetering van de wereld, vindt men het niet meer nodig om de Naam des Heren aan te roepen. En wij hier te lande, hebben een minister-president gehad (hij is er nog wel, maar hij is het niet meer), die het ook niet meer nodig vond, dat onze koningin aan het eind van de uitgesproken troonrede zou zeggen (zoals te doen gebruikelijk was): , Zo waarlijk helpe mij God Almachtig'!

     Die gewezen minister-president vond, dat 'Zijne Majesteit de Mens' zijn eigen boontjes wel zou kunnen doppen. Wij vragen ons af of hij en zijn toenmalige regering Psalm 2 wel ooit biddend gelezen hebben. Wat in oude tijden van een afvallig Israël kon worden gezegd, datzelfde kan nu gezegd worden van de volkeren der wereld. 'Dit volk heeft twee boosheden gedaan: Mij, de Springader des levenden Waters  hebben zij verlaten, om zichzelven bakken uit te houwen; gebroken bakken, die geen water houden'(Jer. 2:13).

   De Bijbel vertelt, dat deze verleidende macht in de nabije toekomst nog groter wordt. De toekomst brengt ons dus geen godsdienstloos tijdperk, maar wel een brute verloochening van wat onze voorouders hebben geloofd en een godsdienstige verleiding zo groot, dat men komt tot de aanbidding van de afgod - Satan. Er staat geschreven voor allen die geloven :

 

'Geliefden, gelooft niet een iegelijke geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele  valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.


   Hieraan kent gij de Geest Gods alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God, en alle geest die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet, maar dit is de geest van de Antichrist'.(I Joh. 4 :1-3). Al wat wij hebben te doen is ons te voegen naar dit woord van God. Hem alleen zij de lofprijzing en de dank en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.  
 Home | Sitemap | Inhoud