De Antichrist

 Home | Sitemap | Inhoud | Vorige pagina | Volgende pagina
 


    De Antichrist en zijn namen


     Omdat de Antichrist een persoon is, zal hij ook een persoonsnaam dragen. Deze wordt in de Bijbel niet geopenbaard. Daarvandaan, dat ook geen van de profeten de hem gegeven naam wist. Toch zijn hem vele verschillen de namen gegeven, wij zullen deze nu nagaan.

Antichrist 
     De naam '
Antichrist' vinden wij in de Eerste en Tweede Brief van Johannes. Deze naam zullen wij eerst onder de loep nemen.
Het voorvoegsel 'anti' heeft twee verschillende betekenissen. Het houdt in : 'gelijk aan' of 'gelijkend op'. Daarvandaan, dat velen veronderstellen, dat hij als Christus zal zijn. En de wereld zal hem aanbidden, omdat zij denkt, dat hij werkelijk de Christus is. In de voornoemde Johannes Brieven is de Antichrist niet als Christus, maar als één die Hem weerstaat!


     'Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus?' Deze is de Antichrist, die de Vader en de Zoon loochent' (I Joh. 2:22). Voorts in ditzelfde hoofdstuk. 'Kindekens,  het is de laatste ure, en gelijk gij gehoord hebt, dat de Antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is' (v. 18).

     In deze verzen (teksten) onderkent de apostel Johannes het feit, dat er een Antichrist zal zijn. Een bijzonder individu, dat Christus zal 'tegenstaan'. Ik vraag alle aandacht voor het volgende: het feit, dat Johannes schrijft, dat er vele antichristussen zullen zijn in de wereld, maakt duidelijk, dat wij leven in de bedeling waarin deze Antichrist verwacht kan worden !  In de Johannes' Brief heeft het voorvoegsel 'anti' dan ook de betekenis van ' 'tegen'. Deze is de gebruikelijke betekenis. De profeet Daniël zegt: 'hij zal staan TEGEN de Vorst der vorsten' (8:25c). De Antichrist zal zich stellen tegen Christus en tegen alles wat van Christus is!  

De kleine hoorn
     De profeet Daniël heeft een aantal namen voor de Antichrist. Eén van de eerste is: 'de kleine hoorn'. Een hoorn is de door Daniël gebruikte symboliek voor een 'macht', een koning of heerser. De Joden hebben hun koningen nooit gekroond; zij werden gezalfd. De zalfolie bevond zich in die dagen in een hoorn en werd daaruit gestort over het hoofd van de koning.   Daniël maakt geen verschil tussen de koning en het koninkrijk. Hij gebruikt hetzelfde symbool. De profetie zegt, dat ofschoon deze kleine hoorn zal opstaan tegen de Vorst der vorsten (i.c. Christus) 'zal hij zonder hand verbroken worden'. Wat moeten wij hieronder verstaan? De Antichrist vindt straks zijn einde door een daad (handeling) van God Almachtig!  Amen.

Geldeiser
     Daniël, de profeet, verwijst naar de Antichrist als zijnde een geldeiser. Dit is wel geen naam, maar toch belangrijk genoeg als 'identificatie'. Er staat geschreven: 'En in zijn staat zal er een opstaan doende EEN GELDEISER doortrekken in Koninklijke heerlijkheid; maar hij zal in enige dagen gebroken worden, en nochtans niet door toornigheden, noch door oorlog' (Dan. 11:20). The Amplified O.T. stelt: 'an exactor of tribute to pass through the glory of the kindom'. ('een afperser van de cijns'). Wanneer een mens zó tekeer kan gaan, heeft hij meer macht dan wordt aangenomen. Tenminste zó denk ik erover. Ten tijde van de geboorte van Jezus, vaardigde de keizer Augustus ook een decreet uit, waarbij de hele wereld moest worden beschreven. Waarvoo ?  Voor het binnenhalen van de gebruikelijke cijns natuurlijk. Dat gebeurde ten tijde van dat grote wereldwijde Romeinse rijk. Wanneer zoiets weer gaat gebeuren, zal de Antichrist komen. Satan zelf legt beslag op lichaam, ziel en geest van de zodanige mens. Satan huist in het lichaam van die mens, en de Antichrist is daar. Satan in het vlees! Daniël verwijst naar hem als 'een laag, gemeen en afschuwelijk persoon'.

 

De Assyriër   
     In het Boek Jesaja wordt de Antichrist 'de Assyriër' genoemd. Profetisch mag van zijn rijk gesproken worden als van Assyrië. Ziende op wat ik in dit verband reeds eerder heb geschreven, is dit nu wel begrijpelijk. Er staat ten aanzien van een en ander geschreven: 'En de Here zal Zijn heerlijke Stem doen horen,en de nederlating Zijns arms doen zien, met grimmigheid van toorn, en een vlam van verterend vuur, stralen, en een vloed, en hagelstenen. Want door de Stem des Heren zal ASSUR te morzel geslagen worden, die met de roede sloeg' (Jes. 30:30,31).

     Ik ben van mening, dat hier sprake is van alle elementen welke kunnen dienen tot de algehele vernietiging van het wereldrijk van Het Beest, zoals ook geschetst in Openbaring. De oude profeet schildert in hoofdstuk 10 het portret van de Antichrist, als de vijand van het Jodendom ; en bijna iedere tekst heeft een profetische parallel in een ander deel van de Bijbel. Hier het verhaal (de profetie!) van die tijd, waarin de Assyriër God's roede wordt, Zijn instrument (10:24). 
     Voorts staat er dan nog het volgende geschreven: 'Wee de Assyriër, die de roede mijns toorns is, en Mijn grimmigheid is een stok in hun hand! Ik zal hem zenden tegen een huichelachtig volk, en Ik zal hem bevel geven tegen het volk Mijner verbolgenheid,  opdat hij de roof rove, en plundere de plundering en stelle het ter vertreding, gelijk het slijk der straten. Hoewel hij het zó niet meent, en zijn hart alzo niet denkt, maar hij zal in zijn hart hebben te verdelgen, en uit te roeien niet weinige volken' (10: 5-7). De Antichrist kent geen ander doel dan vernietigen wat God toebehoort en Zijn Christus belijdt. Zijn optreden is niet dat van een 'Messias', maar vals, oneerlijk, of iets anders, veel meer dat van een verklaarde vijand!

De Chaldeeër
     Bij de beschouwing van de profetieën van Habakuk heb ik reeds een  en ander duidelijk toegelicht. Zie aldaar

De mens der zonde
Jezus heeft de komende Antichrist geen bepaalde naam gegeven., maar heeft bij herhaling naar hem verwezen. De apostel Paulus  noemt hem de mens der zonde, en zegt verder, dat zijn loopbaan zal zijn naar de inzichten van Satan..

Het Beest uit de Zee
    In Openbaring wordt de Antichrist 'het beest uit de zee' genoemd. (Openb. 13). Symbolisch vanzelfsprekend. Het zinnebeeld is hier 'een beest', dat opkomt uit de zee. Hieronder moeten wij 'een volkerenzee' verstaan. Deze 'namen' geven duidelijk aan, dat de Antichrist een dictator is, wiens ambitie is 'universeel heerser' te zijn!
Hij wordt in het 13de hoofdstuk van Openbaring als 'een pardel' beschreven; als een luipaard gelijk ... 'zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws ' v.2a). Hij brult grote godslasterlijke dingen. Satanische kwaliteiten treden hier in dit beest tevoorschijn. Zij spreken van de volheid van de Satanische (antichristelijke) geest!!  God ziet vanuit de hemel de Antichrist dus als een beest!

     Die naam beeldt de in hem wonende diabolische geest van vernietiging uit. Satan heeft altijd zijn kracht gezocht in het nabootsen van elk plan en van iedere leerstelling van God. De geschiedenissen van respectievelijk Kain en Abel en van Jannes en Jambres zeggen ons reeds genoeg.  Vinden wij in de Bijbel enerzijds: Jeruzalem, wij vinden anderzijds: Babylon. Enerzijds de stad des vredes, anderzijds de zetel van de eerste georganiseerde opstand tegen God!.
     Christus kwam als 'de geïncarneerde Godheid' en in de Naam Zijns Vaders, de Antichrist komt om zichzelf te verheerlijken. Hij is dan ook de 'verpersoonlijking' (de manifestatie) van alles wat van Satan is.  Uit dit alles blijkt wel hoe machtig Satan is; maar God is Almachtig! HAlleluja, Amen. De eerste kan slechts opereren onder God's toelating. Zijn doen en laten zijn, om het zo te schrijven, gelimiteerd; en zijn enige hoop in de grote strijd is om (door alles zo goed mogelijk te imiteren, na te bootsen) Christenen te doen afvallen uit het geloof, om hem toe te vallen.

Overige namen
    
Behalve de reeds eerder genoemde namen, vinden wij in de Bijbel ook nog andere, zoals 'de koning met het stijve aangezicht' (Dan. 8:23); 'de wetteloze' (11 Thess. 2:8); 'de koning van Tyrus' (Ezech. 28:12). In elk geval is de Antichrist de profetische, Bijbelse persoonlijkheid, positief 'gesymboliseerd', gelijk Christus en of Gemeente. Sommigen denken, dat de paus de komende Antichrist zal zijn. Anderen beweren, dat de Antichrist zal komen uit het Jodendom. Daar is geen Schriftuurlijke grond voor al deze veronderstellingen. Eén ding is zeker: om 'antichrist te worden moet iemand vooreerst zeker weten, wat of het is om 'christ(en) te zijn!
     Zijn leven(s)loop), zijn gedragingen, deze alle zullen duidelijker tot ons spreken, wanneer wij ons een goed begrip hebben gevormd van 'God's Ordeningen' in Zijn Schepping!

  Home | Sitemap | Inhoud | Vorige pagina | Volgende pagina