Die is, Die was en Die komen zal
De "Openbaring"nader beschouwd


* Inhoud

Gods Raadplan der eeuwen
Lees verder

* Verborgen hoop ...
Lees verder

* Waarom de Openbaring werd gegeven
Lees verder

* De brieven aan de zeven gemeenten
Lees verder

* Efeze
Lees verder

* Smyrna
Lees verder

* Pergamus
Lees verder

* Thyatira
Lees verder

* Sardes
Lees verder

* Filadelfia
Lees verder

* Laodicea
Lees verder

* Nabeschouwung
Lees verder

* De troonsheerlijkheid van de Vader
Lees verder

* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon
Lees verder

* De zegels worden geopend.
Lees verder

* 1ste zegel
Lees verder

* 2de zegel
Lees verder

* 3de zegel
Lees verder

* 4de zegel
Lees verder

* 5de zegel
Lees verder

* 6de zegel
Lees verder

* 7de zegel
Lees verder

*De Goddelijke oogst voor en na de grote oordelen van God
Lees verder

* De bazuinen gaan klinken
Lees verder

* 1ste - 4de bazuin
Lees verder

* 5de bazuin
Lees verder

* 6de bazuin
Lees verder

* 7de bazuin
Lees verder

* De culminatie der demonische machten
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt  de wereld aangezegd
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven
Lees verder

* De openbaring van Gods grote verborgenheid
Lees verder

* De antichrist en zijn heerschappij
Lees verder

* Gods wegen in genade en gericht
Lees verder

* De zeven fiolen vol van de toorn van God
Lees verder

* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten
Lees verder

* Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Lees verder

* Gods oordeel  over het grote Babylon als politieke en economische macht
Lees verder

* De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus
Lees verder

* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk
Lees verder

* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Lees verder

* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden
Lees verder
 

 

 

Home - Sitemap

 

De zesde engel bazuint   
Het tweede "wee" De vier engelen, die gebonden zijn
Het tweede "wee" heeft, wat wij zullen noemen, een méér "uitwendig" karakter. Alhoewel wij ook hier de duivelse macht en invloed kunnen onderkennen, zo staat Gods voorzienigheid op de voorgrond.

 
Verzen 13-14,
"En de zesde engel heeft gebazuind, en ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden altaars, dat voor God was, zeggende tot de zesde engel, die gebazuind had: ontbind de vier engelen, die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat".

Dit gouden reuk-offeraltaar typeert "de gebeden van Gods heiligen" in de laatste dagen. Hellemachten worden beteugeld, totdat het bevel des Heren wordt gegeven om ze los te laten. Dit gebeurt hier.

 
Vers 15-16,
"En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de ure, en dag, en maand, en jaar, opdat zij het derde deel der mensen zouden doden. En het getal van de heirlegers der ruiterij was tweemaal tien duizenden der tienduizenden; en ik hoorde hun getal.

Deze 4 engelen, zijn "gevallen engelen", die gebonden zijn gehouden tot op dat profetisch tijdstip in Gods plan van verlossing! Hun ontbinding heeft tot gevolg: verwoesting, dood, van het derde deel der mensen. De loop der gebeurtenissen wordt bespoedigt; het oordeel is op het nauwkeurigst door de Here God vastgesteld en tevoren bepaald.  Het is de stem des Heren, die spreekt en het bevel geeft tot het verwoestende werk, maar alle kwaad kan slechts in zoverre werkzaam zijn, als het door Hem wordt veroorloofd. Niemand kan een hand verroeren zonder Gods wil! Alles staat onder Zijn Almachtig bestuur!

Eén woord uit des Heren mond, en... onafzienbare scharen van ruiterij treden tevoorschijn en werpen de "oorlogsfakkel". Dit tweede wee overtreft het eerste dan ook in uitgestrektheid en vernielende kracht. Terwijl bij de eerste "wee-bazuin" een plaag zonder dodelijke uitwerking de mensen trof, die niet als Gods dienstknechten aan hunne voorhoofden verzegeld waren, zo komt nu vernieling en dood over de mensen op aarde. "Tweemaal tienduizenden..."; dit is 200.000.000 door demonen bezeten krijgers, bewapend en uitgerust met alle soort vernietigingswapenen, welke door de moderne wetenschap zullen zijn uitgevonden - zoveel, als maar in de laatste dagen kunnen worden geproduceerd.

  Vers 17,
Die was, Die is en Die komem zal. "En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die daarop zaten, hebbende vurige en hemelsblauwe, en sulfervervige borstwapenen; en de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen en uit hun monden ging uit vuur, en rook, en sulfer".


 Hun harnassen dragen de kleuren van het helse vuur; en terwijl zij optrekken met de kracht en de roofzucht van een leeuw, openen zij, om zo te zeggen, alles wat de "poel des vuurs" ademt; rook en sulfer...

 
Vers 18-19,
"Door deze drie werd het derde deel der mensen gedood, namelijk door het vuur, en door de rook en door het sulfer, dat uit hun monden uitging. Want hun macht is in hun mond, en in hun staarten; want hun staarten zijn aan de slangen gelijk, en hebben hoofden, en beschadigen met dezelve".

Niet alleen komen er stromen van dodelijk verderf uit hunne monden, maar zij beschadigen ook door hunne staarten, die aan "slangen" gelijk zijn; en deze hebben "hoofden", wat spreekt van "duivelse intelligentie".
De rivier de Eufraat ligt in Mesopotamie, in het land Sinear, alwaar zich ook de eerste symptomen hebben gemanifesteerd van het kwaad, gericht tegen het mensdom, en waar de oppositie der wereldmachten haar begin had (Babylon). Gelijk de Here God 4 grote en machtige leiders heeft, zo heeft satan, de "nabootser, de imitator de grote helleaap er 4, die het demonen-heir aanvoeren in hun strijd! Satan zal in alles God imiteren en zijn enige hoop,(als wij het zo mogen zeggen) is te allen tijde te trachten die Ene na te volgen, Die in alles zijn meerdere is.

Waar er sprake is van: "ure, dag, en maand, en jaar," in deze profetie, daar geloven wij, dat het zal zijn: het laatste jaar, de laatste maand, de laatste dag en het laatste uur in en van de "Tijdsbedeling van het Evangelie"; want de Schrift leert ons, dat wij nu al leven in de laatste (dit zijn de "sluitings-") dagen.De Grote Verdrukking staat voor de deur! Laten wij gewaarschuwd zijn! "Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten" (Gal..6:7a).
Ofschoon satan een hoogst belangrijk aandeel heeft in al het vernietigend werk en hij wis en zeker zijn satanische activiteiten tot het einde toe zal volvoeren in de Grote Verdrukking, toch zien wij ook duidelijk Gods richtende 
Hand in het oordelen der goddeloze volkeren, die het "merkteken van het beest" dragen en van de "valse kerk", de "grote hoer".

God heeft altijd en overal Zijn eigen weg om Zijn doel te bereiken. En wat is nu de uitwerking van al deze gerichten op het hart van de mens? Helaas! alleen maar "verharding"; méér en méér, zelfs in die dagen van de grootste ellende.  God laat het ene oordeel op het andere volgen; de roede in Zijn Hand treft eerst de omstandigheden, waarin de mensen zich bevinden en dan de mensen zelf; het ene wee veroorzaakt schrik en verslagenheid in beangstigde zielen; het andere brengt door duivelse werktuigen eindelijk de dood. Doch alles is tevergeefs; in het zo verduisterde hart van de mens vertoont zich geen spoor van berouw of bekering...

  Vers 20,
"En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze dingen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen; en de gouden en zilveren en koperen en stenen en houten afgoden, die noch zien kunnen, noch horen, noch wandelen'.

Hier mogen wij de waardevolle les leren voor ons leven: wat er ook gebeurt, in welke omstandigheden de mens ook wordt gebracht, wat ook over hem komt, hij is en blijft onverbeterlijk slecht!  De genade moge hem worden aangeboden, Gods oordelen mogen zijn hart dikwijls beangstigen en zelfs verschrikken; ja, zo men hem zou stellen aan de rand der hel en hem zou tonen de ontzaglijke en eeuwige pijnen en smarten van hen, die tevergeefs smachten naar een druppel water om hun brandende tong enigszins te verkoelen, hij zou zich niet bekeren!

Wanneer God in Zijn peilloze liefde en uitnemende genade Zich niet op een bijzondere wijze aan de ziel van de mens zou openbaren, zo zou de laatste zich tegen alles in verharden. Afgodendienst in zo vele vormen en gedaanten, vroeger en ook nu, en de tegen God en mensen zondigende ongerechtigheid zijn en blijven des mensen lust en leven. Voorwaar, welk een vernederend getuigenis voor ons allen in deze eeuw!

 Waar wij in de wereldgeschiedenis gebeurtenissen aantreffen, welke kunnen worden aangemerkt als vervulling van veel, wat is geprofeteerd, zo moeten wij evenwel niet uit het oog verliezen, dat dit altijd slechts een "gedeeltelijke vervulling" is. En dit moet, met betrekking tot veel in het Boek Openbaring, zeer sterk worden benadrukt.  Het is met dit alles, als met Joëls profetie, door Petrus aangehaald op de Pinksterdag (Hand.2:14-21). Iedere Bijbel-onderzoeker weet dat de "algehele vervulling" van deze profetie nog in de, weliswaar nabije, toekomst ligt.
    

Nog duidelijker blijkt hetgeen wij benadrukken uit de profetie van Daniël. Tot op zekere hoogte is veél vervuld geworden onder de regeringen van de respectievelijke heersers en hunne opvolgers (Dan.2:2); ook tijdens de heerschappij van de kwaadaardige Antiochus Epifanes, de "groot-moordenaar en typebeeld van de antichrist"; maar uit de slot-profetieën blijkt toch wel duidelijk, dat er nog een andere tijd moet komen, waarin deze bedoelde algehele vervulling van de voorzeggingen kan worden verwacht. En zo is het ook met de profetische taferelen in het Boek Openbaring.

Daarom lijkt het ons goed en aanbevelenswaardig, om hier nogmaals de "condities der laatste dagen" na te gaan. Vooral ook met betrekking tot het 21ste vers: "En hebben zich ook niet bekeerd van hunne doodslagen, noch van hunne venijngevingen, noch van hunne hoererij, noch van  hunne dieverijen". Want al deze zonden zijn kenmerkend voor de tijd, waarin wij nu leven.

 

Terzake: |

1.Van nature zijn de mensen "duivel-aanbidders", omdat zij besef hebben van de macht der duivelen om bemoeienis te hebben met menselijke dingen en zaken (1 Kor. 10: 20-21). Mensen, die de waarheid niet (willen) aannemen, worden vroeg of laat Gods vijanden!
br

2.Zij worden alsdan "afgoden-dienaars". Wanneer Gods genadevolle hand zich terugtrekt, nemen demonen alle verdere leiding in zulke levens! Wij zien heden ten dage, dat mensen liever al het andere aannemen en aanhangen dan te geloven, wat de Bijbel leert - ook zoiets behoort tot "de mode der laatste dagen!"

3. Hoe afschuwelijk en ten hemel schreiend is het gesteld met de "moraal" in deze tijd. Misdaad tiert welig, het leven van de mens is niet veel meer waard, moordaanslagen zijn aan de orde van de dag, aanrandingen, verkrachtingen en dergelijke behoren tot de "gewone", alledaagse dingen", gerechtigheid is niet meer te vinden op de aarde (zie: II Tim.3:1-5,13; Matth.24:37-38; Luk.17:28).

     Alles wat genoemd wordt in Gal..5:20 wordt ook in onze tijd gekend, gedaan, beoefend. Zo gaan onze jongeren, onze "tieners en twens", de "bloem van de natie" te gronde aan drugs,  harde en zachte (de mens komt zo graag tot gradaties ... bewijs van de zucht tot vergoelijking). Openbare en in het verborgen bedreven buitensporige sex wordt hoe langer hoe meer getolereerd en goed gesproken, ja zelfs verdedigd. Portieken, bossen, stranden.., ach, men heeft die niet eens meer nodig om wellusten bot te vieren.

Wij leven al in de tijd van Sodom en Gomorra; ja, erger, want het is nu al wettelijk toegestaan om sexuele gemeenschap (zowel tussen mannen en vrouwen, als tussen mannen onderling - in het laatste geval spreekt men dan van de zo graag geaccepteerde "homo's") in het openbaar te bedrijven; overal waar zulks de mens belieft!
 "Doping" is een ander gezocht en geliefd middel, en naar verluidt, het meest gebruikt; een  op de honderd maakt zich tegenwoordig schuldig aan "doping". Dit is  altijd het begin van alle ellende. Huwelijksontrouw, echtscheidingen, vrije liefde, en nog veel meer prevaleren......


De welbekende "pil" leidt tot vele ongerechtigheden en de "mini's" gaan gepaard met vele ondeugden. Waar nog preutsheid en vrees gevonden wordt, daar brengt de veel beoefende "onanie" of "zelfbevlekking" uitkomst. En wie zal zeggen "wat" er nog méér te zien, te vinden en te beleven is in deze "dagen van Noach en van Lot". Dit alles heeft de apostel Johannes "gezien" en dit gezicht geldt de "laatste dagen". God helpe ons te schuilen in de klove van de rots! Amen.


Home - Sitemap