Die is, Die was en Die komen zal
De "Openbaring"nader beschouwd


* Inhoud

Gods Raadplan der eeuwen
Lees verder

* Waarom de Openbaring werd gegeven
Lees verder

* De brieven aan de zeven gemeenten
Lees verder

* Efeze
Lees verder

* Smyrna
Lees verder

* Pergamus
Lees verder

* Thyatira
Lees verder

* Sardes
Lees verder

* Filadelfia
Lees verder

* Laodicea
Lees verder

* Nabeschouwung
Lees verder

* De troonsheerlijkheid van de Vader
Lees verder

* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon
Lees verder

* De zegels worden geopend.
Lees verder

* 1ste zegel
Lees verder

* 2de zegel
Lees verder

* 3de zegel
Lees verder

* 4de zegel
Lees verder

* 5de zegel
Lees verder

* 6de zegel
Lees verder

* 7de zegel
Lees verder

*De Goddelijke oogst voor en na de grote oordelen van God
Lees verder

* De bazuinen gaan klinken
Lees verder

* 1ste - 4de bazuin
Lees verder

* 5de bazuin
Lees verder

* 6de bazuin
Lees verder

* 7de bazuin
Lees verder

* De culminatie der demonische machten
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt  de wereld aangezegd
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven
Lees verder

* De openbaring van Gods grote verborgenheid
Lees verder

* De antichrist en zijn heerschappij
Lees verder

* Gods wegen in genade en gericht
Lees verder

* De zeven fiolen vol van de toorn van God
Lees verder

* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten
Lees verder

* Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Lees verder

* Gods oordeel  over het grote Babylon als politieke en economische macht
Lees verder

* De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus
Lees verder

* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk
Lees verder

* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Lees verder

* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden
Lees verder
 

 

 

Home - Sitemap

 

De zevende engel bazuint
Het derde "wee":
De 7e Bazuinstoot, Gods Slotoordelen, die Zijn Komst als Koning inleiden.


 

Gods Slotoordelen

Vers 14,
"Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt haast".

Ja, nu komt dan ook he derde Wee... Nu gaat de zevene Engel Zelf bazuinen; nu verschijnt God Zelf net  als eertijds, onder die oude bedeling, God Zich openbaarde in de tempel boven de Arke des Verbonds, waarin de beide Wetstafelen spraken van gerechtigheid en het gouden Verzoendeksel roemde van de liefde Gods vanwege het typerende bloed,  zo treedt nu God naar voren om Zijn strenge rechten te handhaven...
 
   Vere 15-18, 
"En de zevende Engel heeft gebazuind, en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heren en van Zijn Christus,  en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. En de vier en twintig onderlingen, die voor God zitten : ee hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en aanbaden God, zeggende: Wij danken U, Here God Almachtig,  Die is en die was en Die komen zal, dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst; en de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, de profeten, en de heiligen degenen, die Uw Naam vrezen, de kleinen en de groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven".

Voorzeker zullen straks engelen en gezaligden Gods Koningschap, dat nu op het luisterrijkst naar voren treedt, bezingen. Wat gaat er alsdan op de aarde gebeuren? Daar davert de donder, schieten bliksemschichten, hebben aardbevingen plaats en valt er grote hagel, gelijk er geschreven staat "en werden bliksemen en stemmen en donderslagen, en aardbevingen en grote hagel" (v.19).


Wanneer deze zevende  Engel de zevende de bazuin laat schallen is de tijd daar, dat de Here God en Zijn Christus voor altijd zullen regeren. De volken zijn dan toornig geworden (v.18), omdat Gods ure der wrake is gekomen. Dan is ook de opstanding aanstaande... "en de tijd der doden, om geoordeeld te worden is daar" (v.18). Gods dienstknechten zullen hun loon in ontvangst kunnen nemen; en de profeten, en de heiligen, allen die Gods Naam vrezen" (v.18).


Maar de goddelozen, degenen, die de aarde verdierven, degenen, die de antichrist hebben gediend, zullen vernietigt  worden en de aarde zal gereinigd worden van alle ongerechtigheden. Want er staat immers geschreven: "En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring des Heren. Jezus van de hemel met de engelen Zijner kracht; met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onze Here Jezus Christus niet gehoorzaam zijn; dewelke zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte, wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen, die geloven (overmits ons getuigenis onder u is geloofd geworden) in die dag" (II Thess.1:7-10). De wederkomst van onze Here Jezus Christus heeft plaats op het einde van de 3 1/2 - jaar van de Grote Verdrukking. Geen wonder, dat er geschreven staat:


  Vers 16, 17.
"En de vierentwintig ouderlingen, die voor God zitten op hunne tronen, vielen neder op hun aangezichten, en aanbaden God zeggende : Wij danken U, Here God Almachtig, Die is, Die Was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen,..."

Ombeeschrijflijk groot zal alsdan de vreugde zijn in Gods hemelen over een 6-tal zaken. Wij zullen deze nu onder de loep nader beschouwen....
 

1. Verandering van heerschappij.(v.v.15b en 18)
2. Houding der volkeren.
(v.18).


Vergelijken wij deze uitspraak met Pslm.2,
 "Waarom woeden heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen tegen de Here, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen! Die in de hemel  woont, zal lachen; de Here zal hen bespotten.


Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grommigheid zal Hij hen verschrikken..." (v.1-5) en ook Pslm.83,... "0 God! zwijg niet; houd U niet als doof, en zijt niet stil. o God! Want zie,  Uwe vijanden maken getier, , en Uwe haters steken het hoofd op... Mijn God! maak hen als een wervel, als stoppelen voor de wind. Gelijk het vuur een woud verbrandt en gelijk de vlam de bergen aansteekt;  Vervolg hen alzo met Uw onweder, en verschrik hen met Uw draaiwind... opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt de Here, de Allerhoogste over de ganse aarde", zo krijgen wij een nog beter beeld van de laatste profetische ontwikkelingen.

 
3. De Tijd van Oordeel (vers 18)  
Altijd wordt de wrake Gods uitgestort over ongerechtigheid, want er staat geschreven: "Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen.  Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt ; (ik spreek naar de mens). Dat zij verre! anderszins hoe zal God de wereld oordelen?" (Rom.3:5,6).4.

 

4. De tijd om de doden te oordelen ( vers 18b)
 De opstanding en oordeel van alle mensen zal plaats vinden op de Dag des Heren!

5. Gods beloningen (v.18c)
Met de wederkomst des Heren zullen de rechtvaardigen in de opstanding het loon der rechtvaardigen ontvangen. "Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Here, de rechtvaardige Rechter, mij in die dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben" (1 Tim.4:8'
 

6. De vernietiging der zondaren (18d)
Om te verderven degenen, die de aarde verdierven". Laten wij gedenken,... "Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien" (Ga1.6:7).
Dus, de opstanding der rechtvaardigen heeft plaats met het bazuinen van de laatste bazuin (I Kor.15:50,52, 57; 1 Thess.4:13-17).


Het bazuingeschal op de Grote Verzoendag, Lev.25:9-10, had plaats op de 10e dag van de 7de maand... Dit typeert het bazuingeschal van de laatste bazuin, dat alsdan Gods Grote Jubeljaar zal inluiden... de wederkomst van de Here Jezus, om Zijn Koninkrijk in eeuwigdurende vrede, kracht, en heerlijkheid te vestigen op de inmiddels gereinigde aarde! En dan staat er geschreven:

  Vers 19, 
"En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbevingen, en grote hagel".

Hier is de sluier, de Voorhang weggenomen, gelicht; en "het einde van alle vlees" is gekomen. Allen zullen straks de Shekinah-glorie aanschouwen. Wat betekent dit? Dat de volheid der Godheid ten volle is gemanifesteerd in onze Here Jezus Christus, en het Bloed van het Eeuwig Verbond op het Verzoendeksel en tussen de Cherubimvan Heerlijkheid duidelijk wordt onderscheiden!


Eerst zal Gods Heerlijkheid op deze wijze in de hemel worden  geopenbaard: om straks op Gods tijd en wijze gemanifesteerd te worden op de aarde gedurende het Millennium. Geprezen zij Zijn wondervolle Naam! Alles wat ons wordt verteld van "bliksemen", en "stemmen", en "donderslagen", en"aardbevingen", en "grote hagel", spreken ons van die slotoordelen van God, die straks de weg zullen bereiden van Christus' heerschappij op deze aarde gedurende duizend lange jaren. Een onsterfelijk tijdperk! Glorie voor Hem! Amen.

 


* Hij komt!
En Zijn oordeel is waarachtig over allen, die Zijn genadeaanbod hebben verworpen , over alle ongehoorzamen, en over alle zondaren , die Hem nog niet hebben gekend.

* H ij  komt! 
En Zijn loon is met  Hem voor al Zijn kinderen, Zijn heiligen, voor allen, die Hij heeft kunnen reinigen in Zijn bloed.

* Zo zegge dan Zijn  volk : Halleluja, want de  Here,  de Almachtige God heeft als Koning geheerst..(Openbaring 19: 6b.)

 

Home - Sitemap