De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

God's overwinningen over satan in en door Paulus


Haast iedere stap van de weg behaalde Paulus een overwinning op de duivel, hoe verschrikkelijk de aanvallen ook waren. In zijn brief aan de Filippenzen zei hij eenvoudig: "Ik wilde dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het Evangelie gekomen is.”(1-12); maar, nog schrijvend aan dezelfde Gemeente, betuigde hij: "Niet dat ik zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen; beide verzadigd te zijn en honger te lijden . Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft"(4:11-13).

Paulus was waarlijk een mens, die de duvel bezigheden genoeg gaf en moeilijkheden! Het deed er niet toe, hoe de duivel hem dwars zat, hij was niet uit het veld te slaan; en Christus werd grotelijks verheerlijkt in het leven van deze apostel. Een iegelijk, die op dezelfde wijze reageert in alle beproevingen van het Christelijk leven en in het dienen van Christus, zoals Paulus heeft gedaan, zal waarlijk de duivel even zo goed zorgen geven. Werd Paulus verslagen, dan werd alles toch omgezet in heerlijkheid aan God en in de redding van zielen, zoals wij ook kunnen lezen in het 16e hoofdstuk van Handelingen .

Wat gebeurde er, toen hij voor langere tijd in de gevangenis werd geworpen? Het Woord God's kwam uit de gevangenis voort voor DE GEHELE WERELD, zoals de Heilige Geest het gelegd had in het hart van de apostel en zoals deze door de Geest God's werd bewogen om alles op schrift stellen! Uiteindelijk zei hij vol vertrouwen en triomfantelijk, toen hij nog in de gevangeniscel in Rome was, wachtend op zijn onthoofding;

"ik heb de goede strijd gestreden,
ik heb de loop beëindigd;
ik heb het geloof behouden;
voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid,
welke mij de Here, de Rechtvaardige Rechter,
in die dag geven zal......" (II Tim. 7 7,8)

Wat kon satan doen met zo'n man? Welke middelen kon hij aanwenden, om hem ten val te brengen? En, welke pogingen van de duivel waren een man als Paulus nog onbekend? Wat moest satan nog doen om deze man een "halt" toe te roepen,om zijn invloed en bediening te beknotten, om hem neer te slaan ?

Bede
O,dat Gij, o Heilige Geest, Die zulke overwinningen heeft weten te behalen in en door het leven van de apostel Paulus, ok in ons wilt blijven werken tot verheerlijking van de Naam van onze Here Jezus Christus! Moge onze trouwe en goede God ons genade schenken daarin, dat Zijn kracht openbaar zal worden in ons leven, zo, dat de duivelse machten zullen sidderen.
Geprezen zij de wondere Naam van Jezus Christus!

Zoals het heden ten dage gesteld is met zo velen van en onder ons, vrezen wij, dat satan nog dikwijls zal lachen om al onze (door eerzucht, jaloezie, kwaadsprekerij, achterklap, meedogenloze kritiek, enz.) krachtloze pogingen! Het is een onomstotelijke en Schriftuurlijke waarheid, dat satan niet ons vreest, maar de Heilige Geest, Die in en door ons DE WERKEN GOD's - NIET DIE DER MENSEN werken wil. Aan het einde van dit hoofdstuk passen deze Schriftwoorden.

"Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Here.
Een iegelijk, die de Naam van Christus noemt,  sta af van ongerechtigheid!"  (II Tin..2:14-19) Amen.


 

Home | Sitemap | Inhoud