De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

De Reformatie


Maar de Here des hemels en der aarde, de God van alle genade, was in dit conflict nog lang niet gekomen aan het einde van Zijn zegenende bemoeienissen. Nog lang niet, omdat God's molens altijd langzaam malen. Maar geloofd zij God! Zij malen altijd zeker! Halleluja. Amen. En ofschoon satan scheen te triomferen gedurende die gitzwarte tijd der geschiedenis, in die "Donkere Eeuwen', toch was de Geest van God onvermoeid werkzaam in de harten van duizenden onbekende individuen, sterfelijke wezens, die allemaal zo verspreid woonden op dat grote, Europese continent.....

De Renaissance
Smeulende vuren van geestelijke honger vlamden uiteindelijk hoog op in de brand van de "Renaissance" gedurende de 14de eeuw. Herhaald en duidelijk klaroengeschal voor God en Zijn Christus werd toen gehoord. Mannen, als Hus (op de brandstapel gelegdl) en Savonarola, die hetzelfde lot onderging en nog vele anderen, bliezen onverschrokken een vast en helder geluid.

De Reformatie
Uiteindelijk werd de bazuin aan de mond gezet door de eenvoudige, door God Zelf geroepen monnik, Luther; en in de 16e eeuw trad deze "geestelijke reus" in zijn dag op als God's afgezant om de machtige en niet-meer-te-stuiten beweging te ontketenen die bekend is geworden als "De Reformatie". Glorie voor God!

Het was door een gedegen studie van het Woord der Waarheid en vanwege een persoonlijke, onloochenbare ervaring van het werk der wedergeboorte door de Heilige Geest, diep in zijn ziel, dat deze Luther door God bekwaam kon worden gemaakt om de “toorts der rechtvaardigmaking" door het geloof in Jezus brandende te houden, waardoor tenslotte kerkelijke ceremoniën en dergelijke moesten wijken.

Hij vertaalde en publiceerde het Woord van God in de taal van het Duitse volk, wier invloed in de toenmalige wereld niet klein was. De circulatie van al dit werk stak overal elders in Europa het opwekkingsvuur aan en spoedig werd bij velen het stro en kaf van de vijand verteerd. Halleluja! Wat achter bleef was toentertijd waarlijk goud, zilver en kostbare stenen!

Luther aangevallen
Geen wonder dat satan deze Luther aanviel met alle hem ten dienste staande middelen. Het is hier niet de plaats om en resumé te geven van Luther's leven en werken, maar allen die iets hebben gehoord en/ of gelezen van zijn levensgeschiedenis met de Reformatie, zullen het met ons eens zijn, dat de duivel allerminst heeft geslapen. Naast al dit wonderbaarlijke zal niemand ontkennen, dat ook Luthers zijn zwakheden had. Wij moeten nooit vergeten, dat hij licht van God ontving, genoeg voor zijn dag. Maar een ding is zeker: hij deed de duivel sidderen en bezorgde hem bange uren! Amen.

Niet langer meer werd het Woord van God verborgen voor de mensen en verspreiding van de Heilige Schrift nam hand over hand toe. En alhoewel de greep van de Kerk van Rome niet geheel werd gebroken, toch werd grote afbreuk gedaan en een gevoelige slag toegebracht aan haar "systeem." Voor dit alles moeten wij onze ogen niet sluiten!!!

De Macedonische Roepstem
Vreemd is het, dat de Reformatie in het algemeen geen "zendingsvisie" hoeft teruggegeven aan de Gemeente van Jezus Christus in die dagen. Heeft satan, ondanks zijn nederlaag in zo menig opzicht, toch de ogen voor deze dingen weten te verblinden, zodat de harten van grote mannen en vrouwen God's in die tijd hiervoor gesloten bleven, wardoor zij "de Macedonische Roepstem" niet meer konden horen, noch onderscheiden? Alleen God, de Heilige Geest, kan ons het antwoord hierop geven. Geprezen zij de Naam des Heren!!!

 

 

 

Home | Sitemap | Inhoud