De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

 De strijd van de Christus


Jezus Christus was beide: God en ook mens, en het is dan ook geen vergissing, wanneer Hij "God-mens" wordt genoemd. Zijn leven op aarde was het leven van de geïncarneerde God: "God gemanifesteerd in het vlees. Deze incarnatie van de Zoon van God houdt de meest wondervolle dingen in; van deze is de nimmer ophoudende en harde strijd met de vorst der duisternis niet de minste. .

De Schriften herhalen het boven alles uitkomende feit, dat de komst van Christus in het vlees, ingevolge het raadsplan God's plaats had om de duivel te ontmoeten, te bevechten en te vernietigen. In dit verband lezen wij: "Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zo". (1 Joh. 3:8)

Voorts ook nog: "Overmits dan de kinderen dezes vlees en bloed deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelver deelachtig geworden , opdat Hij door de dood te niet doen, zou degene, die het geweld des doods had, is de duivel". (Heb. 2:14). En in Col.2:15 staat geschreven: "En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd." Halleluja. Een andere passage, die eveneens een duidelijke verwijzing is naar het feit, dat Christus' leven op aarde werd geopenbaard om de duivel te ontmoeten in het grootste van alle conflicten , is Joh.12:31 "Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen werden"

En in verband met deze uitspraak is het nu de tijd uw aandacht te vragen voor wat Jezus Zelf heeft gezegd in Joh 14.:30 "Ik zal niet veel neer met u spreken, want de overste dezer wereld komt en heeft aan Mij niets". In de ogenschijnlijke ondergang van de Christus lag Zijn glorierijke overwinning over "de overheden, de machten, de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, de geestelijke boosheden in de lucht".

Hem was immers gegeven ALLE macht; zowel in de hemel als op de aarde. Welk een openbaring van de Christus! Waarlijk, Hij streed de strijd als "de Leeuw uit Judas stam", maar had in die gigantische strijd "het hart van het Lam van God"! Een paradox, die enkel zal worden verstaan, wanneer de Geest van God komt met Zijn licht en Zijn Waarheid


 

H

Home | Sitemap | Inhoud