De eeuwenlange strijd

 

Home  Sitemap | Inhoud

 

De strijd van de Gemeente


De Gemeente van Christus, geboren op de 1e Pinksterdag en verzorgd en geleid door de Heilige Geest, is Christus' eigen Lichaam; de Parel van grote waarde; Zijn blijdschap en kroon, Zijn Levend instrument in de bediening van een wereld in deze laatste tijdsbedeling. Gedurende de 3 ½ jaar van Zijn openbare bediening als de Messias, de Heiland der wereld, had Christus een groep jongeren rondom Zich verzameld, die door Hem werden opgeleid en toebereid om na Zijn hemelvaart de leiders te worden van Zijn Gemeente.

Na Zijn opstanding keerde Hij terug naar die wereld van licht en van glorie, welke Hij voor een speciaal doel had verlaten. Aan deze mensen beloofde Hij de komst van de inwonende Geest van God en aan dezelfde mannen gaf Hij, na Zijn opstanding de geweldige opdracht om heen te gaan en de ganse wereld onder invloed van het Evangelie te stellen.

De bediening van verzoening
Zijn bevel vinden wij opgetekend in Matth.28:18-20, Mark. 16:15, Luk.24:47-48; Joh.20:21-23 en Hand.1:8. . Christus heeft aan Zijn Gemeente "de bediening van verzoening" toevertrouwd, heerlijke boodschap van redding voor een mensdom verloren in schuld door de wondervolle genade en waarheid, geopenbaard door het vleesgeworden Woord (Joh.1:14).

Zijn eigen bediening op aarde, resulterende in Zijn dood en opstanding, bracht 'de verzoening met God en de vergeving van zonden door het geloof in het offer, dat eens en voor altijd werd gebracht. Is deze bediening aan de Gemeente van onze Here Jezus Christus toevertrouwd, zij is ook geroepen om zelf Zijn dood en opstanding "uit te leven". Zij is het instrument van genade, de houdster van het Evangelie van het Koninkrijk God's, dat ons ten voeten uit wordt uitgebeeld in het geschreven Woord, de Bijbel.


De taak van de Gemeente
Voorwaar! Het is de uitzonderlijke taak van de Gemeente om de boodschap van heil en redding te reclameren aan alle volkeren en natiën en tongen: redding door het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God en Zijn "alleen-zalig-makende-offerande". En in dit licht is haar bediening van Evangelisatie minstens even belangrijk als de volbrenging van het offer door Jezus Christus!'. Want hoe zou de wereld in dit Bloed kunnen geloven zonder de eerstgenoemde bediening?
Het behoeft ons daarom niet te verwonderen, dat satan direct na de hemelvaart van Jezus, zijn speciale aandacht gaf aan de Gemeente en zijn meedogenloze aanvallen tegen haar heeft gericht en volgehouden tot op de huidige dag.

Toen Jezus op het kruis stierf in de plaats van de zondaar en na 3 dagen uit de doden verrees en alle banden van de dood en de hel verbrak, was het alsof satan met lamheid werd geslagen. Te meer, toen op de 1e Pinksterdag Petrus met onverflauwde ijver en in de kracht van de Heilige Geest onbevreesd het volle Evangelie predikte aan de 'scharen' te Jeruzalem; Zo, dat op diezelfde dag 3000 toehoorders Christus aannamen als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker. Halleluja.

Spreken in tongen
Het spreken in "vreemde tongen", het Bijbelse kenmerk en vergezellend teken van de doop met de Heilige Geest, was een groot wonder op zichzelf en de vervulling van Jesaja's profetie (Jes.28:11). Dit spreken in "vele (menigerlei) talen" was de wel zeer duidelijke aanwijzing, dat in de zeer nabije toekomst het Evangelie wereldwijd zou worden gepredikt, zonder enige restrictie en/of aanneming van de persoon. Hierin zou in de Gemeente de hoogste activiteit moeten worden ontwikkeld; maar "niet door kracht, noch door geweld, maar door de Geest van God Zelf.”

 

 

Home | Sitemap | Inhoud