De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

Inleidende beschouwing 

 

Onze Westerse beschaving, zelfvoldaan, vanwege al haar prestaties waarop zij trots is; en hoogmoedig vanwege haar wetenschappelijke kennis, is geneigd om alleen maar rekening te houden met dat wat geanalyseerd kan worden in een zogenaamde proefreageerbuis in een laboratorium, om vervolgens te worden beschouwd als het enige teken inzake "leven".

Buiten de mens en het materiële, is er voor haar geen enkele reden om zich nog te verdiepen in iets anders. Voor de doorsnee hedendaagse realiteit geldt  enkel dat, wat kan worden "gezien",  "gehoord" en "gevoeld'.

 
Gods Woord daarentegen plaatst al deze dingen - gelegen binnen het bereik van de mens - op de tweede plaats. De sluier wordt hier weggehaald en wij zien dan, dat achter het waarneembare toneel de titanenstrijd om de suprematie wordt gestreden tussen twee machten in het heelal: enerzijds de boze machten onder leiding van Satan en anderzijds de machten der gerechtigheid onder Gods leiding. Wij zien de gevolgen, de uitwerkingen in de levens en zaken van mensen.

 

De geschiedenis
Het is onze bedoeling om de lezer de geschiedenis van het grootste conflict te schetsen, vanaf het begin tot en met de tijd waarin wij leven.  Wij zullen ons best doen om te allen tijde de vinger te leggen op de primaire strategie van de boze en proberen aan te tonen hoe deze kan worden verslagen en onze Here Jezus Christus geëerd; te meer, omdat wij leven in de tijdsbedeling van de Profetisch uitgemeten tijd, die spoedig ten einde loopt.  

Het Christelijk leven is nu eenmaal geen "spel", het  is van begin tot eind een "strijd". En deze conclusie is in volkomen overeenstemming met de Schriften. Niemand kan ernstig en volhardend de Bijbel lezen, zonder geconfronteerd te worden met het onweerlegbare feit, dat daarin een verschrikkelijke strijd wordt uitgebeeld tussen gerechtigheid en ongerechtigheid, tussen heiligheid en zonde, tussen licht en duisternis, tussen hemelse machten en die van de hel, tussen God en satan.

 

Geweldige conflicten
Wij zien dit geweldige conflict beginnen in de tijd voor  de schepping van de mens en voortduren door alle eeuwen heen tot in deze tijd en totdat de slot tonelen aanbreken, geopenbaard in het laatste Boek van de Bijbel, de Openbaring. Want het is dit Boek, dat ons het hoogtepunt openbaart van deze eeuwenlange strijd, met onze Almachtige God als uiteindelijke en eeuwige Overwinnaar door Jezus Christus Zijn Eniggeboren Zoon.


Wij behoeven niet zo ver terug te gaan in de geschiedenis om te ontdekken, dat deze strijd niet alleen tussen mensen is. Deze strijd tussen de bovennatuurlijke machten brengt diepe, morele en geestelijke uitstromingen met zich mee.


Soms worden deze duidelijk zichtbaar, terwijl zij ook dikwijls verborgen blijven - bijvoorbeeld in de strijd tussen mensen, in de oorlogen, die een uitzonderlijk kenmerk vormen van de laatste bedeling des tijds. Maar hoe dan ook, het is in de geschiedenis duidelijk gebleken, dat deze eeuwenlange strijd gevoerd wordt tussen goed en kwaad,  tussen vrijheid en verdrukking, tussen nood en hebzucht, tussen duisternis en licht.


Een geestelijke strijd  
Het Christelijk leven is een wezenlijk conflict. Wij hebben de strijd niet tegen "vlees en bloed....". Laten wij een en ander goed begrijpen. Bekering als zodanig heeft heel dikwijls plaats te midden van een strijd; en deze zelfde strijd wordt gedurende onze gehele Christelijke loopbaan gestreden en eindigt alleen bij onze dood. Het is Gods uitgesproken wil, dat iedere, eerlijke gelovige zal belijden, dat het Christelijke leven een conflict is, een strijd, een oorlog, een geestelijke strijd!


Degene die iets anders getuigt, is of verleid, of doet zelf aan verleiding. Wij worden aangespoord om "de hele wapenrusting Gods aan te doen", wij strijden tegen overheden, tegen machten, tegen de machtshebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen  de geestelijke boosheden in de lucht". (Efeze 6:12).


"Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven" (1 Tim.6:12.."Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterken" (2 Kor.10:4) ."Ik zie een andere voet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds,..." (Rom.7:23)


In de Schriften vinden wij zo menigmaal de uitbeelding van een strijdende soldaat toegepast op het Christelijk leven; het is in ieder geval geen vreemde gedachte.  En zo is dan dit Christelijk leven een krijg in de ware zin des woords! Iedere gelovige die zich van harte heeft overgegeven om Jezus Christus te volgen, te dienen, zal in het bijzonder hiervan kunnen getuigen.


Daar waar de overtuiging groeit en de overgave en toewijding met meer vastbeslotenheid plaats hoeft, daar neemt deze strijd in evenredige mate toe en wordt des te bitterder. Zoiets moet worden verwacht.  Dezulken worden door Satan ook het meest gevreesd; daarvandaan, dat zij het meest blootstaan aan zijn aanvallen. Dat spreekt voor zich.


Zendingswerk
Zendingswerk, in het bijzonder in heidenlanden, is een voortdurende strijd, waarvan men zich terdege bewust van moet zijn  want vooral heidenlanden zijn het domein van satan en hij zal tot het laatste toe iedere duimbreed grond met alle bittere hardnekkigheid, met alle listen en lagen verdedigen.


Wanneer wij dit schrijven is het uit ervaring, want wij hebben persoonlijk vele lange jaren zendings- en evangelisatiewerk verricht in een van de meest donkere gebieden van Z.O.Azië: Indonesië! Allen, die zulke arbeid hebben verricht, hebben altijd hetzelfde getuigd.


Geliefde lezer, zelfs gebed is een strijd! Elk kind van God met enige ervaring op dit gebied is zich hiervan terdege bewust. Satan beeft zelfs voor de meest zwakke bidder, die op z'n knieën is, en hij zal alles aanwenden om Gods kinderen af te houden van gebed.
We weten heel goed, dat het ons werkelijk genoeg strijde kost om door te gaan, tot dat wij een algehele overwinning hebben behaald in ons gebedsleven.

Dat Jezus Zelf wist wat gebedsstrijd betekende, wordt duidelijk in passages als Hebr.5:7,  Matth.26:36-42 en vele andere. Zij, die Hem willen volgen in overwinnend gebedsleven, moeten rekening houden met het feit, dat zij ditzelfde eenzame pad zullen hebben te betreden, om te strijden - van het begin tot het einde. Daar is geen andere weg!


Na deze inleidende beschouwing zullen wij nu overgaan tot het naspeuren van de Schriften, om daar deze grootste van alle strijden te zien,  die gewoed heeft vanaf het begin des tijds tot en met de dag van vandaag; en waarin alle waarachtige Christenen zonder twijfel in en bij betrokken zijn.


Home | Sitemap | Inhoud