De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

Israel in Egypte 

 

Jozef
Na de geschiedenis van Jacob,  krijgen wij het verhaal van Jozef en het rondzwerven van de kinderen Israëls in Egypteland. Ook dit alles was een deel van satans plan om een  einde te maken aan het volk Israël en om God's plan te verijdelen, dat Hij door dit volk tot uitvoering wilde brengen. Het was dan ook satans bedoeling om de kinderen Israëls te laten ombrengen door de Egyptenaren én bijna was hij daarin ook geslaagd. Ofschoon in het begin de Israëlieten nogal Vriendelijk werden bejegend door de Egyptenaren, veranderde dit toen een meer wrede vorst de troon beklom, nadat zijn voorganger was gestorven. Van meet af aan werden zij toen wreed behandeld.   

Maar God's zegen rustte op hen. Zij vermenigvuldigden zich zo snel en hun voorspoed was zo groot, dat de Egyptenaren hen vreesden en er toen besloten werd om God's volk te verdelgen. Voorwaar, een duidelijk onderdeel van het satanische plan! Indien dit ten uitvoer zou zijn gebracht, zou het pleit beslecht zijn ten gunste van God's tegenstander.

Mozes 
Elk Israëlitisch kind van het  mannelijk geslacht dat geboren werd,  moest reeds bij de geboorte worden gedood. Wanneer dit tot het einde toe zou zijn volgehouden, zo zou een  en ander resulteren in de complete uitroeiing van het volk Israel. Maar God's tijd brak toen aan en Hij triomfeerde en deze  triomf werd  bewerkstelligd door een bepaald gekozen instrument, het kindje Mozes en later de man Mozes.  

God gebruikte Mozes om Zijn volk uit Egypteland  te leiden opdat zodoende het plan der Egyptenaren (met de aansteker en leider satan op de achtergrond) te niet zou worden gedaan.  Satan sloeg ook Mozes gade en zei: " Deze mens moet eveneens werden verdelgd"; want hij wist zeer goed, dat Israëls verlossing in Mozes' handen lag. Hij wist het te bewerkstelligen dat Mozes in zijn woede een Egyptenaar doodsloeg, waardoor hij moest vluchten in de veraf gelegen woestijn  waar satan alles zou aanwenden om Mozes daar voorgoed te houden.

Het brandend braambos 
Maar het was in die  verlatenheid van de woestijn,   dat God aan Mozes verscheen in het brandend braambos en hem opdroeg terug te keren  naar Egypte om Zijn volk uit het land te leiden,  naar het land van belofte. Ofschoon Mozes eerst zeer bevreesd was om te gaan, omdat hij zich maar al te goed de zaken van het verleden herinnerde, gehoorzaamde hij God uiteindelijk en ging hij terug naar Egypte.  

De uittocht uit Egypte 
Hierna krijgen wij dan de lange geschiedenis van de grote "Exodus (Uittocht) uit Egypte. Hoe veelvuldig en omvangrijk waren toentertijd de conflicten! Allereerst de duels met Farao, dan de strijd met de machten der duisternis, daarna de ene plaag na de andere door God gezonden en die door de trawanten van de duivel werden nagebootst. Hoe geweldig was de strijd die in die dagen  in Egypte ontbrandde! Dat wij toch de tijd nemen om de eerste 12 hoofdstukken van het boek Exodus zorgvuldig te bestuderen. … . het is noodzaak om een en ander goed geestelijk te leren verstaan: een goed begrip verkrijgende van de strijd tussen God en satan. 

Alhoewel het leek dat de satanische machten de overhand zouden krijgen, leden zij uiteindelijk toch de nederlaag.  Zij konden de slot demonstratie van Goddelijke macht niet wederstaan! Toch verhardde zich Farao's hart en liet hij God's Volk niet wegtrekken, ofschoon hij meerdere malen zoiets beloofde. Daarom kwam tenslotte die voor Egypte zo noodlottige nacht, waarin alle eerstgeborenen der Egyptenaren stierven, en de kinderen Israëls konden vertrekken.

De Rode Zee
Toch gebeurde ook dit laatste niet zonder strijd, want Farao's legerscharen (aangezet door satan zelf) vervolgden God's volk en dit maakte dat het kwam te verkeren in de meest hachelijke positie. Maar God's kracht werd op God's tijd gemanifesteerd.  Halleluja! En de nog altijd opdringende Egyptische legermacht werd dan ook totaal vernietigd en ging ten onder in de zich sluitende wateren van de Rode Zee.

"Alzo verlostte de Here Israël op die dag uit de hand der Egyptenaren.  Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever der zee. Ook zag Israël de grote hand, die de Here aan de  Egyptenaren bewezen had; en het volk vreesde de Here en geloofde in de Here  en aan Mozes , Zijn knecht”.(Ex. 14:30-31).

Alzo werd na een lange en hardvochtige strijd , een machtige overwinning bevochten, tot eer en verheerlijking van de Naam van God.

 

 

Home | Sitemap | Inhoud