De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Israël in de wildernis


Maar zelfs nadat Israël zo wonderlijk gered was, gaf satan de strijd niet op. Op hun woestijnreis heeft hij herhaalde malen geprobeerd hen te verderven door hen te doen zondigen. Hij werkte dus "van binnen uit", maar zond ook vijanden om hen te beoorlogen. Dit was satans werk "van buiten af”.

De hele woestijnreis was een meedogenloze strijd van moeite, zorgen, verleiding en andere conflicten. Soms leek het alsof satan triomfeerde en Israel het onderspit moest delven; maar altijd leidden God's bemoeienissen tot overwinning. Satan was vast besloten om alles te doen, wat het volk Israël moest beletten om het Beloofde Land binnen te gaan, door het in de woestijn te verdelgen.

Daartoe zond hij herhaaldelijk oorlogzuchtige stammen op haar weg om het volk Israel te vernietigen; maar telkens weer verloste God Zijn volk op wonderbaarlijke wijze. Geprezen zij de Naam des Heren!

Het gouden kalf
De duivel werkte ook onophoudelijk "van binnen uit”, langs de weg van verleiding - een werkwijze waaraan velen in deze dagen nog gehoor geven, niet eens beseffende, dat zij werkwillige werktuigen zijn in de handen van "de vader der leugens", met het doel het voor God onmogelijk te maken om Zijn werktuig verder te gebruiken als "kanaal" van Zijn verlossing.

Zij murmureerden herhaaldelijk tegen God en hadden allerlei bezwaren en klachten, niettegenstaande zij God's werk in menigvuldige en wonderbaarlijke wonderen en tekenen zagen. De gevaarlijkste aanvallen van satan waren wel die welke Israël als volk moesten leiden tot goddeloze praktijken.

"En toen Mozes op de berg Sinai vertoefde om God's heilige Wet uit Zijn mond te vernemen en het volk in de vlakte vertoefde, zag het er niet tegenop om zichzelve een gouden kalf te maken en het te aanbidden. Zó groot was God's toorn en gramschap bij die gelegenheid, dat Hij Israël zou hebben vernietigd, ware het niet, dat Mozes voor dit volk in de bres sprong, door zich diep te vernederen en God te bidden om vergeving.

Een diep geestelijk inzicht onzerzijds is nodig om in dit alles een uiterst belangrijk onderdeel te zien van het vastomlijnde plan van satan in de eeuwige strijd. Door ongeloof, ongehoorzaamheid, rebellie en wat dies meer zij, werden de harten der Israëlieten hoe langer hoe meer gevuld met vrees en vanwege deze vreesachtige geest, een schepping van satan, kostte het God's hardnekkige volk 40 lange jaren van omzwervingen in de woestijn. En gedurende deze veertig jaren liep het menigmaal zo, dat het niet veel scheelde, of God moest een einde maken aan alle bemoeienissen met Israël asl volk.

Toch is het heus niet moeilijk om door dit alles heen de machtige openbaring te zien van God, de liefde, de barmhartigheid, de lankmoedigheid van de Almachtige God van Abraham, Izak en Jacob. En Zijn Goddelijk plan en doel zijn dan ook de oorzaken, dat wij in deze tijdsbedeling met schier ingehouden adem en met de grootste verwondering God's grote daden in het verleden gedenken, om dan met Goddelijke vreze te bedenken, dat deze zelfde God gezegd heeft: “Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen".


"En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden,
opdat wij geen lust tot het kwade gehad hebben,
gelijkerwijs als zij lust gehad hebben.
En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebbe en werden verleid van de verderver."

En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden;
en zijn beschreven tot waarschuwing
van ons op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn .
Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.”
(1Kor.10:5,6, 10-12).

 

Home | Sitemap | Inhoud