De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

Het volk van Israël - het Goddelijk Kanaal


Het gekozen volk was gedurende 2000 lange jaren betrokken in het conflict; desniettegenstaande was dat volk het Goddelijk kanaal, dat Christus in de wereld bracht. Als het Nieuwe Testament opent, vinden wij ditzelfde volk niettegenstaande mislukkingen, nederlagen en talloze moeilijkheden en tekortkomingen, nog altijd op het wereldtoneel; en dat betekent dus, dat het toch nog altijd "God's kanaal" was om "het Zaad der vrouw" (Gen3:15) voort te brengen! Wat God eenmaal in Zijn Vaderhart heeft voorgenomen, zal Hij ook op Zijn tijd en wijze ten uitvoer brengen. Uit datgene wat de Bijbel ons vertelt, leren wij, dat noch mensen, noch krachten, Hem kunnen tegenhouden en/of stoppen.

Het zaad van David
Het Nieuwe Testament opent dan ook met de geslachtslijst van de beloofde Messias. Waarom? Ongetwijfeld, om aan te tonen, dat het kanaal, dat God zich had verkozen ten tijde van Abraham, nog steeds van waarde was - alle aanvallen van satan en alle menselijke verhinderingen ten spijt. Toen Jezus ten tonele verscheen, kwam Hij als het Zaad van David. Het Zaad van de vrouw (Gen.3:15) was eveneens het Zaad van Abraham en van David. Hierop moeten wij goed letten bij de bestudering van het geslachtsregister in het Nieuwe Testament. Daarom ook, dat dit geslachtsregister aanvangt met de woorden "Het boek des geslacht van JEZUS CHRISTUS, de ZOON VAN DAVID, de ZOON VAN ABRAHAM" (Matth. l:I)

De engel Gabriel
Het is in dit verband zo veelzeggend, wanneer wij in Ga1.4:4 lezen: " Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden uit de Wet, opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.". In profetisch licht betekent dit, ,dat toen God' s uur was aangebroken, 'de engel Gabriel aan Maria verscheen om haar bekend te maken, dat zij bevrucht zou worden door de Heilige Geest en dat zij de Zoon van God ter wereld zou brengen. (Luk.1;31,32). In de nacht, toen Jezus geboren werd in Bethlehem, verschenen engelen aan de herders "in diezelfde landstreek... en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vreze".

De Zaligmaker
En hen werd verteld: “Vrees niet, want ziet,ik verkondig u grote blijdschap, die al de volkeren wezen zal. Namelijk, dat uw heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Here in de stad Davids".(Luk.2:8-11). Jozef en Maria werden van God's wege geïnstrueerd: "gij zult Zijn Naam heten JEZUS, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hunne zonden."(Matth.1:21) . Satan had niet opgehouden het gekozen volk te bevechten op vele en velerlei wijzen, willende Gods gekozen kanaal vernietigen, dat de beloofde Messias moest voortbrengen; de Heiland der wereld. Maar al zijn pogingen werden verijdeld en liepen dus op niets uit.

Op het profetisch gezette ogenblik in het raadsplan God's kwam JEZUS; Die de CHRISTUS is; en Hij kwam om satans dodelijke greep op de mensheid te niet te doen; om zijn verschrikkelijke kracht te breken en om die mensheid vrij te zetten en te verlossen. Glorie voor God in de Hoge!

Johannes de Doper
Als voorloper en wegbereider, zeide Johannes de Doper tot het volk van zijn dag: “'Zie het Lam God's, Dat de zonde der wereld wegneemt” (Joh. 1:20) en hiermede introduceerde hij als "de roepende in de woestijn” Jezus Christus, het vlees geworden Woord, God's Offerlam. Satan, bevende van vrees en nijd en jaloezie ten tijde van de incarnatie van de Zoon van God en Zijn verschijning als de Heiland der wereld, besloot toen onmiddellijk bij zichzelf: "Die mens moet vernietigd worden; alle uitstel kan alleen maar fatale gevolgen hebben!" Hij nam dus hetzelfde besluit als in de tijd van Adam, hetzelfde dat hij nam tegen Noach, tegen Abraham, tegen Jacob en ook tegen het volk Israël.

Alleen was ditmaal zijn besluit veel grimmiger en genomen met meer vastbeslotenheid dan ooit tevoren. Hij riep daartoe dan ook alle beschikbare demonen op en gaf hen de nooit-meer-te-herroepen opdracht: "Deze Jezus moet binnen de kortst mogelijk tijd van het wereldtoneel verdwijnen".. Dit wordt bewezen door het feit, dat er voor zover bekend, geen andere periode in de geschiedenis gekend wordt, waarin zoveel demonische activiteiten aan de dag traden en zou mensen door demonen werden bezeten, als juist in de tijd van Christus aardse leven en bediening.

Alle machten der hel werden samengetrokken tegen de Zoon van God. Waarom? Satan wist maar al te goed van de belofte, die aan Adam en Eva werd gedaan in Gen. 3:15 en ten slotte vreesde hij het vermorzelen van zijn eigen kop, indien Jezus verder de weg van God zou gaan....' Daarom, en daarom alleen, stelde hij alles in het werk; en hij is voor niets teruggedeinsd. Het kostte wat het kosten moest, maar "Deze mens mag nooit de kruisweg gaan".

 

Home | Sitemap | Inhoud