De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

De strijd in het aardse leven van Christus


De duivel heeft van alles geprobeerd om maar een einde te maken aan het leven van de Here Jezus. Ten tijde van Zijn geboorte was Herodus het bruikbare instrument in satans handen en met zijn bloed druipend zwaard wilde hij ook een einde maken aan het leven van het Kindeke van Bethlehem. Om voorgoed af te rekenen met "de geboren Koning der Joden", vaardigde Herodus een dekreet uit, waarbij aan alle kinderlevens, vanaf 2 jaren en, daaronder, een einde moest worden gemaakt. Al dezen moesten door slachting worden opgeruimd. . Alleen satan kon een heerser tot zulk een gruweldaad aanzetten; in het bijzonder een die heerschappij uitoefende over het gekozen volk Israël.

Jozef en Maria naar Egypte
En, dat hij de boze Herodus tot zulk een daad kon aanzetten, is genoegzaam bewijs, hoe vastbesloten de aartsvijand was in zijn besluit om Jezus af te houden van het Kruis! Gen.3:15 mocht niet in vervulling gaan, dit was satans filosofie. Maar God, Die op Zijn troon zit in de hemelen, bemoeide Zich er mee. En Jozef en Maria met de Baby Jezus vluchtten naar Egypte, alwaar Hij de kindermoord ontvlood. Ook gedurende Jezus' dagen in Nazareth, waar Hij opgroeide tot de mannelijke leeftijd en gestalte, heeft satan het zijne geprobeerd om Jezus af te houden van het Goddelijk Plan van Verlossing. Wij vinden in het Word van God opgetekend,dat Hij "in alle dingen verzocht is geworden, gelijk als wij, doch zonder zonde". Voor geopende ogen is er een Messiaanse profetie opgesloten in de Verzen 8 en 9 van Psalm 41.

"Al mijn haters mompelen tezamen tegen mij; ze bedenken tegen mij, hetgeen mij kwaad is, zeggende: Een Belialsstuk kleeft hem aan; en hij die nederligt, zal niet weder opstaan." Deze Messiaanse profetie is dan ook letterlijk vervuld geworden in het leven van onze Here Jezus Christus, net zo goed als alle andere Messiaanse psalmen in vervulling zijn gegaan. Meesterlijk van opzet waren al de duivelse streken; satanisch was de toepassing van al zijn besluiten; al zijn plannen waren beraamd in de hel.

De strategie van de strijd, die op aarde ontbrandde, ontsproot aan het brein van de "mensenmoordenaar" in optima forma; en als die strategie nog een hart moet hebben, dan moet die allereerst in dat hellegat worden gevonden. De "aartsleugenaar vanaf den beginne" heeft dan eens als "een briesende leeuw" en dan weer als een "engel des lichts" openlijk aangevallen en andermaal langs zeer subtiele wegen gepoogd zijn doel te bereiken: Jezus Christus af te hoeden van het kruis, voorkomen, dat Christus het Lam God's zou worden, dat als rantsoen zijn leven zou geven om dat van het schuldige mensdom te redden.

 

Home | Sitemap | Inhoud