De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

Het conflict met satan in Christus' openbare bediening


De eerstvolgende poging om Jezus te verslaan, werd gedaan in de synagoge van Nazareth, toen Hij Zijn Messiaanse bediening begon.. "En Hij leerde in hun synagogen en werd van allen geprezen. En Hij kwam te Nazareth, waar Hij opgevoed was en ging, naar Zijn gewoonte, op de dag des sabbat in de synagoge; en stond op om te lezen. En Hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja; en als Hij het boek open gedaan had, vond Hij de plaats, waar geschreven was:

"De Geest des Heren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart; om de gevangenen te prediken loslating en blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heren".

De zoon van Jozef
En als Hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld. En zij gaven Hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit Zijn mond voortkwamen en zeiden: Is deze niet de zoon van Jozef?

En Hij zeide tot hen: "Gij zult zonder twijfel tot Mij dit spreekwoord zeggen: Medicijnmeester! genees Uzelven; al wat wij gehoord hebben, dat in Kapernaum geschied is, doe dat ook hier in Uw vaderland". En Hij zeide: "Voorwaar Ik zeg U dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland, maar Ik zeg U in der waarheid: Er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaren en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. :

Elia
En tot geen van haar werd Elia gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw, die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël, ten tijde van de profeet Elia; en geen van hen werd gereinigd dan Naman de Syriër. En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden. En opstaande, wierpen zij Hem uit, buiten de stad en leidden Hem op de top des bergs, op dewelke hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. En Hij kwam af, te Kapernaum, een stad van Galilea en leerde hen op de sabbatdagen. En zij versloegen zich over Zijn leer, want Zijn Woord was met macht.“(Luk.4:14-32) Hier ging satan zó te keer, dat hij de strijd bracht IN de synagoge(de kring van gelovigen) en mensen onder zijn helse invloed bracht en die gebruikte als instrumenten in zijn moordenaars­handen. Hoewel godsdienstig, maar geestelijk blind en misleid door blinde leidslieden, waren zij voor de duivel een makkelijke prooi. De plotseling losbrekende helse woede van de menigte in de synagoge, kan nauwelijks worden aangemerkt als een natuurlijke opwelling. Zij was door satan zelf geïnspireerd en zij kwam voort uit de bron van alle kwaad.

Jezus door de Heilige Geest bevrijd
Wij maken hier kennis met de wonderbaarlijke bevrijding van Jezus door de Heilige Geest, uit de handen van "would-be-gelovigen" en aspirant-moordenaars. De demonische machten, in slagorde geschaard tegenover de Zoon van God gedurende Zijn Messiaanse bediening van drie-en-een-half jaar, waren op zich de demonstratie van satans onwrikbaar besluit om Jezus' bediening en werk kapot te slaan... Herhaaldelijk lezen wij in de Evangeliën, dat degenen, die bezeten waren door de duivel of door zijn demonen, het letterlijk uitschreeuwden en door Zijn tegenwoordigheid werden verslagen en in verwarring raakten, en meermalen op de vlucht sloegen vanwege het door Jezus gesproken Woord, dat vol was van autoriteit en kracht. En telkens en telkens weer lezen wij van het uitwerpen van demonen uit mensen, door Jezus.

Een angstwekkend en wonderbaarlijk feit is het, wanneer wij ontdekken hoe ontzaglijk groot het aantal door demonen-bezeten-mensen is geweest dat op de weg van de Christus werd gezonden. Dit geschiedde wis en zeker niet om Hem te sparen, Die gekomen was "om de werken des duivels te verbreken, maar wel om, gezonden door de vorst der duisternis, Hem in alles tegen te staan!" Het is dan ook een buitengewoon merkwaardig feit, dat juist in de dagen van de Messias op aarde de boze werken des duivels in zulk een grote, getale en zo wijd verspreid werd gevonden onder het "gekozen volk van God"! Het is dan ook duidelijk, dat satan, gebruik makende van speciale wegen en middelen, nooit heeft geaarzeld om de wonderbaarlijke bediening van de Zoon van God in het vlees niet alleen te niet te doen; maar zelfs, waar enigszins mogelijk, om de Persoon van de Christus te vernietigen voordat Hij "de. Tempel zou afbreken" op het kruis.

De tijd was nog niet gekomen
Veelvuldig waren de aanvallen, die door mensen op Hem werden gedaan, opgezweept als zij waren door de tegenstander van het komende Verzoeningswerk op het kruis; en sinds Jezus niet wilde buigen voor satan om hem te aanbidden, heeft de laatste niets achterwege gelaten om een einde te maken aan Jezus' kostbaar leven voor Hij werd gekruisigd. Hoe dan ook, al deze duivelse pogingen hebben gefaald, omdat Zijn uur nog niet gekomen was, gelijk Jezus Zelf zeide,: "MIJN URE IS NOG NIET GEKOMEN" (Joh.2:4).."MIJN TIJD IS NOG NIET HIER. ..(7:6).

"Zij zochten Hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem; want Zijn ure was nog niet gekomen.(7:30) En dan staat er ook nog geschreven: ". De ure is gekomen, dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden (Joh..12:23) en voor het feest van het Pascha, Jezus wetende, dat, dat Zijn ure gekomenm was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader.”(Joh.13:1) Met het weten, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader (Joh.13:1), zijn wij nog niet gekomen aan het einde van de beschouwing van "De Strijd van de Christus . Wat was Zijn uur ? Het was HET KRUIS!

Ofschoon satan trachtte Hem neer te slaan, voor dat profetische uur van "verzoenend sterven"aanbrak, faalde hij. Met alle hem ten dienste staande middelen (zichtbaar en onzienlijk) was hij hulpeloos tegenover de Christus Gods en kon hij Hem Zijn leven niet afnemen "totdat" Zijn uur werkelijk gekomen was. Christus zei eenvoudig: "Niemand neemt hetzelve van Mij; maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen en heb macht hetzelve wederom te nemen.”(Joh.10:18).

De laatste nacht
Wanneer wij Jezus verder volgen in Zijn aardse bediening, komen wij ten slotte aan de ingang van de Hof van Gethsémané...... Die laatste angstwekkende nacht: Wat gebeurde daar? Wat was de bedoeling en de betekenis van de ervaring, welke Zijn deel werd? Waartoe en waarvoor die druppels bloed? Waarvoor toch die smart en die angst van Zijn geprangde ziel? Waarom was daar die kreet uit het diepst van Zijn gemoedd, toen Hij bad tot Zijn hemelse Vader? Wij zullen nooit ten volle verstaan, wat of zich daar feitelijk heeft afgespeeld in die nacht van strijd in Gethsemané; maar één ding is zeker: het was een strijd van aangezicht tot aangezicht met de duivel zelf.

Satans allerlaatste poging om te verhinderen, en als hij het had kunnen bewerkstelligen, zou de enorme zware last en het gewicht van de zonde der Wereld, die op Christus werd geplaatst en die Hem uitermate zwak maakte en Hem amper deed bezwijken, Hem ook daadwerkelijk hebben verpletterd en vergruisd, daar in Gethsemané. Zo zien vele Bijbelverklaarders dat nachtelijk tafereel in Gethsémané en ook wij doen hetzelfde.

 

Ho

Home | Sitemap | Inhoud