De eeuwenlange strijd

 

Home  Sitemap | Inhoud

 

Gethsémané: Strijd en Overwinning


Toen Jezus de opperkamer verliet waar het Pascha was gehouden en des Heren Heilig Avondmaal werd ingesteld en toen Hij de beek Kedron was overgegaan op weg naar Gethsémané, zeide Hij: "De overste dezer wereld komt en heeft aan Mij niets." (Joh.l4:30b). De betekenis is, dat satan tegenover Hem zou komen te staan, in een gewelddadige poging en aanval, maar dat hij in de Zoon van God niets zou vinden, dat ook maar enigermate in zijn voordeel zou uitvallen. De Engelse vertaling van Moffat is duidelijker ten aanzien van deze kwestie: De vorst dezer wereld is tot Mij komende, maar hij kan Mij niet weerhouden: weer een andere vertaling luidt:hij heeft geen macht over Mij.

Het Kruis
Zelfs toen Jezus aan het kruis hing, gaf satan nog niet op. Hij gebruikte de aardse tegenstanders van Jezus, de geestelijke en politieke leiders van Israël en deze slingerden Hem de woorden in Zijn aangezicht: "Behoud Uzelven en kom af het kruis."(Mark,15:30)...."Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen". (Math,. 27:42a). En wij lezen: ."En die voorbij gingen lasterden Hem, schuddende hun hoofden. En zeggende: “Gij, Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven. Indien Gij de Zone God's zijt, zo kom af van het kruis.

"En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden en ouderlingen en Farizeeën, Hem bespottende, zeiden: "Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de koning Israëls is, dat Hij nu afkomen van het kruis en wij zullen Hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd; dat Hij Hem verlosse, indien Hij Hem wel wil; want Hij heeft gezegd: Ik ben God's Zoon. En hetzelfde verweten Hem ook de moordenaars, die met Hem gekruisigd waren".(Matth.27:.39-44)

De dood des kruises
Het zou voor de Here Jezus de eenvoudigste zaak van de wereld geweest zijn om terstond op al deze vuige beweringen en lasterlijkheden te reageren met het bevelen van twaalf legioenen engelen om Hem te redden, waardoor Hij onmiddellijk zou worden verlost van die gewelddadige dood des kruises....Jezus kwam heus niet te kort aan macht, noch kracht. Maar te voldoen aan de wil Zijns Vaders was Hem liever dan al het andere. "Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God…. Toen sprak Hij: "Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God!" (Hebr.10:7,9a). Hij wist dat Zijn zending beoogde om iedere tittel en jota van de Schrift te vervullen. Jezus kende het doel van Zijn komen in de wereld - namelijk, om te sterven aan het Kruis voor de zonden van een boze wereld. Halleluja!

Deze wetenschap en geen ander, heeft Hem weerhouden toe te geven aan deze bespottingen en de hoon, die Hij ondervond en de aandrang hiertoe. Voorwaar, voor Hem, als de Zoon des mensen, moet het allemaal een schier onweerstaanbare verleiding zijn geweest in de gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises".(Fil. 2 8).

Het is volbracht
Messiasschap bestond daarin, dat Hij een algehele verzoening zou doen voor de zonden van een zonden zieke en stervende wereld door te sterven in de plaats van zondaren.." Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen." (Matth. 20:28 en opvolgende passages.) En hangende aan het kruis van Golgotha, heeft Hij de zonden van een ganse wereld in Zijn Lichaam gedragen op het hout van vervloeking (want "vervloekt is een iegelijk, die aan het kruis hangt") en daarmede alles vervuld wat van Hem werd geëist. En het hoofd buigende, heeft Hij ten leste de triomfantelijke kreet doen horen: "HET IS VOLBRACHT!"

Op dat exacte moment in de wereldgeschiedenis werden dan ook alle desbetreffende profetieën aangaande de Messias vervuld en had plaats wat opgeschreven staat in de brief aan de Kolossenzen: "En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uws vlezes mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden vergevende uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze tegen ons was en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd (Kol. . 2: 13-15).

 "Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welke alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen: Want en Hij, Die heiligt en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit Eén...."(Hebr.2:10-11a)

Dit was Zijn uur
Het was toen dat Zijn eigen belofte vervuld werd...."vanwege het lijden des doods, opdat HIJ DOOR DE GENADE GOD'S voor allen de dood smaken zou."(Hebr. 29). en ook: "Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden. (Joh.12:31) Toen Christus aan het kruis stierf voor de zonden der wereld, vervulde Hij God's belofte aan Eva in de eerste plaats (Gen.3:15)

Door Zijn dood hebben wij de verlossing en "een iegelijk die in Hem gelooft. ”. Glorie voor Jezus! Hel noch duivel kunnen dit verhinderen, zo volkomen was Jezus' overwinning aan het kruis over Zijn vijand. Dit kruis was en is het hoogtepunt van al de beloften God's vanaf de beginne. "God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende.".(2 Kor. 5:19). Jezus maakte vrede door de uitstorting van Zijn bloed tussen een heilige God en een zondig mensengeslacht. Dit was Zijn uur en dit was Zijn overwinning, Zijn glorie.

Deze overwinning werd voltooid voor de ogen van de mensheid, toen Hij in opstandingkracht verrees uit het graf op die Paasmorgen. Hij had de dood en de duivel overwonnen! Hij alleen kon tot Zijn discipelen zeggen: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.", waarna Hij ten hemel voer, om daar te zitten aan de rechterhand God's in de majesteit der hemelen, totdat "Zijn vijanden gezet zullen zijn tot een voetbank voor Zijn voeten." (Hebr.l:13b; 10:13) In dit -''totdat" is ook het "nu" begrepen en duurt voort tot de volheid dezer tijdsbedeling zal zijn gekomen en totdat de duivel zelf volkomen zal zijn onderworpen in de uiteindelijke nederwerping in de Poel des Vuurs, die brandt van vuur en sulfer. God's molens malen naar onze stuntelige opvattingen langzaam, maar zij malen wis en zeker.!

De Tweede Adam
De eerste Adam viel, door de duivel geveld; maar de Tweede Adam wist niet van wijken noch vallen, maar overwon in de kracht van Zijn Vader en ter vervulling van het eeuwige Woord van God. Toen overwon Hij de tegenstander en alhoewel deze nog gebonden is, zal hij ook straks wederom worden verslagen, wanneer Hij zal komen tot zijn allerlaatste, hopeloze strijd, waarin hij Gog en Magog om zich heen zal verzamelen om met hen te strijden tegen God en Zijn Gezalfde. Hun einde zal zijn in de "bodemloze put" om uiteindelijk te belanden in Poel van Vuur, die oorspronkelijk werd geschapen voor hem en zijn lugubere trawanten! "Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar Mijn Woord zal nimmer voorbij gaan" heeft de Here gesproken. Amen, amen, amen!

 

 

 

Home | Sitemap | Inhoud