De eeuwenlange strijd

 

 Home | Sitemap | Inhoud

 

De strijd van de Christen -
Paulus God's Instrument


God kwam in het geweer tegen de sluwe strategie van satan met een "meesterzet" , namelijk "de bekering van Saulus van Tarsen'. Saulus was een grote en bittere vijand geweest van de Gemeente van God; ja, een van de voornaamste tegenstanders en ijverigste vervolgers van de Gemeente van Jezus Christus! Maar toen hij op een wonderlijke wijze werd bekeerd tot Christus, werd hij als het ware automatisch God's uitverkoren vat en een instrument om het Evangelie wijd en zijd uit te dragen; ja, tot de heidenen, tot allen, ongeacht hun plaats van inwoning en ras.

Het verhaal van het werkelijke zendingsprogramma van de Gemeente begint dan ook met het 13e hoofdstuk van het Boek "Handelingen", toen Barnabas en Saul werden "afgezonderd voor de Here en tot het werk waartoe de Heilige Geest hen had geroepen“(vers 2). Ongetwijfeld moest satan hebben gebeefd bij de bekering van Saul; zijn meest belangrijke instrument was zijn heftigste vijand geworden en ongetwijfeld moest hij toen bij herhaling hebben uitgeroepen: "Ook deze man moet worden neergeslagen.". Ten einde tot dat doel te geraken, werden beide, zowel de menselijke als bovennatuurlijke oppositie, door satan bewerkstelligd, ook heeft hij alle mogelijke weerstanden, zowel op politiek als op geestelijk terrein op de weg van deze apostel in het leven geroepen.

Van vervolger in vervolgde
Saul, de latere Paulus, heeft het geweten. Hij heeft in zijn
 apostolaat de vruchten moeten plukken van het door genade veranderd worden van vervolger in vervolgde!! Hij heeft wis en zeker de rekening moeten betalen! Maar dit alles is tot eer van God! Wij herben enkel II Kor.4:5-18 en 11:13:33 te bestuderen om voorgoed hiervan overtuigd te zijn. En dan is het daar nog beknopt weergegeven.

Hij werd aangevallen zowel door dwazen van binnen de Gemeente als die van buiten. Wellicht is er geen ander mens in de geschiedenis van de Gemeente aan te wijzen,die zo in zijn bediening en carrière is aangevallen als de apostel Paulus. Het zal ons tenminste niet gemakkelijk vallen zo iemand te vinden.
Alle mogelijke tegenstand en de bitterste vervolgingen, genoeg om er een hele eeuw mee te vullen, schenen nodig te zijn geweest in het leven van deze ene mens! Wat zei de Here Jezus ook al weer? "Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden MOET om MIJN NAAM" (Hand-9:I6).

Paulus en Barnabas
Kende Paulus, door ervaring een oppositie van de ongelovigen en ook van de zijde van de Gemeente, ook een heftige innerlijke strijd was zijn deel. Als wij Romeinen 7 biddend lezen, , zal dit laatste ons duidelijk worden. Laat ons nu de oppositie van de zijde van de Gemeente beschouwen: iets, wat een van de treurigste dingen in het leven van deze grote dienstknecht van de Here Jezus Christus was. Wij denken in de eerste plaats aan zijn dispuut met Barnabas en hun scheiding volgende op hun eerste en laatste gezamenlijke zendingsreis (Hand.15.36-41).

Even tevoren had er een meningsverschil met betrekking tot de leer plaats, tussen hem en de andere apostelen te Jeruzalem, een bijzonder ernstig meningsverschil, ten aanzien waarvan Paulus volkomen gelijk had. Bij een andere gelegenheid rezen er moeilijkheden tussen Paulus en Petrus en de eerste heeft niet geaarzeld zijn medebroeder openlijk, dit is voor het forum van de Gemeente, te bestraffen.(Ga..2:9-18)

In de Gemeente te Korinthe zocht men naar middelen om Paulus niet alleen te weerstaan, maar om zoveel mogelijk afbreuk te doen aan zijn bediening en om zijn invloed in de Gemeente te verkleinen. Dat deden dus niet de onbekeerden, maar de geloofsgenoten. Is hier voor ons niet een les te leren? Wij vinden ditzelfde beeld in verschillende andere Gemeenten en vele van deze ontstonden door zijn werkzaamheid in Christus, die gepaard ging met offers en veel lijden!Home | Sitemap | Inhoud