De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

De Gemeente door de eeuwen heen


Jezus zei in het Evangelie naar Mattheus met betrekking tot Zijn Gemeente:" De poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen" (16:18). Deze uitspraak van Jezus geeft onomstotelijk aan dat de Gemeente betrokken zal worden in een conflict met een helse vijand en dat zij zich in deze strijd zal bevinden gedurende haar bediening op aarde. Niettegenstaande satans aanvallen in de apostolische eeuw ook herhaaldelijk werden verijdeld, dan wel te niet gedaan, toch zien wij maar al te duidelijk, dat hij die aanvallen nimmer heeft gestaakt.

En, der waarheid getrouw, moeten wij ook in dit opzicht getuigen: wat wij ook willen en mogen zeggen van de duivel, wij dienen ons terdege bewust te zijn van het feit, dat hij nog nooit het slagveld verlaten heeft. Integendeel, hij is het meest volhardende wezen in het universum, als het gaat om de vernietiging van de Gemeente, zoals de eeuwige God Zelf, zo is in de opbouw (de reiniging en de heiliging) van die Gemeente. Door al de apostolische eeuwen heen, heeft satan niet opgehouden de Gemeente van de Here Jezus Christus aan te vallen met alle denkbare middelen, die hij te zijner beschikking had!

Hij heeft niet geaarzeld alle gecombineerde wijsheid en krachten uit zijn demonisch koninkrijk aan te wenden, om toch maar te kunnen komen tot de vernietiging van Christus´ mystiek Lichaam. En, wij moeten nooit vergeten, hoe ontzaglijk groot en machtig beide zijn: duivelse wijsheid (sluwheid,geslepenheid) en demonische kracht! Wilt u, geachte lezer/lezeres, met ons samen lezen.

De gehele wapenrusting God's
"Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.”(Ef.6:12) Daarom de zo ernstige waarschuwing en aansporing in het voorafgaande vers: "Doet aan de gehele wapenrusting God's, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels."

"Want zijn gedachten (d.w.z. die van de satan) zijn ons niet onbekend." (II Kor.2:11). "Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden."( I Petr.5:8.  In deze strijd, die de tegenstander voert tegen de Gemeente van de Levende God, heeft hij 4 vastbesloten doelen voor ogen, te weten:

(1) de prediking van het Evangelie krachteloos te maken;

(2) de Evangelieboodschap, gegeven aan een bepaald volk of in een bepaalde streek, zoveel mogelijk te beknotten en binnen de grenzen te houden;

(3) de boodschap te "verzegelen”, dit is verborgen te houden (te bedekken) voor de gedachten der mensen (door haar ver te houden van de mensen) en door hun geestelijke ogen gesloten, verblind, te houden op het ogenblik waarop zij wordt gehoord;

(4) de Evangelieboodschap te doortrekken met " zuurdesem”, d.w.z. haar te 'infecteren" met valse leerstellingen, met duivelse leringen, met een mengsel van vleselijke corruptie en geestelijke waarheden; ja, zelfs met alle mogelijke heidense praktijken.

 

Home | Sitemap | Inhoud