De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

De donkere middeleeuwen 


Vanuit die zogenaamde glans en heerlijkheid en luister van Constantijns regering trad de Gemeente van Jezus Christus al spoedig in de zwartste tijd en in het donkerste uur van haar hele loopbaan. Geschiedkundigen hebben deze "De donkere eeuwen" genoemd; en heus niet zo maar. Want, gedurende deze eeuwen werd de waarachtige boodschap van het Evangelie, van onze Here Jezus Christus verdraaid, verwrongen en corrupt gemaakt door dat "systeem" en die "organisatie", die de mensheid altijd gekend heeft als "De Roomse Kerk".

De Roomse Ker
De Bijbel, als het Waarachtige Woord van de levende God, werd de mensen onthouden en spoedig was die 'verdraagzaamheid' alleen nog maar aanwezig in kathedralen en kloosters, en dan nog wel in een taal, die door de massa helemaal niet of nauwelijks werd verstaan!! Slechts priesters, monniken en andere kerkelijke waardigheidsbekleders waren nog in de gelegenheid en in staat om die boodschap te lezen, die in feite niet meer het zuivere Woord van God was!!!

Wel meer dan 1000 lange jaren werd de Prediking van het Evangelie aan de wereld der heidenen niet slechts veronachtzaamd, maar ook vergeten. In de praktijk bestond er geen zendingsprogramma meer; en ontelbaar zijn de gevallen geweest, waarin iemand "uitging naar het heidense land, vanwege een persoonlijke last". Onnodig op te merken, dat zo iets moet worden gezien als "een persoonlijke onderneming" en niet als een gevolg van de "spontane beweging uit de boezem van de Gemeente.

Gedurende een lange, zeer lange en buitengewone woelige tijd, was er absoluut geen bestaansmogelijkheid meer voor het werk der zending in de gedachtewereld van het christelijk volk dier dagen; noch in het werkprogramma van de Gemeente als zodanig. Satan, die vast besloten had om "het Kruis verre te houden van de wereld, scheen uiteindelijk zijn doel te bereiken....Het leek er dan ook geweldig veel op, dat zijn overwinning volkomen was.
 

 

Home | Sitemap | Inhoud