De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

De satanische oppositie


De duivel heeft zich geen rust gegund in het tegenstaan, op alle mogelijke manieren, van de "geloofsopgang" van de Gemeente.
Iedere geredde heiden, elke inheemse gemeente, elke poging om de Bijbel te vertalen, iedere zendingsgemeente, elke zendeling met het vaste voornemen in zijn ziel om naar de heidenen te trekken, alsook elke voor deze soort arbeid uitgegeven dollar, gulden, mark, pond, enz. werd en wordt door hem aangevallen en/of te niet gedaan..

De marsorder van God
Een groot aantal zendelingen is, vanwege duivelswerk, als martelaren gestorven op de zendingsvelden. En een nog groter aantal inheemse bekeerden heeft op dezelfde wijze het onderspit moeten delven en hun leven gelaten om der willen van "Christus en Dien gekruisigd"; maar de Gemeente van Jezus Christus heeft nog steeds dezelfde "marsorder van God"

Nog steeds en in toenemende kracht wordt "dit Evangelie des Koninkrijks" gepredikt in de gehele wereld tot een getuigenis - en alles verloopt volgens het originele plan en de doelstellingen van onze grote en machtige God en Heiland. Halleluja! Geprezen zij Zijn wonderbare Naam!

Geen wonder, dat satan ook in de politieke wereld zijn weg heeft gezocht om langs die weg de Gemeente van Jezus Christus afbreuk te doen en te vernietigen. Het eerst van alles noemen wij in dit opzicht het "Communisme"! Deze "beweging", want dat is zij, is vergelijkenderwijs nog jong, maar geweldig in opzet, streven en plannen.

Hert ijzeren gordijn
Naar schatting leeft nu meer dan de helft van de wereldbevolking achter het zogenaamde ijzeren gordijn en herhaaldelijk vloeit het bloed van martelaren en wordt de bodem gedrenkt vanwege dit duivelse "systeem. Door gebruik te maken van het voornoemde ijzeren gordijn, door het internationale communisme in het leven te roepen, is satan hard bezig een "halt" toe te roepen aan de op mars van de Gemeente en ook aan God Zelf.

"Tot hier en niet verder" roept God's tegenstander. Menigmaal, bij de overdenking van het Woord, zie ik dit soort communisme als de meest volmaakte vervulling van een en ander van de tweede psalm. Een ernstige studie hiervan in dit profetisch licht kan ik dan ook sterk aanbevelen. Een andere, over de gehele wereld sterker wordende "geestesbeweging" is die van het "nationalisme." Daar is geen politieke sfeer meer denkbaar zonder dit.

Imperialisme
De volkeren der aarde zijn wakker geworden; en plotseling ontwakend uit een eeuwenlange sluimer en slaap, protesteren zij allerwegen tegen (volgens hun gevoelens) het nog steeds bestaande, "kolonialisme" en nog immer standhoudende "imperialisme' en tegen vreemde invloeden.

De meest overrompelende bedenkingen en de sterkste fantasieën zijn in deze eeuw aan de orde van de dag! Wie zal dit durven loochenen met de feiten voor ogen? Waar eertijds, op vele zendingsvelden de vreemde zendeling (de uitheemse missionaris) een zeer geziene gast was, daar is hij nu nog maar een toelaatbare en gedulde "vreemdeling".

Van vraagteken naar uitroepteken
Mag ik het nog anders zeggen om een en ander te accentueren? Van "uitroepteken" is hij "vraagteken" geworden! En ik houd er nu eenmaal van om de dingen van zeer nabij te bekijken en zodoende de "waarheid" te ontdekken Het enige wat nodig is om van een uitroepteken te komen tot een vraagteken is, om het eerste een beetje te buigen. Kunt u het ook ze zien? Goed zo!
Verlies dit niet meer uit het oog. Overal ter wereld heeft de zendeling "uit den vreemde"" een bijzondere toelating" nodig, en in dit licht van handel en politiek steekspel, is hij net zo goed "stuk goed" geworden, met het desbetreffende "label" eraan.

Hinderpalen
Oorlogen, geruchten van oorlogen (of deze nu "koude" zijn of niet) hebben allemaal het hunne bijgedragen tot de voortdurende ontwikkeling van de internationale spanningen tussen de volkeren dezer aarde; en deze (op hun beurt) hebben weer schier onoverkomelijke hinderpalen opgeworpen voor al het zendingswerk. Al dit politiek-economisch-nationalistisch gescharrel onder de volkeren, is een klein onderdeel van dat grote conflict der eeuwen achter de "schermen van het heelal".....Home | Sitemap | Inhoud