De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

De tegenstander op elke achtergrond  

 

Het moment van tweedracht, van ontevredenheid, van hoogmoed in Lucifer's hart, was het moment dat hij in opstand kwam tegen de autoriteit van de Almachtige God. Toen ontbrandde de strijd, waaraan nog geen eind is gekomen! Wij zijn nog altijd daarbij betrokken!

Wanneer het einde kan worden verwacht? Op het moment dat onze Here Jezus Christus gezeten zal zijn op de Grote, Witte Troon, om door Zijn rechtvaardig oordeel satan en de zijnen voor eeuwig te verdoemen in de eeuwige "poel des vuurs"!.


Wie in God gelooft en Jezus Christus heeft aangenomen als zijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, moet geloven in het feilloze Woord van God en zal rekening houden met alle feiten. Maar dit alleen is nog niet voldoende! Gelijk toentertijd, zo is dit ook nu het geval. In het leven van ieder mens, staat op de achtergrond de tegenstander, de duivel en satanas, klaar om zijn slag te slaan. Niets en niemand wordt ontzien.


Als satan zich zoals hierboven beschreven, heeft durven te verzetten, wat denkt u dat hij in staat is met u te doen? Daarom heeft God verordineerd, dat u met betrekking tot deze tegenstander, die in de pre-historie de strijd durfde te ontketenen, een buitengewone, ernstige en zware roeping heeft te vervullen.
Strijd is onze roeping


Deze tegenstander, die door leugen en bedrog, door tegenspreken en tegenwerken de levenscrisis wilde ontketenen tot ons aller verderf, om dan ook nog straks aanklager te zijn bij God, moet tot elke prijs worden wederstaan! Dit toch strekt tot ere van God en Christus. Amen.
 
Het leven is een krijgsbanier,
Die wij door goede en kwade dagen,
Gescheurd, gevlekt, ontvallen schier,
Kloekmoedig voorwaarts dragen.
Al is de tegenstand ook groot,
Nog groter is de Heer,
Die ons voor 't strijden geeft Zijn kracht
Dat wij geen wapenstilstand vragen.
(JESAJA 14:12-1:7)

"Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Morgenster,
gij, zoon des dageraads?
Hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen,
gij die de heidenen knegtet? en zeidet in uw hart:


Ik zal ten hemel opklimmen,
ik zal mijn troon boven de sterren God's verhogen,
en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst
aan de zijden van het noorden.


Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen,
Ik zal de Allerhoogste gelijk worden.
Ja, in het dodenrijk zult gij nedergestoten worden,
aan de zijden van de kuil.


Die u zien zullen, zullen u aanschouwen;
zij zullen op u letten en zeggen:
Is dat die man die de aarde beroerde?
die de koninkrijken deed beven?
die de wereld tot een woestijn maakte en
haar steden verwoestte?
die zijn gevangenen niet liet losgaan naar huis toe?
 

 

Home | Sitemap | Inhoud