De eeuwenlange strijd

 

Home  Sitemap | Inhoud

 

Oplevende demonische godsdiensten en levensbeschouwingen


In recente jaren heeft satan al het mogelijke gedaan om het werk van de Christelijke Zending te verhinderen, en als gevolg hiervan - ik wil niet beweren als "direct gevolg" - ontstond er in de nog kort achter ons liggende jaren een opmerkelijke opleving van het heidendom; in vele heidense landen alsook een enorme toename van het duivelse spiritisme in landen als Afrika, van het Boeddhisme in India en van het Shintoïsme in Japan, en nog andere soortgelijke bewegingen. Opmerkelijk is ook de geweldige toename van de invloeden van de Rooms Katholieke Macht in bepaalde gebieden van de wereld; juist daar, waar het Evangelie rijke vruchten begon te dragen: in Spanje, Columbia, Argentinië en andere landen.

In Amerika zijnde, kwam een van de zendelingen, waarmede ik een gesprek mocht aanknopen, (hij had jarenlang gewerktiIn Columbia, Zuid-Amerika), het volgende verhaal dat voor zichzelf spreekt. Een man, die met zijn boot uitgevaren was leed schipbreuk in het (Engelse) Kanaal en werd opgepikt door een patrouillevaartuig van de Engelse kustwacht. Bij ondervraging bleek al spoedig, dat hij afkomstig was van Spanje op weg naar Groot-Brittannië. Toen men informeerde naar het doel van zijn bezoek aan Albion, vertelde hij dat hij graag een "tandarts" wilde raadplegen, waarop men hem natuurlijk vroeg of er dan in Spanje geen tandartsen waren. De Spanjaard antwoordde dat er genoeg goede, kundige tandartsen in zijn land waren, maar, dat zij nooit de kans kregen om hun monden open te doen.

Dit korte verhaal typeert het door de geredde in casu bedoelde geestelijke beknotting, tegenwerking, verhindering en zo meer; uiteindelijk ook een gevaar! Eenmaal had het Katholicisme in al die landen waar het gevestigd was, zo niet het monopolie, dan tóch zeker de overhand. In deze tegenwoordige bedeling zien wij dit dreigend gevaar opkomen met een elan en een kracht , die wij niet moeten onderschatten.

De werk- methoden mogen dan in de loop der tijden ietwat veranderd zijn, maar doel en streven zijn altijd dezelfde gebleven! Wat wij in "de laatste dagen" eveneens kunnen opmerken is een gestadige en toenemende voortgang van "valse cultussen" en, naar de rapporten van zendelingen te oordelen, geven deze op de zendingsvelden de grootste last. Want juist deze cultussen (gesteund door enorme geldelijke bijdragen) veroorzaken de grootste verwarring en veroorzaakt verdere verdeeldheid en overal; zij vormen de grootste struikelblokken!


 

Home | Sitemap | Inhoud