De eeuwenlange strijd

 

Home  Sitemap | Inhoud

 

Daar is werk te doen - ook voor U!Laat uw kostbare tijd niet verloren gaan, besef lezer, want niemand die zich een Christen noemt, kan zich de luxe permitteren om van verre toe te kijken. Daar is werk te doen, ook voor u!

Het is nu geen tijd om onze handen in wanhoop ineen te wringen; geen tijd voor geestelijke onverschilligheid of ongevoeligheid;  geen tijd voor alsmaar discussiëren! Neen, het is NU DE TIJD om in praktijk te brengen, wat wij zo graag zingen: " ik gord mij tot de strijd, maak mij voor Zijn komst bereid"! Blijdschap hebben is goed, maar met die blijdschap het nodige doen,  is beter!

De macht van God
Laten wij God danken, dat wij deze strijd niet hoeven te strijden in eigen kracht. Wie hebben Hem, Die  in ons woont. Hij is voor ons DE MACHT VAN  GOD.  Glorie voor Jezus!  Paulus bad voor de geloofsgenoten van Efeze het volgende gebed:

"Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geve de Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis, namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij  de hoop van Zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem heeft opgewekt uit de doden en heeft Hem gezet tot Zijn rechterhand in de hemel" (Efeze 1:18-20-) 

De Schriften vertellen ons dat  Christus' opstanding uit de doden geschiedde door de Kracht van de Heilige Geest (zie hiervoor 1 Petr.321.8; Rom, 811en  volgende passages). Hoe heerlijk en wondervol  is  het te mogen weten, door de ervaring van elke dag, dat Hij zo IN ons woont.  Halleluja! Daarom kon de apostel getuigen: “Want Hij, die  in u is, is meerder dan die in de wereld is”(1 Joh.4:4).

En Johannes,  mede broeder van apostel Paulus,  maakt ons in dat zo bekende zesde hoofdstuk van zijn Efezebrief bekend met de "volle wapenrusting Gods", die beschikbaar is voor al God's kinderen in deze grote strijd tegen de duivelse machten. Hij besluit zijn opwekkend betoog met deze woorden: "En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Met alle bidden en smeking, biddende te allen tijde in de Geest en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid, en smeking voor al de Heilige. "(v.v.17,18)

Laat het ons dan gezegd zijn:

DE ONVERBIDDELIJKE EIS VOOR OVERWINNING IN ONS IINDIVIDUELE CHRISTELIJK LEVEN IS "VERVULD BLIJVEN  MET DE GEEST VAN GOD..."

Wat dit inhoudt? Wandelen in de Geest, bidden in de Geest, liefhebben in de Geest, maar boven alles: rusten in de Geest, en wachten in de Geest (altijd en altijd weer) om te worden aangedaan met de Kracht vanuit de hemelen, om te kunnen staan en weerstaan tot overwinning. Glorie voor God!

JEZUS IS DE UITEINDELIJKE OVERWINNAAR IN DE STRIJD DER EEUWEN! Hem zij de glorie! Amen.

En sinds  het ogenblik dat wij door genade ons hebben mogen scharen aan Zijn zijde, is daar geen gelegenheid meer voor wanhoop; alleen nog maar het geloof in Zijn nimmer falend Woord. "Ziet, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Zalig zijn zij, die Zijn gebeden doen, opdat hun macht zij aan de  Boom des Levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad"! (Openb.22:12-14).

 

 

Home | Sitemap | Inhoud