De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

Het conflict in de schepping


Het moment van tweedracht, van ontevredenheid, van hoogmoed in Lucifers hart, was het moment dat hij in opstand kwam tegen de autoriteit van de Almachtige God. Toen ontbrandde de strijd, waaraan nog geen eind is gekomen! Wij zijn nog altijd daarbij betrokken! Wanneer het einde kan worden verwacht? Op het moment dat onze Here Jezus Christus gezeten zal zijn op de Grote, Witte Troon, om door Zijn rechtvaardig oordeel satan en de zijnen voor eeuwig te verdoemen in de eeuwige "poel des vuurs"!.

Wie in God gelooft en Jezus Christus heeft aangenomen als zijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, moet geloven in het feilloze Woord van God en zal rekening houden met alle feiten. Maar dit alleen is nog niet voldoende! Gelijk toentertijd, zo is dit ook nu het geval. In het leven van ieder mens, staat op de achtergrond de tegenstander, de duivel en satanas, klaar om zijn slag te slaan. 

Niets en niemand wordt ontzien. Als satan zich zoals hierboven beschreven, heeft durven te verzetten, wat denkt u dat hij in staat is met u te doen? Daarom heeft God verordineerd, dat u met betrekking tot deze tegenstander, die in de pre-historie de strijd durfde te ontketenen, een buitengewone, ernstige en zware roeping heeft te vervullen.

Adam en Eva
Wat een triomf was het voor satan, toen Adam en Eva vielen! Het leek er op, dat hij met succes God's plan voor de aarde en met de mens, die Hij geschapen had naar Zijn beeld en gelijkenis, had doorkruist. Het leek er op, dat satan suprême zou blijven; althans op dit deel van het geschapen universum. En het leek er dus veel op, dat hij, inderdaad had getriomfeerd over de macht en kracht van God. En het leek er veel op dat hij uiteindelijk zou bewijzen, dat hij gelijk, zo niet meerder was dan God....

Van zo'n geweldige omvang was dit conflict in de schepping! Wellicht hebben wij nimmer tevoren hierover zó nagedacht. Dat wij dan nu de tijd en de gelegenheid nemen om diep en biddend te mediteren over deze feiten, die een eeuwigheidswaarde hebben en die doorslaggevend zijn geweest met betrekking tot de vleeswording van het Woord, tot redding en verlossing van de mensheid en God's schepping. Halleluja! Hoe wondervol, hoe machtig, hoe heerlijk is God's reddende liefdemacht!

"En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen". (Gen. 3 15) Glorie voor God Almachtig!!! Met het intreden van de zonde en de val van het eerste mensenpaar, gloort reeds van verre "de profetische horizon".

O, diepte des rijkdoms
Beide der Wijsheid en der Kennis God's,
Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen,
En onnaspeurlijk Zijn Wegen.
Want Wie heeft de zin des Heren gekend?
Of wie is Zijn raadsman geweest?
Hem zij de Heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen;
(Romeinen 11:33-36 )

 

 

Home | Sitemap | Inhoud d