De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

Het conflict na de schepping (1)

Noach
In Genesis 10 hebben wij het verhaal van de manier, waarop Noach's zonen zich vermenigvuldigden en de aarde bevolkten. Maar wanneer wij komen bij hoofdstuk 11, zo zien wij, dat het menselijk geslacht zich nog steeds onafhankelijk van God voelde en zich ook als zodanig gedroeg in een vastbesloten rebellie tegen Hem, door het bouwen van de toren van Babel.

Ofschoon hij dus zijn eigen zoon vervloekte, zo ware het beter geweest, indien hij begonnen was met zichzelf, want "het oordeel God's begint altijd bij het huis God's". Hoe dan ook, Noach delfde het onderspit en wat zou nu het resultaat ervan zijn met betrekking tot de hierna volgende generaties? Het antwoord op deze vraag is niet moeilijk te geven.

De toren van Babel
Hier zien wij dan, dat de mensen (in hun voornemen om onafhankelijk te zijn) tezamen kwamen in het land Sinear, waar zij woonden, om zichzelf een stad te bouwen en zodoende hun naam te vestigen. Door zo te handelen, daagden zij in feite God uit om hen te verstrooien over de ganse aarde. Wederom moest God zijn oordelende hand uitstrekken. En ditmaal kwam God's oordeel tot uiting in het verwarren van hun spraak; waar zij tevoren enerlei spraak hadden. Plotseling constateerden allen, die aan het werk waren, dat de een de andere niet meer kon verstaan (begrijpen) en het resultaat hiervan was, dat zij alle arbeid direct moesten staken.

Daarom staat er geschreven: "Daarom noemde men haar naam Babel; want aldaar verwarde de Here de spraak der ganse aarde en van daar verstrooide hen de Here over de ganse aarde. "(Gen.11:9)  En laten wij nu aan het einde van deze verhandeling het volgende onder de ogen zien: Dit "Babel gericht" is gebleven tot op deze dag en het is vanwege dit historische feit, dat wij thans worden geconfronteerd met de meest acute problemen van onze hyper moderne wereld!

Problemen, die alle vragen om een oplossing die bevredigt; en van zulk een invloed is dit Godsgericht, dat zelfs het werk van de prediking van het Evangelie onder de volkeren er door wordt aangetast en schade wordt aangedaan! Dit op zichzelf is in profetisch licht eveneens een onderdeel van dat grote conflict der eeuwen.

 

 

Home | Sitemap | Inhoud