De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

Abraham


Wanneer wij teruggaan naar Abraham en het volk Israël zien wij, dat God een "kanaal" nodig had, door welke Hij Zijn Plan van Verlossing kon uitwerken, om zodoende uiteindelijk de mensheid verlossing te schenken. Hij had dat kanaal nodig, ten eerste: voor de "openbaring" en ten tweede: voor de "verlossing". Onder "openbaring" verstaan wij dan het geven van Zijn Woord aan de mensheid; onder "verlossing" het zenden van Christus in de wereld.

Hagar en Ismael
Deze beide heeft God bewerkstelligd door Zijn gekozen volk Israël. Israël was de. Goddelijk uitverkoren natie en het apart gehouden kanaal voor het grote en geestelijke doel en plan van God ten behoeve van de gevallen mensheid. Abraham was het hoofd van dat volk; de oorsprong - als wij het zo mogen schrijven. Satan (dit wetende) nam derhalve wederom het vaste besluit en zei tot zichzelf: "Die man moet ten onder gaan." Onmiddellijk stelde hij zichzelven dan ook tegenover Abraham om hem te verleiden en zijn geloof te vernietigen.


Het is dan ook niet te veel gezegd als wij constateren, dat duistere (demonische) machten hun kwade invloeden zullen hebben doen gelden in zowel Abraham's leven als dat van Sarah, om te voorkomen, dat God's doel zou worden bereikt en om twijfel te doen komen in Abraham's hart met betrekking tot God's belofte. Het was dan ook satans gefluister in Sarah's oren, in verband met het zo lang uitblijven van de geboorte van Izak, toen zij Abraham het voorstel deed om in te gaan tot haar dienstmaagd Hagar, opdat zij de moeder zou worden van zijn kind.

En zo werd Ismail geboren, doch niet overeenkomstig God's plan en wil. De moeilijkheden, die toen een aanvang namen in Abraham's eigen familieleven, als het resultaat van die geboorte, zijn nimmer meer geweken en worden zelfs nu nog gevonden - tot op dit moment in het Midden- Oosten, in Palestina! De zorg, de ontsteltenis en het bloed, dat in de wereld is gekomen en heeft gevloeid door het zaad van Ismail is zo hevig en zo ontzettend, dat enkel de eeuwigheid de betekenis van dat alles ten volle kan openbaren.

Abraham gerehabiliteerd
En dit alles, omdat de duivel eenmaal (al was het dan ook maar tijdelijk!) er in slaagde om Abraham's geloof te schokken. Hij had nu eenmaal het onveranderlijke besluit genomen dat "deze man, Abraham, ten onder moest gaan!" En met alle macht en kracht heeft hij getracht Abraham neer te vellen. Ofschoon Abraham eenmaal in zijn geloof werd getroffen, mocht dit laatste zich toch weer herstellen en wel zo, dat hij meer dan ooit tevoren in God heeft geloofd. In feite heeft zijn geloof zo volkomen gezegevierd over satans moorddadige aanvallen, dat hij zelfs het voorbeeld is geworden voor de gelovigen van alle tijden en als zodanig ook wordt uitgebeeld in het Nieuwe Testament; in het bijzonder in Rom. 4 en Hebr.11.

En, waar satan niet in staat was om Abraham's geloof te breken, daar heeft hij elke gelegenheid te baat genomen, om zijn karakter geweld aan te doen. Hij heeft gepoogd om Abraham's hart te vullen met vrees, opdat Abraham als resultaat van die vrees, zou worden verleid om te liegen. Zoiets heeft inderdaad plaats gehad, treurig, maar waar, bij twee verschillende gelegenheden. Maar, door genade keerde Abraham telkens weer terug tot God, om vervolgens vergeving te ontvangen en te worden gerehabiliteerd. Wanneer hij struikheide, stond hij opnieuw op om verder voor God te wandelen in alle oprechtheid.

"Als nu Abraham negen en negentig jaren oud was,
zo verscheen de Here aan Abraham en zeide tot hem:
"Ik ben God, de Almachtige!
Wandel voor Mijn aangezicht en zijt oprecht!" *


* De Engelse vertaling geeft voor dit laatste woord: "volmaakt". En Abraham heeft in dit opzicht dan ook ten volle getriomfeerd! Beide: zijn geloof en zijn karakter overleefden alle satanische aanvallen en zo werd hij "de vader des geloofs". Het behoeft geen nader betoog, dat het God's wondere genade was, die in zijn leven zegevierde, en dat daardoor de mogelijkheid werd gehandhaafd om God's bedoelingen tot volle ontplooiing te doen komen.

 

Home | Sitemap | Inhoud