Bijbelstudies door Rev. Corn. J.H. Theijs

Nieuw geplaatst: "De (verborgen) kracht van de Heilige Geest in ons leven"

 

Wereldschokkende gebeurtenissen

Home - Sitemap - Over de schrijver -


Wat zal de toekomst ons brengen?


Daar zijn gewisse tekenen in onze dagen, die er alle op wijzen,  dat wij aan de vooravond staan van wereldschokkende gebeurtenissen, die alle de economische sector van onze maatschappij zo sterk beïnvloeden, dat gezagsdragers en leiders worden geconfronteerd met schier onoplosbare problemen.

Niettegenstaande de alom heersende verwarring, is het  daarom niet nodig om in (volslagen) onwetendheid te blijven.  In de bijbelstudies zullen wij te weten komen wat de Bijbel ons te zeggen heeft.

De geschiedenis leert, dat zowel de gang van het oude Israël alsook de gedragingen  van het moderne Israel ons aller aandacht verdient,  gezien het Bijbels gegeven dat ons duidelijk maakt, dat  de tijd van "Jacobs benauwdheid" al een feit is in de wereldgeschiedenis en Israël zal binnen afzienbare tijd een hoogst belangrijk strijdtoneel zijn.

Rusland en Iran
Na de inname van Jeruzalem in 1917 door de Britse generaal Allenby en de vlucht van de Ottomaanse legers uit Palestina, begon op uitgebreide schaal het onderzoek van de ‘bodemschatten’. Straks zullen wij de rijkdommen zien van Palestina, want deze zijn nog niet ten volle geopenbaard. Het zijn de rijkdommen, die Palestina’s bodem bevat. Als het zover is dat Rusland zich in daadwerkelijke zin zal bemoeien met dit Palestina, zal Perzië (Iran) mede optrekken.

Welke belangrijke gebeurtenis er ook heeft plaats gehad in het verleden en welke straks, in de toekomstige geschiedenis, nog zal moeten plaatsgrijpen, het doet er allemaal niet toe - op de een of andere manier heeft de Bijbel ervan gesproken. 

Rusland en China
Zo staan in de Bijbel al die grote gebeurtenissen beschreven, die hun invloed (zullen) doen gelden op de levens van mensen en hiertoe behoort ook alles, wat voorzegd is met betrekking tot de "communistische alliantie". Wij doelen hier in het bijzonder op Rusland en China. Het Woord van de levende God profeteert niet alleen het einde van deze alliantie, maar het heeft ook de "oorzaak" voorzegd van het einde van deze politieke "Chinees-Russische-Combinatie!"

In uw geopende Bijbel staat nauwkeurig geschreven, hoe alles zich tot dit geprofeteerde einde zal ontwikkelen. De eerste drie verzen van Ezechiël 30 zijn de openbaring 'van de toekomst van het Communisme'. Wanneer u eerdergenoemde passage biddend heeft bestudeerd, zullen er twee feiten zijn, die u beter zult begrijpen dan ooit tevoren.C.J.H. Theijs
Najaar 1965

 

 

Overige studies


De 10 maaaaaagden

* Middernachtelijk gezang

* Verleidede geesten en leringen der duivelen

* Wereldproblemen in profetisch licht

* Gouden schoven

* De Gever en Zijn gaven

* Gods zegeningen en oordelen

* Het Boek  Daniel

* Opeenvolgende gebeurtenissen

* De Zondloed

* Het Jodenprobleem

* Podium en Gemeente

* De Gemeente

* Gemeentelijke tucht

* Gods discipline in het
Christelijk huwelijk


* Hij &  Zij na het "Ja"

* Symbolen - Typen en Schaduwbeelden

* De symboliek der Bijbelse getallen


* De verborgenheid der ongerechtigheid

* Heidenvolken in profetisch licht

* Christus en de de laatste kans

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* De (verborgen) kracht van de Heilige Geest in ons leven

* Het Evangelie ons toevertrouwd


*
Wat betekent geloof voor ons??

* Als een mens sterft, wat gebeurt er dan?

* Begraven of cremeren?

* Leg mijn tranen in Uwe fles

* Waarom wij in God geloven

* De kracht van het Woord

* Toekomst, voleinding, zegel 

* De Manifesto van Jezus Christus

* Die is, Die was en 
Die komen za
l


* Een studie in het Boek Openbaring

* De Antichrist

* De Bergrede van Jezus

* Van begin tot einde

* De eeuwenlange strijd

* De Russische opmars

* Zeven wereldschokkende gebeurtenissen