Openbaring
Een studie in het Boek "Openbaring"


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD

HET ONBETAALBARE PORTRET


Schriftgedeelte:
Openbaring 1:1-20
 
Indeling
I. Inleiding van de schrijver (1-3)
2. Het thema van het boek (4-8)
3. Visioen van Jezus (9-20)

Het hoofdstuk in het kort
In de meeste Bijbelboeken wordt, in de beginverzen van het boek, een sleutel gevonden voor het verstaan van de boodschap van het gehele Bijbelboek.  De Openbaring is daar geen uitzondering op. Het sleutelvers aldaar is Openbaring 1:7: "Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen." Het eerste vers maakt duidelijk dat het laatste Bijbelboek de ontsluiting van de toekomst behandeld (beide, de nabije en de verre toekomst) vanaf de dagen van Johannes, de discipel van Jezus, die het boek schreef.

Het eerste hoofdstuk toont ook reeds aan, dat hetgeen verteld wordt, verhaalt wordt in hoofdzakelijk symbolische taal. Na het gezicht waarin de Meester beschreven wordt terwijl Hij wandelt te midden van kandelaren en terwijl Hij sterren in Zijn hand houdt, legt Johannes uit: "Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten." (Openb.1:20).

Het portret
Het grootste gedeelte van het hoofdstuk bestaat uit een prachtig portret van de Here Jezus. Hij is Degene die Zijn kerk zal leiden door alle problemen van de toekomst. Hij weet wat er te gebeuren staat. Hij zorgt voor de kerk, bemoedigt haar en leidt haar tot de tijd van Zijn wederkomst en brengt haar naar de plaats in de hemel die voor haar bereid is. Wat opvalt bij Johannes' prachtige beschrijving van de Heer is dat hij voortdurend terugvalt op Oudtestamentische (O.T.)-taal om te beschrijven wat hij in het visioen ziet. Hij geeft aan een buitengewone kennis van deze geschriften te hebben en maakt duidelijk dat wij, in de komende hoofdstukken, vrije verwijzingen naar het O.T. te verwachten hebben - haar steden, volkeren, helden, ervaringen.

Commentaar
De O.T. wortels van Johannes’ beschrijving van Jezus.
Het kleed en de borstplaat doen ons denken aan de uitrusting van de Hoge Priester (Ex.28:4). De ogen als een vuurvlam en de voeten als koperbrons doen ons denken aan de beschrijving van de boodschapper die door Daniel gezien wordt in het visioen bij de rivier de Tigris (Daniel 10:6). Het witte haar vinden wij terug in het gezicht van Daniel i.v.m. de troonzaal (Daniel 7:9)..


De eenheid van de Vader en de Zoon wordt vooronderstelt, dus wordt de beschrijving van de EEN toegepast op de ander zonder enige, theologische uitleg. Net als Daniel maakt ook Ezechiël melding van de bronzen voeten,(Ezechiël 1:7) en de stem die klinkt als van vele wateren (Ezechiël 43:2)."/ Jesaja spreekt ook over het zwaard dat uit de mond komt (Jesaja 49:2). .De Psalmen hebben dezelfde beschrijving van Gods volk die uitgaan om het oordeel uit te voeren over hen die niet in God geloven (Psalm 149:6,7).

Tezamen genomen geven deze 0.T-symbolen een verenigd beeld van het dienstwerk van de Heer. Het beeld dat Johannes tekent is niet alleen een lichamelijke beschrijving - hoe glorieus ook. Hij wil ons uit vroegere bronnen laten zien welk een overwinnende Verlosser wij hebben. De strijd is reeds op Calvarie zegevierend afgesloten en zal spoedig voleindigd zijn. In de dagen van Johannes was de kerk reeds een periode van vervolging, mislukking, geestelijke neergang en morele ontrouw ingegaan, die eeuwenlang steeds erger zou worden, Gods volk zou weer tot de vraag van Openbaring 6:10 en Daniel 8:13 komen. "Hoe lang nog Here, voordat de waarheid weer gehandhaafd zal worden?"

Dus, alvorens details, van de vreesaanjagende reis die de kerk moet maken, te geven, toont Johannes ons onze Leider, onze Bevelhebber, onze liefdevolle Herder in Zijn veelzijdige dienstwerk. Onder Zijn leiding hebben wij niets te vrezen, wat de toekomst ook brengen moge. De toespeling op de Hoge Priester laat ons weten dat wij geen aardse priester als tussenpersoon meer nodig hebben. Want hij kan alleen maar offers brengen die keer op keer gebracht moesten worden. Wij hebben Jezus die ons nu bedient met de zegeningen van Zijn "eens-en-voor-altijd" gebrachte offer. De alziende ogen en de voeten als gepolijst koper brengen ons in herinnering dat Hij , voor ons , de weg van bezoeking gelopen heeft Hij kent de weg.

Het geluid als van vele wateren
Hij weet wat pijn is. Hij voelt mee en troost. Het geluid als van vele wateren doet ons weten, dat Hij alle macht heeft over alle dingen. Zelfs de wind en de golven gehoorzamen Zijn stem. In Zijn hand zijn sterren (de engelen volgens vers 20) die, op Zijn bevel, ogenblikkelijk u terzijde kunnen staan, zoals bij Jacob en Daniel, want "De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen." (Psalm 34:8).

Degeen, Wiens aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht, wil ons duidelijk maken dat de meest duistere omstandigheden, in omstandigheden van zonneschijn worden omgezet, wanneer wij ons vertrouwen in Hem handhaven. Elke omstandigheid die door Satan uitgedacht wordt om onze band met Jezus te vernietigen en ons geloof in Hem zwak te maken, kan, wanneer wij de Heer blijven vertrouwen, omgezet worden tot een zegenrijke omstandigheid. Het kan een ervaring worden waarin wij sterker in het geloof komen te staan (Rom 8:28).

De beschrijving van het witte haar in de oordeelsscene van Daniel, en het scheermesscherpe zwaard maken ons bewust van het feit dat Jezus zowel offer als de Rechter is. Indien u uw leven in Zijn handen plaatst, heeft u in het oordeel niets te vrezen. Want dezulken komen niet in het oordeel (Joh. 5:24); Het leven van Christus komt te staan i.p.v. uw leven en u wordt aangenomen en waardig bevonden het eeuwig leven te ontvangen op grond van het leven van Jezus. Jezus is uw plaatsvervanger.

 


 
Vragen om op te reageren

1. Welke betekenis hecht u aan de openingstekst van de Openbaring, die zegt: " te tonen hetgeen weldra moet geschieden..."
2. Wat is de aard van de zegen die beloofd is in Openbaring 1:3?
3. Nodigt de beschrijving van de Here Jezus in Openbaring 1:13-16 u uit om vrijmoedig tot Hem te gaan? of heeft het voor u meer de suggestie van "afstand houden."?

 


 

HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD