Openbaring
Een studie in het Boek "Openbaring"


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD

 
Bevelen aan engelen

 
Indeling
1 Efeze (Openb.2:1-7)
2.Smyrna (Openb.2:8-11)
3.Pergamum (Openb.2:12-17).
4.Thyatira (Openb. 2:18-29).
5.Sardes (Openb. 3:1-6)
6.Filadelfia (Openb. 3:7-13).
7.Laodicea (Openb. 3:14-22)

 
Het hoofdstuk in het kort

Johannes deed als hoofdpredikant dienst in de 7 gemeenten van het Bijbelse Asia, het tegenwoordige Turkije. Op latere leeftijd werd Johannes verbannen naar de strafkolonie op het eiland Patmos, niet ver uit de kust van Turkije. Op dat eiland kreeg Johannes de visioenen van het boek de Openbaring.  Het 2e en 3e hoofdstuk van de Openbaring bevatten de volledige brieven die Jezus schreef aan elk van de 7 gemeenten. De volgorde van de brieven komen overeen met de route die Johannes zou volgen wanneer hij de gemeenten zou opzoeken vanuit zijn woonplaats Efeze. De gemeenten liggen als een hoefijzer gegroepeerd, gezien van Efeze naar Laodicea. De brieven hebben 3 belangrijke toepassingen:
 
1. Zij zijn persoonlijke brieven, gericht aan de plaatselijke Gemeenten, die bestonden in de 1e eeuw na Chr. Zij behandelen plaatselijke problemen en zaken.

2. Zij staan symbool voor de 7 hoofdpersonen van de geschiedenis, die zich voordoen tussen de 1e en de 2e komst van de Heer Jezus. Die perioden zijn belangrijk, want dezelfde basisindeling van de geschiedenis wordt weergegeven in de visioenen van de 7 zegels en de 7 bazuinen.

3. Er zit ook eenpersoonlijke toepassing in, want de brieven aan de 7 gemeenten beschrijven 7 van de meest voorkomende , geestelijke toestanden: van de grootste toewijding tot de droevigste afval. Een van deze boodschappen zal ongetwijfeld een ieder van ons persoonlijk aanspreken.


EFEZE - de grootste en meest belangrijke van de 7 gemeenten, stelt de KERK VAN DE APOSTELEN voor, 31-100 na Chr. Deze kerk kende dogmatische zuiverheid, maar nam in enthousiasme af.


SMYRNA - de stad aan de kust even benoorden Efeze, bezat een prachtige, natuurlijke haven. Vandaag de dag is het de 3e grote stad van Turkije. Het stelt de VERVOLGDE KERK voor, van 100-313 na Chr. Gedurende deze tijd vervolgde het Romeinse rijk iedereen die weigerde mee te doen aan de cultus van de keizeraanbidding.


PERGAMUS - een paar km landinwaarts van Smyrna, was gebouwd op een heuvel die zo'n 300 meter boven de vlakte uitstak. Het ging er prat op een van de meest beroemde ziekenhuizen uit de oudheid te bezitten. Hier werd de afgod ASKLEPIOS (Esculaap), gesymboliseerd door een slang, aanbeden (voor christenen een weerzinwekkende zaak), daar zij in de slang het symbool van de duivel zien. Pergamus stelt de KERK VAN HET COMPROMIS voor, van 313-538 na Chr. Gedurende deze tijd bombardeerde satan de kerk met een lawine van valse leerstellingen. De Protestantse Reformatie uit de 16e eeuw heeft geprobeerd daar schoon schip in te maken.


THYATIRA - ligt op 64 km Z.O. van Pergamus. De stad, die geen natuurlijke verdedigingsmiddelen had en weinig natuurlijke bodemschatten, werd een fabrieksstad. De vrouw Lydia, die in Hand.I6:I4 wordt genoemd, de purperverkoopster, kwam uit Thyatira. Thyatira stelt de KERK VAN DE DUISTERE MIDDELEEUWEN voor, van 538-1517. Gedurende deze tijd werd het licht van de waarheid zo goed als uitgedoofd.


SARDES - lag op een plaats die een natuurlijke vesting genoemd mag worden. Gebouwd op de top van een steile klip, waarvan de wanden 500meter steil naar beneden lopen, scheen het een onverslaanbare positie in te nemen. Sardes stelt de KERK VAN DE HERVORMING VOOR, van 1517-1755.


FILADELFIA - is gelegen in een vulkanische vlakte dat nog steeds de meest heerlijke druiven voortbrengt. Het werd een centrum van Griekse invloed en werd daar zeer groot in. In het jaar 19 was het Grieks de enige taal die in dat gebied gesproken werd. Filadelfia stelt de KERK VAN DE WEDERKOMST voor, van 1755-1844. Gedurende deze tijd werd de wereld de lang vergeten en verwaarloosde boodschap van de wederkomst van Jezus Christus weer verkondigd.


LAODICEA -  lag eens in de buurt van de stad Hierapolis, die nog steeds prat gaat op een bron met ongelooflijk heet water. Het water loopt naar de vallei en vloeit ook langs wat eens Laodicea was. Op het moment dat het hete water Laodicea had bereikt was het alweer afgekoeld tot een lauwe temperatuur.
Laodicea stelt de KERK VAN VANDAAG voor, van 1844 tot het einde. Deze kerk wordt omschreven als zelfvoldaan en materialistisch. Een beschrijving die zeker passend is voor vele kerken in onze westerse maatschappij.
 
Commentaar

Uit het geschreven portret van Jezus uit hoofdstuk I nam Johannes iedere keer een aspect en gebruikte dat als inleiding van Jezus bij de brieven aan de 7 gemeenten.
Efeze Wandelen te midden van de kandelaren, Openb.I:13-2:I
Smyrna Degeen die stierf maar weer leeft, Openb.I:I8+2:8
Pergamus Degeen met het twee snijdende zwaard, Openb.I:16+2:13)
Thyatira Ogen als vlammend vuur en voeten als koperbrons, Openb.I:I5+2:I8)
Sardes Degeen met de 7 sterren in zijn hand, Openb.I:I6+3:I)
Filadelfia Degeen met de sleutel in zijn hand, Openb.I:I8+3:7)
Laodicea De getrouwe getuige, Openb.I:5+3:I4)

 * Voor EFEZE, die haar eerste liefde kwijt was, komt de goddelijke Geliefde heel dicht bij wandelen om weer gezien en bemint te worden.

* Bij SMYRNA, waarvan de gemeenteleden worden gemarteld en gedood, komt Jezus als degeen die gedood is geworden, maar weer is opgestaan en eeuwig leven heeft. En omdat Hij leeft zal Hij "de doden die in de Here sterven", bij Zijn wederkomst opwekken.

* Bij PERGAMUS, die strijd te voeren heeft tegen het kwaad en de afval, komt Jezus met het zwaard, om "de goede strijd des geloofs" te leiden.

* Bij THYATIRA,  die te lijden had onder de invloed van een geestelijke Jezebel en die ongebreidelde geestelijke overspel zag waar zij ook maar keek, en die wanhoopte of de duisternis ooit zou verdwijnen, komt Jezus als de Prins van het licht, ogen verlicht met het hemelse licht en voeten glanzend met god`‘,. Jezus‘s, delijke heerlijkheid, die te midden van de beschreven duisternis, het licht der waarheid doet schijnen.

* Bij SARDES, die bijna zonder geluid te maken ter wereld kwam, komt Jezus als de levengever met leven gevende handen, die, als een liefhebbende moeder het kind dicht bij zich draagt tot dat het zijn eerste schreeuw laat horen. En bij Sardes werd die schreeuw wereldwijd gehoord.

* Bij FILADELFIA, die door een deur van bijzondere ongelijkheid moest gaan, komt Jezus met de juiste sleutel in zijn hand.

* Bij LAODICEA, zelfvoldaan en wereldwijs, komt Jezus als de getrouwe Getuige, de goede Herder. Hij draait hen niet de rug toe. Hij zoekt ieder afgedwaald schaap. Hij nodigt, steeds weer, elke weerbarstige persoon uit tot Hem te komen. Hij klopt aan ieders hartedeur. Hij wil niet dat iemand verloren zal gaan maar dat iedereen de weg weet te vinden naar Gods koninkrijk.

 
Opmerking

Elke boodschap is in de eerste plaats gezonden aan een speciale, bestaande gemeente, in de locatie van het Bijbelse Asia uit de 1e eeuw na Chr. Ten tweede staat elke gemeente symbool voor de 7 tijden van de kerkgeschiedenis; van Jezus 1e komst af tot aan zijn 2e komst toe. Ten derde beschrijven de 7 brieven 7 ervaringen waar door heen Gods kinderen kunnen gaan en die kunnen uitlopen op de verheerlijking van Gods Naam en de ontwikkeling van hun eigen karakter.

 Vragen om op te reageren


1. De 7 gemeenten gaven o.a. een beeld van 7 geestelijke toestanden. Ziet u zichzelf, op dit moment, in een van die 7 toestanden? Zo ja, welke? Indien niet, gelijkt een van da beschreven situaties of die waarin u zich nu bevindt?
2. Ervaart u in de gemeente waar u lid van bent een familieband en een saam­horigheidsgevoel? Zo ja, hoe toont die gemeente haar liefde? Indien niet, waar ligt dat dan aan, denkt u? Wat kan die situatie doen veranderen?
3. Laodicea wordt in het bijzonder geschetst als de hedendaagse kerk. Wat is uw reactie op de tamelijk bittere beschuldigingen van Openbaring 3: 17,18?

 

 


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD